İşitme Öz Değerlendirme Formu Ve Formun Normatif Verisi – Melih

advertisement
YENİ BİR TÜRKÇE KENDİ DEĞERLENDİRME FORMUNUN HAZIRLANMASI : İŞİTME ÖZ
DEĞERLENDİRME FORMU VE FORMUN NORMATİF VERİSİ
Melih Burak Özdemir, Berkcan Bilginar
İstanbul Aydın Üniversitesi Odyoloji Bölümü 4.Sınıf Öğrencileri
Özet:
Bireylerin işitmelerini kendilerinin değerlendirmesi, işitsel rehabilitasyon için büyük önem
taşımaktadır. Bu tip formlar hastalık dokümantasyonunda da önemli yere sahiptir. Bu çalışmanın
amacı, Türkçe kendini değerlendirme metodu olabilecek yeni bir formun temelini atmaktır.
Taslak form; potansiyel olarak işitme derecesi ile alakalı olabilecek iyiden kötüye sıralı, 5
şıktan oluşan 17 sorudan oluşmaktadır. Formlar, 18-65 yaş aralığında işitme kaybı olan 27 hastaya ve
işitmesi normal olan 23 kişiye soruldu. Bu veriler ışığında formun tutarlılığı (Cronbach alfa); her bir
sorunun taslak, final formu, saf ses ortalaması ve SRT (Konuşmayı alma eşiği) değerleri ile
korelasyonu (Pearson korelasyon) incelendi .
Sonuç olarak: Hastaların daha iyi işiten kulak için saf ses ortalamaları n=30dB dir(std=23;
min = 0, maks = 103 ) .Taslak formdan işitme kaybı ile korelasyonu olan 7 soru bulunmuştur. Final
formu, saf ses ortalaması ile anlamlı korelasyon bulundurmayan soruların çıkarılmasıyla oluşturuldu.
Final formunda ise kendi içinde tutarlı srt(r=0.51,P<0.01) ve daha iyi işiten kulağın saf ses ortalaması
(r=0.59 ve p<0.01) ile yüksek derece korelasyon göstermiştir. Bu tip formların ortak özelliği olarak
benzer işitme kaybı olan hastaların birbirinden çok farklı sonuçlar çıkardığı da görülmüştür. Form
kendi içinde geçerli olmasına ve işitme kaybı ile korelasyonlu olmasına rağmen katılımcıların azlığı
nedeniyle kliniklerde kullanılmadan önce daha büyük gruplarla final formunun tekrar sınanmasında
fayda olduğunu düşünüyoruz.
Download