TEMEL MATEMATİK

advertisement
TEMEL MATEMATİK
1.
2.
Bu testte 40 soru vardır.
Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Temel Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
1.
Bir satranç tahtasındaki 64 kareye 1 den 64 e kadar
olan doğal sayılar yazılıyor. Daha sonra sırayla 2 nin,
3 ün veya 5 in katı olan sayılar siliniyor.
B) 17
C) 23
D) 29
400 m lik bir koşu pistinde, Ali yarışı Selim’den 40 m
Eğer Ali yarışa 40 m geriden başlamış olsaydı, yarış nasıl sonuçlanırdı?
A) Berabere biterdi.
B) Selim 2 sn geç bitirirdi.
C) Ali 4 m önde bitirirdi.
D) Selim 2 m önde bitirirdi.
E) Selim 4 m önde bitirirdi.
En az bir n ∈ A için f(n) = 2n koşulunu sağlayan
A) 148
C) 112
D) 24
E) 14
5.
1
2
3
1
2
3
4
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
7
Şekilde beş basamaklı bir numaratör verilmiştir. Her
basamakta o basamağın altında gösterilen rakamlar
kullanılmaktadır.
Bu numaratörde oluşan 5 basamaklı sayılardan
seçilen bir sayının ardışık iki basamağındaki rakamların toplamının tek olma olasılığı kaçtır?
A)
3.
B) 128
E) 37
önde ve 80 saniyede bitiriyor.
İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü
2.
A) 15
A = {1, 2, 3, 4} ve f:A → A bir fonksiyon olsun.
kaç tane f fonksiyonu vardır?
Bu işlem sonucunda satranç tahtasında silinmeyen kaç sayı kalmıştır?
4.
Şekildeki tabloda 20 kg lık farklı iki çerez karışımı gös-
1
14
B)
2
35
C)
1
70
D)
4
35
E)
terilmiştir.
I. Karışım
II. Karışım
Leblebi
10 kg
8 kg
lerinden 30 adet almak isteyen bir kişi üçlü paketleri
Fındık
6 kg
7 kg
tercih ederse cebinde 20 lirası artıyor. İkili paketleri
Fıstık
4 kg
5 kg
tercih ederse 40 lira eksik kalıyor.
6.
II. karışımın I. karışımdan 50 TL daha pahalı olduğu
A) 40
B) 45
C) 48
D) 50
Üçlü paketler ikili paketlerden 4 lira daha pahalı ise
bu kişinin cebinde kaç lirası vardır?
bilindiğine göre 1 kg fındık ve 1 kg fıstık kaç TL
olabilir?
Üçlü veya ikili paketler halinde satılan bulaşık sünger-
A) 220
B) 240
C) 250
D) 260
E) 300
E) 52
Diğer sayfaya geçiniz.
1
4
7.
10.
Bir firmanın 2014 yılındaki üretim miktarının dağılımı
aşağıdaki daire grafiğinde verilmiştir.
Yüzey
Temizleyici
ve en küçük ortak katı verilmiştir.
Sabun
81°
O
108° 72°
EBOB (36, 54, x) = 2.32
EKOK (36, 54, x) = 23 . 33
Şampuan
Buna göre, x in alabileceği farklı değerlerin toplamı kaçtır?
Deterjan
Aşağıda 36, 54 ve x sayılarının en büyük ortak böleni
Firmanın yıllık sabun üretimi şampuan üretimin-
A) 324
B) 288
C) 216
D) 144
E) 72
den 54 ton fazla olduğuna göre yıllık deterjan üretimi kaç tondur?
A) 108
B) 144
C) 162
D) 216
E) 252
Kütle (kg)
8.
11.
100
92
0
2
Zaman (sa)
Yukarıdaki grafik güneşte bekleyen 100 kg karpuzun
kütlesinin zamana bağlı değişimini göstermektedir.
Buna göre, bir manavın aldığı karpuzlar taşıma sırasında 5 saat güneşte beklerse manav yüzde kaç
zarar eder?
A) 16
9.
Sayıları, rakamlarının toplamına dönüştürüp yeniden
B) 20
C) 25
D) 28
İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü
60m
Kare şeklindeki bir tar-
30m 50m
30m
la, şekilde gösterildiği
gibi hiç boşluk kalmayacak şekilde, ilk sıra
30x60 m2 lik, ikinci
sıra 30x50 m2 lik dikdörtgen parsellere ay-
rılıyor. Parsellere ayırma işlemi bu şekilde devam ediyor. Her parselin köşelerine birer direk dikilecek olup,
çakışan köşelere tek bir direk dikilecektir.
Buna göre, bu tarlaya en az kaç direk dikilir?
A) 100
12.
m ve n doğal sayılar olmak üzere 5m + n sayısının
B) 101
C) 111
D) 112
E) 121
E) 30
yazan dijital bir makinaya 1 den başlayıp sayma sayı-
m+n ile bölümünden elde edilen bölüm 3, kalan 6
ları yazılıyor.
ise m nin en küçük değeri kaçtır?
Makinanın dönüştürdüğü ilk 100 sayma sayısının
A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
E) 7
yan yana yazılmasıyla oluşan sayı kaç basamaklıdır?
A) 100
B) 129
C) 138
D) 145
E) 150
Diğer sayfaya geçiniz.
13.
16.
x ve y farklı gerçel sayılar olmak üzere,
x.y =
2x – 3x = 2y – 3y ve
1
4
ise
x+y kaçtır?
A)
3
2
B)
3
4
C)
1
2
D) 1
E)
5
4
Şekildeki yiyecek otomatının birinci rafında üç farklı bisküvi, ikinci rafında dört farklı çikolata ve üçüncü
rafında iki farklı sakız çeşidi vardır. Her raftaki ürünler
satın alınırken sağa doğru kayarak alttaki kutuya düş-
17.
mektedir ve her seferinde sadece bir ürün satın alına-
ğıdakilerden kaç tanesi yanlıştır?
bilmektedir.
İlk satın alınan ürün çikolata ise bu yiyeceklerin
14.
A) 1260
B) 720
C) 560
D) 288
E) 72
Bir miktar ceviz üç kişiye 2, 3 ve 5 sayıları ile hem doğru hem de ters orantılı olarak paylaştırılabilmektedir.
İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü
hepsi kaç farklı sırayla satın alınabilir?
A = 20 + 27 + 34 + ... + 160 ise A sayısı ile ilgili aşa-
I. Asal bölenlerinin toplamı 17 dir.
II. A ≡ 0 (mod 10)
III. A nın 16 tane tek tamsayı böleni vardır.
IV. A sayısı 189 ile kalansız bölünür.
A) 0
B) 1
C) 2
D) 3
E) 4
Buna göre, ceviz sayısı aşağıdakilerden hangisi
olabilir?
15.
A) 90
B) 150
C) 300
D) 450
E) 620
18.
(Bir takvim yılı 365 gündür)
A) 300
B) 325
C) 350
5
Buna göre, 5 dakika sonra kaç nolu lamba yanmaktadır?
D) 375
4
günü bir palindrom gündür.
Buna göre, 11/02/2011 gününden en az kaç gün
3
Şekildeki lambalar üstlerinde belirtilen sayıların sayısal değeri kadar saniye yandıktan sonra diğer lamba
yanmaktadır. Bu lambalar 1 nolu lambadan 5 nolu
lambaya kadar yandıktan sonra tekrar geriye doğru
sırasıyla 4, 3, 2, 1, 2, .... şeklinde yanıp sönmektedir.
Takvimde gösterimi AB / CD / DCBA şeklinde olan
sonra yine bir palindrom gün olur?
2
günlere palindrom gün denir. Örneğin 17/01/1071
1
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
E) 390
Diğer sayfaya geçiniz.
19.
x ve y gerçel sayılar olmak üzere –3 ≤ x ≤ 4 ve
büyük tamsayı değerlerinin toplamı kaçtır?
A) 25
B) 20
C) 12
A) 1
B) 3
AD
a =a−4
BBD
BC
x −x
2
?
Yukarıda verilen çıkarma işlemine göre, sağdaki
çıkarma işleminin sonucu kaçtır?
A) 35
21.
işleminin sonucu kaçtır?
ABC
395
E) 10
C) 2
D) 0
E) –3
D) 1
E)
23. a = a + 4
20.
D) 11
B) 43
C) 44
D) 45
E) 54
24.
a2
a
a+2
+
= n+1 2n 2n−1
2
2
=8
ise x kaçtır?
A) 16
B) 4
C) 2
1
4
Aşağıdaki önermelerden kaç tanesi daima doğrudur?
olduğuna göre 2a kaç olabilir?
1
A)
2
1
B)
4
İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü
2
3
−
3 −1
3
22.
–1 < y ≤ 3 ise x2 – 2y ifadesinin en küçük ve en
C) 1
I. p ⇒ p
II. (p ∧ q) ∨ p′
D) 2
E) − 2
III. x2 – 9 = x + 3 ise x = 4 tür.
IV. A, B ve C bir evrensel kümenin alt kümeleri olmak
üzere, A ∪ B = A ∪ C ise B = C dir.
V. n doğal sayı olmak üzere n2 + n + 1 daima tektir.
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
Diğer sayfaya geçiniz.
25.
x , y ve z iki basamaklı negatif tamsayılardır.
2=
x 3=
y
28.
z
2
B) 6
C) 5
D) 4
E) 3
kümesinin tüm alt kümelerindeki elemanların aritmetik ortalaması kaçtır?
A) 5
B)
11
2
C) 6
D)
13
2
E) 7
27. 9x = 8y ve 21+y = 81
3
2
B)
4
3
C) 2
D)
5
2
E)
7
2
1 b 1
< <
2a a a 29.
İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü
A)
26. A = { 4 , 5 , 6 , 9 }
1 1
<
olduğuna göre,
4 4
bilir?
koşulunu sağlayan kaç tane (x , y , z) üçlüsü var-
A) 8
x−
x +1
ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşit olax
dır?
x gerçel sayısı için
şeklinde, küçükten büyüğe sıralı olarak verilmiş sayılar ardışık çift tamsayılardır.
Buna göre, a – b farkı kaçtır?
A) − 2
30.
B) −
5
8
C) −
3
4
D) −
7
8
E) − 1
(2n)!
(n + 1)!
+ 2.
= 38
(2n − 2)!
n!
ise x in y cinsinden değeri nedir?
y +1
A)
y
3
B)
y
D)
3y
2
3y
C)
y +1
E)
ise n sayısının değeri kaçtır?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6
6y
y +1
Diğer sayfaya geçiniz.
31. 2−2 +
34.
1
1 + 3 −1
y
E
işleminin sonucu kaçtır?
A)
19
12
B)
16
3
F
C)
5
4
D) 1
E)
D
x
3
4
O
H
A
C
B
Şekildeki dik koordinat düzleminde ABCDEF düzgün
altıgeni veriliyor.
ACDEF beşgeninin çevresi 8+23 cm ise |EH| kaç
cm dir?
1 . −2
27
(0,5)3
işleminin sonucu kaçtır?
A) 0,8
B) 0,5
C) 0,2
D) 0,05
33.
E) 0,01
İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü
32. (0, 002) +
35.
A) 2 2
B) 3
C)
D) 2
E)
3
O merkezli çeyrek
B
D
5
2
daire diliminde
[DC] ⊥ [OA]
|OC| = |AC| = 6 cm ise
T
O
C
A
taralı alan kaç cm2
dir?
h
h
O
O
Şekildeki silindirin taban yarıçapı aynı yükseklikteki
A) 3(4p – 23)
C) 6(4p – 33)
B) 4(3p – 23)
D) 2(3p – 33)
E) 3(2p + 43)
koninin taban yarıçapının yarısına eşittir. Silindirde
bulunan suyun yüksekliği, silindirin yüksekliğinin
kadardır.
3
ü
4
Silindirdeki su koniye boşaltılırsa koninin dolu
kısmının hacminin boş kısmın hacmine oranı kaç
olur?
A)
3
7
B)
9
7
C)
4
3
D)
13
16
E)
13
9
Diğer sayfaya geçiniz.
36.
39.
B
D
E
AEK üçgen
40°
A
C
|CF| = |FB|
D
Şekilde ABD üçgen |AB| = |AC| dir.
[DB çembere B noktasında teğet ve m(BAC) = 40° ise
m(BDA) kaç derecedir?
A) 30°
B) 35°
37.
C) 40°
D) 50°
C
ABC dik üçgen ;
[AB] ⊥ [AC]
|AB| = 2|EC| = 2 cm
ise A(DEC) kaç cm2 dir?
A)
1
2
,
|BD| = |DC|,
2
3
B)
İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü
D
ise A(ABCD) kaç cm2 dir?
A) 22
C) 1
D)
4
3
40.
B) 24
C) 25
A(AEK) = 20 cm2
D) 28
E) 36
B
uzaklık kaç cm dir?
3
C
A
O
B
1
6
doğruları birbirine diktir.
Buna göre, C noktasının apsisi kaçtır?
B)
7
2
C) 3
D) 2
A) 1219
x
Şekildeki dik koordinat düzleminde verilen AC ve BC
A) 4
Şekildeki dikdörtgen paspasın alanı 14403 cm2 ise
paspasın üzerindeki A ve B noktaları arasındaki
y
38.
A
E) 2
K
A
B
B
E) 55°
E
|EC| = 2|DE|
F
A
ABCD kare
C
E)
3
2
B) 187
D) 18
C) 917
E) 36
Download