sayısal bölüm

advertisement
GENEL YETENEK
TEMEL KAVRAMLAR
TEMEL KAVRAMLAR / TEST-1
6. Aşağıdakilerden hangisi bir tek sayıdır?
A) 5! + 8!
1. a ve b birer doğal sayıdır.
a . b = 24
B) 312 – 1
8
D) 7! – 2 C) 317 + 0!
8
E) 5 + 25
olduğuna göre, a + b toplamının alabileceği
en küçük değer ile en büyük değerin toplamı
kaçtır?
A) 25
B) 28
C) 30
D) 32
E) 35
7. a pozitif bir tam sayı olmak üzere,
3a + 1
ifadesi bir tek sayı olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi daima bir çift sayıdır?
2. a, b ve c birbirinden farklı rakamlar olmak üzere,
3a – 2b + 4c
A)a2 + 2a – 1
ifadesinin alabileceği en büyük değer A, en
küçük değer B olduğuna göre, A + B toplamı
kaçtır?
B)(a + 2).(a – 1)
D)2a – 3a + 1
A) 36
E)(a – 2)!
B) 40
C) 42
D) 45
C)(a – 1)a
E) 48
L
İ
D
E
R
3. a ve b pozitif tam sayılar olmak üzere,
a+ =
Y 8. a çift, b tek doğal sayıdır.
3 b 5
olduğuna göre, a nın alabileceği en büyük A
I. 2a + 3b – 1
Y
değer kaçtır?
I
II. 3a – 2b + 3
A) 12
B) 15
C) 18
D) 20 E) 24 N
III.a2 – 3b
L
IV.a! + b!
A
R
V.2a + 3b
I
Yukarıdaki ifadelerden kaç tanesi daima tek4. b bir tam sayı olmak üzere,
tir?
a . b = 12 + 4b
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
eşitliğini sağlayan a doğal sayılarının toplamı
kaçtır?
A) 48 B) 52
C) 58
D) 60
E) 65
9. a, b ve c birer tam sayı olmak üzere,
5. x, y ve z birbirinden farklı pozitif çift tam sayılardır.
x + y = 12
y . z = 36
eşitliklerini sağlayan en küçük y tam sayısı
için x . z çarpımı kaçtır?
A) 135
B) 140
D) 168
C) 156
E) 180
SAYISAL BÖLÜM
a + 3b =
2
c
olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?
A)c tektir.
B)a çifttir.
C)b + c çifttir.
D)a.b çifttir.
E)a + b çifttir.
w w w . lid e r y a y in . c om
GENEL YETENEK
TEMEL KAVRAMLAR
10. a ve b ardışık tam sayılar olduğuna göre, aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu kesinlikle bir tek sayıdır?
A) a.b
B) a.(b + 1)
D) ab
16. 1 den 30 a kadar olan tam sayılar soldan sağa
doğru yan yana yazılarak
A = 123…..9101112….2930
C) 3a + b
biçiminde 51 basamaklı bir A sayısı oluşturuluyor.
E) a2 + 2b + 1
Buna göre, A sayısının baştan otuzuncu rakamı kaçtır?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
11. a, b, c ardışık üç çift tam sayı ve a < b < c olmak
üzere,
^a - bh $ ^b - ch
^c - ah
işleminin sonucu kaçtır?
A) –2
B) –1
C) 0
D) 1
E) 2
17. 5 + 8 + 11 + 14 + …. + 89
toplamı aşağıdakilerden hangisine eşittir?
A) 1193
Buna göre, bu sayıların en küçüğü kaçtır?
L
İ
D
E
A) 12
R
12. Ardışık beş tam sayının toplamı 70’tir.
B) 13
C) 14
D) 15
E) 16
13. Ardışık dört çift tam sayının toplamı 100 dür.
Buna göre, bu sayıların en büyüğü kaçtır?
A) 22
B) 24
C) 26
D) 28
E) 30
14. Ardışık üç tek sayının toplamı, en küçük sayının
2 katından 33 fazladır.
B) 1271
D) 1363
Y
A
Y 18. 11 + 13 + 15 + …. + (2n – 1) = 96
I
olduğuna göre, 3n + 1 ifadesinin değeri kaçN
tır?
L
A
A) 31
B) 34
C) 37
D) 40
E) 43
R
I
Buna göre, bu sayıların en büyüğü kaçtır?
5! + 4! - 8 $ 3!
4!
işleminin sonucu kaçtır?
A) 23
A) 2
B) 25
C) 27
D) 29
C) 1342
E) 1372
19.
E) 31
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6
D) 8
E) 9
15. Ardışık dört çift sayının toplamı 4K dır.
Buna göre, bu sayıların en küçüğünün K türünden ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) K – 4 B) K – 3 D) 2K – 3
C) K – 1
E) 2K + 3
SAYISAL BÖLÜM
20.
^n + 2h !
= 56
n!
olduğuna göre, n kaçtır?
A) 5
B) 6 C) 7
w w w . lid e r y a y in . c om
GENEL YETENEK
TEMEL KAVRAMLAR
TEMEL KAVRAMLAR / TEST-1
1.
a
b
a+b
1
24
25
4
6
10
5. y = 2 alınırsa;
x + y = 12 & x + 2 = 12
& x = 10
y.z = 36 & 2.z = 36
& z = 18
Buna göre, x.z = 10.18 = 180 dir.
Buna göre, a + b toplamının en küçük değeri ile
en büyük değerinin toplamı 10 + 25 = 35 tir.
Cevap: E
Cevap: E
6. Seçenekleri inceleyelim,
A)5! + 8! " Ç + Ç = Ç
B)312 – 1 " T – T = Ç
C)317 + 0! " T + T = Ç
2.
a
b
c
3a – 2b + 4c
8
0
9
3.8 – 2.0 + 4.9 = 60
1
9
0
3.1 – 2.9 + 4.0 = –15
D)7! – 28 " Ç – Ç = Ç
E)58 + 25 " T + Ç = T
Cevap: E
Buna göre,
3a – 2b + 4c ifadesinin en büyük değeri ile en
küçük değerinin toplamı 60 + (–15) = 45 tir.
L
İ
Cevap: D
D
E
7. 3a + 1 tek ise a çifttir. Buna göre, B seçeneğindeki ifade için sonuç:
(a + 2).(a – 1) & (Ç + Ç).(Ç – T)
& Ç.T
& Ç olur.
Cevap: B
R
3. b = 1 alınırsa;
a
a
+ =
3 + b = 5 & 3 1 5
a
& 3 = 4
& a = 12 olur.
Y
8. a çift, b tek ise
A
I. 2a + 3b – 1 " Ç + T – T = Ç
Y
II. 3a – 2b + 3 "Ç – Ç + T = T
I
III.a2 – 3b " Ç – T = T
N
olur.
L
A
IV. ifadede faktöriyel işleminin sonucu verilen
Cevap: A R
değere göre değişir.
I
V. ifadede ise 2a nın souncu a nın değerine göre
tek ya da çift olabilir.
Buna göre, daima tek olan 2 ifade vardır.
4. a.b = 12 + 4b & a.b – 4b = 12
& b(a – 4) = 12 dir.
b = 1 iken a – 4 = 12 & a = 16
Cevap: B
b = 2 iken a – 4 = 6 & a = 10
9.
b = 3 iken a – 4 = 4 & a = 8
b = 4 iken a – 4 = 3 & a = 7
b = 6 iken a – 4 = 2 & a = 6
a + 3b
= 2 & a + 3b = 2c dir.
c
2c daima çift olduğu için a + 3b de çifttir. Buna
göre, a + b toplamı da kesinlikle çifttir.
Cevap: E
b = 12 iken a – 4 = 1 & a = 5
b = –12 iken a – 4 = –1 & a = 3
b = –6 iken a – 4 = –2 & a = 2
b = –4 iken a – 4 = –3 & a = 1
b = –3 iken a – 4 = –4 & a = 0
Buna göre, a nın alabileceği değerler toplamı 58
dir.
10. a ve b ardışık tam sayılar ise a = 1 iken b = 2 ya
da a = 2 iken b = 3 alınabilir. C seçeneğindeki
3a + b ifadesi için
• a = 1, b = 2 & 3a + b = 3.1 + 2 = 3 + 2 = 5
• a = 2, b = 3 & 3a + b = 3.2 + 3 = 6 + 3 = 9
Cevap: C
SAYISAL BÖLÜM
www.liderya yin.c om
olur Buna göre, 3a + b ifadesi kesinlikle tektir.
Cevap: C
3
GENEL YETENEK
TEMEL KAVRAMLAR
11. a = 0, b = 2 ve c = 4 alınırsa
(a - b) . (b - c) (0 - 2) . (2 - 4)
=
(c - a)
(4 - 0)
84
= 3 +1
= 28 + 1
= 29
(- 2) . (- 2)
=
4
4
= 4
olduğuna göre, toplam:
= 1 dir.
5 + 89
94
2 $ 29 = 2 $ 29
Cevap: D
12. 12
13
14
89 - 5
3 +1
17. Terim sayısı =
15
16
= 47.29
= 1363 tür.
Cevap: D
70
= 14
5
En küçük sayı 12 dir.
Cevap: A
13. 22
24
26
28
L
İ
D
E
100
= 25
4
En büyük sayı 28 dir.
18. 11 + 13 + 15 + ... + (2n – 1) = 96
n2 – (1 + 3 + 5 + 7 + 9) = 96
n2 – 25 = 96
n2 = 144
n = 12 dir.
Buna göre, 3n + 1 = 3.12 + 1
Cevap: D R
Y
A
14. Ardışık üç tek sayı x, x + 2 ve x + 4 olsun. Veri- Y
lere göre,
I
N
x + (x + 2) + (x + 4) = 2x + 33
L
3x + 6 = 2x + 33
A
x = 27 dir.
R
Buna göre, en büyük sayı x + 4 = 27 + 4 = 31 dir. I
Cevap: E
= 36 + 1
= 37 olur.
Cevap: C
3! (20 + 4 - 8)
5! + 4! - 8.3!
=
4!
3!.4
19.
=
15. K – 3
K – 1
K + 1
K+3
16
4
= 4 tür.
Cevap: C
4K
=K
4
En küçük sayı K – 3 tür.
Cevap: B
16. İlk 9 rakam 1, 2, 3, ..., 9 dur. Geriye 30 – 9 = 21
rakam kalır. Kalan sayılar 2 basamaklı olduğu
için 21 rakam ile 2 basamaklı 10 sayı ve 1 tane
de rakam yazılır. 10’dan itibaren 10 sayı yazılırsa yazılan son sayı 19 dur. Sıradaki rakam ise
20’nin ilk rakamı olan 2 dir.
Buna göre, A nın baştan 30. rakamı 2 dir.
(n + 2) !
(n + 2) . (n + 1) . n!
= 56 &
= 56
n!
n!
20.
Buna göre, n = 6 dır.
Cevap: B
4
& (n + 2).(n + 1) = 8.7 dir.
www.liderya yin.c om
Cevap: B
SAYISAL BÖLÜM
Download