Cyrtocarenum cunicularium (ARANEAE

advertisement
X. ULUSAL EKOLOJİ VE ÇEVRE KONGRESİ
04-07 EKİM 2011, Çanakkale
Cyrtocarenumcunicularium(ARANEAE,MYGALOMORPHAE,CTENIZIDAE)
TÜRÜNÜNMEVSİMSELAKTİVİTELERİNİNBELİRLENMESİVEYAYGINYER
ÖRÜMCEKLERİİLEOLANİLİŞKİSİNİNEKOLOJİKNİŞHİPOTEZIKAPSAMINDA
DEĞERLENDİRİLMESİ
MertELVERİCİ1veKadirBoğaçKUNT2
1 OrtaDoğuTeknikÜniversitesi,FenEdebiyatFakültesiBiyolojiBölümü,06531Çankaya,
Ankara
2PoligonSitesi,71/27‐B,06810Dodurga,Çayyolu,Ankara
Bu çalışmada; Mayıs 2010 ‐ Haziran 2011 tarihleri arasında Kıyıkışlacık Köyü
(Muğla, Milas) mevkiinde bulunan C.cunicularium türünün bir yıl boyunca kinetik
aktivitesi takip edilmiş olup, bulgular ekolojik nişleri itibariyle benzer türlerin
(Lycosidae,Nemesiidae)aktiviteleriylekarşılaştırılmıştır.
Cyrtocarenum cunicularium (Olivier, 1811), cinsin iki türünden birisi olup
Yunanistan ve Türkiye’de dağılım göstermektedir. Marmara’nın doğusundan,
Akdeniz’ekadarolansahilşeridindeyoğunrastlananbuilkelörümcektürününgenel
özelliği, toprak altında tünel şeklinde yuva inşa etmesidir. Yuva; ağ, toprak ve bitki
döküntülerinden oluşturulmuş bir kapak ile dışarıya açılır. Ergin dişiler yuvayı
nadirenterkederler.Erginerkekleriseçiftleşmevebeslenmeamacıilezemindeaktif
olarakdolaşırlar.
Örnekler,Mayıs2010‐Haziran2011tarihleriarasında,KıyıkışlacıkKöyü(Muğla,
Milas) mevkiinde bulunan zeytin bahçelerinin örümcek faunasını tespit amacıyla
yürütülen arazi çalışmaları esnasında, çeşitli yöntemlerle toplanmıştır. Elde edilen
C.cunicularium örnekleri ile türün bir yıllık kinetik aktivitesi çıkarılmıştır; sonuçlar
vücut büyüklüğü ve avlanma stratejileri itibariyle benzer olan Lycosidae ve
Nemesiidaefamilyalarınaaittürlerdekidurumilekarşılaştırılarak,olasızamansalniş
paylaşımıortayakonmuştur.
AnahtarSözcükler:Cyrtocarenumcunicularium,Lycosidae,Nemesiidae,NişPaylaşımı
310 
Download