RECAİZADE MAHMUD EKREM - Genç Gelişim Kişisel Gelişim

advertisement
RECAİZADE MAHMUD EKREM - Genç Gelişim Kişisel Gelişim
(1847-1914)
Tanzimat döneminin önemli edebiyatçılarından biri olan Recaizade Mahmut Ekrem 1 Mart
1847'de İstanbul'da doğdu. 1858'de Mekteb-i İrfan'da öğrenimini tamamladı. Hariciye Mektubi
Kalemi'ne memur olarak girdi. Bu görevi sırasında Namık Kemal ile tanıştı ve onun
yönetimindeki Tasvir-i Efkar gazetesinde yazmaya başladı. 1867'de Namık Kemal Avrupa'ya
kaçarken gazetenin yönetimini Recaizade Ekrem'e bıraktı. Siyasetle ilgilenmedi ve kendisini
tamamen edebiyata verdi. Yazılarını Ahmet Mithat Efendi'nin çıkardığı Dağarcık dergisinde
yayımlamaya başladı. Batı edebiyatından çevirmeler yaptı. Hayattayken üç oğlunun ve özellikle
de Nijad’ın ölümüyle yıkıldı.
1877'de Şura-yı Devlet (Danıştay) üyeliğine getirildi. Mülkiye Mektebi'nde başladığı öğretmenlik
mesleğini Galatasaray Sultanisi'nde sürdürdü. Bu okullarda verdiği derslerin notlarını Talim-i
Edebiyat kitabında topladı. Bu kitap özellikle şiir konusunda getirdiği yeni bakış açısı ile önemli
bir yapıttır. 31 Ocak 1914'te İstanbul'da vefat etti. Öldüğünde Meclis-i Ayan üyesiydi. Recaizade
Ekrem'in Türk edebiyatına önemli katkılarından biri de 1895'ten sonra öğrencilerini Tevfik
Fikret'in yönetiminde Servet-i Fünun dergisi çevresinde toplaması ve Edebiyat-ı Cedide'nin
doğuşuna öncülük etmesidir.
1/2
RECAİZADE MAHMUD EKREM - Genç Gelişim Kişisel Gelişim
Ölümünden sonra yayınlanan komedisi "Çok Bilen Çok Yanılır" en yetkin tiyatro oyunu sayılır.
Sanatta güzellik ilkesine bağlı kaldı. Sanat için sanat anlayışını savundu. Doğaya dönük, insanı
doğa içinde ele alan şiirler yazdı. Aşk ve ölüm temalarını işledi. Eski-yeni edebiyat
tartışmalarının merkezinde yer aldı. Edebiyatımızın yenileşme ve gelişmesinde önemli katkıları
oldu. Tek romanı Araba Sevdası Türk edebiyatında gerçekçi romanın ilk örneklerinden biri
sayılır.
Eserleri:
Şiir: Name-i Seher, Yadigar-ı Şebab, Zemzeme (3 cilt) Roman: Araba Sevdası. Öykü: Muhsin
Bey Yahut Şairliğin Hazin Bir Neticesi, Şemsa.
Oyun:
Afife Anjelik, Vuslat Yahut Süreksiz Sevinç, Çok Bilen Çok Yanılır, Diğer eserleri: Talim-i
Edebiyat, Takdir-i Elhan, Pejmürde, Nijad-Ekrem.
2/2
Download