Temmuz 2012 Yıl: 49 Sayı: 569 MAKALELER

advertisement
Temmuz 2012
Yıl: 49
Sayı: 569
ISSN 1307-7112
www.ekonomikyorumlar.com.tr
MAKALELER
• Finansal Piyasaların Niteliği ve Kriz Üretme
Potansiyeli
Emin ERTÜRK
Görkem BAHTİYAR
• Dış Ticaret Fiyat Değişimlerinin Sektörel
Kaynakları
Altan ALDAN
Murat ÜNGÖR
• Türk Ekonomisinin Dış Ticaret Yapısı ve
Ekonomik Büyüme
Neslihan TOPBAŞ
• İhracat Performansı Açısından Türk İmalat
Sanayi Sektörlerinin AB Pazarındaki Rekabet
Gücü (2000-2010)
Cüneyt Yenal KESBİÇ
Esat BAKIMLI
• Türkiye Ekonomisinde Cari Açık Sorunu ve
Nedenleri
B. Ali EŞİYOK
• Reel Faiz Paritesi Koşulunun Doğrusal ve
Doğrusal Olmayan Modellerle Sınanması: G7
Ülkeleri Analizi
İbrahim ARISOY
• Kurumsal Yönetim Uygulamaları ve Firma
Değeri İlişkisinin Araştırılması: İMKB Üzerine
Bir Uygulama
Halil Cenk SÜER
Sinem DERİNDERE KÖSEOĞLU
2
Ekonomik Mali Yayınlar San. Ve Tic.
A.Ş. Adına
İmtiyaz Sahibi
Dr. Nesrin NAS
Editör: Dr. M. Faysal GÖKALP
Yıl:49
Sayı:569
Temmuz-2012
[email protected]
Bilim Kurulu
[email protected]
• Prof.Dr. Nazif GÜRDOĞAN
• Prof.Dr. Asaf Savaş AKAT
• Prof.Dr. Nalan GÜREL
• Prof.Dr. Muhammet AKDİŞ
Yayın Kurulu:
• Prof.Dr. Seyfettin GÜRSEL
• Dr. Öztin AKGÜÇ
Dr. Metin MERİÇ
• Dr. Engin HEPAKSAZ
• Doç.Dr. G.Cenk AKKAYA
• Prof.Dr.Haluk A. KABAALİOĞLU Dr. M.Vedat PAZARLIOĞLU
• Doç.Dr. Mesut ALBENİ
• Doç.Dr. Hakan KAHYAOĞLU
• Prof.Dr. Erdoğan ALKİN
Dr. Bülent MİRAN
• Doç.Dr. Muhsin KAR
• Prof.Dr. Mehmet ALTAN
Dr. Ercan BALDEMİR
• Prof.Dr. Recep KÖK
• Doç.Dr. Osman Nuri ARAS
Dr. C. Yenal KESBİÇ
• Doç.Dr. Hakkı ODABAŞ
• Doç.Dr. Muhittin ATAMAN
• Prof.Dr. Suat OKTAR
• Doç.Dr.Ozan BAHAR
Dr. Bünyamin BEZCİ
• Prof.Dr. Süleyman Seyfi ÖĞÜN
• Prof.Dr. Ömer Faruk BATIREL
Dr. Cem M. BAYDUR
• Dr. Şerif ÖNER
• Prof.Dr. Selahattin BEKMEZ
Dr.M.Faysal GÖKALP
• Prof.Dr. İsmail ÖZSOY
• Prof.Dr. Niyazi BERK
•
Prof.Dr.
Namık
Kemal
ÖZTÜRK
• Doç.Dr. Ahmet BEŞKAYA
Dr. İbrahim GÜRLER
• Prof.Dr. Merih PAYA
• Prof.Dr. Erhan BİRGİLİ
Yazı İşleri Müdürü:
• Dr. Davut PEHLİVANLI
• Prof.Dr. Ünal BOZKURT
Cüneyt YÖNET
•
Prof.Dr.
Ali
Yaşar
SARIBAY
• Doç.Dr. Doğan CANSIZLAR
• Doç.Dr. Bora SÜSLÜ
• Prof.Dr. Nurgül CHAMBERS
Yayın Türü: Yaygın Süreli
• Dr. Selim ŞANLISOY
• Prof.Dr. Kemal ÇELEBİ
İdare Yeri: Halil Rıfat Paşa Mahallesi
• Dr. Nevzat ŞİMŞEK
• Doç.Dr. Serap DURUSOY
Darülaceze Caddesi Perpa İş Merkezi
• Prof.Dr. M. Şükrü TEKBAŞ
• Dr. A.Mahfi EĞİLMEZ
A Blok Kat 13 No: 2021
•
Prof.Dr.
Ömer
TORLAK
• Prof.Dr. Aytaç EKER
• Prof. Dr. Güngör TURAN
Okmeydanı-İstanbul
• Dr. Meral ELÇİ
• Prof.Dr. Kamil TÜĞEN
• Doç.Dr. Fuat ERDAL
Tel: 0 212 210 17 20
• Doç.Dr. Şevket TÜYLÜOĞLU
• Prof.Dr. Nadir EROĞLU
Gsm: 0 533 260 26 11
• Doç.Dr. Ali ULUSOY
• Prof.Dr. Cemil ERTUĞRUL
•
Doç.Dr.
Mert
URAL
• Prof.Dr. Cumhur FERMAN
Fax: 0 212 220 84 98
• Prof.Dr. T.Güngör URAS
• Dr. Aytekin FIRAT
Kapak-Tasarım ve Baskı:
• Prof.Dr. Şenay ÜÇDOĞRUK
• Dr. Nuri GÖKALP
Ümit Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti.
•
Prof.Dr.
Ferudun
YILMAZ
• Prof.Dr. Deniz GÖKÇE
Gümüşsuyu Caddesi Litros Yolu
Danışma Kurulu
2. Matbaacılar Sitesi Zemin Kat
•
Kemal
KURDAŞ
• Gonca AKGÜN
• Korhan KURDOĞLU
• Yılmaz ARGÜDEN
A Blok, No:6/10(ZA/ 6-10) Topkapı/
• Adnan NAS
• Afa BORAN
İSTANBUL Tel 0 212 565 42 69
• Ergin NENG
• Yavuz CANEVİ
Basım Tarihi:
• Sezai ONARAL
• Ege CANSEN
• Tuncay ÖZİLHAN
• Bülend ÇORAPÇI
Finans Politik ve Ekonomik Yorum• Ersin ÖZİNCE
• Necdet DURAKBAŞA
lar Dergisi hakemli bir dergidir.
• Ertuğrul İhsan ÖZOL
• Gazi ERÇEL
•
Adnan
POLAT
Dergideki yazılar, kaynak göstermek
• Dr. Zeynel Abidin ERDEM
• M.Faruk SABUNCU
koşuluyla alınabilir. Yayınlanan
• Meral Gezgin ERİŞ
• Dr. Ali TEKİN
• Dr. Namık Kemal GÖKALP
yazıların tüm sorumluluğu yazarlarına
• Dr. Turgut TELMAN
• Zeki GÜNDÜZ
aittir.
• Yaman TÖRÜNER
• Avni HEDİLİ
ISSN 1307-7112
• Cihan TURPER
• Erhan IŞIL
•
Zekeriya
YILDIRIM
• Ali İhsan KARACAN
• Dr. Ferudun KAYA
Dergimizi Tarayan Alan Endeksleri ve Veri Tabanları
Finans Politik & Ekonomik Yorumlar 2012 Cilt: 49 Sayı: 569
3
MAKALELER
1. Finansal Piyasaların Niteliği ve Kriz
Üretme Potansiyeli
5.
Türkiye Ekonomisinde Cari Açık
Sorunu ve Nedenleri
BU SAYIDA
Emin ERTÜRK
Görkem BAHTİYAR
Hem finansal piyasaların iktisadi faaliyet içindeki payının hızla artması hem de finansal krizlerin
iktisadi bunalımlarda giderek artan rolü, iktisatçıların ilgisini bu alana her zamankinden daha
fazla çekmiştir.
...................................................Sayfa: 5
2. Dış Ticaret Fiyat Değişimlerinin
Sektörel Kaynakları
Altan ALDAN
Murat ÜNGÖR
Dış ticaret fiyat değişimleri her bir sektörde gözlenen fiyat artışları ve sektörlerin dış ticaret içinde değişen ağırlıklarına bağlı olarak ifade edilebilir. Bu iki faktörün katkılarını incelemek dış ticaret hadlerinin dinamiklerinin daha iyi anlaşılmasına yardımcı olabilmektedir.
.................................................Sayfa: 19
3. Türk Ekonomisinin Dış Ticaret
Yapısı ve Ekonomik Büyüme
Neslihan TOPBAŞ
Bu çalışmada, ihracat ve ithalat yönlü büyüme hipotezleri çerçevesinde, 1998-2011 Haziram döneminde, Türkiye’nin GSYİH’sının büyüme dinamiğine ihracat ve ithalatın katkısı araştırılmıştır. Elde edilen bulgulara göre; ithalatın
gerek tek başına ve gerekse ihracat ile birlikte GSYIH’nın artışına sebep olduğu tespit edilmiştir.
B. Ali EŞİYOK
Türkiye, 1989 yılında 32 Sayılı Karar ile birlikte sermaye hareketleri üzerindeki her türlü denetimi kaldırmış, 2000’li yıllarda gündeme gelen
“enflasyon hedeflemesi” ulusal paranın değerlenmesi ile sonuçlanırken, bu süreç dış ticaret
açıkları yoluyla cari açığın artmasına ve iç tasarrufların aşınmasına neden olmuştur. Türkiye ekonomisinde dış ticaret açığı yolu ile cari
açığın artmasına neden olan temel gelişmelerden birisi de 1996 yılında yürürlüğe giren Gümrük Birliği Anlaşması’dır.
...................................................Sayfa: 63
6.
Reel Faiz Paritesi Koşulunun
Doğrusal
ve
Doğrusal
Olmayan
Modellerle Sınanması: G7 Ülkeleri
Analizi
İbrahim ARISOY
1970’li yıllardan bu yana dünya finans piyasalarındaki gözle görülür değişikliklerden birisi de,
finansal sermaye hareketlerindeki kısıtlamaların
kaldırılmasına paralel olarak ülkeler arasındaki
bütünleşme derecesindeki ve sermaye akımlarının miktarındaki artıştır.
...................................................Sayfa: 87
7. Kurumsal Yönetim Uygulamaları ve
Firma Değeri İlişkisinin Araştırılması:
İMKB Üzerine Bir Uygulama
.................................................Sayfa: 33
4.
İhracat Performansı Açısından
Türk İmalat Sanayi Sektörlerinin AB
Pazarındaki Rekabet Gücü (2000-2010)
Halil Cenk SÜER
Sinem DERİNDERE KÖSEOĞLU
Son zamanlarda krizden krize sürüklenen gelişmiş ülkeler olmak üzere çok sayıda ülke, gerek
karşılaştıkları güçlükleri aşmak gerekse fırsatları değerlendirmek ve ekonomik kazanımlar elde
etmek adına rekabet güçlerini arttırmaya bugün
ayrı bir önem vermektedir.
Bu araştırmanın temel amacı İMKB’deki şirketlerin kurumsal yönetim uygulamalarının firma
değeri ve firma performansı üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesidir. Bu amaç doğrultusunda çalışmaya dahil edilen şirketlerin kurumsal
yönetim ilkelerini firmalarında ne dereceye kadar uyguladıklarına ilişkin sonuçlara dayanılarak bir kurumsal yönetim endeksi oluşturulmuş
ve bu suretle elde edilen firma kurumsal yönetim endeksi (KYE) ile firma değeri arasındaki
ilişki sorgulanmıştır.
...................................................Sayfa: 49
...................................................Sayfa: 101
Cüneyt Yenal KESBİÇ
Esat BAKIMLI
Download