Kıyme- Tarife tinden No : Eşyanın cinsi % 7. Bu fasla dâhil

advertisement
_ 145 —
Tarife
No :
90.01 —
90.02 —
90.03 —
90.04 —
90.05 —
90.06 —
90.07 —
90.08 —
90.09 —
90.10 —
90.11 —
90.12 —
90.13 —
90.14 —
90.15 —
90.16 —
90.17 —
Eşyanın cinsi
7. Bu fasla dâhil eşya ile birlikte ithal olunan kılıf, mahfaza ve benzerleri,
o eşya ile satılması mûtat neviden bulundukları takdirde, mezkûr eşya ile bir­
likte tasnif edilir. Ayrı olarak ithal edildiklerinde ıkendi rejimlerine tabi tutu­
lurlar.
Her nevi maddeden monte edilmemiş adeseler, prizmalar, aynalar ve diğer op­
tik eşya (Optik tarzda işlenmemiş bu çeşitten cam eşya hariç); yaprak veya
levha halinde polarizan maddeler.
Alet ve cihazlar için, her türlü maddeden, monte edilmiş adeseler, prizmalar,
aynalar ve sair optik eşya (Optik tarzda işlenmemiş bu çeşitten cam eşya
hariç).
Gözlük çerçeveleri ve aksamı (âdi gözlük, yaylı gözlük, saplı gözlük, toz veya
güneş gözlüğü ve benzerleri için).
Gözlükler, yaylı gözlükler, saplı gözlükler, toz veya güneş gözlükleri ve ben­
zerleri (Tıbbi, koruyucu v.s.).
Dürbünler (Tek veya çift gözlü), priz matik olsun olmasın.
Astronomi ve kozmoğrafya aletleri (Teleskop, astronomik, meridyen, ekvatoryal dürbünler, v.s.) ve bunların mesnetleri (Radyo - Astronomi aletleri hariç).
Fotoğraf cihazları; fotoğraf veya sinema için flâş ışığı hâsıl etmeye mahsus
cihaz veya tertibat.
Sinema cihazları (Hayal ve ses alıcı) (Kombine olsun olmasın) sesli veya ses­
siz projeksiyon cihazları.
Sabit projeksiyon cihazları; fotoğraf büyültmeye veya küçültmeye mahsus ci­
hazlar.
Fotoğraf veya sinema îâboratuvarlarında kullanılan ve bu faslın diğer pozis­
yonlarında zikri geçmiyen veya bulunmıyan malzeme ve cihazlar; kontaklı fo­
tokopi cihazları; filim ve pelikülleri sarmaya mahsus bobin ve makaralar; pro­
jeksiyon perdeleri.
Elektronik ve protonik mikroskoplar ve difraktograflar.
Optik mikroskoplar (Mik'rofotoğraf, mikrosinema ve mikroprojeksiyon ci­
hazları dâhil).
- • - • - • •
Bu faslın diğer pozisyonlarında zikri geçmiyen veya bulunmıyan optik cihaz
ve aletler (Projektörler dâhil).
Jeodezi, topografya, arazi ölçme, irtifa ölçme, fotogrametri ve hidrografi,
seyrüsefer (Deniz, nehir ve hava), meteoroloji, hidroloji ve jeofiziğe ait alet
ve cihazlar; pusulalar ve telemetreler.
Hassas teraziler (5 santigram veya daha az ağırlıkları tartabilenler) (Tartı­
ları birlikte olsun olmasın).
Resim yapma, çizgi çizme ve hesap yapmaya mahsus aletler (Pantograflar,
pergel takımları, sürgülü hesap cetvelleri, hesap daireleri, v. s.) ; bu faslın
başka yerlerinde zikri geçmiyen veya bulunmıyan ölçü, muayene ve kontrol
makina, cihaz ve aletleri (Tesviye aletleri, plânimetreler, mikrometreler, ka­
libreler, çap ölçen aletler, metreler v. s.) ; profil projektörleri.
Tababet, cerrahlık, dişçilik ve veterinerliğe mahsus alet ve cihazlar (Elek­
trikli tıbbi cihazlar ve göz testine mahsus cihazlar dâhil).
M. Meclisi.
-
(S. Sayı» : 698 )
Kıymetinden
%
30
40
100
100
50
20
.60
60
60
60
15
20
60
20
40
50
35
Download
Random flashcards
Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Create flashcards