ünite - ATA AÖF FORUM

advertisement
HEDEFLER
İÇİNDEKİLER
BİLGİ TEKNOLOJİLERİNE GİRİŞ
• Veri, Bilgi ve Enformasyon
• Bilgisayar Kuşakları
• Bilgisayarların Sınıflandırılması
• Amaçlarına Göre Bilgisayarlar
• Hacimlerine Göre Bilgisayarlar
• Bilgisayarda Yapılan Temel İşlemler
• Bilgisayarda Kullanılan Sayı
Sistemleri
• Bilgisayarlarda Veri Kodlama
Sistemleri
• Saklama ve İletimde Kullanılan
Ölçü Birimleri
• Bu üniteyi çalıştıktan sonra;
• Bilgi teknolojilerindeki tarihi gelişim
evrelerini ifade edebilecek,
• Bilgisayarları sınıflandırabilecek,
• Bilgi teknolojileri ile ilgili temel
kavramları tanımlayabilecek,
• Bilgisayar kuşaklarını ve özelliklerini
açıklayabilecek,
• Veri kodlama yapılarını
tanımlayabileceksiniz.
TEMEL BİLGİ
TEKNOLOJİLERİ – I
Yrd. Doç. Dr. Serkan
YILDIRIM
ÜNİTE
1
Özet
Bilgi Teknolojilerine Giriş
•Bilgi teknolojileri geçmişten günümüze kadar çeşitli evreler
geçirmiştir. Kullanılan veriler birçok amaca hizmet etmekte ve
işlenerek istenilen formlara sokulabilmektedir. Bu noktada geçmişten
günümüze kadar çeşitli yöntemler izlenmiştir (El yordamı, Mekanik,
Elektromekanik, Elektronik). Verinin işlenme türleri ile bilgisayarların
gelişim evreleri paralellik göstermektedir. Günümüze kadar
bilgisayarlar 4 farklı kuşakta gelişimlerini devam ettirmişlerdir.
•Hız, güvenilirlik, bilgi saklama kabiliyeti vb. unsurlar kişilerin
bilgisayar tercihlerini etkileyen unsurlar arasında yer almaktadır.
Ayrıca bilgisayarlar amaçlarına ve hacimlerine göre sınıflandırılmakta
ve hedef kitlelerine hizmet vermektedirler. Veriler, çeşitli sayı
sistemlerine göre organize edilmekte (İkilik, Onluk, Onaltılık vb.) ve
bilgisayarlarda çeşitli kodlama sistemlerine göre kodlanmaktadır
(ASCII, EBCDIC, UNICODE v.b).
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi
30
Bilgi Teknolojilerine Giriş
DEĞERLENDİRME SORULARI
Değerlendirme
sorularını sistemde ilgili
ünite başlığı altında yer
alan “bölüm sonu testi”
bölümünde etkileşimli
olarak
cevaplayabilirsiniz.
I. Veri (Data) ve Bilgi (Knowledge) eş anlamlı kavramlardır.
II. Analog bilgisayarlar fiziksel değerleri ölçen bilgisayarlardır.
III. Mekanik veri işleme sürecinde elektronik cihazlar kullanılır.
1. Yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) I ve II
d) II ve III
e) I, II ve III
I. Coğrafik olarak daha geniş bir alana hizmet eden ve telefon hatlarını,
uyduları veya bu iletişim kanallarının bir kombinasyonunu kullanan ağlara
Geniş Alan Ağları (WAN) denir.
II. Bilgisayarda her karakter bir bit ile ifade edilir.
III. İkinci kuşak bilgisayarlarda vakumlu lambalar kullanılmıştır.
2. Yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) I ve II
d) II ve III
e) I, II ve III
3. 30 sayısının on altılık tabandaki karşılığı hangisidir?
a) 1A
b) 1B
c) 1C
d) 1D
e) 1E
4. 700 MB büyüklüğündeki 10 adet CD’ye ¼ oranında sıkıştırılarak
yedeklenmiş olan bir bilginin açılmış hâli kaç TB’dir? (Hesaplamalarınızda
1000 kullanınız.)
a) 0.028
b) 0.28
c) 28
d) 280
e) 360
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi
31
Bilgi Teknolojilerine Giriş
I. Mikrobilgisayar sistemleri
II. Analog bilgisayar sistemleri
III. Merkezî bilgisayar sistemleri
IV. Ağ sistemleri
V. Genel amaçlı bilgisayarlar
5. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri büyüklüklerine göre bilgisayarların
sınıflandırılması kategorisinde yer almaz?
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) I ve II
d) I, II ve III
e) I, III ve IV
6. LAN, MAN ve WAN yapıları arasındaki doğru büyüklük sıralaması
aşağıdakilerden hangisidir?
a) LAN>WAN>MAN
b) MAN>WAN>LAN
c) MAN>LAN>WAN
d) WAN>MAN>LAN
e) LAN>MAN>WAN
7. Harddisk, CD ve DVD depolama üniteleri arasındaki doğru büyüklük
sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?
a) Harddisk>CD>DVD
b) DVD>CD>Harddisk
c) Harddisk>DVD>CD
d) CD>DVD>Harddisk
e) Harddisk>DVD>CD
8. 1024 GB kaç MB’tır?
a) 1048576
b) 1048752
c) 1024578
d) 1245644
e) 4884654
9. 7 bitlik kodlama sistemi kaç karakteri temsil eder?
a) 64
b) 128
c) 256
d) 512
e) 1024
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi
32
Bilgi Teknolojilerine Giriş
10. İkilik tabandaki 1000011 sayısının onluk tabandaki karşılığı aşağıdakilerden
hangisidir?
a) 76
b) 67
c) 74
d) 47
e) 80
Cevap Anahtarı
1.B, 2.A, 3.E, 4.A, 5.E, 6.D, 7.E, 8.A, 9.B, 10.B
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi
33
Özet
Bilgi Teknolojilerine Giriş
•Bilgisayar yazılım ve donanım olmak üzere iki temel bileşenden
oluşmaktadır. Donanım bilgisayarı oluşturan temel bileşenlere verilen
isimdir. Merkezî işlem birimi, anakart, bellek gibi bileşenler temel
donanım birimleri bulunmaktadır. Temel donanım birimleri olamdan
bilgisayarın sağlıklı bir şekilde çalışması mümkün değildir.
•Temel donanım birimlerinin haricinde bilgisayara takılan çok çeşitli
girdi ve çıktı birimleri bulunmaktadır. Bu donanımlar bilgisayarın tam
olarak kullanılması ve amaca göre hizmet etmesi sağlamaktadır.
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi
32
Bilgi Teknolojilerine Giriş
DEĞERLENDİRME SORULARI
Değerlendirme
sorularını sistemde ilgili
ünite başlığı altında yer
alan “bölüm sonu testi”
bölümünde etkileşimli
olarak
cevaplayabilirsiniz.
1. Aşağıdakilerden hangisi merkezî işlem birimi (CPU) için kullanılan yanlış bir
ifadedir?
a) İşlemcilerde hız, işlemcinin birim zamanda yapabildiği işlem sayısı
olarak tanımlanır.
b) İşlemciler, bir saniyede milyarlarca komutu işleyebilir.
c) Sabit diskler merkezî işlem biriminden daha hızlıdır.
d) Önbellek, CPU’nun verileri daha hızlı alma isteğine karşı üretilen
birimdir.
e) Bilgisayarın eş zamanlı çalışması kontrol birimi tarafından sağlanır.
I. Merkezî işlem biriminin fonksiyonu aritmetik ve mantık işlemleri yapmaktır.
II. Ana belleğe verilen bir diğer isim haricî bellektir.
III. Tek bir makine yönergesini proses etmek için gerekli işlemler serisine
makine çevrimi denmektedir.
2. Yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
a) Yalnız I
b) I ve III
c) Yalnız II
d) Yalnız III
e) I, II ve III
Üzerinde çeşitli aygıtlar arasında veri iletimini sağlayan veri yollarını ve
transistör, çip, entegre gibi bileşenleri barındıran plakaya …………………...........
denir.
3. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
a) Anabellek
b) Anakart
c) ISA
d) CPU
e) AGP
4. Aşağıdaki ifadelerden hangisi donanım birimleri için söylenemez?
a) Harddisk hem giriş hem de çıkış birimidir.
b) Anabellek verilerin kalıcı olarak saklandığı birimdir.
c) Kızılötesi aracı ile kablosuz iletişim aracı sağlanır.
d) Mikroişlemcinin hızı ve performansı bilgisayarın işlem gücünü belirler.
e) Sunum cihazı görüntünün büyük bir zemine yansıtılmasını sağlayan
bir çıkış birimidir.
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi
33
Bilgi Teknolojilerine Giriş
5. Bilgisayarın fiziksel ve elektronik yapısını oluşturan aygıtların tümüne birden
verilen ad nedir?
a) Çevre Birimleri
b) Aygıt
c) Anakart (motherboard)
d) Donanım
e) Merkezî işlem birimi
I. Mikrofon
II. Hoparlör
III. Tarayıcı
6. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri diğer donanım birimleri arasında
yer alır?
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) I ve II
d) II ve III
e) I, II ve III
Çözünürlük, ………………………. olarak yani inç başına düşen nokta sayısı olarak
hesaplanır.
7. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
a) Dpi
b) Pixel
c) VGA
d) AGP
e) DVI
8. Aşağıdakilerden hangisi anakarta tümleşik olarak üretilen donanım
birimlerinden biridir?
a) Ram
b) Sabit disk
c) Ses kartı
d) Mikro İşlemci
e) TV Kartı
9. Bilgisayardan elde edilen görüntünün daha büyük bir zemine yansıtılması
için kullanılan araç aşağıdakilerden hangisidir?
a) Monitör
b) Tarayıcı
c) Yazıcı
d) Sunum cihazı
e) Web kamera
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi
34
Bilgi Teknolojilerine Giriş
I. CD okuma
II. DVD okuma
III. DVD yazma
10.Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri DVD okuyucunun özellikleri
arasında yer alır?
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) I ve II
d) II ve III
e) I, II ve III
Cevap Anahtarı:
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi
35
Özet
Bilgi Teknolojilerine Giriş
•Yazılımlar bilgisayar donanımları etkin bir şekilde kullanmak için
geliştirilmiş araçlardır. Geliştirilme amaçlarına göre çeşitli isimler
altında kategorize edilen yazılımlar uygulamaya yönelik veya sistem
yönetimini gerçekleştiren yapıya sahiptirler. Kelime işlem, hesap
tablosu, dosya yöneticileri ve veri tabanı yönetim sistemleri genel
amaçlı uygulama yazılımları kapsamındadır. Ayrıca kullanıcıların çeşitli
ihtiyaçlarını giderecek özel amaçlı yazılımlar da bulunmaktadır.
•Sistem yazılımları, donanımların kullanılması ve uygulama
yazılımlarının çalışmalarına platform oluşturmaya olanak sağlayan
yazılımlardır. İşletim sistemleri olarak isimlendirilen bu yazılımlar
birçok firma tarafından geliştirilmekte ve kullanıma sunulmaktadır.
Ayrıca açık kaynak kodlu olarak ifade edilen ve ücretsiz dağıtımları olan
işletim sistemleri de bulunmaktadır. Linux türevleri ve Pardus açık
kaynak kodlu ücretsiz işletim sistemlerine örnek olarak verilebilir.
•Yazılımlar programlama dilleri olarak tanımlanan uygulamalar
kullanılarak geliştirilmektedir. Bu uygulamalar zaman içerisinde daha
kolay kullanılabilir ve daha hızlı çalışabilir hale gelmiştir. Kullanıcıların
ihtiyaçlarını karşılayan yazılımların yanında çeşitli kötü amaçlara hizmet
eden yazılımlar da geliştirilmektedir. Turuva atları, virüsler, ağ
solucanları ve casus yazılımlar gibi çeşitli isimlerde ve farklı amaçlara
hizmet eden birçok yazılım bulunmaktadır. Bu yazılımlar kullanıcıların
kişisel bilgilerini çalma, bilgisayarlara farklı ortamlardan erişimlere
olanak sağlama, donanım ve yazılıma zarar verme gibi olumsuz
durumları meydana getirmektedirler.
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi
19
Bilgi Teknolojilerine Giriş
DEĞERLENDİRME SORULARI
Değerlendirme
sorularını sistemde ilgili
ünite başlığı altında yer
alan “bölüm sonu testi”
bölümünde etkileşimli
olarak
cevaplayabilirsiniz.
1. Belli işlemleri yapmaktan çok problemlerin çözümünde yöneticilere
yardımcı olmak amacıyla geliştirilmiş olan yazılımlara ne ad verilir?
a) Uzman sistemler
b) Proje yönetimi yazılımları
c) Veri tabanı yönetim sistemleri
d) Karar destek sistemleri
e) Paket programlar
2. Büyük miktarlardaki verileri depolayıp bu verilere hızlı bir erişim
sağlanmasına ve bu verilerden raporlar hazırlanmasına imkân veren
yazılımlara ne ad verilir?
a) Hesap tablosu yazılımları
b) İşletim sistemi yazılımları
c) Veri tabanı yönetim sistemleri
d) Kelime işlem yazılımları
e) Sunum yazılımları
3. Aşağıda verilen virüs ve Truva atları ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Her ikisi de sisteme zarar vermek için hazırlanan yazılımlardır.
b) Her iki yazılım da kendini kopyalayarak çoğaltma eğilimindedir.
c) Truva atı kendini yararlı bir program gibi göstererek zarar verme
amacındadır.
d) Virüsler bulaştıkları sisteme zarar verirken kendilerini gizlerler.
e) Virüsler bazen aktifleşmek için bir şartın yerine getirilmesini bekler.
4. Aşağıdakilerden hangisi Linux işletim sisteminin temel özellikleri
arasında yer almaz?
a) Açık kaynak kodlu işletim sistemleri arasında en çok tercih edilendir.
b) İlk olarak Linux Torvalds tarafından UNIX işletim sistemi temel
alınarak geliştirilmiştir.
c) Geniş donanım desteğine sahiptir.
d) Kaynak koduna herkes tarafından erişilebilir.
e) Microsoft firması tarafından üretilmiştir.
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi
20
Bilgi Teknolojilerine Giriş
5. Kullanıcıların bilgisayarı kullanabilmeleri için gerekli olan tüm programlara
verilen genel ad aşağıdakilerden hangisidir?
a) Donanım
b) Derleyici
c) Yorumlayıcı
d) Yazılım
e) Düzenleyici
6. İşletim sisteminin tüm özelliklerinin koordinasyonunu ve temel işlemlerin
yönetimini yapan temel yapı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Yönetici program
b) İş kontrol programı
c) Giriş/çıkış kontrol sistemi
d) Kütüphaneler
e) Yöntemler
I. Ubuntu
II. Debian
III. Windows
7. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri açık kaynak kodlu işletim
sistemlerindendir?
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) I ve II
d) II ve III
e) I, II ve III
8. MS-DOS işletim sisteminin son sürümü aşağıdakilerden hangisidir?
a) 1.02
b) 2.22
c) 4.50
d) 5.22
e) 6.22
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi
21
Bilgi Teknolojilerine Giriş
9. Başlat menüsü hangi Windows versiyonunda ortaya çıkmıştır?
a) Windows 3.1
b) Windows 95
c) Windows XP
d) Windows 7
e) Windows 8
10. Microsoft Excel programı hangi üretkenlik yazılımı kategorisine girer?
a) Kelime işlem
b) Veri tabanı
c) Sunum
d) Hesap tablosu
e) Çizim
Cevap Anahtarı
1.D, 2.C, 3.B, 4.E, 5.D, 6. A, 7.C, 8.E, 9.B, 10.D
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi
22
Özet
WINDOWS 8 - I
•Windows 8 işletim sistemi daha önceki Windows sürümleri gibi
temelde pencereler üzerinden işlemlerin yapılmasının yanısıra yeni bir
kullanıcı arayüzüne sahiptir. Bu arayüz başlangıç ekranı olarak
adlandırılmaktadır.
•Windows işletim sistemlerinde bilgiler dosyalar içerisinde saklanmakta
ve dosyalar klasörlenebilmektedir. Tüm dosya ve klasörler bir sürücü
altında yer almaktadır.
•Windows 8 işletim sisteminde masaüstü arkaplanı resmi, başlangıç
ekranı rengi, uygulama sesleri gibi birçok özellik kullanıcı isteğine göre
özelleştirilebilir.
•Windows 8 işletim sistemi çalıştırıldığında kullanıcılarını yeni bir arayüz
olarak tasarlanan başlangıç ekranı karşılamaktadır.
•Başlangıç ekranından Masaüstü kutucuğu tuklanarak masaüstü
görünümüne geçilebilir.
•Masaüstü görünümü kullanılarak, kullanıcılar çeşitli programları
çalıştırabilir, dosya ve klasörlere erişim sağlayabilir veya internet vb. ağ
yapılarına ulaşabilir.
•Masaüstü ekranının bir köşesinden diğer bir köşesine kadar uzanan
çubuk Görev Çubuğu olarak adlandırılmaktadır.
•Başlangıç ekranı düğmesi, program veya uygulama simgeleri, tarih-saat
bilgisi ve bildirim simgeleri görev çubuğu üzerinde bulunur.
•Windows 8’den önceki sürümlerde bulunan Bilgisayar/Bilgisayarım
adlı konum Windows 8’le birlikte Bu Bilgisayar olarak
adlandırılmaktadır.
•Bu bilgisayar penceresi kullanılarak bilgisayardaki tüm dosya ve
klasörlere arişilebilir ve bunlar içerisinde arama yapılabilir.
•Bilgisayardan silinen dosya ve klasörlerin tekrar geri alınabilmesi için
tutuldukları klasör Geri Dönüşüm Kutusu olarak adlandırılır.
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi
18
WINDOWS 8 - I
DEĞERLENDİRME SORULARI
Değerlendirme
sorularını sistemde ilgili
ünite başlığı altında yer
alan “bölüm sonu testi”
bölümünde etkileşimli
olarak
cevaplayabilirsiniz.
1. I. Dosya
II. Sürücü
III. Klasör
Yukarıdaki nesnelerin hiyerarşik yapısı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
a) II – III – I
b) II – I – III
c) I – II – III
d) I – III – II
e) II – I – III
2. Bilgisayarda arama yaparken son üç harfi “AÖF”, uzantısı “.docx” olan dosyanın
arama kriteri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a) ATAAÖF.docx
b) *AÖF*.*docx
c) *AÖF.docx
d) AÖF***.docx
e) AÖF.***
3. Ekranın anlık görüntüsünü panoya kopyalamak için kullanılan tuş
aşağıdakilerden hangisidir
a) Scroll Lock
b) Space Bar
c) Print Screen
d) Back Space
e) Pause/Break
4. Windows 8 arayüzü masaüstü ve simgelerin dışında ……………… diye adlandırılan
bileşenlerden oluşmaktadır.
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
a) Uygulama
b) Canlı kutucuklar
c) Sürücü
d) Dosya
e) Klasör
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi
19
WINDOWS 8 - I
5. Bilgisayar kullanılırken herhangi bir ekrandan masaüstü görünümüne dönmek
için aşağıdaki tuş bileşenlerinden hangisi kullanılmalıdır?
a)
+A
b)
+B
c)
+C
d)
+D
e)
+M
6. I. Resimli parola
II. Uygulamalar
III. Başlangıç ekranı
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Windows 8 işletim sistemi ile birlikte
gelen yenilikler arasında yer alır?
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) I ve II
d) II ve III
e) I, II ve III
7. I. Nesneleri doğrudan silmek için Shift+Delete tuş bileşeni kullanılır.
II. Geri dönüşüm kutusuna gönderilen nesneler bilgisayardan tamamen silinir.
III. Geri dönüşüm kutusunun disk kullanım alanı değiştirilemez.
Geri dönüşüm kutusuna ilişkin yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri
doğrudur?
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) I ve II
d) II ve III
e) I, II ve III
8. ………………, geçerli klasörün içeriğinin ve arama sonuçlarının görüntülendiği
bölümdür.
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
a) Şerit
b) Gezinti bölmesi
c) Ayrıntılar bölmesi
d) Dosya listesi
e) Önizleme bölmesi
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi
20
WINDOWS 8 - I
9. I. Mobil aygıtlarda kullanılabilir.
II. Eski Windows sürümlerine göre daha yavaş açılır.
III. Dokunmatik ekran desteğine sahiptir.
Windows 8 işletim sistemiyle ilgili yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri
doğrudur?
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) I ve III
d) II ve III
e) I, II ve III
10. Açık olan ve çalışan program veya uygulamalar ………….. üzerinde düğme
şeklinde görünmektedir.
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
a) Adres çubuğu
b) Görev çubuğu
c) Durum çubuğu
d) Bildirim alanı
e) Sütun başlıkları
Cevap Anahtarı
1.A, 2.C, 3.C, 4.B, 5.D, 6.E, 7.A, 8.D, 9.C, 10.B
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi
21
Özet
WINDOWS 8 - II
•Windows 8 işletim sisteminde bilgisayarı kişiselleştirmeye yönelik farklı
kullanıcı hesapları oluşturulabilir. Bu işletim sisteminde yönetici hesabı,
standart hesap ve çocuk hesabı olmak üzere 3 tip hesap türü
bulunmaktadır.
•Microsoft hesabı kullanılarak Windows mağazasından uygulamalar
indirilebilir ve kullanıcıya ait tüm aygıtlar senkronize edilebilir.
•Windows işletim sisteminde çevrimiçi depolama alanı olarak OneDrive
uygulaması kullanılmaktadır. OneDrive uygulamasına Microsoft hesabıyla
erişilebilir ve kullanıcıya ait tüm aygıtlardan bu depolama alanındaki
içeriklere erişilebilir.
•Windows işletim sisteminde dosya, belge, klasör gibi kavramlar nesne
olarak ifade edilmektedir.
•Nesneler; yeniden isimlendirilebilir, silinebilir, kopyalanabilir veye başka
bir depolama alanına taşınabilir.
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi
13
WINDOWS 8 - II
DEĞERLENDİRME SORULARI
Değerlendirme
sorularını sistemde ilgili
ünite başlığı altında yer
alan “bölüm sonu testi”
bölümünde etkileşimli
olarak
cevaplayabilirsiniz.
1. Nesne isimlendirme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) En fazla 255 karakter kullanılır.
b) Nesne kullanımda iken ismi değiştirilebilir.
c) /\* gibi karakterler kullanılmaz.
d) F2 tuşu ile nesne isim çerçevesi aktifleştirilir.
e) Yeni nesne ismini onaylamak için ENTER tuşu kullanılır.
2. I. Yönetici hesabı
II. Standart hesap
III. Çocuk hesabı
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangiler Windows 8 işletim sisteminde
oluşturulabilecek hesap türleri arasında yer alır?
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) I ve II
d) II ve III
e) I, II ve III
3. Aşağıdakilerden hangisi Windows 8 işletim sistemindeki oturum açma
seçenekleri arasında yer almaz?
a) Parola
b) Resimli Parola
c) Pin
d) Desen
e) Parola İlkesi
4. I. Çevrimiçi depolama alanıdır.
II. Microsoft hesabıyla erişilebilir.
III. Sadece uygulama üzerinden kullanılabilir.
OneDrive depolama alanına ilişkin yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri
doğrudur?
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) I ve II
d) II ve III
e) I, II ve III
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi
14
WINDOWS 8 - II
5. ………………… seçeneği kullanılarak bilgisayar uyandırıldığında parola kullanım
özelliği etkinleştirilebilir.
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
a) Parola ilkesi
b) Pin
c) Resimli parola
d) Uyku modu parolası
e) Güçlü Parola
6. I. Ardışık seçim yapılırken Shift tuşu kullanılır.
II. Fare ile seçim yapılabilir.
III. Klavye ile seçim yapılırken yön tuşları kullanılır.
Nesne seçimine yönelik yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) I ve II
d) II ve III
e) I, II ve III
7. I. Delete tuşu kullanılabilir.
II. Sağ tuş menüsündeki sil seçeneği kullanılabilir.
III. Shift+Delete tuş bileşeni kullanılabilir.
Nesne silme işleminde, nesneyi geri dönüşüm kutusuna göndermeden silme
işlemi için yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri kullanılabilir?
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) Yalnız III
d) II ve III
e) I, II ve III
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi
15
WINDOWS 8 - II
8. I. Yerel hesap ve Microsoft hesabı olmak üzere iki şekilde oturum açılabilir.
II. Yeni kullanıcı hesapları eklenebilir.
III. Yerel hesap oluşturulurken e-posta adresi girilir.
Windows 8 işletim sisteminde kullanıcı hesaplarına ilişkin yukarıdaki ifadelerden
hangisi ya da hangileri doğrudur?
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) I ve II
d) II ve III
e) I, II ve III
9. I.
+H  Paylaşım düğmesini açma
II.
+I  Ayarlar düğmesini açma
III.
+K  Cihazlar düğmesini açma
Yukarıdaki kısayol ve işlevi eşleştirmelerinden hangisi ya da hangileri doğrudur?
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) I ve II
d) II ve III
e) I, II ve III
10. I. Ctrl+K
 Kopyala
II. Ctrl+X
 Kes
III. Ctrl+V
 Yapıştır
Yukarıdaki kısayol ve işlevi eşleştirmelerinden hangisi ya da hangileri doğrudur?
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) I ve II
d) II ve III
e) I, II ve III
Cevap Anahtarı
1.B, 2.E, 3.D, 4.C, 5.A, 6.E, 7.C, 8.C, 9.E, 10.D
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi
16
Özet
WINDOWS 8 - III
•Denetim masası kullanılarak bilgisayarda bulunan donanım ve
yazılımların organizasyonu sağlanmaktadır.
•Klavyenin imleç hızı ve farenin düğme yapılandırılması gibi ayarlar
denetim masası üzerinden yapılmaktadır.
•Denetim masasında bulunan Bölge bağlantısıyla dil ayarlamaları,
kişiselleştirme ayarları ile görsel bileşenlerin ve ses ayarlarının yapılması
imkânı bulunmaktadır.
•Tarih ve Saat ayarları ile bilgisayarın tarihi, saati ve bulunulan saat dilimi
değiştirilebilmektedir.
•Programlar ve özellikler bileşeni program ve Windows özelliklerini
değiştirmek ve kaldırmak için kullanılmaktadır.
•Bilgisayara yeni bir donanım eklemek için aygıtlar ve yazıcılar bileşeni
kullanılırken yüklü donanımların özellikleri aygıt yöneticisi
penceresinden görüntülenebilmektedir.
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi
20
WINDOWS 8 - III
DEĞERLENDİRME SORULARI
1. …………………… bilgisayar sistemindeki tüm yazılım ve donanım birimlerine yönelik
ayar yapma imkânı tanır.
Değerlendirme
sorularını sistemde ilgili
ünite başlığı altında yer
alan “bölüm sonu testi”
bölümünde etkileşimli
olarak
cevaplayabilirsiniz.
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
a) Denetim Masası
b) Belgeler
c) Donatılar
d) Aygıtlar ve Yazıcılar
e) Yardım ve Destek
2. Fare özellikleri penceresindeki tıklama kilidi seçeneğinin görevi nedir?
a) Birincil ve ikincil düğme ayarını değiştirme
b) Çift tıklama hızını ayarlama
c) Fare tuşu sürekli basılı tutulmadan işlem yapma
d) Fare işaretçisinin görüntüsünü değiştirme
e) CTRL tuşu ile işaretçinin yerini belirleme
3. Aşağıdakilerden hangisi Denetim Masasındaki Bölge bileşeni yardımıyla yapılan
ayarlardan biri değildir?
a) Geçerli konum bilgisini belirleme
b) Para birimi simgesini değiştirme
c) Sayı görüntülemedeki ondalık ayracı belirleme
d) Ekran koruyucu seçeneklerini değiştirme
e) Tarih görüntüleme ayarını değiştirme
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi
21
WINDOWS 8 - III
4. Aşağıdakilerden hangisi kişiselleştirme penceresi yardımıyla yapılabilecek
ayarlardan biri değildir?
a) Masaüstü arka planı
b) Pencere rengi ve görünümü
c) Masaüstü simgelerinin görüntülenmesi
d) Çözünürlük ayarları
e) Tarih ve saat ayarı
5. Aşağıdakilerden hangisi Denetim Masasındaki Programlar ve Özellikler penceresi
yardımıyla yapılır?
a) Yazıcı ayarları
b)
c)
d)
e)
Monitör seçimi
Program kaldırma
Aygıt ayarları
Sürücü güncelleme
6. I. Kategori
II. Büyük simgeler
III. Küçük simgeler
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri denetim masası görüntüleme ölçütü
olarak kullanılabilir?
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) I ve II
d) II ve III
e) I, II ve III
7. ……………………………………. ayarı ile pencere kenarlıklarının şeffaflık seviyesi
belirlenebilmektedir.
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
a) Renk saydamlığı
b) Renk tonu
c) Renk belirteci
d) Renk yoğunluğu
e) Renk düzenleyici
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi
22
WINDOWS 8 - III
8. I. Programlar kaldırılıp değiştirilebilir.
II. Windows özellikleri açılıp kapatılabilir.
III. Yüklü güncelleştirmeler görüntülenebilir.
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Programlar ve Özellikler penceresinden
yapılabilir?
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) I ve II
d) II ve III
e) I, II ve III
9. …………………………… bilgisayarın sahip olduğu tüm donanımların listelenmesini
sağlamaktadır.
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
a) Görev yöneticisi
b) Aygıt yöneticisi
c) Program yöneticisi
d) Yazılım yöneticisi
e) Donanım yöneticisi
10.Windows’un takılan yeni donanımı otomatik olarak algılayıp gerekli dosyaları
varsa kendiliğinden yükleyerek donanımı kullanıma hazır hâle getirmesi işlemi ne
olarak adlandırılmaktadır?
a) Tak kullan özelliği
b) Otomatik yükleme özelliği
c) Sürücü yükleme özelliği
d) Aygıt ekleme özelliği
e) Donanım güncelleme özelliği
Cevap Anahtarı
1.A, 2.C, 3.D, 4.E, 5.C, 6.E, 7.D, 8.E, 9.B, 10.A
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi
23
Özet
WINDOWS 7 - IV
•Donatılar bölümü Windows işletim sistemi ile birlikte gelen ücretsiz ve
çok kullanışlı olan programların erişimi için kullanılan bölümdür. Bu
bölümde sistem özelliklerini organize etme ve belge, resim, ses vb.
oluşturma için kullanılabilecek birçok program bulumaktadır. Not defteri
sadece metin oluşturmak için kullanılabilirken Worpad görsel destekli
metinler oluşturmada kullanılır. Karakter eşlem programı klavye ile
oluşturulamayan özel karakterleri metinlere eklemede kullanılmaktadır.
Paint programı, içinde barındırdığı araçlar ile resim oluşturma ve
resimleri düzenleme işlemlerine imkan veren bir programdır. Hesap
makinesi bilimsel ve basit olamk üzere iki farklı yapıda
kullanılabilmektedir. Disk yazılan program dosyalarının biraraya
getirilmesi için disk birleştirici isimli yazılım kullanılmaktadır. Ayrıca
sistemi geri yükleme programı ile sistem daha önceki bir tarihe
döndürülebilir. Bu işlemden dosya ve programlar etkilenmez.
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi
13
WINDOWS 7 - IV
DEĞERLENDİRME SORULARI
Değerlendirme
sorularını sistemde ilgili
ünite başlığı altında yer
alan “bölüm sonu testi”
bölümünde etkileşimli
olarak
cevaplayabilirsiniz.
1.
a)
b)
c)
d)
e)
Aşağıdaki işlemlerden not defteri programında yapılamaz?
Metne resim ekleme
Yazı tipini değiştirme
Yazı boyutunu değiştirme
Belge yazdırma
Sözcük kaydırma
2. WordPad programında bir belge kaydedilirken varsayılan dosya uzantısı
aşağıdakilerden hangisidir?
a) TXT
b) RTF
c) DOC
d) XLS
e) PDF
3.
a)
b)
c)
d)
e)
Donatılar bölümündeki Paint programı hangi amaçla kullanılmaktadır?
Metin oluşturma
Sunum hazırlama
Veri depolama
Hesaplama yapma
Resim yapma
4. Ses kaydedicisi programını görüntülemek için azlenmesi gereken yol
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Başlat  Tüm Programlar  Donatılar  Ses Kaydedicisi
b) Başlat  Tüm Programlar  Donatılar  Ses  Ses Kaydedicisi
c) Başlat  Tüm Programlar  Donatılar  Eğlence  Ses Kaydedicisi
d) Başlat  Tüm Programlar  Donatılar  Donatım  Ses Kaydedicisi
e) Başlat  Tüm Programlar  Donatılar  Sistem Araçları Ses Kaydedicisi
5.
a)
b)
c)
d)
e)
Sistemi geri yükleme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Sistemi geri yüklemek için geri yükleme noktasının olması gerekir
Geri yükleme noktası otomatik olarak oluşturulabilir
Geri yükleme işleminde program ve sürücüler etkilenir
Geri yükleme işlemi belgeleri etkiler
Birden fazla geri yükleme noktası oluşturulabilir
Cevap Anahtarı
1.A, 2.B, 3.E, 4.A, 5.D
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi
14
Özet
Word 2010
•Word programı çeşitli amaçlara hizmet eden belgeler oluşturmak için
kullanılan bir kelime işlem programıdır. Office paketi içersinde bulunan
bu program yardımıyla resim, grafik vb. görsel unsurların bulunduğu
belgeler hazırlanabilmektedir. Bu programda yer alan tüm komutlar
şerit bileşenlerinin altında gruplanmıştır. Ortak özelliklerine göre
gruplanan bu bileşenlerin dışında dosya menüsü kullanılarak temel
işlemlere erişmek mümkündür.
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi
13
Word 2010
DEĞERLENDİRME SORULARI
1. Word programında bulunan tüm komutların yer aldığı bölümün adı nedir?
Değerlendirme
sorularını sistemde ilgili
ünite başlığı altında yer
alan “bölüm sonu testi”
bölümünde etkileşimli
olarak
cevaplayabilirsiniz.
a) Şerit
b) Düzenleme alanı
c) Kaydırma çubuğu
d) Yakınlaştırma kaydırıcısı
e) Durum çubuğu
2. Sekme yapısı ile ilgili ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?
I.
Herbir sekme birbirine benzer komutları barındırır.
II.
Sekmelerdeki benzer komutlar gruplar altında toplanmıştır.
III.
Sekmelerdeki komutlara klavye tuşları kullanılarak erişilebilir.
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) Yalnız III
d) I ve II
e) I, II ve III
3. Word programı ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?
I.
Kelime işlem programıdır.
II.
Eski versiyon Word dökümanlarını görüntülemez.
III.
Ofis paket programı ile bilgisayara yüklenir.
a. Yalnız I
b. Yalnız II
c. Yalnız III
d. I ve II
e. I, II ve III
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi
14
Word 2010
4. Word programında hazırlanan bir belgenin standart dosya uzantısı
aşağıdakilerden hangisidir?
a) .xlsx
b) .docx
c) .pdf
d) .aac
e) .png
5. Aşağıdaki araçlardan hangisine yönelik bağlamsal sekme bulunmaz?
a) Tablolar
b) Çizimler
c) Diyagramlar
d) Grafikler
e) Metinler
Cevap Anahtarı
1.A, 2.E, 3.B, 4.B, 5.E
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi
15
Özet
Word 2010
•Word programında metin tabanlı belgeler oluşturmakta kulanıldığı için
çok güçlü yazım düzenleme araçlarına sahiptir. Mevcut veya hazırlanacak
bir metnin yazı tipi, boyutu, vurgu öğeleri, özel matematiksel yazımları bu
program sayesinde yapılabilmektedir. Ayrıca paragraf organizasyonu,
hizalama işlemleri ve girinti ayarları ile istenilen metin yerleşim
organizasyonu tüm belge veya belirli metin parçalarına
uygulanabilmektedir. Stil bileşenleri ile metinlerin standart bir yapıya
kavuşturulması ve daha kolay biçimlendirilmesi mümükündür. Madde
işaretleri, numaralandırma ve çok düzeyli liste yapıları ile metin
içersindeki bilgiler kolaylıkla daha organize hale getirilebilmektedir.
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi
19
Word 2010
DEĞERLENDİRME SORULARI
Değerlendirme
sorularını ilgili ünite
başlıkları altında yer
alan “bölüm sonu testi”
bölümünde etkileşimli
olarak
cevaplayabilirsiniz.
1. Aşağıdaki işlemlerden hangisi giriş sekmesinden yapılamaz?
a. Kes – Kopyala – Yapıştır
b. Madde İşaretleri – Numaralandırma
c. İki Yana Yasla
d. Kenar Boşlukları
e. Girintiyi Artır
2. Aşağıda verilen tuş kombinasyonu ve görev eşleştirmelerinden hangisi
yanlıştır?
a. Ctrl + X  Kes
b. Ctrl + Shift + A  Altı Çizgili
c. Ctrl + T  İtalik
d. Crtl + Shift + F3  Büyük / Küçük harf değiştir
e. Crtl + Shift + C  Biçimi kopyala
3.
Yukarıdaki şekilde gösterilen araç ile hangi işlem yapılır?
a. Gölgelendirme
b. Metin Vurgu Rengi
c. Yazı Tipi Rengi
d. Metin Efektleri
e. Yazı Tipini Daralt
4. Seçili bir metnin belirtilen tarafına kenarlık eklemek için kullanılan araç
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a. Sayfa Düzeni Sekmesi  Sayfa Arkaplanı Grubu  Sayfa Kenarlıkları
b. Giriş sekmesi  Paragraf Grubu  Kenarlıklar
c. Giriş Sekmesi  Yazı Tipi Grubu  Kenarlıklar
d. Giriş Sekmesi  Stiller Grubu  Kenarlıklar
e. Sayfa Düzeni Sekmesi  Sayfa Arkaplanı Grubu  Sayfa Kenarlıkları
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi
20
Word 2010
5. Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri kullanılarak otomatik liste
oluşturulabilir?
I.
Madde İşaretleri
II.
Numaralandırma
III.
Çok Düzeyli Liste
a.
b.
c.
d.
e.
Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
I ve II
I,II ve III
Cevap Anahtarı
1.D, 2.D, 3.C, 4.B, 5.E
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi
21
Özet
Word 2010
•Çeşitli bilgileri bir arada sunmak için kullanılan iyi düzenlenmiş bir
belgenin oluşturulmasını kolaylaştırmak için birçok bileşen ve komut
bulunmaktadır. Bu bileşenler arasında tablolar önemli bir yer
tutmaktadır. Tablolar üzerinde hazır stiller kullanılarak
göreselleştirilebilmekte ve satırlar veya sütunlar için ekleme, çıkarma,
birleştirme gibi işlemler yapılabilmektedir. Word programı belgeye resim
ekleme, resimi organize etme ve belgeye konumlandırma noktasında
birçok araca sahiptir.
•Word programı temel yapı olarak sayfalar ile çalışmaya imkan veren bir
organizasyona sahiptir. Bu noktada çeşitli sayfa organizasyon
bileşenlerine sahiptir. Bu bileşenler ile sayfa boyutu, yönlendirmeleri,
sütun yapıları, kenar boşlukları, filigran vb. bileşenler bulunmaktadır.
Ayrıca dipnot, sonnot, alt bilgi, üst bilgi gibi bileşenler ile sayfalar
istenilen şekilde organize edilmektedir.
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi
22
Word 2010
DEĞERLENDİRME SORULARI
Değerlendirme
sorularını sistemde ilgili
ünite başlığı altında yer
alan “bölüm sonu testi”
bölümünde etkileşimli
olarak
cevaplayabilirsiniz.
1. Belgeye resim, grafik vb. görselleri dahil etmede kullanılan çizimler grubu hangi
sekmede yer alır?
a) Giriş
b) Ekle
c) Sayfa Düzeni
d) Başvurular
e) Gözden Geçir
2. Aşağıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
I. Tablolar satır ve sütunlardan oluşur.
II. Tabloya yeni bir satır veya sütun eklenebilir.
III. Belgedeki metin tabloya dönüştürülebilir.
a) Yalnız I
b) I ve III
c) Yalnız II
d) Yalnız III
e) I, II ve III
3. Grafik oluşturmada kullanılan değerlerin yazıldığı programın adı nedir?
a) Excel
b) PowerPoint
c) Access
d) Publisher
e) Outlook
4. Word programındaki kesmeler özelliğinin görevi nedir?
a) Sayfayı sütunlara ayırmak
b) Resimleri biçimlendirmek
c) Sayfa sonu oluşturmak
d) Tablodan hücre silmek
e) Kelimeleri bölerek hecelemek
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi
23
Word 2010
5. Word programında tüm belgenin arkasına şirket logosu, sloganı vb. bilgileri silik
bir biçimde bastırmaya yarayan özellik aşağıdakilerden hangisidir?
a) Grafik
b) Dipnot
c) Sonnot
d) Baskı Önizleme
e) Filigran
Cevap Anahtarı:
1.B, 2.E, 3.B, 4.C, 5.E
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi
24
Özet
Word 2010
• Çok sayfalı belgelerde yapılacak değişiklikler için bul, değiştir, git ve seç
araçlarının kullanımı zaman açısından oldukça önemlidir. Bu araçlar
sayesinde belgede anahtar kelimeler kullanılarak arama yapılabilir,
aramalar vurgulanabilir ve bir kelime veya ifade istenilen başka bir
kelime veya ifade ile değiştirilebilir.
•Belgede bulunan sözcükler sayılabilir ve bu sözcüklere yönelik imla
denetimleri yapılabilir.
• Word programı birden fazla kullanıcının oluşturduğu belgelerde
oldukça kullanışlı olan değişiklikleri izle ve açıklama ekle bileşenlerine
sahiptir. Bu bileşenler yardımıyla belgede yapılan değişikliklerin tamamı
görülebilir, istenirse değişiklikler onaylanabilir veya iptal edilebilir.
Ayrıca hazırlanan belgeler çeşitli şekillerde koruma altına alınabilir.
Parola oluşturma, kişlere göre izinleri kısıtlama, dijital imza ekleme bu
yöntemler arasında yer alır.
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi
18
Word 2010
DEĞERLENDİRME SORULARI
Değerlendirme
sorularını sistemde ilgili
ünite başlığı altında yer
alan “bölüm sonu testi”
bölümünde etkileşimli
olarak
cevaplayabilirsiniz.
1. Belgede geçen “proses” ifadeleri yerine “işlem süreci” ifadesini yazdırmaya
yarayan komut aşağıdakilerden hangisidir?
a) Bul
b) Git
c) Seç
d) Değiştir
e) Değişiklikleri izle
2. Metin oluşturulurken “AÖF” ifadesini “Açıköğretim Fakültesi ” ifadesine
çevirmek için kullanılan otomatik düzeltme seçeneği aşağıdakilerden hangisidir?
a) Biçimlendirmeyi çevir
b) Metni yazarken değiştir
c) Özel ifadeleri çevir
d) Tanıma göre değiştir
e) Otomatik olarak dönüştür
3. Belgede bulunan bir ifadeye açıklama eklemek için hangi sekme kullanılmalıdır?
a) Gözden Geçir
b) Başvurular
c) Görünüm
d) Sayfa Düzeni
e) Ekle
4. Aşağıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
I. Değişiklikleri izle seçeneği aktifken yapılan ekleme işleminin altı çizgiyle
çizilir.
II. Değişiklikleri izle seçeneği aktifken yapılan silme işleminin üstü sarı
çizgiyle çizilir.
III. Silme işlemi yapılan bir metin üzerine fare ile gelindiğinde değişikliği
yapan kişi, yaptığı tarih ve saat görüntülenir.
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) I, II
d) I, III
e) I, II, III
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi
19
Word 2010
5. Dosya menüsünde bulunan Belgeyi Koru seçeneği kullanılarak aşağıdakilerden
hangisi yapılamaz?
a) Belge içeriği düzenlenmeye karşı şifrelenebilir.
b) Belgeye dijital imza eklenebilir.
c) Belgenin bulunduğu klasör şifrelenebilir.
d) Belge içeriği kişilere göre kısıtlanabilir.
e) Belge salt okunur hale getirilebilir.
Cevap Anahtarı:
1.D, 2.B, 3.A, 4.D, 5.C
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi
20
Download