² = 14 Cevap 49

advertisement
8.SINIF AÇIK UÇLU MATEMATİK
DENEME SINAVI CEVAP ANAHTARI
‘’İki basamaklı asal sayılardan rakamları çarpımı asal olan
sayılara asalçarpım sayı denir.’’
Yukarıdaki bilgilere göre kaç tane asalçarpım sayı vardır?
(Kodlayınız)
13-17-19
Cevap 3
162 ile 243 sayısılarının ebob’unun karekökü kaçtır?
(Kodlayınız)
EBOBU 81
Kare kökü 9
Cevap 9
(2√2 )² + ( 3√3 )²+ ( √14 )²
(2√2 )² = 8
( 3√3 )² = 27
( √14 )² = 14
Cevap 49
(3)¯² + 0,22
İşlemin sonucu yazınız
(3)¯² = 1/9
0,22 = 2/9
Cevap 1/3
HAZIRLAYAN
YILMAZ ASLANDAĞ
BAŞARILAR DİLERİM
8.SINIF AÇIK UÇLU MATEMATİK
DENEME SINAVI CEVAP ANAHTARI
(√125
+ √3125
)²
√125 = 5√5
√3125 = 25√5
Cevap 4500
50 soruluk bir sınavda soru numarası tamkare olan sorular 5
puan, soru numarası asal olan sorular 4 puan ve diğer
sorular 2 puandır.
Tüm soruları doğru cevaplayan bir öğrenci kaç puan alır
yazınız?
Tamkare sayılar = 1-4-9-16-25-36-49
Asal sayılar= 2-3-5-7-11-13-17-19-23-29-31-37-41-43-47
7.5=35 15.4=60 28.2=56
Cevap 151
(-2³)² + (2²)³ işleminin sonucunu yazınız?
2⁶ + 2⁶
2⁶(1+1)
Cevap 2⁷
1
(18)¯² . (16
)³ . (
1
)¯²
32
Cevap 16
HAZIRLAYAN
YILMAZ ASLANDAĞ
BAŞARILAR DİLERİM
8.SINIF AÇIK UÇLU MATEMATİK
DENEME SINAVI CEVAP ANAHTARI
√9000 sayısının eşitini yazınız?
Cevap 𝟑𝟎√𝟏𝟎
‘’ 126869896 . 10ʸ ‘’ bilimsel gösterim olarak yazıldığında 10’un
üzerindeki sayı 2017 olduğuna göre y=?
Cevap 2019
Fᵣ
Fᵥ
Fᵤ
Fᵣ = √0,16 N
Fᵤ = √0,25 N
Ağırlığı önemsiz çubuğun dengede kalabilmesi için Fᵥ kuvveti kaç
newton olmalıdır?
Cevap 1
4 basamaklı en küçük asal sayıyı kodlayınız?
Cevap 1009
HAZIRLAYAN
YILMAZ ASLANDAĞ
BAŞARILAR DİLERİM
8.SINIF AÇIK UÇLU MATEMATİK
DENEME SINAVI CEVAP ANAHTARI
Yukarıdaki hesap makinesi bozuk olup herhangi bir sayıya
tuşlandığında tuşlanan sayı asal ise ekrana sayının 2 fazlası
yansımakta eğer asal değil ise tuşlanan sayının ekrana küpü
yansımaktadır.
Buket 7 x 9 işleminin sonucunu kaç bulur?
Cevap 3⁸
√0,11
√81¯¹
İşlemin sonucu nedir? (Kodlayınız)
Cevap 3
HAZIRLAYAN
YILMAZ ASLANDAĞ
BAŞARILAR DİLERİM
8.SINIF AÇIK UÇLU MATEMATİK
DENEME SINAVI CEVAP ANAHTARI
a⁵.b³ ile a³.b⁷ sayılarının ebob’u 216 ise a+b işlemini
kodlayınız?
Ebob a³.b³
216 = 2³.3³
a+b = 5
Cevap 5
a) 8√3
b) 6√5
c) 3√7
d)√
En uzun kenarı işaretleyiniz?
Cevap a
HAZIRLAYAN
YILMAZ ASLANDAĞ
BAŞARILAR DİLERİM
188
8.SINIF AÇIK UÇLU MATEMATİK
DENEME SINAVI CEVAP ANAHTARI
Şekildeki büyük karenin çevresi 64√3 cm olduğuna göre eş
küçük karelerin alanları toplamı kaç cm²’ dir? (Kodlayınız)
Cevap 90
HAZIRLAYAN
YILMAZ ASLANDAĞ
BAŞARILAR DİLERİM
8.SINIF AÇIK UÇLU MATEMATİK
DENEME SINAVI CEVAP ANAHTARI
√64 . 8³ . 16¯² işlemin sonucunun karekökü’nün 5 fazlası
hangi sayının karesine eşittir? (Kodlayınız)
Cevap 3
l
h
F=?
Şekildeki düzenekte cismin ağırlığı √63 Newton, l = √9 ve
h=√7 Newton olup sistem dengede olduğuna göre F
kuvveti kaç Newton’dur? (Kodlayınız)
Cevap 7
SINAV BİTTİ CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ
HAZIRLAYAN
YILMAZ ASLANDAĞ
BAŞARILAR DİLERİM
Download