465 XIX. Ulusal Kimya Kongresi, Kuşadası, 2005 BKP38

advertisement
XIX. Ulusal Kimya Kongresi, Kuşadası, 2005
BKP38
GLİMEPİRİD’İN İNSAN SERUM PARAOKSANAZ AKTİVİTESİ ÜZERİNE İN
VİTRO VE RAT SERUM, KARACİĞER VE KALP PARAOKSANAZ ENZİM
AKTİVİTESİ ÜZERİNE İN VİVO ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
Hayrunnisa Nadaroğlu1, Yaşar Demir2, Safinur Yildirim Çelik3, Nazan Demir3
1
Atatürk Üniversitesi, Oltu Meslek Yüksekokulu, Gıda Teknolojisi Bölümü,
2
Atatürk Üniversitesi, K.K.Eğitim Fakültesi, Kimya Eğitimi Bölümü,
3
Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, ERZURUM
İnsan paraoksanazlar PON1, PON2, PON3 olmak üzere 3 farklı gen ailesine sahiptir.
Paraoksanaz (arildialkil fosfataz) [EC 3.1.8.1] (PON1) karaciğerden sentezlenen, aktivitesi ve
kararlığı için Ca+2‘a bağımlı antioksidant özellik gösteren bir enzimdir (1).
Günümüzde yaygın olarak kullanılan gilimepirid kanda şeker seviyesini düşüren diabet
hastalarının kullandığı bir ilacın etkin maddesidir. Glimepirid’in insan serumu üzerine in
vitro, rat serum, karaciğer ve kalbi üzerindeki in vivo etkisi araştırılmıştır. Paraoksanaz
(PON1) enzim aktivitesi substrat olarak kullanılan paraoxonun hidrolizi sonucu oluşan 4nitrofenolün ve Arilesteraz (ARE) aktiviteleri ise substrat olarak kullanılan fenilasetatın
hidrolizi sonucu oluşan fenolün spektrofotometrik ölçülmesi esasına dayanmaktadır (2).
Çalışmamızda gimeprid insan serumu üzerine in vitro olarak 3 farklı konsantrasyon ve 5
farklı hacimde uygulanmıştır ve anlamlı bir inhibisyon gözlenmiştir. In vivo çalışma için ise
glimepirid Sprague-Dawley tipi ratlara yem olarak verilmiştir. Glimepirid verildikten 1, 3 ve
6 saat sonra ratlardan serum, karaciğer ve kalp örnekleri alınmıştır. Glimepirid uygulanan
farelerin paraoksanaz enzim aktivitesi, kontrol grubuyla karşılaştırıldığında özellikle 3 saatlik
örneklerde anlamlı inhibisyon gözlenmiştir.
Kaynaklar:
1)
2)
3)
Mazur, A. (1946) J. Biol. Chem. 164, 271-289.
Kabadi MU, Kabadi U.M, (2004) Clin Ther. 26: 63-9.
Reiner, E., Radic, Z., (1985) in Manual of Analytic Method (Reiner E. and Radic, Z.,
eds.), pp. 62-70, Cremona, Italy.
465
Download