TC MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Eğitim Teknolojileri Genel

advertisement
T.C.
MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI
Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü
BÜRO BĠLGĠSAYARI ’NA (PC)
AĠT TEKNĠK ġARTNAME
1.
KAPSAM
Bu şartname; Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü‟nce Bakanlık
Merkez ve Genel Müdürlüğümüz hizmetlerinde kullanılmak üzere satın alınacak büro
bilgisayarları‟na ait teknik özellikleri, standart ve kalite hususlarını, sevke hazırlama, ambalaj ve
etiketleme, montaj ve işletmeye alma, eğitim, özel şartlar ve bunlarla ilgili her türlü iş ve işlemlere ait
esas ve usulleri kapsar.
2.
GENEL ve TEKNĠK ÖZELLĠKLER
2.1.
GENEL ÖZELLĠKLER
2.1.1. Bilgisayarın klavye ve mouse‟u aynı marka olmalıdır. Monitör farklı marka olabilir, ancak,
bilgisayar markasının etiketi ipek baskı veya kabartma yazı tekniği ile silinmeyecek ve
düşmeyecek şekilde kasaya ve monitöre yapıştırılmalıdır.
2.1.2. Teklif edilen tüm donanım birimleri orijinal ve kullanılmamış olacaktır.
2.1.3. Bilgisayar sistemlerinde teklif edilen tüm donanım birimleri ve yazılımlar birbirileri ile
uyumlu ve sorunsuz olarak çalışacaktır.
2.1.4. Monitör tabanı (ayağı), sarsıntı ve çarpmalarda kolayca devrilmeyecek, mümkün olduğunca
geniş-yüzeye çok noktadan temas edecek veya ayak ağırlığı/doluluğu arttırılmak suretiyle
yapılmış modelden olacaktır.
2.1.5. Önerilen system USB üzerinden BOOT edilebilmelidir. Her bilgisayar için 1 (bir) adet en az 4
GB kapasiteli BOOT edilebilir flash bellek verilecektir.
2.1.6. Bütün cihazlar en az 3 yıl yerinde garanti kapsamı içinde olmalıdır. Satın alınan tüm donanım
birimleri ve yazılımlar en az 3 (üç) yıl süreyle firmanın ücretsiz parçalı yerinde bakım onarım
garantisi altında olacaktır. Garanti süresince bakım, onarım ve yedek parçadan hiçbir ücret
talep edilmeyecektir. Bütün bilgisayarlar için kullanıcı kılavuzları ve referans kitapları,
belgeler, broşürler, sürücü ve kurulum disket ve/veya DVD/CD vb.‟leri ayrı ayrı
sağlanmalıdır. Bütün kullanıcı kılavuzları, referans kitapları, belgeler vb. Türkçe olmalıdır.
2.1.7. Bilgisayar kasası üzerinde işletim sisteminin lisans etiketi yapıştırılmış olacaktır.
2.1.8. Bütün orijinal dokümanlar lisanslar, kataloglar, broşürler, sertifikalar ve diğer belgeler
“Bilgisayar Dokümanları” adı altında ihale dokümanları içinde ayrı bir grup olarak klasör
içinde verilecektir.
2.1.9. Her bilgisayar ile birlikte orijinal ürün kurtarma ve yeniden yükleme DVD/CD si verilecektir.
Eğer bilgisayarlarda işletim sistemi ve sürücüleri geri yüklemek için sabit diskin bir bölümü
yedekleme ve sistem geri yükleme amacıyla kullanılmış ise ürün kurtarma ve yeniden
yükleme CD sinin verilmesine gerek yoktur.
2.1.10. İşletim sistemi ile tüm sürücüler, güncellemeler ve gerekli programlar yüklenmiş halde imaj
DVD‟si verilecektir. İmaj DVD‟si içerisinde geri yüklemenin nasıl yapılacağını anlatan
doküman ve geri yükleme programı olacaktır. İmaj DVD „si BOOT edilebilir özellikte
olacaktır.
1 /8
MEB / ANKARA / 2009
2.1.11. Bilgisayar anakartı Microsoft Windows Vista HCL listesinde yer almalı ve ilgili web
sayfasının linki ile birlikte çıktısı verilecektir.
2.1.12. Teklif edilen tüm donanım birimleri 220 V AC şehir şebeke geriliminde ve 50Hz ± %2 şebeke
frekansında çalışabiliyor özellikte olacaktır.
2.1.13. Teklif edilen Bilgisayar kasası ve Monitörler en az, 130 V AC–230 V AC gerilim aralıklarında
çalışabiliyor özellikte olacaktır.
2.1.14. Teklif edilen yazılım ve donanımlar için Türkçe font uyumluluğu olacaktır.
2.1.15. Bilgisayar sistemlerine ait tüm donanımların sürücüleri yüklenerek ayarları yapılacaktır.
2.1.16. Tüm bilgisayarlar işletim sistemleri kurulu, yazılım güncelleştirmeleri yapılmış olarak teslim
edilecektir.
2.1.17. Tüm donanım ve yazılımlar (işletim sistemi, sürücüler v.s) ücretsiz olarak kurulacak, gerekli
güncelleme işlemleri yapılmış halde ve işler vaziyette teslim edilecektir.
2.1.18. BIOS „un en son versiyonu yüklenmiş olmalıdır. BIOS‟un Internet üzerinden güncellemesi
yapılabilmelidir.
2.1.19. Millî Eğitim Bakanlığı ile Microsoft Firması arasında 05.05.2004 tarihinde imzalanan Partners in
Learning (Eğitimde işbirliği) protokolü gereği, Microsoft Windows Vista Home Basic Türkçe teklif
edilecek, ancak işletim sisteminin en son sürümü olan Microsoft Windows 7 Professional TR 5
(beş) yıl geçerli olacak şekilde upgrade yapılacaktır. Üretici firma tarafından duyurusu yapılmış
olan, işletim sisteminin güncelleme, güvenlik vb. amaçlı tüm yama sürümleri yüklenecektir.
Microsoft® Windows® Vista Home Basic Türkçe Lisans dökümanları MEB. Eğitim Teknolojileri
Genel Müdürlüğü Bilişim Hizmetleri Dairesi Başkanlığına teslim edilecektir.
2.1.20. Millî Eğitim Bakanlığı ile Microsoft Firması arasında 05.05.2004 tarihinde imzalanan Partners in
Learning (Eğitimde İşbirliği) protokolü gereği, İşletim sistemi ile birlikte Microsoft Office 2007
Türkçe Lic/SA sürümü bütün bilgisayarlara yüklenecektir. Office yazılımı bilgisayarların 5 (beş) yıl
geçerli olacak şekilde sağlanacak ve güncellemeleri yapılacaktır. Microsoft Office 2007 Türkçe
Lisans dökümanları MEB. Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Bilişim Hizmetleri Dairesi
Başkanlığına teslim edilecektir.
2.1.21. Teklif edilen tüm bilgisayarlar ve çevre birimleri (kendisinden ve/veya dışarıdaki donanımdan
kaynaklanacak) elektromanyetik parazitlere karşı yalıtılmış olmalıdır. Bu husus, standartları
belirleyen uluslararası kabul görmüş kuruluşlar tarafından onaylanmış olmalıdır.(CE Belgesi)
2.1.22. Teklif veren firma bilgisayara, ilde arızalara müdahale edebilecek kendisine ait veya anlaşmalı
olduğu teknik servislerin isimlerini bildirmelidir.
2.1.23. Teklif edilen PC‟lere ait anakartların, anakart üreticisi tarafından seri numaraları, marka ve
modelleri ile birlikte orijinal olduğunu belirten yazı ürünlerin teslimi sırasında verilecektir.
2.1.24. Yüklenici firma arıza yapan garantili cihazın onarımını, kendisine bildirim yapıldığı tarihten itibaren
üç (3) gün içinde cihaza müdahale edecek ve en geç onbeş (15) gün içinde bütün fonksiyonlarıyla
çalıştıracaktır.
2.1.25. Bilgisayar ve çevre birimlerinin her birinin kendi üzerinde teknik özellikleri, seri numaraları, proje
adı, yüklenici firmanın adı, garanti başlangıç ve bitiş tarihleri, telefon ve faks numarasını (alan kodu
ile birlikte) gösteren PVC kaplı 100×80 mm ebadındaki form (yırtılmayacak, yazılan bilgiler
silinmeyecek ve kolayca çıkmayacak özellikte) her bilgisayar kasasının üst tarafına öne yakın
şekilde, diğer çevre birimlerinin de görülebilir uygun bir yerine ayrı ayrı yapıştırılacaktır.
2.1.26. Verilen bilgisayar ve çevre birimlerinin seri numaraları Excel formatında MEB Eğitim Teknolojileri
Genel Müdürlüğüne verilecektir.
2.1.27. İhale sürecinde teklif edilen bilgisayar ve çevre birimleri, kurulum sırasında üretimden kalkmış ise
bunların yerine, teknik şartnameyi karşılayan aynı markaya ait daha üst bir ürün verilecektir.
2 /8
MEB / ANKARA / 2009
2.1.28. Bilgisayarı oluşturan tüm parçalar muayene ve Kabul Komisyonu tarafından gerek görüldüğünde
test edilecek olup etiket değeri göz ardı edilerek ölçüm sonuçları değerlendirmeye alınacaktır.
2.1.29. Bilgisayarın performansı Muayene ve Kabul Komisyonu tarafından gerek görüldüğünde test
yaptırılacak olup; bağımsız test kuruluşlarınca yapılan benchmark performans test sonuçları göz ardı
edilerek, Muayene ve Kabul Komisyonunca ücreti yüklenici firma tarafından karşılanmak üzere
yaptırılacak testlerin sonuçları değerlendirmeye alınabilecektir. İstekli firma, söz konusu testler
esnasında, imza yetkisi bulunan bir yetkili ile birlikte teknik elemanını bulundurabilecektir.
2.1.30. Bilgisayarların gövdesi üzerinde kilitleme mekanizması olacak ve kilit ile anahtarı teslim edilecektir.
2.1.31. Her bilgisayara anti virüs yazılımının makine güncellemeleri de dâhil olacak şekilde en az üç (3)
yıllık on-line güncelleme süresine sahip son sürümü yüklenecektir. Her PC için 1 (Bir) anti virüs
kurulum medyası teslim edilecektir. Söz konusu yazılım, en az aşağıdaki özelliklere sahip olacaktır.
2.1.31.1. Antivirus yazılımı internetten otomatik olarak güncelleştirilebilecek ve bilgisayarı
virüslere karşı eş zamanlı olarak koruyacaktır.
2.1.31.2. Antivirus yazılım üreticisi, yüksek (high level) seviyedeki virüslerin sistemleri
etkilemeye başladığı günden itibaren 3(üç) gün içerisinde ilgili virüslere karşı
güncellemesini çıkarabilmeli ve bunun kurulu yazılımlara kolayca eklenebilmesini
sağlamalıdır.
2.1.31.3. Antivirus yazılım üreticisi, orta ve düşük (medium and low levels) seviyedeki
virüslerin sistemleri etkilemeye başladığı 3 (üç) gün içerisinde ilgili virüslere karşı
güncellemesini çıkarabilmeli ve bunun kurulu yazılımlara kolayca eklenebilmesini
sağlamalıdır.
2.1.31.4. Antivirus yazılımı anti-casus yazılım programına sahip olacaktır.
2.1.31.5. Antivirus yazılımı sıkıştırılmış dosyaları tarayabilecektir.
2.1.31.6. Antivirus yazılımı mesajlaşma yazılımlarını kontrol edebilecektir.
2.1.31.7. Antivirus yazılımı periyodik olarak tarama yapabilecektir.
2.1.31.8. Antivirus yazılımı worm, trojan ve dialer virüslerini tarayabilecektir.
2.1.31.9. Antivirus yazılımı ICSA Labs tarafından sertifikalandırılmış bir ürün olmalıdır.
2.1.31.10. Antivirus yazılımı merkezi bir yönetim konsolu tarafından yönetilebilme özelliğine
sahip olmalıdır.
2.1.31.11. Antivirus yazılımı istemci bilgisayarlar üzerinde oluşan olayları merkezi bir
raporlama konsolu üzerinden raporlayabilme özelliğine sahip olmalıdır.
2.1.32. Bilgisayarların performanslarını ölçmek amacıyla yapılacak Benchmark testleri öncesi hazırlık
adımları aşağıda tanımlandığı gibi olacaktır.
2.1.32.1. Sabit disk tek bir bölüm (partition) halinde NTFS olarak formatlanmalıdır.
2.1.32.2. Yeni bir işletim sistemi kurulmalıdır. Kurulum işletim sistemi CD sinden yapılmalı
ve herhangi bir program ile imaj olarak alınmamalı ve imaj olarak kurulum
yapılmamalıdır.
2.1.32.3. Standart Benchmark prosedürü için İngilizce dilinde işletim sistemi kurulmuş
olacaktır.
2.1.32.4. Puanlama hususları Microsoft Windows Vista Business SP1 (32 bit)‟ i
hedeflemektedir. Bu nedenle, Microsoft Windows Vista Business SP1 (32 bit)
kurulmuş olacaktır.
2.1.32.5. Bios en son versiyonu ile güncellenmiş olacaktır.
2.1.32.6. Ana kartın yonga sürücülerinin en son versiyonu yüklenmiş olacaktır.
2.1.32.7. Veri depolama birimleri (RAID/ACHI) varsa bunların sürücüleri yüklenmelidir.
2.1.32.8. Ağ birimi (LAN) sürücüleri en son versiyonu yüklenmelidir.
2.1.32.9. Grafik birimi sürücülerinin en son versiyonu yüklenmelidir. Grafik çözünürlüğü
1024x768 çözünürlüğünde ve 32 bit renk derinliğinde olmalıdır.
2.1.32.10. Ses birimi sürücülerinin en son versiyonu yüklenmelidir.
2.1.32.11. Görev çubuğu kilidi kaldırılmalıdır.
2.1.32.12. Geri dönüşüm kutusu devreden çıkarılmalıdır.
3 /8
MEB / ANKARA / 2009
2.1.32.13. Masaüstü arka planı kaldırılmalıdır. Windows Standart seçilmelidir.
2.1.32.14. Ekran Koruyucu kaldırılmalıdır.
2.1.32.15. Bilgisayarın uyuma konumundaki güç özellikleri “never (asla)” olarak seçilmelidir.
(Control Panel>Power Options).
2.1.32.16. Windows Side Bar kapatılacaktır. İşletim sistemi yeniden başladığında
açılmayacaktır.
2.1.32.17. Karşılama Merkezi başlangıçta çalış özelliği kapatılacak.(Denetim Masası>Karşılama
Merkezi)
2.1.32.18. Windows Firewall kapatılacaktır. Ayrıca servislerden de Windows Firewall
durdurulup kapatılacaktır. (My Computer->Manage->Services and aplications>services->Windows Firewall)
2.1.32.19. Otomatik güncelleme özelliği kapatılmalıdır.
2.1.32.20. Bilgisayarın Windows update ve Windows Firewall‟un kapatılmasından dolayı
oluşan uyarma mesajı kapatılacaktır. (Control Panel->Security Center)
2.1.32.21. Uzaktan erişim kapatılmalıdır.
2.1.32.22. Sistem geri yükleme kapatılacaktır.
2.1.32.23. Görsel efektler kapatılmalıdır. En iyi performans seçeneği seçilecektir. (My
Computer->Properties->Advanced-> Performance).
2.1.32.24. Sanal bellek, hem başlangıç hem de maksimum değerleri iki defa karşılayacak
şekilde kurulmalıdır. Sanal belleği Windows‟un belirlemesine izin verilmeyecektir.
Örneğin bilgisayar üzerindeki 2048MB Ram varsa başlangıç ve maksimum değerler
4096MB olarak ayarlanmalıdır.
2.1.32.25. User Access Control (UAC) kapatılmalıdır. (Control Panel->User Acconts).
2.1.32.26. Bilgisayara şifre ile giriş özelliği kapatılmalıdır.
2.1.32.27. Kullanıcının administrator haklarına sahip olmalıdır.
2.1.32.28. Bilgisayarın biosundan USB 2.0 desteği kapatılmalıdır.
2.1.32.29. Bilgisayarın biosundan seri port ve varsa paralel port kapatılacaktır.
2.1.32.30. Bilgisayarın biosundan varsa EIST ve Cool‟n Quiet desteği kapatılacaktır. Ayrıca
tüm testler boyunca Spread spectrum özelliği (downclock, overclock) kapalı
olacaktır.
2.1.32.31. Benchmark programı kurulmalı, varsa patchleri yüklenmeli ve sistem yeniden
başlatılmalıdır. Test başlamadan önce bilgisayarın network bağlantısı kesilmelidir.
2.1.32.32. Sabit disk defrag işlemi gerçekleştirilmelidir. (C:\defrag c: -f).
2.1.32.33. Benchmark programı 3 (üç) kez tekrar edecek şekilde administrator olarak
çalıştırılmalı ve benchmark işlemi süresince arayüz birimlerine (klavye, fare)
dokunulmamasına dikkat edilmelidir.
2.1.33. Teklif edilen tüm bilgisayarlara işletim sisteminin en son Service Pack ve tüm kritik yamaları ile
tüm programlar yüklendikten sonra her bilgisayar için en az bir adet imaj DVD‟si oluşturulup
verilecektir. Oluşturulan imaj DVD‟leri BOOT edilebilir ve geri yükleme programı içerisinde
olmalıdır. Geri yükleme işlemlerini anlatan yardım dosyası DVD içerisinde bulunacaktır. DVD
üzerinde ait olduğu marka ve modele ait bilgiler basılacaktır (Etiket kullanılmamalıdır).
2.1.34. Firmalar ihale sırasında, teklif ettikleri ürünler için (muayene kabul yapılabilecek tüm şartları
taşıyacak şekilde) birer numuneyi (kasa, monütör, klavye, fare, tüm medyaları ile) idareye teslim
edeceklerdir. Teslim edilen numunelerden en düşük teklifi veren ilk üç firmaya ait ürünler Bilişim
Hizmetleri Daire Başkanlığı Teknik Destek Şubesince incelenmek/test etmek amaçlı (arızalı/arıza
yapabilecek cihazlar istenildiğinde bire bir karşılıksız firma tarafından değiştirilecektir.) olarak
alıkonulacaktır.
2.1.35. Firma daha sonra olabilecek itirazlar için, numune olarak verdiği cihazlara/cihazların parçalarına
ilişkin her yönden (marka, model/tanımlanabilecek şekilde) kaliteli renkli çıktılarını (özellikle
bilgisayar kasasına ait) ve dijital ortamda resimlerini iki dosya halinde hazırlayacaktır. Hazırlanan
dosyalardan biri ihale dökümanları ile birlikte diğeri ise numune verilecek cihazın paketi ile teslim
edilecektir.
4 /8
MEB / ANKARA / 2009
2.1.36. İhaleyi kazanan firmanın teslim edeceği ürünler, ihalede verilen numune bilgisayarın özellikleri ile
birebir aynı olacaktır.
2.2.
BÜRO BĠLGĠSAYARI (1 ADET) TEKNĠK ÖZELLĠKLER
Genel
Anakart

Bilgisayar, Sysmark 2007 Preview kapsamında en az 170 (Yüz yetmiş) puana
sahip olacaktır.

Firma tarafından yapılan Benchmark testlerinin onaylı ayrıntılı nüshaları
tekliflerle birlikte verilmelidir.

Teklif edilen bilgisayarın anakartında en az 2 (iki) adet 32 Bit PCI, 1 (bir)
adet PCI Express Gen2 genişleme yuvası olacaktır.
 Bilgisayar anakartı üzerinde TPM modülü olacaktır.

Anakartın en az 12 (On iki) USB desteği olacaktır. Anakart USB 2.0
desteği ve uluslararası standartlarda belirtilen bağlantı uyumluluğuna sahip
olacaktır. Bu USB bağlantı noktalarından en az 6 adeti kasanın arkasında ve
en az 2 adedi kasanın ön tarafında bulunmalıdır. Ayrıca mikrofon girişi,
hoparlör çıkışı kullanıcının ulaşacağı şekilde bilgisayar kasasının ön
tarafında bağlantısı yapılacak ve çalışır durumda olacaktır.

Anakartın bellek kapasitesi en az 8 GB‟a kadar yükseltilebilir olacaktır.


En az 4 adet DIMM slot bulunmalıdır.
Anakart üzerinde kurumsal Cipset (Business Class veya Corporate)
olacaktır.
Teklif edilen bilgisayarın anakartında tümleşik hoparlör çıkışı, mikrofon
girişi ve line girişi olmalıdır (Ses Devresi Tümleşik olmalıdır).
Anakart üzerinde en az 4 (dört) adet SATA portu olmalıdır.
Anakartın monitör bağlantı portu DVI veya Display olacaktır. Anakart ile
monitör arasındaki bağlantı VGA-DVI-Display dönüştürücü kullanılmadan
DVI veya Display kablo ile sağlanacaktır.
Anakart ve bilgisayar kasası birbiri ile uyumlu olmalıdır.




İşlemci






64 bit desteği olmalıdır.
Belirlenen CPU frekansında çalışabiliyor olmalıdır
Cache bellek toplam en az 4 MB olmalıdır.
En az çift çekirdek mimarisinde olmalıdır.
İşlemci 45 nanometre mimarisine göre üretilmiş olmalıdır.
İşlemci için fan kullanılacaksa bu fan 4 pinli (4PWM) otomatik hız
kontrollü olacaktır.
Hafıza

Teklif edilen bilgisayarda en az (4096) MB (2x2048) Dual DDR2 800 Mhz
veya üzeri hızında bellek teklif edilecektir. Kullanılacak olan bellek
modülleri üzerinde yer alan komponentler (chip) bellek modülleri ile aynı
marka olacaktır. Bellek modülleri orijinal olacaktır.

Ana bellek kapasitesi en az 8 GB‟a kadar yükseltilebilir olacaktır.
5 /8
MEB / ANKARA / 2009
Ekran Kartı
 Anakart üzerinde tümleşik olarak en az 256 MB bellek desteği olan grafik
kartı teklif edilecektir.
 En az 1280 x 1024 ve 32 bit renk desteği bulunacaktır.
Sabit disk

Her büro bilgisayarında en az 500 GB Serial ATA II teknolojisinde ve 7200
RPM hızında olmalıdır. En az (16) MB Cache‟e sahip olacaktır. Disk 350
GB Vista, 150 GB diğer bölüm olmak üzere ikiye bölünmelidir.
Kasa


Bilgisayar kasası midi/mini tower tipinde olacaktır
Teklif edilen bilgisayarların kasasının yan ve üst saç kalınlığı en az 0,8 mm
olacaktır.
Kasanın ön ya da arka tarafında en az 80 mm çapında sistem fanı
bulunacaktır.
Kasanın ön tarafında USB bağlantı noktaları olacaktır. Bu USB bağlantı
noktalarından en az 2 adedi ve ayrıca mikrofon girişi, hoparlör çıkışı
kullanıcının ulaşacağı şekilde bilgisayar kasasının ön tarafında alttan en az
5 cm yukarıda olacak şekilde bağlantısı yapılacak ve çalışır durumda
olacaktır.
Kasada bulunan Güç Kaynağı (Power Supply) en az 300 W gücünde, EPA
uyumlu ya da 80 Plus ya da Energy Star 4.0 uyumlu olmalıdır.
Güç Kaynağı (Power Supply) Full Range özelliğinde, otomatik hız
kontrollü en az 80 mm fan, yüksek akım ve voltaj koruması, kısa devre
koruması bulunan ve aktif PFC özellikli olacaktır.
Güç kaynağının Üreticiye ait CB raporu olmalı ve ihale dökümanları ile
birlikte verilmelidir. CB raporunun bir kopyası da numune cihazı ile
birlikte ayrıca verilecektir.
Serial ATA(SATA) destekli olmalıdır.
DVD-RW “+” ve “-”ortamına yazabilme özelliği olmalıdır.
Okuma hızları en az, 16X DVD-ROM, 10X DVD+R DL, 10X DVD+R,
10X DVD+RW, 10X DVD-R, 10X DVD-RW, 40X CD-R, 32X CD-RW
olmalıdır.
Yazma hızları en az, 16X DVD+R, 40X CD-R, 2.4X DVD+R DL, 8X
DVD-R olmalıdır.
Tekrar yazma hızları en az, 4X DVD+RW, 4X DVD-RW, 24X CD-RW
olmalıdır.
En az 2 MB buffer belleği olmalıdır.
DVD ve CD kayıt ile DVD izleme yazılımı bilgisayara kurulu ve medyaları
sistemle birlikte verilmelidir.
Bilgisayarda DVD-RW sürücü ile ses kartı arası ses bağlantısı yapılmalıdır.
Önerilen bilgisayarda çoklu kart okuyucu olmalıdır.





Optik sürücü







Çoklu Kart
Okuycu
Ses Kartı
Fare&Klavye








Anakarta tümleşik olmalıdır.
Fare ve Klavye aynı marka olacaktır.
Fare iki veya üç tuşlu, scroll özelliği olan, USB bağlantılı, kablolu ve optik
olmalıdır.
Optik fare için uygun ve dayanıklı bir altlık verilmelidir.
Klavye işletim sistemiyle uyumlu, USB bağlantılı ve multimedya özellikli
olmalıdır.
Klavye Türkçe F tipi olmalıdır. Türkçe karakterler klavye üzerinde orijinal
olarak bulunmalıdır.
6 /8
MEB / ANKARA / 2009
Ağ kartı


Ethernet kartı anakart üzerinde tümleşik bulunmalıdır.
En az 10/100/1000 hız desteği bulunan, RJ–45 arayüzü özelliklerine sahip
ethernet bağlantı noktası olmalıdır.
Monitör

En az 18,5” Wide Screen LCD monitör olmalıdır.

Maksimum çözünürlüğü en az 1366x768, renk derinliği en az 16.7 milyon,
kontrast değeri en az 1000:1, nokta aralığı en fazla 0.300 mm ve parlaklık
değeri en az 300 cd/m2 olmalıdır.

Tepki süresi en fazla 5 ms veya daha düşük bir değere sahip olmalıdır.

Açma-kapama (Power) ve dijital ayar düğmeleri bulunmalıdır.

Görüntü ayarları için Türkçe veya İngilizce OSD menü bulunmalıdır.
Sayısal (DVI) bağlantı girişleri bulunmalıdır. LCD monitörler olacaktır.

Monitorler 0(sıfır) ölü piksel garantili olacaktır. Bu garanti monitor üreticisi
tarafından belgelenecektir.
 Monitör için TCO‟ 03 veya TCO‟ 06 veya TCO Displays 5.0 belgesinin
ilgili kuruluşun internet sitesinden çıktısı teklifle birlikte verilecektir.
İnternet sitesindeki ürüne ait yerin linki belirtilecektir.



Hoparlör
Webcam




En az 2x2 watt rms çıkış gücünde harici hoparlör olacaktır.
Teklif edilen hoparlörün belirtilen çıkış gücünü verebildiği belgelenecektir.
Web kameranın en az 1.3 megapigsel (1280x960 piksel) resim
çözünürlüğü, 640x480 dijital video capture çözünürlüğü ve CCD veya
CMOS optik sensör tipi teknolojide olacaktır.
Web kameranın en az 1.5 m uzunluğunda USB bağlantı kablosu olacaktır.
Web kameranın saniyede en az 30 çerçeveli video capture hızı ve 24 bit
renk desteği özellikleri olacaktır.
Web kamera bilgisayara bağlanabilir ve gerekli yazılımları yüklenmiş
olacaktır.
Dahili mikrofonu olacaktır.
3. STANDARTLAR VE KALĠTE BELGELERĠ
3.1.
Bilgisayarlar için istenen Belgeler;
Bilgisayar ve monitör için Üreticiye ait, TS EN ISO 9001:2000 veya ISO 9001:2000
standardına uygun olduğunu gösteren “Kalite Yönetim Sistemi Belgesi”, TÜRKAK veya
Uluslararası Akreditasyon Formu (IAF) karşılıklı tanıma anlaşmalarında yer alan
akreditasyon kurumlarından biri tarafından akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu
tarafından verilecektir. Söz konusu belge, TÜRKAK veya Uluslararası Akreditasyon Formu
(IAF) karşılıklı tanıma anlaşmalarında yer alan akreditasyon kurumlarından biri tarafından
teyit ettirilerek teslim edilecektir.
4.
SEVKE HAZIRLAMA, AMBALAJ ve ETĠKETLEME
4.1.
Bilgisayar, monitörü hariç diğer parçalar tek ambalaj içerisinde olacaktır. Bilgisayar
monitörü orijinal ambalajında olacaktır.
4.2.
Ürünlere ait garanti belgeleri, işletim sistemine ait medyalar, Microsoft Office 2007
medyaları, orijinal Türkçe bakım ve kullanım kılavuzları ile yurt çapındaki servis
merkezlerini gösterir liste naylon kılıflı olarak ambalajları içerisine konulacaktır.
7 /8
MEB / ANKARA / 2009
4.3.
Bilgisayar monitörü üzerine, uygun ölçülerde plastik folyo üzerine, “Milli Eğitim Bakanlığı
logosu ” silinmeyecek biçimde bir etiket yapıştırılacaktır. Ayrıca, yüklenicinin adı, telefon,
faks numarası (alan kodu ile birlikte) ve 2009 yazılı bir etiket de silinmez ve düşmez bir
şekilde tespit edilecektir.
4.4.
Bilgisayarın teknik özelliklerini gösteren liste, her bilgisayarın kasasının içine (görülebilir
uygun bir yerine) yapıştırılacaktır.
4.5.
MONTAJ ve ĠġLETMEYE ALMA
Montaj ve işletmeye alma kurum tarafından yapılacaktır.
4.6.
EĞĠTĠM
Yoktur.
4.7.
ÖZEL ġARTLAR
Yoktur.
8 /8
MEB / ANKARA / 2009
Download