finans ve bankacılık interdisipliner programı ekonomi - finans

advertisement
Ders Bilgi Formu
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
EKONOMİ - FİNANS VE BANKACILIK İNTERDİSİPLİNER PROGRAMI
EKONOMİ - FİNANS VE BANKACILIK İNTERDİSİPLİNER TEZSİZ YÜKSEK LİSANS
(İÖ) PROGRAMI
DERS BİLGİ FORMU
Dersin Adı
21.10.2017
Portföy Yönetim Teknikleri
Ders Kodu
Ders Düzeyi
BFN509
AKTS Kredi
5
İş Yükü
152 (Saat)
Teori
Yüksek Lisans
3
Uygulama
0
Laboratuvar
0
Dersin Amacı
Öğrencilerin finansal piyasaları, kurumları ve araçları kavramalarını; finansal gelişmeleri tüm dünyada
aynı anda takip edebilmelerini; finansal analizler yapabilmelerini; varlık alım ve satımlarında gerekli
değerlendirme ve analizleri gerçekleştirebilmelerini sağlamak.
Özet İçeriği
Neden finansal yapılar ile ilgilenmekteyiz? Finansal sisteme genel bir bakış; merkez bankalarının yapısı;
para politikası araçları, amaçları, stratejileri ve taktikleri; para piyasası-tahvil piyasası; hisse senedi
piyasası-Mortgage piyasası, döviz piyasası-uluslararası finansal sistem.
Staj Durum
Yok
Öğretim Yöntemleri
Anlatım (Takrir), Bireysel Çalışma
Dersi Veren Öğretim Elemanı(ları)
Ölçme ve Değerlendirme Araçları
Araç
Adet
Oran (%)
Ara Sınav (Vize)
1
40
Dönem Sonu Sınavı (Final)
1
60
Ders Kitabı / Önerilen Kaynaklar
1
Mishkin, F.S. and Eakins, S. G(2009); Financial Markets and Institutions, 6th ed., Pearson-Prentice Hall
2
Mishkin, F.S. (2007); The Economics of Money, Banking and Financial Markets, 8th International ed, Pearson-Addison Wesley
Hafta
Haftalara Göre Ders Konuları
1
Teorik
Ders içeriğinin anlatımı
2
Teorik
Neden Finansal Piyasalar ve Kurumlarla İlgilenmekteyiz? i. Borç Piyasaları ve Faiz Oranları ii.
Hisse Senedi Piyasası iii. Döviz Piyasası iv. Merkez Bankaları v. Finans Sisteminin Yapısı vi.
Bankalar ve Diğer Finansal Kurumlar iv. Finansal Aracıların Türleri v. Finansal Sistemin
Düzenlenmesi
3
Teorik
Finansal Sisteme Genel Bir Bakış i. Finansal Piyasaların Fonksiyonları ii. Finans Piyasalarının
Yapısı iii. Finansal Aracıların Fonksiyonları iv. Finansal Aracıların Türleri v. Finansal Sistemin
Düzenlenmesi
4
Teorik
Merkez Bankalarının Yapısı i. Merkez Bankasının yapısı ve Bağımsızlığı ii. Merkez Bankası
Davranışlarının Açıklanması
5
Teorik
Para Politikası Araçları, Amaçları, Stratejileri ve Taktileri i. Merkez Bankası Bilançosu ii. Para
Politikası Araçları iii. Para Politikasının Amaçları
6
Teorik
Para Politikası Araçları, Amaçları, Stratejileri ve Taktileri i. Merkez Bankası Stratejileri ii. Parasal
Hedefleme iii. Enflasyon Hedeflemesi
7
Teorik
Para Piyasası i. Neden Para Piyasalarına İhtiyaç Vardır ii. Para Piyasalarının Amacı iii. Para
Piyasasındaki Aktörler Kimlerdir? iv. Para Piyasası Araçları
8
Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
9
Teorik
Tahvil Piyasası i. Tahvil Piyasalarının Amacı ii. Sermaye Piyasasındaki Aktörler Kimlerdir
10
Teorik
Tahvil Piyasası i. Tahvil Türleri ii. Hazine Tahvilleri iii. Tahvil Getirisi Hesaplama
11
Teorik
Hisse Senedi Piyasası i. Hisse Senetlerine Yatırım Yapmak ii. Hisse senedinin Fiyatını Hesaplama
12
Teorik
Hisse Senedi Piyasası i. Borsa Endeksi ii. Yabancı Hisse Senedi Satın Almak
13
Teorik
Mortgage Piyasası i. Mortgage ’nin Özellikleri ii. Mortgage Kredisi Veren Kuruşların Özellikleri
İkincil Mortgage Piyasası
14
Teorik
Döviz Piyasası i. Döviz Piyasası ii. Uzun Dönemde Döviz Kurları iii. Kısa Dönemde Döviz Kurları
Döviz Kurlarındaki Değişimlerin Açıklanması
16
Dönem Sonu Sınavı
(Final)
Final Sınavı
Adnan Menderes Üniversitesi E-Üniversite Otomasyonu üzerinden alınmıştır. Rapor tarihi: 21.10.2017
1/2
Ders Bilgi Formu
Dersin Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme Etkinlikleri Çerçevesinde İş Yükü Hesabı (Ortalama Saat)
Adet
Ön Hazırlık
Etkinlik Süresi
Toplam İş Yükü
Kuramsal Ders
14
2
3
70
Bireysel Çalışma
10
3
4
70
Ara Sınav
1
4
1
5
Dönem Sonu Sınavı
1
5
Etkinlik
2
Toplam İş Yükü (Saat)
Yuvarla [Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (25)] = AKTS Kredisi
7
152
6
Dersin Öğrenme Çıktıları
1
Finansal piyasaları tanımlayabilme
2
Finansal araçları tanımlayabilme ve karşılaştırabilme
3
Merkez bankalarının finans piyasalarındaki rolü analiz edilebilme ve temel politika önerileri sunabilme
4
Para politikası stratejilerini karşılaştırabilme
5
Ulusal ve uluslararası finansal verileri izleyebilme ve yorumlayabilme
Program Çıktıları (Ekonomi - Finans ve Bankacılık İnterdisipliner Tezsiz Yüksek Lisans (İÖ))
1
Ekonomi, finans ve bankacılık alanındaki temel kavramları doğru kullanabilme
2
Ekonomi, finans ve bankacılık alanına etki eden felsefi, sosyal, tarihsel ve psikolojik temelleri kavrayabilme
3
Ekonomik, finansal ve bankalarla ilgili olayları teorik ve ampirik olarak analiz edebilme
4
Bir ekonomik, finansal ya da bankacılıkla ilgili sorunu bilimsel ilkelere uygun olarak değerlendirebilme
5
Ekonomik, finansal ya da bankacılıkla ilgili bir soruna işbirlikli biçimde, ilke ve ölçütlere uygun çözüm önerileri geliştirebilme
6
Ekonomi, finans ve bankacılık alanlarındaki güncel uygulamaları, ulusal ve uluslararası akademik yayınları izleyebilme
7
Mesleki sorunları/konuları tartışırken ve alanla ilgili çalışmaları yürütürken ekonomi, finans ve bankacılık alanlarında kullanılan
bilimsel yöntem ve etik ilkeleri ön planda tutabilme
8
Ekonomi, finans ve bankacılık alanlarında bilimsel araştırma yapmaya istekli olma
9
Mesleki bir kimlik olarak ekonomi-finans uzmanlığına ve bankacılığa değer katabilme
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi 1:Çok Düşük, 2:Düşük, 3:Orta, 4:Yüksek, 5:Çok Yüksek
ÖÇ1
PÇ1
PÇ2
PÇ3
ÖÇ2
4
ÖÇ3
5
4
PÇ4
PÇ7
PÇ8
PÇ9
ÖÇ5
4
5
5
4
PÇ5
PÇ6
ÖÇ4
5
4
4
5
4
4
5
Adnan Menderes Üniversitesi E-Üniversite Otomasyonu üzerinden alınmıştır. Rapor tarihi: 21.10.2017
2/2
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

Create flashcards