A 1611

advertisement
Yayınlanmış eski sınav soruları htttp://eogrenme.anadolu.edu.tr adresinde yer alann deneme sınavı hizmetinde öğrencilerimize sunulmaktadır.
A
1611
m
i
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
İKTİSAT VE İŞLETME FAKÜLTELERİ
AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ
ad
ol
u
Ü
20 ni
Ar 14 ver
a -2 sit
Sı 01 es
na 5 i
vı Ba Aç
So ha ıkö
ru r D ğr
Ki ön etim
ta e
pç m Si
st
ığ i
e
ı
2015 - BAHAR ARA - 1. OTURUM - Cumartesi 09:30
6. YARIYIL
ÖĞRENCİNİN
SOYADI :
.....................................................................................................................................
ADI
.....................................................................................................................................
:
TC KİMLİK NO / ÖĞRENCİ NO :
..................................................................................................
SINAV SALON NO: ................................................... SIRA NO
:
.................................................
Cevap kağıdınızda belirtilen kitapçık kodu ile size verilen soru kitapçığının kodunun aynı olup
olmadığını kontrol ediniz.
İMZA:……….
Sınavla ilgili tüm kuralları okudum, anladım, kabul ediyorum.
SINAV İÇERİĞİ
Testin Adı
BİLGİ EKONOMİSİ
ULUSLARARASI İKTİSAT POLİTİKASI
İKTİSADA GİRİŞ-II
BORÇLAR HUKUKU
GENEL MUHASEBE-II
Soru Sayısı
Sayfa No
20
20
20
20
20
02
04
07
10
13
SINAVDA UYGULANACAK ÖZEL KURALLAR
An
1.
2.
3.
4.
5.
Sınavın ilk 30 dakikası ve son 5 dakikası içerisinde, sınavınızı tamamlasanız bile salondan çıkamazsınız.
Herhangi bir nedenle salondan çıktığınız takdirde, tekrar sınava devam etmenize izin verilmeyecektir.
Soru kitapçığındaki her bir testi cevaplamanız için verilen süre 30 dakikadır.
Yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır. Bu nedenle, cevapsız soru bırakmamanız yararınıza olacaktır.
Sınavda hesap makinesi kullanabilirsiniz. Ancak, kullanacağınız makinede alfabetik tuş takımı (A, B, C, …)
ve program yapılmasına, saklanmasına, çalıştırılmasına imkân veren EXE, STORE, RUN vb. tuşlar
bulunamaz.
Soruların ait olduğu derslerin içeriklerinde, basımdan sonra değişiklik yapılmış olabilir. Bir sorunun cevabı
sonraki düzenlemelerle değişmiş olsa bile, o soruyu ders kitabınızda verilen bilgileri dikkate alarak
cevaplayınız.
“Sınavda Uygulanacak Genel Kurallar” soru kitapçığının arka sayfasında yer almaktadır. Bu kuralları
da mutlaka dikkatlice okuyunuz.
Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun,
testlerin tamamının veya bir kısmının Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının
çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar
gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının
Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.
Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
Yayınlanmış eski sınav soruları htttp://eogrenme.anadolu.edu.tr adresinde yer alann deneme sınavı hizmetinde öğrencilerimize sunulmaktadır.
BİLGİ EKONOMİSİ
A
2015 BAHAR ARA 1611-A
1. Uygarlık ve toplumların bugün için ulaşmış
olduğu son aşamaya ne ad verilir?
Uluslararası toplum
Bilgi toplumu
Sanayi toplumu
Teknoloji toplmu
Uluslararası toplum
m
i
A) Açık bilginin paylaşılması
B) Örtük bilginin paylaşılması
C) Yeni bilgi kavramlarının üretilmesi
D) Yeni Bilginin doğrulanması ve örnek prototip
oluşturulması
E) Bilginin yayılması
ad
ol
u
Ü
20 ni
Ar 14 ver
a -2 sit
Sı 01 es
na 5 i
vı Ba Aç
So ha ıkö
ru r D ğr
Ki ön etim
ta e
pç m Si
st
ığ i
e
ı
A)
B)
C)
D)
E)
bilgi üretim
6. Aşağıdakilerden hangisi
sürecinin kendi içindeki aşamaları arasında
yer almaz?
hangisi
Rönesansın
2. Aşağıdakilerden
getirdiği düşünceleri, 17 yy’da felsefi
düşünceler içinde derlenip toparlanıp
sistemleştirilmesi sürecinde yer almaz?
A)
B)
C)
D)
E)
3.
Descartes
Hobbes
Leibniz
Kopernik
Spinoza
A)
B)
C)
D)
E)
21. yüzyılda uzay teknolojileri, savunma
sanayi, enerji, genetik ve nano teknoloji
alanlarında
ağırlığını
sürdüren
ülke
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
4.
7. Aşağıdakilerden hangisi, bazı şeylerin
yapılabilirliğine olanak veren ve var olan
bilgi birikimidir?
8. Japonların bilgi ekonomisinde işletme
organizasyonu için “sürekli iyileşme”
kavramına verdiği ad aşağıdakilerden
hangisidir?
Rusya
ABD
İngiltere
Almanya
Fransa
A)
B)
C)
D)
E)
Aşağıdakilerden
hangisi
sanayi
toplumundan bilgi toplumuna geçiş ile
birlikte ekonomik alanda meydana gelen
dönüşümün yarattığı gelişmelerden biri
değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
Ba
Samuray
Buluşcu
Orkestra
Kaizen
sarmalının
işleyiş
süreci
9. Bilgi
aşağıdakilerden hangisinde
birlikte ve
doğru verilmiştir?
Hız
Verimlilik
Çeşitlenme ve farklılaşma
Mesleki gelişme
Kalite
A) Dışsallaştırma, İçselleştirme, Sosyalleşme,
Birleştirme
B) İçselleştirme, Dışsallaştırma, Sosyalleşme,
Birleştirme
C) Sosyalleşme, Dışsallaşma, İçselleşme,
Birleştirme
D) Sosyalleşme, İçselleştirme, Dışsallaştırma,
Birleştirme
E) Birleştirme,
İçselleşme,
Dışsallaşma,
Sosyalleşme,
5. Aşağıdakilerden hangisi bilgi üretiminde
karşılaşılan kısıt ve engelleri aşmada
yöneticilerin önem
vermesi gereken
unsurlardan biridir?
An
Niçinin Bilgisi (Know-Why)
Ne için Bilgi (Know-What)
Nasılın Bilgisi (Know-How)
Kimin Bilgisi (Know-Who)
Genel Bilgi (Know-General)
A) Bilgi üretiminin desteklenmesi için sadece
enformasyonla değil, örtük bilginin açığa
çıkarılma süreçlerine fırsat yaratılmasıyla
bilgi üretiminin özüne ilişkin nitelik dikkate
alınmış olması
B) Bilgi ekipleri, bilgi üretim sanatında
operasyonel
üretim
sürecinden
ayrı
çalışması
C) Bilgi, bakış açısına ve ortama göre
değişmesi
D) Bilgi üretimi, bilim olmaktan çok sanat
olması
de
E) Gözlem ölçeği değiştikçe bilginin
değişmesi
10. Aşağıdakilerden hangisi örtük bilgiden
örtük bilgiye geçişi (örtük bilginin bir
başkası ile paylaşılması) ifade eder?
A) Sosyalleşme
B) Dışsallaşma
C) İçselleşme
D) Birleştirme
E) Gizlileştirme
2
İzleyen sayfaya geçiniz.
Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının
Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.
Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
Yayınlanmış eski sınav soruları htttp://eogrenme.anadolu.edu.tr adresinde yer alann deneme sınavı hizmetinde öğrencilerimize sunulmaktadır.
A
2015 BAHAR ARA 1611-A
11. Porat’ın analizlerinde eğitimciler aşağıdaki
gruplardan hangisine dahil edilmiştir?
koordinasyon
A) Marjinal maliyetin sıfır olduğu noktada
B) Ortalama maliyetin sıfır olduğu noktada
C) Marjinal maliyet ile ortalama maliyetin
eşitlendiği noktada
D) Marjinal hasılatın sıfır olduğu noktada
E) Marjinal hasılatın marjinal maliyete eşit
olduğu noktada
m
i
ve
ad
ol
u
Ü
20 ni
Ar 14 ver
a -2 sit
Sı 01 es
na 5 i
vı Ba Aç
So ha ıkö
ru r D ğr
Ki ön etim
ta e
pç m Si
st
ığ i
e
ı
araştırması
A) Piyasa
uzmanları
B) Bilgi işlemciler
C) Bilgi makinesi işçileri
D) Bilgi üreticileri
E) Bilgi dağıtıcıları
16. Bilgi ekonomisinde monopolist firmanın
dengesi hangi noktada sağlanır?
12. Machlup, Rubin ve Huber tarafından ABD
üzerinde yapılan hesaplamalarda, AR-GE
harcamalarında aşağıdakilerden hangisi en
yüksek paya sahiptir?
17. İçsel büyüme modellerinin öncülüğünü
yapan
iktisatçılar
aşağıdakilerden
hangisinde verilmiştir?
A) Federal hükümet
B) Üniversiteler
C) Sanayi sektörü
D) Kâr Dışı Kurumlar
E) Silahlı kuvvetler
A)
B)
C)
D)
E)
13. Bilgi ekonomisinin ölçülmesinde Fritz
Machlup tarafından yapılan analizlerde,
bilgi endüstrisindeki üretim faaliyetlerini
topladığı gruplar altında aşağıdakilerden
hangisi yer almaz?
A)
B)
C)
D)
18. Bilgi ekonomisi sayesinde yeni meslekleri
yapacak işçileri “bilgi işçisi” olarak
tanımlayan
düşünür
aşağıdakilerden
hangisidir?
Araştırma ve geliştirme
Bilgi makineleri
Bilgi hizmetleri
A)
B)
C)
D)
E)
İletişim medyası
E) Bilgi sektörü
An
14. Bilgi oranı aşağıdaki
hangisi ile ölçülür?
Grossman ve Helpman
Harrod ve Domar
Romer ve Lucas
Schumpeter ve Hayek
Aghion ve Howitt
Bell
Schumpter
Masuda
Drucker
Machlup
oranlamalardan
harcamalarının
toplam
gelirine
A) Bilgi
oranlaması
B) Bilgi harcamalarının toplam sermayeye
oranlaması
C) Bilgi harcamalarının toplam çalışanlara
oranlaması
D) Bilgi harcamalarının toplam harcamalara
oranlaması
Bilgi
harcamalarının
bilgi
miktarına
E)
oranlaması
19. Üretiminde batık maliyet söz konusu olan
mal çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
15. Bilgi ekonomisinin ilk olarak endekslerle
ölçülmesi aşağıdaki ülkelerden hangisinde
başlamıştır?
Ekonomik mallar
Serbest mallar
Sayısal mallar
Kıt mallar
Lüks mallar
20. Aşağıdakilerden hangisi bilgi ve iletişim
teknolojilerinin ekonomik büyümeye olan
katkılarından biri değildir?
A)
B)
C)
D)
A) ABD
B) İngiltere
C) Kore
D) Almanya
E) Japonya
İşsizliğin azaltılması
İşgücü verimliliğinin arttırılması
Mal stoklarının azaltılması
Mal ve hizmet talebindeki değişmelere
anında cevap verilmesi
E) Bilgisayar üretiminin arttırılması
3
İzleyen sayfaya geçiniz.
Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının
Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.
Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
Yayınlanmış eski sınav soruları htttp://eogrenme.anadolu.edu.tr adresinde yer alann deneme sınavı hizmetinde öğrencilerimize sunulmaktadır.
ULUSLARARASI İKTİSAT POLİTİKASI
A
2015 BAHAR ARA 1611-A
4. Bir ekonomide iç ekonomik dengenin
sağlanması
ile
ilgili
koşullar
aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve
doğru olarak verilmiştir?
1. İthalatçı ülke ithal ettiği bir malın ihraç
fiyatının iç piyasa fiyatından daha düşük
olduğunu
tespit
ettiğinde
aşağıdaki
önlemlerden hangisini uygular?
tam
istihdam
düzeyine
A) Ekonominin
ulaştırılması ve enflasyonun sıfırlanması
tam
istihdam
düzeyine
B) Ekonominin
ulaştırılması ve enflasyonun kabul edilebilir
bir düzeyde tutulması
C) Ekonominin eksik istihdam düzeyinde ve
enflasyonun kabul edilebilir bir düzeyde
tutulması
D) Dış borç faiz oranlarının düşük tutulması ve
enflasyonun sıfırlanması
E) Serbest dış ticaret politikasının uygulanması
ve ekonominin tam istihdam düzeyine
ulaştırılması
m
i
Telafi edici vergi
Damga vergisi
Anti-piyasa vergisi
Anti-damping vergisi
İç piyasa vergisi
ad
ol
u
Ü
20 ni
Ar 14 ver
a -2 sit
Sı 01 es
na 5 i
vı Ba Aç
So ha ıkö
ru r D ğr
Ki ön etim
ta e
pç m Si
st
ığ i
e
ı
A)
B)
C)
D)
E)
2. Serbest dış ticaret politikasının yarattığı,
fayda-maliyet analizinde yer almayan
kazançlara ne ad verilir?
5. Uzun dönem ortalama maliyetleri azalan
firmalara özgü ölçek ekonomilerine ne ad
verilir?
Statik kazançlar
Karşılaştırmalı üstünlük kazançları
Statik rekabetçi kazançlar
Tüketim maksimizasyonu kazançları
Dinamik kazançlar
A) İçsel ölçek ekonomileri
B) Dışsal ölçek ekonomileri
C) Firmasal ölçek ekonomileri
D) Endüstriyel ölçek ekonomileri
E) Normatif ölçek ekonomileri
An
A)
B)
C)
D)
E)
6. A ülkesi ithal ettiği her bir otomobilden 20
bin TL gümrük vergisi tahsil etmektedir. A
ülkesinin uyguladığı gümrük vergisi türü
aşağıdakilerden hangisidir?
3. Küçük ülke dış ticaretine ithalat tarifesi
uyguladığında
aşağıdakilerden
hangisi
gerçekleşir?
A)
B)
C)
D)
E)
Dış ticaret haddi iyileşir.
Dış ticaret haddi bozulur.
Dış ticaret haddi değişmez.
Dış ticaret hacmi değişmez.
Dış ticaret hacmi artar.
A)
B)
C)
D)
E)
4
Ad-valorem vergi
Karma vergi
Spesifik vergi
Ortalama vergi
Hususi vergi
İzleyen sayfaya geçiniz.
Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının
Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.
Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
Yayınlanmış eski sınav soruları htttp://eogrenme.anadolu.edu.tr adresinde yer alann deneme sınavı hizmetinde öğrencilerimize sunulmaktadır.
A
2015 BAHAR ARA 1611-A
7. Otonom tarife nedir?
A) Çok taraflı tarifedir.
B) DTÖ tarifesidir.
C) Müzakereler ile belirlenen tarifedir.
D) Yasa ile belirlenen tarifedir.
E) Uzun dönem marjinal tarifedir.
IMF
Dünya Bankası
GATT 1947
GATT 1994
G-20
ad
ol
u
Ü
20 ni
Ar 14 ver
a -2 sit
Sı 01 es
na 5 i
vı Ba Aç
So ha ıkö
ru r D ğr
Ki ön etim
ta e
pç m Si
st
ığ i
e
ı
A)
B)
C)
D)
E)
m
i
11. Uluslararası Finans Kurumu aşağıdaki
yapılanmaların hangisi içinde yer alır?
8. Etkin koruma oranı nasıl hesaplanır?
12. Bir malın ithalatı ithalatçı ülkenin yerli
sanayisini tehdit etmeye başladığında,
belirli bir süre için ihracat miktarının
ithalatçı ve ihracatçı ülke arasında karşılıklı
anlaşma yoluyla sınırlandırılmasına ne ad
verilir?
A) İç fiyatlar ile katma değer ile dünya fiyatları
ile katma değer arasındaki farkın iç fiyatlar
ile katma değere bölünmesiyle
B) İthal malın birim değerine belirli bir yüzdenin
uygulanmasıyla
C) İç fiyatlar ile katma değer ile dünya fiyatları
ile katma değer arasındaki farkın dünya
fiyatları ile katma değere bölünmesiyle
D) İthal malın birim değerine belirli bir tutarın
uygulanmasıyla
E) İthal malın birim katma değerinin dünya
fiyatlarına bölünmesiyle
A)
B)
C)
D)
E)
Sınırlandırılmış ihracat
Gönüllü-sınırlı ihracat kısıtlaması
Anlaşmalı-gönüllü ihracat kısıtlaması
Gönüllü ihracat kısıtlaması
Anlaşmalı-sınırlı ihracat
yolunun değişmesi sorununu
13. Ticaret
aşağıdaki
ekonomik
entegrasyon
türlerinden hangisi yaratır?
sanayilerin
içsel
ve
dışsal
9. Genç
ekonomilerden
yararlanabilmeleri
aşağıdaki koşullardan hangisine bağlıdır?
A)
B)
C)
D)
E)
An
A) Uygun üretim tekniğinin seçilmesine
B) Ekonomik büyümenin sağlanmasına
C) İhracatın teşvik edilmesine
D) Damping uygulanmasına
E) Üretimde kullanılan girdilerin sübvanse
edilmesine
Serbest ticaret bölgesi
Tercihli ticaret düzenlemeleri
Gümrük birliği
Ortak pazar
Ticaret birliği
14. Bir malı yüksek maliyetle üreten bir gümrük
birliği üyesi ülkenin aynı malı daha düşük
maliyetle üreten diğer gümrük birliği
ülkesinden ithal ettiğinde ortaya çıkan
etkiye ne ad verilir?
10. İthalat
tarifesi
uygulaması aşağıdaki
ekonomik etkilerden hangisine yol açmaz?
A) Maliyet etkisi
B) Üretim etkisi
C) Tüketim etkisi
D) Gelir etkisi
E) Yeniden dağıtım etkisi
A)
B)
C)
D)
E)
5
Ticaret dinamiği
Ticaret saptırma
Ticaret optimizasyonu
Dinamik ticaret
Ticaret yaratma
İzleyen sayfaya geçiniz.
Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının
Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.
Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
Yayınlanmış eski sınav soruları htttp://eogrenme.anadolu.edu.tr adresinde yer alann deneme sınavı hizmetinde öğrencilerimize sunulmaktadır.
A
2015 BAHAR ARA 1611-A
15. Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin
dışa açılma ve kalkınma süreçlerine destek
olmak üzere, gelişmiş ülkeler tarafından
1970’li yıllarda uygulanmaya başlanan rejim
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Karşılaştırmalı Üstünlükler Teorisi
B) Posner Teorisi
C) Teknoloji Eşitliği Teorisi
D) Heckscher-Ohlin Teorisi
E) Rybcsznski Teorisi
m
i
GNP
GSP
GATT
DNP
NGS
ad
ol
u
Ü
20 ni
Ar 14 ver
a -2 sit
Sı 01 es
na 5 i
vı Ba Aç
So ha ıkö
ru r D ğr
Ki ön etim
ta e
pç m Si
st
ığ i
e
ı
A)
B)
C)
D)
E)
19. Dış ticaretin ülkeler arasında faktör
fiyatlarını eşitleyeceğini savunan teori
aşağıdakilerden hangisidir?
16. Dış ticaretin büyümenin lokomotifi olduğu
görüşünü
savunan
ilk
iktisatçı
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
Ricardo
Mill
Smith
Viner
Ohlin
17. Aşağıdaki ülkelerden hangisi dışa dönük
kalkınma stratejisini uzun süre uygulayıp
başarılı olmuştur?
Türkiye
Brezilya
Bulgaristan
Çin
Güney Kore
An
A)
B)
C)
D)
E)
18. Aşağıdakilerden hangisi neo-klasik
ticaret teorisinde yer almaz?
tezi
aşağıdaki
20. Singer-Prebisch
stratejilerden hangisine dayanır?
dış
A) İhracata dayalı kalkınma stratejileri
B) İthal ikameci sanayileşme stratejileri
A) Uzmanlaşma
B) İşbölümü
C) Karşılaştırmalı üstünlükler
D) Teklif eğrileri
E) Ölçek ekonomileri
C) Kambiyo denetimi stratejileri
D) İthalata dayalı rekabet stratejileri
E) Endüstriyel rekabet stratejileri
6
İzleyen sayfaya geçiniz.
Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının
Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.
Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
Yayınlanmış eski sınav soruları htttp://eogrenme.anadolu.edu.tr adresinde yer alann deneme sınavı hizmetinde öğrencilerimize sunulmaktadır.
İKTİSADA GİRİŞ-II
A
2015 BAHAR ARA 1611-A
Teknoloji
Emek
Sermaye
Büyüme
Rant
A)
B)
C)
D)
E)
Firmalar - devlet - dış alem
Devlet - dış alem
Devlet - firmalar
Firmalar - dış alem
Hane halkları - firmalar - devlet - dış alem
ad
ol
u
Ü
20 ni
Ar 14 ver
a -2 sit
Sı 01 es
na 5 i
vı Ba Aç
So ha ıkö
ru r D ğr
Ki ön etim
ta e
pç m Si
st
ığ i
e
ı
A)
B)
C)
D)
E)
5. Makro iktisadın davranışlarını incelediği
temel gruplar, aşağıdakilerden hangisinde
birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
aşağıdakilerden
m
i
1. İstihdam dar anlamda
hangisini ifade eder?
2. İktisadi analizin doğuş yılı aşağıdakilerden
hangisi olarak kabul edilir?
A)
B)
C)
D)
E)
ekonomide
ne
kadar
üretim
6. Bir
gerçekleştirildiğinin en önemli göstergesi
aşağıdakilerden hangisidir?
1614
1776
1785
1816
1891
A)
B)
C)
D)
Gayri safi yurtiçi hasıla
Katma değer
Net faktör gelirleri
Satın alma gücü paritesi
E) İnsani gelişme indeksi
3. XX. yüzyılın
faktörlerine
eklenmiştir?
7. Gayri safi yurtiçi hasıla, harcama yaklaşımı
ile hesaplanırken aşağıdakilerden hangisi
dikkate alınmaz?
Globalleşme
Dışa açılma
Bilgi
Enerji
A)
B)
C)
D)
E)
İstihdam
Tüketim harcamaları
Yatırım harcamaları
Kamu harcamaları
Net ihracat
Vergiler
An
A)
B)
C)
D)
E)
ortalarında temel üretim
aşağıdakilerden
hangisi
4. Aşağıdakilerden hangisi, makro iktisadın
ortaya çıkıp gelişmesine neden olmuştur?
A)
B)
C)
D)
8. Bir başka mal ya da hizmetin üretiminde
kullanılan mallara ne ad verilir?
Uluslararası ticaretin artması
Büyük bunalımın ortaya çıkması
Paranın kullanıma girmesi
A)
B)
C)
D)
E)
İşsizliğin azalması
E) Üretimin artması
7
Dayanıksız mal
Serbest mal
Nihai mal
Ara malı
Tamamlayıcı mal
İzleyen sayfaya geçiniz.
Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının
Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.
Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
Yayınlanmış eski sınav soruları htttp://eogrenme.anadolu.edu.tr adresinde yer alann deneme sınavı hizmetinde öğrencilerimize sunulmaktadır.
A
2015 BAHAR ARA 1611-A
Genel fiyat indeksi
Tüketici fiyat indeksi
GSYH deflatörü
Toplam eşya fiyat indeksi
Satın alma gücü paritesi
A) Optimizasyon
B) Damping
C) Ödünleşim
D) Maksimizasyon
E) Konvertibilite
ad
ol
u
Ü
20 ni
Ar 14 ver
a -2 sit
Sı 01 es
na 5 i
vı Ba Aç
So ha ıkö
ru r D ğr
Ki ön etim
ta e
pç m Si
st
ığ i
e
ı
A)
B)
C)
D)
E)
12. Bir şeyden daha fazla elde etmek için başka
bir şeyden vazgeçme zorunluluğuna ne ad
verilir?
m
i
9. Aşağıdakilerden hangisi, bir ülkede üretilen
tüm nihai mal ve hizmetlerin genel fiyat
ortalamasının değişimini yansıtır?
10. Gayri safi yurtiçi hasıla hesabında
mükerrer sayım hatası yapmamak için ne
yapılması gerekir?
An
A)
B)
C)
D)
E)
13. Keynesyen tüketim fonksiyonunda, toplam
tüketim harcamalarının toplam harcanabilir
gelir tarafından belirlenen kısmına ne ad
verilir?
Yalnız ara mallarını hesaba katmak
Yalnız hammaddeleri hesaba katmak
Mal ve hizmet ayrımına dikkat etmek
Yalnız ithal mallarını hesaba katmak
Yalnız tamamlanmış mal ve hizmetleri
hesaba katmak
11. Tasarrufun
hangisidir?
tanımı
A)
B)
C)
D)
E)
Marjinal tüketim eğilimi
Gelire bağlı tüketim harcamaları
Ortalama tüketim eğilimi
Tüketim çarpanı
Harcama çarpanı
14. Aşağıdakilerden hangisi,
maliyetini ifade eder?
aşağıdakilerden
bir
yatırımın
A) Sermaye mallarının maliyeti + finansal
sermayenin maliyeti
B) Öz sermaye + kredi faizleri
C) Alınan krediler + faizler
D) Gayrimenkul maliyetleri + makine parkı
maliyetleri
E) Sabit maliyetler + faizler
A) Gelirin yatırımlara yöneltilen kısmıdır.
B) Gelirin sabit giderler yapıldıktan sonra kalan
kısmıdır.
C) Toplam gelirin devlet ve hane halkları
tarafından harcanmayan kısmıdır.
D) Gelirin reel varlıklara aktarılan kısmıdır.
E) Gelir artışlarının harcanmayan kısmıdır.
8
İzleyen sayfaya geçiniz.
Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının
Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.
Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
Yayınlanmış eski sınav soruları htttp://eogrenme.anadolu.edu.tr adresinde yer alann deneme sınavı hizmetinde öğrencilerimize sunulmaktadır.
A
2015 BAHAR ARA 1611-A
Optimum tüketim harcamaları
Marjinal tüketim harcamaları
Ortalama tüketim harcamaları
Otonom tüketim harcamaları
Değişken tüketim harcamaları
A)
B)
C)
D)
E)
7
8
9
10
12
ad
ol
u
Ü
20 ni
Ar 14 ver
a -2 sit
Sı 01 es
na 5 i
vı Ba Aç
So ha ıkö
ru r D ğr
Ki ön etim
ta e
pç m Si
st
ığ i
e
ı
A)
B)
C)
D)
E)
18. Bir ülkede yıllık büyüme oranı yüzde 10 ise
bu ülkenin GSYH’sı kaç yıl sonra iki katına
çıkar?
m
i
tüketim
harcamalarının,
15. Toplam
harcanabilir gelire bağlı olmayan kısmına
ne ad verilir?
16. Doğal işsizlik oranı ile cari işsizlik oranı
arasındaki
fark
nedeniyle potansiyel
hasıladaki kaybı ölçen katsayıya ne ad
verilir?
A)
B)
C)
D)
E)
Okun Yasası
Pareto Optimumu
Gresham Yasası
Leontief Paradoksu
Say Yasası
Optimum faktör maliyeti
Marjinal tüketim eğilimi
Marjinal ürün hasılatı
Marjinal faktör maliyeti
Optimum maliyet katsayısı
An
A)
B)
C)
D)
E)
19. Bir firmanın istihdam ettiği son işçinin,
firmanın
toplam
maliyetinde
yaptığı
değişikliğe ne ad verilir?
17. Toplam hasılanın, bu hasılayı üreten
sermaye stoku ve işgücüne oranına ne ad
verilir?
A)
B)
C)
D)
E)
20. Üretimin, bu üretimi yaratan
faktörlerine oranına ne ad verilir?
Toplam işgücü katsayısı
Marjinal sermaye katsayısı
Toplam hasıla eşitliği
Azalan marjinal verimlilik
Toplam faktör verimliliği
A)
B)
C)
D)
E)
9
üretim
Faktör büyüme oranı
Faktör teknolojisi
Faktör oranı
Verimlilik
Üretim teknolojisi
İzleyen sayfaya geçiniz.
Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının
Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.
Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
Yayınlanmış eski sınav soruları htttp://eogrenme.anadolu.edu.tr adresinde yer alann deneme sınavı hizmetinde öğrencilerimize sunulmaktadır.
BORÇLAR HUKUKU
A
2015 BAHAR ARA 1611-A
5. Aşağıdakilerden hangisi yapmama borcuna
örnektir?
A)
B)
C)
D)
E)
ad
ol
u
Ü
20 ni
Ar 14 ver
a -2 sit
Sı 01 es
na 5 i
vı Ba Aç
So ha ıkö
ru r D ğr
Ki ön etim
ta e
pç m Si
st
ığ i
e
ı
A) İyiniyet kuralı
B) Eşitlik kuralı
C) Hakkaniyet ilkesi
D) Dürüstlük kuralı
E) Düzen kuralı
Vekilin iş görmesi
Malın mülkiyetinin devri
Sır saklama
Kiralananın teslimi
Müteahhidin eseri teslimi
m
i
1. Hakkında bir kanun hükmü bulunmadığı
hallerde sözleşme yapma zorunluluğuna
dayanak teşkil eden medeni hukuk ilkesi
aşağıdakilerden hangisidir?
hangisi
aşırı
6. Aşağıdakilerden
yararlanmadan zarar gören tarafa yasa
tarafından tanınan imkânlardan biridir?
2. Eksik borçlar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
A) Alacaklı borcun yerine getirilmesini talep
edemez.
B) Borçlunun ifası geçerli bir ifa hükmündedir.
C) Borçlu ifayı geri isteyemez.
D) Kumar ve bahisten doğan borçlar eksik
borçtur.
E) Eksik borçlardan alacak hakkı doğmaz.
hangisi
3. Aşağıdakilerden
sözleşmelerinden biridir?
A)
B)
C)
D)
E)
7. Yetkisiz temsilci tarafından yapılan bir
sözleşmeye temsil olunanın onay vermesi
halinde sözleşmenin hüküm doğurmaya
başladığı an aşağıdakilerden hangisidir?
teminat
A) Vekâlet sözleşmesi
B) Eser sözleşmesi
C) İpotek sözleşmesi
D) Finansal kiralama sözleşmesi
E) Tüketim ödüncü sözleşmesi
An
Sözleşmeden dönme
Munzam zararın tazmini
Sözleşmenin iptali
Sözleşmenin feshi
Müspet zararın tazmini
A) Sözleşmenin yapıldığı an
B) Temsil olunanının onayı verdiği an
C) Yetkisiz temsilcinin onayın verilmesini talep
ettiği an
temsilcinin
üçüncü
kişiyle
D) Yetkisiz
sözleşmeyi yeniden yaptığı an
E) Onay verildiğini karşı tarafın öğrendiği an
4. Aşağıdakilerden hangisi bir sözleşme
hükmünün genel işlem koşulu sayılmasının
zorunlu unsurlarından biri değildir?
kurulmasından
önce
A) Sözleşmenin
hazırlanması
B) Düzenleyence tek taraflı olarak hazırlanması
C) Birden çok sözleşmede kullanılmak üzere
hazırlanmış olması
D) Şartların hazırlanmasında diğer tarafın
katkısının bulunmaması
E) Sözleşme metninde 12 punto olarak yer
alması
8. Aşağıdakilerden hangisi kanun gereği
resmi geçerlilik şekline tabi tutulan
sözleşmelerden biridir?
A)
B)
C)
D)
E)
10
Kefalet sözleşmesi
Taşınmaz kirası sözleşmesi
Tüketim ödüncü sözleşmesi
Hizmet sözleşmesi
Taşınmaz satış vaadi sözleşmesi
İzleyen sayfaya geçiniz.
Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının
Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.
Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
Yayınlanmış eski sınav soruları htttp://eogrenme.anadolu.edu.tr adresinde yer alann deneme sınavı hizmetinde öğrencilerimize sunulmaktadır.
A
2015 BAHAR ARA 1611-A
13. Hukuka aykırı fiilden zarar gören kişinin bu
fiil nedeniyle tazminat talep edebilmesi için
meydana gelen zararla ihlal edilen kural
arasında
bulunması
gereken
bağ
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
Nedensellik bağı
Hukuka aykırılık bağı
Hakkaniyet bağı
Kusur bağı
Amaç bağı
ad
ol
u
Ü
20 ni
Ar 14 ver
a -2 sit
Sı 01 es
na 5 i
vı Ba Aç
So ha ıkö
ru r D ğr
Ki ön etim
ta e
pç m Si
st
ığ i
e
ı
A) Kesin hükümsüzlük
B) İptal edilebilirlik
C) Yokluk
D) Eksiklik
E) Noksanlık
m
i
9. Kendilerine yasal danışman atanan kişilerin
yasa gereği yasal temsilcilerinin rızası ile
yapabilecekleri öngörülen işlemleri yasal
temsilcilerinin rızasını almadan yapmaları
halinde ortaya çıkan geçersizlik hali
aşağıdakilerden hangisidir?
hangisi
sözleşmenin
10. Aşağıdakilerden
iptaline yol açan sebeplerden biridir?
A)
B)
C)
D)
E)
Muvazaa (danışıklık)
Ehliyetsizlik
Yanılma
Kişilik haklarına aykırılık
denkleştirilmesi
esasına
14. Fedakârlığın
dayanan sorumluluğu diğer kusursuz
sorumluluk
hallerinden ayıran özellik
aşağıdakilerden hangisidir?
İmkânsızlık
Zarar doğmamış olması
Fiilin hukuka aykırı olmaması
Zarar vereninin kusurunun bulunmaması
Zararın olumsuz (pasif) bir davranıştan
doğmuş olması
E) Zararla hukuka aykırı davranış arasında
neden sonuç ilişkisi bulunması
A)
B)
C)
D)
hangisi
haksız
fiil
11. Aşağıdakilerden
nedeniyle tazmini istenebilecek zarar
türlerinden biri değildir?
An
A)
B)
C)
D)
E)
Yansıma zarar
Munzam zarar
Doğrudan zarar
Fiili zarar
Dolaylı zarar
15. Aşağıdaki kusursuz sorumluluk hallerinin
hangisi objektif özen yükümünün ihlaline
dayanır?
12. Ayırt etme gücünden yoksun olanların
vermiş olduğu zararlardan sorumluluğun
esasını oluşturan ilke aşağıdakilerden
hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
A) Motorlu araç işletenin sorumluluğu
gücünden
yoksun
olanların
B) Ayırtım
sorumluluğu
C) Çevre kirletenin sorumluluğu
D) Adam çalıştıranın sorumluluğu
E) Zorunluluk halinde verilen zararlardan
sorumluluk
Hakkaniyet ilkesi
Tehlike ilkesi
Kusur ilkesi
Fedakârlığın denkleştirilmesi ilkesi
Özen ilkesi
11
İzleyen sayfaya geçiniz.
Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının
Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.
Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
Yayınlanmış eski sınav soruları htttp://eogrenme.anadolu.edu.tr adresinde yer alann deneme sınavı hizmetinde öğrencilerimize sunulmaktadır.
A
2015 BAHAR ARA 1611-A
16. Haksız fiil sonucunda açılacak maddi
tazminat
davası ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?
20. Manevi zarara uğrayan kimse dışında onun
yakınlarının da manevi tazminat talebinde
bulunabilmesinin koşulu aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Haksız fiilden zarar gören kimse tarafından
açılır.
B) Haksız fiilden zarar görenin ölmesi halinde
tazminat alacağı mirasçılarına intikal eder.
C) Haksız fiilden zarar gören tazminat alacağını
devredilir.
D) Haksız fiilden sorumlu olan kimse ölürse
tazminat yükümlülüğü sona erer.
E) Tazminat davasında ispat yükü davacıya
aittir.
ad
ol
u
Ü
20 ni
Ar 14 ver
a -2 sit
Sı 01 es
na 5 i
vı Ba Aç
So ha ıkö
ru r D ğr
Ki ön etim
ta e
pç m Si
st
ığ i
e
ı
m
i
A) Fiilden zarar görenin yakınlarının da
etkilenmiş olması
B) Haksız fiil nedeniyle zarar göreninin
kişiliğinin zarar görmüş olması
C) Zararın birden çok kişinin davranışından
doğmuş olması
D) Ağır bedensel zararın bulunması
E) Zarar vereninin ağır kusurunun bulunması
davasının
hukuki
17. Tazminat
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
niteliği
Yenilik doğuran dava
Tespit davası
Ayni dava
İade davası
E) Eda davası
fiil
tazminatı
belirlenirken
18. Haksız
denkleştirmeye
gidilmesinin
amacı
aşağıdakilerden hangisidir?
An
A)
B)
C)
D)
E)
Zararın miktarını azaltmak
Zarar görenin zenginleşmesini önlemek
Zararın yükünü paylaştırmak
Zararın yükünü azaltmak
Zarar göreni teselli etmek
19. Aşağıdakilerden hangisi Türk Borçlar
Kanununda
sayılan
bedensel
zarar
kalemlerinden biri değildir?
Sigorta masrafları
Tedavi giderleri
Kazanç kaybı
Ekonomik geleceğin sarsılmasından doğan
kayıplar
E) Çalışma gücünün azalmasından doğan
kayıplar
A)
B)
C)
D)
12
İzleyen sayfaya geçiniz.
Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının
Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.
Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
Yayınlanmış eski sınav soruları htttp://eogrenme.anadolu.edu.tr adresinde yer alann deneme sınavı hizmetinde öğrencilerimize sunulmaktadır.
GENEL MUHASEBE-II
A
2015 BAHAR ARA 1611-A
Aşağıdaki oranlardan hangisi bir şirketin
hisse senedinin nominal değerini verir?
Özkaynaklar/Hisse Sayısı
Aktif Toplamı/Hisse Sayısı
Sermaye/Hisse Sayısı
Piyasa Değeri/Hisse Sayısı
Pasif Toplamı/Hisse Sayısı
A) Piyasa değeri
B) Tasfiye değeri
C) İhraç değeri
D) Defter değeri
E) Gerçek değer
ad
ol
u
Ü
20 ni
Ar 14 ver
a -2 sit
Sı 01 es
na 5 i
vı Ba Aç
So ha ıkö
ru r D ğr
Ki ön etim
ta e
pç m Si
st
ığ i
e
ı
A)
B)
C)
D)
E)
5. İşletmenin gelir yaratma potansiyeli ve
yatırımcıların
bu
hisse
senedinden
bekledikleri kazanç oranına göre bir takım
teknikler
kullanılarak
hesaplanan ve
yatırımcıların o hisse senedi için ödemeye
hazır oldukları değere ne ad verilir?
m
i
1.
2.
İŞTİRAKLER HS.
İŞTİRAKLER YENİDEN
DEĞERLEME ARTIŞLARI HS.
XXX
XXX
Bu yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden
hangisine aittir?
6. Türkiye Muhasebe Standartlarına göre, bir
demirbaşın vadeli alınması halinde vade
farkı aşağıdaki hesaplardan hangisine
kaydedilmelidir?
A) Yeniden değerleme sonucunda değer artış
fonu sağlanmasına
B) İştiraklerin elden çıkarılmasına
C) Yeniden değerleme sonucunda meydana
gelen artışların ortaklara dağıtılmasına
sermaye
artırımını
yeniden
D) Şirketin
değerleme sebebiyle oluşan değer artış
fonlarını sermayeye eklemesiyle yapmasına
E) İştirakler
hesabında meydana gelen
azalmaya
3.
Demirbaşlar Hesabına
Finansman Giderleri Hesabına
Genel Yönetim Giderleri Hesabına
Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabına
Reeskont Hesabına
7. Herhangi bir fiziksel varlığı bulunmayan ve
işletmenin
bir
yıldan
uzun
süre
faaliyetlerinde
yararlandığı
veya
yararlanmayı
beklediği
aktifleştirilen
giderler ile belli koşullar altında hukuken
himaye gören haklar ve şerefiyelere ne ad
verilir?
Geçici yatırım amacıyla alınan hisse
senetleri bilançoda aşağıdaki hesaplardan
hangisinde izlenir?
A)
B)
C)
D)
E)
An
A)
B)
C)
D)
E)
İştirakler
Bağlı menkul kıymetler
Hisse senetleri
Bağlı ortaklıklar
Diğer mali duran varlıklar
A)
B)
C)
D)
Maddi olmayan duran varlık
Maddi duran varlık
Dönen varlık
Özel tükenmeye tabi maddi varlıklar
E) Finansman bonoları
4. Bir işletmenin toplam sermayesinin % 10
ile % 50 arasındaki sermaye payını temsil
eden hisse senetleri edinildiğinde, iştirak
için sermaye taahhüdünde bulunulduğunda
aşağıdaki
hesaplardan
hangisi
borçlandırılır?
8. Türkiye Muhasebe Standartlarına göre yıllık
amortisman paylarının hesaplanmasında
aşağıdaki
yöntemlerden
hangisi
kullanılmaz?
A) İştiraklere Sermaye Taahhütleri Hesabı
B) Bağlı Menkul Kıymetler Hesabı
C) İştirakler Hesabı
A)
B)
C)
D)
E)
D) Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü
Hesabı
E) Diğer Mali Duran Varlıklar Hesabı
13
Değişen paylı amortisman yöntemi
Azalan paylı amortisman yöntemi
Artan paylı amortisman yöntemi
Eşit paylı amortisman yöntemi
Yeniden değerleme paylı amortisman
yöntemi
İzleyen sayfaya geçiniz.
Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının
Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.
Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
Yayınlanmış eski sınav soruları htttp://eogrenme.anadolu.edu.tr adresinde yer alann deneme sınavı hizmetinde öğrencilerimize sunulmaktadır.
A
2015 BAHAR ARA 1611-A
9.
13. Aşağıdakilerden hangisi kısa vadeli yabancı
kaynaklarda yer alır?
İşletme bir demirbaşının yenilenmesi için T 1
yılında pasifte “Özel fonlar” hesabında 50.000
Türk Lirası kaydetmiştir. T 2 yılında 300.000
Türk Lirasına aldığı yeni demirbaş için %20
amortisman ayırmıştır.
A) 400 Banka Kredileri
B) 405 Çıkarılmış Tahviller
C) 408 Menkul Kıymetler İhraç Farkı
D) 409 Diğer Mali Borçlar
E) 305 Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
ad
ol
u
Ü
20 ni
Ar 14 ver
a -2 sit
Sı 01 es
na 5 i
vı Ba Aç
So ha ıkö
ru r D ğr
Ki ön etim
ta e
pç m Si
st
ığ i
e
ı
A)
B)
C)
D)
E)
m
i
Bu bilgilere göre işletmenin T 2 yılında
genel yönetim gideri olarak kaydetmesi
gereken tutar kaç Türk Lirasıdır?
10. Aşağıdakilerden hangisi, TMS’ye göre
maddi ve maddi olmayan duran varlık
maliyetine alınmayan ve gerçekleştiğinde
dönem gideri kaydedilen harcamalardan
biri değildir?
A) Yeni bir tesis açılmasına ilişkin harcamalar
B) Yeni bir ürün ve ya hizmetin tanıtılmasına
ilişkin harcamalar
C) Maddi duran varlığın restorasyonuna ilişkin
harcamalar
D) Borçlanma maliyetleri
E) Yönetim giderleri kapsamındaki harcamalar
14. İşletme 1 Aralık 2014 tarihinde 90 gün vadeli
olarak çıkardığı 500.000 Türk Lira nominal
değerli, %16 faizli finansman bonolarını peşin
değeri olan 481.232 Türk Lirasından satmıştır.
Bu bilgilere göre yapılacak yevmiye kaydı
aşağıdakilerden hangisidir?
11. Aşağıdakilerden hangisi, yapılan analizler
sonucunda banka tarafından verilecek
borçlu cari hesap şeklindeki kredilerin
verilme şekillerinden biri değildir?
An
A) İşletmenin kurucu ortağına güvenilerek
verilebilir.
B) İşletmenin ticari itibarına güvenilerek
verilebilir.
C) İşletmenin kefil gösterdiği kişi ya da kişilerin
ticari itibarına güvenilerek verilebilir.
D) Maddi teminat karşılığı verilebilir.
E) Kefalet karşılığı verilebilir.
12. Bankaların maddi kıymetlerin rehni karşılığı
ve bir vade veya olayın doğması ile sınırlı
olmak üzere verdikleri kredilere ne ad
verilir?
A)
B)
C)
D)
E)
Borçlu cari hesap şeklindeki nakit kredi
Avans şeklindeki kredi
Iskonto şeklindeki kredi
Teminatlı kredi
İştira şeklindeki kredi
14
A)
100 KASA HS.
481.232
780 FİNANSMAN GİDERLERİ HS.
18.768
305 ÇIKARILMIŞ BONO VE
500.000
SENETLER HS.
-305.00 Çıkarılmış Finansman
Bonoları
B)
100 KASA HS.
481.232
308 MENKUL KIYMET İHRAÇ
FARKLARI HS.
18.768
305 ÇIKARILMIŞ BONO VE
500.000
SENETLER HS.
-305.00 Çıkarılmış Finansman
Bonoları
C)
100 KASA HS.
500.000
305 ÇIKARILMIŞ BONO VE
500.000
SENETLER HS.
-305.00 Çıkarılmış Finansman
Bonoları
D)
100 KASA HS.
481.232
305 ÇIKARILMIŞ BONO VE
481.232
SENETLER HS.
-305.00 Çıkarılmış Finansman
Bonoları
E)
100 KASA HS.
500.000
305 ÇIKARILMIŞ BONO VE
481.232
SENETLER HS.
305.00 Çıkarılmış Finansman
Bonoları
308 MENKUL KIYMET İHRAÇ
18.768
FARKLARI HS.
İzleyen sayfaya geçiniz.
Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının
Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.
Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
Yayınlanmış eski sınav soruları htttp://eogrenme.anadolu.edu.tr adresinde yer alann deneme sınavı hizmetinde öğrencilerimize sunulmaktadır.
A
2015 BAHAR ARA 1611-A
15. Aşağıdakilerden hangisi borçlu cari hesap
şeklindeki kredilerin özelliklerinden biri
değildir?
18. Beyaz eşya alım satımı yapan bir işletme
kendi faaliyetlerinde kullanmak amacıyla 1
Eylül 2012 tarihinde satıcı “A” İşletmesinden
kredili olarak 5.000 Türk Lirasına bir bilgisayar
satın almıştır.(KDV dikkate alınmayacaktır.)
A) Vade süresi yoktur.
B) İşletme elinde para olduğunda hesaba para
yatırabilir.
C) İşletme nakde ihtiyaç duyduğunda bu
hesaptan para çekebilir.
D) Bankaya olan borç büyüklüğü değişiklik
göstermez.
E) İşletmenin kredi borcunu istediği zaman
ödeyebileceği için faiz gideri de en aza
indirilebilir.
255 DEMİRBAŞLAR HS.
5.000
336 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇ. HS.
336.00 (A) İşletmesi Hesabı
5.000
255 DEMİRBAŞLAR HS.
5.000
320 SATICILAR HS.
320.00 (A) İşletmesi Hesabı
5.000
153 TİCARİ MALLAR HS.
5.000
320 SATICILAR HS.
320.00 (A) İşletmesi Hesabı
5.000
153 TİCARİ MALLAR HS.
5.000
336 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇ HS.
336.00 (A) İşletmesi Hesabı
5.000
ad
ol
u
Ü
20 ni
Ar 14 ver
a -2 sit
Sı 01 es
na 5 i
vı Ba Aç
So ha ıkö
ru r D ğr
Ki ön etim
ta e
pç m Si
st
ığ i
e
ı
A)
m
i
Bu bilgilere göre yapılacak yevmiye kaydı
aşağıdakilerden hangisidir?
B)
C)
D)
E)
16. Peşin fiyatı 100.000 Türk Lirası olan malların 3
ay vadeli satış fiyatı 130.000 Türk Lirasıdır.
İşletme bu malları 3 ay vadeli olarak “C”
işletmesinden satın almıştır. Mal alışı %10
KDV’ye tabidir.
33.000
100.000
110.000
130.000
143.000
A) Alıcılar Hesabında
B) Ticari Borçlar Hesabında
C) Ertelenmiş Ticari Borçlar Vade
Hesabında
D) Satıcılar Hesabında
E) Diğer Çeşitli Borçlar Hesabında
An
Senetleri
20. Borç
aşağıdakilerden
etmektedir?
5.000
Hesabının
hangisini
Farkı
kalanı
ifade
A) İşletmenin borçlu olarak imzasını taşıyan
keşide ettiği tüm ticari senetlerin tutarını
B) İşletmenin borçlu olarak imzasını taşıyan
tedavüldeki ticari senetlerin tutarını
C) İşletmenin borçlu olarak imzasını taşıyan
ciro ettiği ticari senetlerin tutarını
D) İşletmenin borçlu olarak imzasını taşıyan
lehine düzenlenmiş ticari senetlerin tutarını
E) İşletmenin borçlu olarak imzasını taşıyan ve
ödenmiş olan senetlerin tutarını
17. Poliçeyi hazırlayan tarafa ne ad verilir?
A)
B)
C)
D)
E)
5.000
19. Esas faaliyetlerle ilgili olarak hammaddemalzeme, ticari mal ya da hizmet kredili
olarak satın alındığında işletmenin borcu
aşağıdaki hesaplardan hangisinde izlenir?
Bu bilgilere göre satıcı C İşletmesine olan
borç kaç Türk Lirasıdır?
A)
B)
C)
D)
E)
253 TESİS MAKİNE VE
CİHAZLAR HS.
320 SATICILAR HS.
320.00(A) İşletmesi
Muhatap
Emre yazılı senet
Lehtar
Keşideci
Alacaklı
15
TEST BİTTİ.
Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının
Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.
Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
Yayınlanmış eski sınav soruları htttp://eogrenme.anadolu.edu.tr adresinde yer alann deneme sınavı hizmetinde öğrencilerimize sunulmaktadır.
SINAVDA UYGULANACAK KURALLAR
m
i
9. Kopya çekmek, vermek ya da çekilmesine yardımcı
olmak vb. eylemlerde bulunan öğrenciler hakkında
Bireysel Sınav İptal Tutanağı düzenlenir, o
oturumdaki sınavları geçersiz sayılır ve kopya
olayının gerçekleştiği sınav dönemini izleyen ilk
sınav döneminde hiçbir dersin sınavına giremezler.
10. Cevap kâğıdını ve/veya soru kitapçığını yırtmak,
başka bir öğrencinin yerine sınava girmek ya da
kendisi yerine başka birini sınava sokmak
eylemlerinden herhangi birini gerçekleştiren
öğrenciler hakkında Bireysel Sınav İptal Tutanağı
tutulur, o oturumdaki sınavları geçersiz sayılır ve
haklarında ilgili Fakülte tarafından disiplin
soruşturması açılır.
11. Sınav başlamadan önce Sınav Giriş Belgenizi,
Öğrenci Kimlik Kartınızı (veya Öğrenci Tanıtım Kartı
veya Sınavda Geçerli Öğrenci Kimlik Belgesi),
Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgenizi sıranızın
üzerine bırakınız.
12. Soru kitapçığındaki her bir derse ait testi
cevaplamanız için verilen süre 30 dakikadır.
13. Soru kitapçığınızı aldığınızda sayfalarına hızlıca
bakarak hatalı ya da eksik baskı olup olmadığını
kontrol ediniz. Hata/eksik olması durumunda
kitapçığınızın değiştirilmesi için derhâl Salon
Başkanına başvurunuz. Sınav görevlileri sınavın
başladığını
belirtmeden
kitapçığınızı
tekrar
açmayınız.
14. Soru kitapçığınızdaki ilgili alanlara ad, soyadı,
TCKN, sınav salon no, sıra no bilgilerinizi eksiksiz
doldurarak imzanızı atınız. Soru kitapçığınızın
sayfalarındaki boş yerleri müsvedde amacıyla
kullanabilirsiniz.
15. Cevap kâğıdınızda belirtilen kitapçık kodu ile soru
kitapçığınızın kodunu karşılaştırınız. Aynı değilse,
sınav görevlilerine durumu bildirerek doğru
kitapçığın verilmesini talep ediniz.
16. Cevaplarınızı, cevap kâğıdında ilgili ders için
ayrılmış olan alana, cevap yerinin dışına taşırmadan
işaretleyiniz. Soru kitapçığı üzerinde yapılan
işaretlemeler değerlendirmeye alınmayacaktır.
17. Cevap kâğıdı üzerinde değişiklik yapmak
istediğinizde, iz bırakmayan bir silgi kullanınız.
Cevap kâğıdınızı buruşturmayınız, katlamayınız ve
üzerine gereksiz hiçbir işaret koymayınız.
18. Yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır. Bu
nedenle cevapsız soru bırakmamanız yararınıza
olacaktır.
19. Her sorunun tek bir doğru cevabı vardır. Bir soru için
birden çok cevabı işaretlerseniz, o soruyu yanlış
cevaplamış sayılacaksınız.
20. Soruların ait olduğu derslerin içeriklerinde,
basımdan sonra değişiklik yapılmış olabilir. Bir
sorunun cevabı sonraki düzenlemelerle değişmiş
olsa bile, o soruyu ders kitabınızda verilen bilgileri
dikkate alarak cevaplayınız.
21. Sınav bitiminde, cevap kâğıdınızı ve soru
kitapçığınızı salon görevlilerine eksiksiz biçimde
teslim ediniz. Sınav bittikten sonra gönderilen cevap
kâğıtları dikkate alınmayacaktır.
An
ad
ol
u
Ü
20 ni
Ar 14 ver
a -2 sit
Sı 01 es
na 5 i
vı Ba Aç
So ha ıkö
ru r D ğr
Ki ön etim
ta e
pç m Si
st
ığ i
e
ı
1. Sınavın ilk 30 dakikası ve son 5 dakikası içinde,
sınavınızı
tamamlasanız
bile
salondan
çıkamazsınız. Herhangi bir nedenle salondan
çıktığınız takdirde, sınava devam etmenize izin
verilmez.
2. Sınavda hesap makinesi kullanabilirsiniz. Ancak,
kullanacağınız makinede alfabetik tuş takımı (A, B,
C, …) ve program yapılmasına, saklanmasına,
çalıştırılmasına imkân veren EXE, STORE, RUN vb.
tuşlar bulunamaz.
3. Kâğıt, kitap, defter, not vb. dokümanlar; pergel,
açıölçer, cetvel vb. araçlar; cep telefonu, bilgisayar,
tablet, telsiz, kamera vb. iletişim, depolama, kayıt ve
veri aktarma cihazları; ruhsatlı veya resmi amaçlı
olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek nesneler
ile sınava girmek kesinlikle yasaktır.
4. Sınav süresince görevlilerle konuşmak, görevlilere
soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de
öğrencilerle yakından ve alçak sesle konuşmaları
yasaktır. Gerekli durumlarda görevliler yerinizi
değiştirebilir.
5. Size verilen cevap kâğıdının üzerindeki TCKN, ad,
soyadı, bilgilerini kontrol ediniz, üzerindeki ilgili
alanları doldurarak imzalayınız. Bu bilgiler size ait
değilse, görevlileri uyararak size ait cevap kâğıdını
isteyiniz. Başka öğrenciye ait cevap kâğıdı kullanan
öğrencilerin o oturumdaki sınavları geçersiz sayılır.
6. Cevap kâğıdı üzerine test grubunu (kitapçık türünü)
(A, B, C, D) kodlamayan veya birden fazla kodlama
yapan öğrencilerin sınavları geçersiz sayılır.
7. Cevap kâğıdınıza yazacağınız her türlü yazı ve
yapacağınız işaretlemeler için koyu yazan siyah
kurşun kalem kullanmalısınız. Siyah kurşun kalem
dışında farklı bir kalem (tükenmez, mürekkepli ya da
renkli vb.) kullanan öğrencilerin sınavları geçersiz
sayılır.
8. Aşağıdaki
durumlarda
sınav
görevlileri
tarafından Bireysel Sınav İptal Tutanağı
düzenlenir ve ilgili öğrencilerin o oturumdaki
sınavları geçersiz sayılır:
a) Sınav kurallarına ve sınav görevlilerinin
uyarılarına uymamak, sınav düzenini bozmak,
b) Kâğıt, kitap, defter, not vb. dokümanları; pergel,
açıölçer, cetvel vb. araçları; cep telefonu,
bilgisayar, tablet, telsiz, kamera vb. iletişim,
depolama, kayıt ve veri aktarma cihazlarını;
ruhsatlı veya resmi amaçlı olsa bile silah ve silah
yerine
geçebilecek
nesneleri
yanında
bulundurmak,
c) Alfabetik tuş takımı (A, B, C, …) ve program
yapılmasına, saklanmasına, çalıştırılmasına
imkân veren EXE, STORE, RUN vb. tuşlar
bulunan hesap makineleri kullanmak,
d) Sınav sırasında kalem, silgi vb. araç-gereç
paylaşımında bulunmak,
e) Cevapları, cevap kâğıdı dışında bir yere yazmak
ve sınav salonundan dışarı çıkarmak,
f) Resmi kıyafetle (kıtalarından izinli er ve erbaşlar
haricinde) sınava girmek,
g) Sınava girebilmek için gerekli belgeleri eksik
olduğu halde sınava katılıp, cevap kâğıdında
işaretleme yapmak,
h) Sınav
görevlileri
tarafından
öğrencinin
kimliğinden şüphe duyulması,
i) Cevap kâğıdını ve/veya soru kitapçığını sınav
görevlilerine eksiksiz ve sağlam bir şekilde teslim
etmemek, sınav salonu dışına çıkarmak.
SINAV KURALLARINA UYDUĞUNUZ İÇİN
TEŞEKKÜR EDER, SINAVINIZDA BAŞARILAR
DİLERİZ.
Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının
Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.
Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
Yayınlanmış eski sınav soruları htttp://eogrenme.anadolu.edu.tr adresinde yer alann deneme sınavı hizmetinde öğrencilerimize sunulmaktadır.
B
1611
m
i
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
İKTİSAT VE İŞLETME FAKÜLTELERİ
AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ
ad
ol
u
Ü
20 ni
Ar 14 ver
a -2 sit
Sı 01 es
na 5 i
vı Ba Aç
So ha ıkö
ru r D ğr
Ki ön etim
ta e
pç m Si
st
ığ i
e
ı
2015 - BAHAR ARA - 1. OTURUM - Cumartesi 09:30
6. YARIYIL
ÖĞRENCİNİN
SOYADI :
.....................................................................................................................................
ADI
.....................................................................................................................................
:
TC KİMLİK NO / ÖĞRENCİ NO :
..................................................................................................
SINAV SALON NO: ................................................... SIRA NO
:
.................................................
Cevap kağıdınızda belirtilen kitapçık kodu ile size verilen soru kitapçığının kodunun aynı olup
olmadığını kontrol ediniz.
İMZA:……….
Sınavla ilgili tüm kuralları okudum, anladım, kabul ediyorum.
SINAV İÇERİĞİ
Testin Adı
BİLGİ EKONOMİSİ
ULUSLARARASI İKTİSAT POLİTİKASI
İKTİSADA GİRİŞ-II
BORÇLAR HUKUKU
GENEL MUHASEBE-II
Soru Sayısı
Sayfa No
20
20
20
20
20
02
04
07
10
13
SINAVDA UYGULANACAK ÖZEL KURALLAR
An
1.
2.
3.
4.
5.
Sınavın ilk 30 dakikası ve son 5 dakikası içerisinde, sınavınızı tamamlasanız bile salondan çıkamazsınız.
Herhangi bir nedenle salondan çıktığınız takdirde, tekrar sınava devam etmenize izin verilmeyecektir.
Soru kitapçığındaki her bir testi cevaplamanız için verilen süre 30 dakikadır.
Yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır. Bu nedenle, cevapsız soru bırakmamanız yararınıza olacaktır.
Sınavda hesap makinesi kullanabilirsiniz. Ancak, kullanacağınız makinede alfabetik tuş takımı (A, B, C, …)
ve program yapılmasına, saklanmasına, çalıştırılmasına imkân veren EXE, STORE, RUN vb. tuşlar
bulunamaz.
Soruların ait olduğu derslerin içeriklerinde, basımdan sonra değişiklik yapılmış olabilir. Bir sorunun cevabı
sonraki düzenlemelerle değişmiş olsa bile, o soruyu ders kitabınızda verilen bilgileri dikkate alarak
cevaplayınız.
“Sınavda Uygulanacak Genel Kurallar” soru kitapçığının arka sayfasında yer almaktadır. Bu kuralları
da mutlaka dikkatlice okuyunuz.
Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun,
testlerin tamamının veya bir kısmının Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının
çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar
gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının
Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.
Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
Yayınlanmış eski sınav soruları htttp://eogrenme.anadolu.edu.tr adresinde yer alann deneme sınavı hizmetinde öğrencilerimize sunulmaktadır.
BİLGİ EKONOMİSİ
B
2015 BAHAR ARA 1611-B
A)
B)
C)
D)
E)
Kopernik
Descartes
Hobbes
Leibniz
Spinoza
Niçinin Bilgisi (Know-Why)
Ne için Bilgi (Know-What)
Kimin Bilgisi (Know-Who)
Nasılın Bilgisi (Know-How)
Genel Bilgi (Know-General)
ad
ol
u
Ü
20 ni
Ar 14 ver
a -2 sit
Sı 01 es
na 5 i
vı Ba Aç
So ha ıkö
ru r D ğr
Ki ön etim
ta e
pç m Si
st
ığ i
e
ı
A)
B)
C)
D)
E)
6. Aşağıdakilerden hangisi, bazı şeylerin
yapılabilirliğine olanak veren ve var olan
bilgi birikimidir?
m
i
hangisi
Rönesansın
1. Aşağıdakilerden
getirdiği düşünceleri, 17 yy’da felsefi
düşünceler içinde derlenip toparlanıp
sistemleştirilmesi sürecinde yer almaz?
sarmalının
işleyiş
süreci
7. Bilgi
aşağıdakilerden hangisinde
birlikte ve
doğru verilmiştir?
2. Üretiminde batık maliyet söz konusu olan
mal çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
3.
Ekonomik mallar
Sayısal mallar
Serbest mallar
Kıt mallar
Lüks mallar
A) Dışsallaştırma, İçselleştirme, Sosyalleşme,
Birleştirme
B) İçselleştirme, Dışsallaştırma, Sosyalleşme,
Birleştirme
C) Sosyalleşme, Dışsallaşma, İçselleşme,
Birleştirme
D) Sosyalleşme, İçselleştirme, Dışsallaştırma,
Birleştirme
E) Birleştirme,
İçselleşme,
Dışsallaşma,
Sosyalleşme,
İçsel büyüme modellerinin öncülüğünü
yapan
iktisatçılar
aşağıdakilerden
hangisinde verilmiştir?
A)
B)
C)
D)
E)
Grossman ve Helpman
Harrod ve Domar
Romer ve Lucas
Schumpeter ve Hayek
Aghion ve Howitt
8.
A) Ortalama maliyetin sıfır olduğu noktada
B) Marjinal maliyetin sıfır olduğu noktada
C) Marjinal maliyet ile ortalama maliyetin
eşitlendiği noktada
D) Marjinal hasılatın sıfır olduğu noktada
E) Marjinal hasılatın marjinal maliyete eşit
olduğu noktada
4. Bilgi ekonomisi sayesinde yeni meslekleri
yapacak işçileri “bilgi işçisi” olarak
tanımlayan
düşünür
aşağıdakilerden
hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
Bell
Schumpter
Masuda
Machlup
Drucker
9. Japonların bilgi ekonomisinde işletme
organizasyonu için “sürekli iyileşme”
kavramına verdiği ad aşağıdakilerden
hangisidir?
5. Aşağıdakilerden hangisi bilgi üretiminde
karşılaşılan kısıt ve engelleri aşmada
yöneticilerin önem
vermesi gereken
unsurlardan biridir?
An
Bilgi ekonomisinde monopolist firmanın
dengesi hangi noktada sağlanır?
A)
B)
C)
D)
E)
A) Bilgi üretiminin desteklenmesi için sadece
enformasyonla değil, örtük bilginin açığa
çıkarılma süreçlerine fırsat yaratılmasıyla
bilgi üretiminin özüne ilişkin nitelik dikkate
alınmış olması
B) Bilgi, bakış açısına ve ortama göre
değişmesi
C) Bilgi ekipleri, bilgi üretim sanatında
operasyonel
üretim
sürecinden
ayrı
çalışması
D) Bilgi üretimi, bilim olmaktan çok sanat
olması
de
E) Gözlem ölçeği değiştikçe bilginin
değişmesi
Ba
Samuray
Kaizen
Buluşcu
Orkestra
10. Uygarlık ve toplumların bugün için ulaşmış
olduğu son aşamaya ne ad verilir?
A)
B)
C)
D)
E)
2
Bilgi toplumu
Uluslararası toplum
Sanayi toplumu
Teknoloji toplmu
Uluslararası toplum
İzleyen sayfaya geçiniz.
Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının
Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.
Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
Yayınlanmış eski sınav soruları htttp://eogrenme.anadolu.edu.tr adresinde yer alann deneme sınavı hizmetinde öğrencilerimize sunulmaktadır.
B
2015 BAHAR ARA 1611-B
11. Porat’ın analizlerinde eğitimciler aşağıdaki
gruplardan hangisine dahil edilmiştir?
ve
koordinasyon
A)
B)
C)
D)
Federal hükümet
Sanayi sektörü
Kâr Dışı Kurumlar
Üniversiteler
E) Silahlı kuvvetler
ad
ol
u
Ü
20 ni
Ar 14 ver
a -2 sit
Sı 01 es
na 5 i
vı Ba Aç
So ha ıkö
ru r D ğr
Ki ön etim
ta e
pç m Si
st
ığ i
e
ı
12. Bilgi ekonomisinin ölçülmesinde Fritz
Machlup tarafından yapılan analizlerde,
bilgi endüstrisindeki üretim faaliyetlerini
topladığı gruplar altında aşağıdakilerden
hangisi yer almaz?
m
i
araştırması
A) Piyasa
uzmanları
B) Bilgi işlemciler
C) Bilgi makinesi işçileri
D) Bilgi üreticileri
E) Bilgi dağıtıcıları
17. Machlup, Rubin ve Huber tarafından ABD
üzerinde yapılan hesaplamalarda, AR-GE
harcamalarında aşağıdakilerden hangisi en
yüksek paya sahiptir?
A)
B)
C)
D)
E)
Bilgi sektörü
Araştırma ve geliştirme
Bilgi makineleri
Bilgi hizmetleri
18. Aşağıdakilerden hangisi örtük bilgiden
örtük bilgiye geçişi (örtük bilginin bir
başkası ile paylaşılması) ifade eder?
İletişim medyası
A) Dışsallaşma
B) Sosyalleşme
C) İçselleşme
D) Birleştirme
E) Gizlileştirme
bilgi üretim
13. Aşağıdakilerden hangisi
sürecinin kendi içindeki aşamaları arasında
yer almaz?
A) Örtük bilginin paylaşılması
B) Yeni bilgi kavramlarının üretilmesi
C) Yeni Bilginin doğrulanması ve örnek prototip
oluşturulması
D) Bilginin yayılması
E) Açık bilginin paylaşılması
hangisi
sanayi
14. Aşağıdakilerden
toplumundan bilgi toplumuna geçiş ile
birlikte ekonomik alanda meydana gelen
dönüşümün yarattığı gelişmelerden biri
değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
19. Bilgi ekonomisinin ilk olarak endekslerle
ölçülmesi aşağıdaki ülkelerden hangisinde
başlamıştır?
A) ABD
B) İngiltere
C) Kore
D) Japonya
E) Almanya
Hız
Verimlilik
Çeşitlenme ve farklılaşma
Mesleki gelişme
Kalite
An
15. 21. yüzyılda uzay teknolojileri, savunma
sanayi, enerji, genetik ve nano teknoloji
alanlarında
ağırlığını
sürdüren
ülke
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
Rusya
İngiltere
Almanya
Fransa
ABD
20. Bilgi oranı aşağıdaki
hangisi ile ölçülür?
oranlamalardan
harcamalarının
toplam
gelirine
A) Bilgi
oranlaması
B) Bilgi harcamalarının toplam harcamalara
oranlaması
C) Bilgi harcamalarının toplam sermayeye
oranlaması
D) Bilgi harcamalarının toplam çalışanlara
oranlaması
harcamalarının
bilgi
miktarına
E) Bilgi
oranlaması
16. Aşağıdakilerden hangisi bilgi ve iletişim
teknolojilerinin ekonomik büyümeye olan
katkılarından biri değildir?
A)
B)
C)
D)
İşsizliğin azaltılması
İşgücü verimliliğinin arttırılması
Mal stoklarının azaltılması
Mal ve hizmet talebindeki değişmelere
anında cevap verilmesi
E) Bilgisayar üretiminin arttırılması
3
İzleyen sayfaya geçiniz.
Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının
Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.
Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
Yayınlanmış eski sınav soruları htttp://eogrenme.anadolu.edu.tr adresinde yer alann deneme sınavı hizmetinde öğrencilerimize sunulmaktadır.
ULUSLARARASI İKTİSAT POLİTİKASI
B
2015 BAHAR ARA 1611-B
1. Serbest dış ticaret politikasının yarattığı,
fayda-maliyet analizinde yer almayan
kazançlara ne ad verilir?
Statik kazançlar
Karşılaştırmalı üstünlük kazançları
Dinamik kazançlar
Statik rekabetçi kazançlar
Tüketim maksimizasyonu kazançları
m
i
tam
istihdam
düzeyine
A) Ekonominin
ulaştırılması ve enflasyonun sıfırlanması
B) Ekonominin eksik istihdam düzeyinde ve
enflasyonun kabul edilebilir bir düzeyde
tutulması
C) Dış borç faiz oranlarının düşük tutulması ve
enflasyonun sıfırlanması
tam
istihdam
düzeyine
D) Ekonominin
ulaştırılması ve enflasyonun kabul edilebilir
bir düzeyde tutulması
E) Serbest dış ticaret politikasının uygulanması
ve ekonominin tam istihdam düzeyine
ulaştırılması
ad
ol
u
Ü
20 ni
Ar 14 ver
a -2 sit
Sı 01 es
na 5 i
vı Ba Aç
So ha ıkö
ru r D ğr
Ki ön etim
ta e
pç m Si
st
ığ i
e
ı
A)
B)
C)
D)
E)
5. Bir ekonomide iç ekonomik dengenin
sağlanması
ile
ilgili
koşullar
aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve
doğru olarak verilmiştir?
2. İthalatçı ülke ithal ettiği bir malın ihraç
fiyatının iç piyasa fiyatından daha düşük
olduğunu
tespit
ettiğinde
aşağıdaki
önlemlerden hangisini uygular?
A)
B)
C)
D)
E)
Telafi edici vergi
Damga vergisi
Anti-piyasa vergisi
Anti-damping vergisi
İç piyasa vergisi
6. İthalat
tarifesi
uygulaması aşağıdaki
ekonomik etkilerden hangisine yol açmaz?
A) Üretim etkisi
B) Tüketim etkisi
C) Maliyet etkisi
D) Gelir etkisi
E) Yeniden dağıtım etkisi
3. Uzun dönem ortalama maliyetleri azalan
firmalara özgü ölçek ekonomilerine ne ad
verilir?
A) Dışsal ölçek ekonomileri
B) İçsel ölçek ekonomileri
C) Firmasal ölçek ekonomileri
D) Endüstriyel ölçek ekonomileri
E) Normatif ölçek ekonomileri
7. Etkin koruma oranı nasıl hesaplanır?
An
A) İç fiyatlar ile katma değer ile dünya fiyatları
ile katma değer arasındaki farkın iç fiyatlar
ile katma değere bölünmesiyle
B) İthal malın birim değerine belirli bir yüzdenin
uygulanmasıyla
C) İthal malın birim değerine belirli bir tutarın
uygulanmasıyla
D) İthal malın birim katma değerinin dünya
fiyatlarına bölünmesiyle
E) İç fiyatlar ile katma değer ile dünya fiyatları
ile katma değer arasındaki farkın dünya
fiyatları ile katma değere bölünmesiyle
4. Küçük ülke dış ticaretine ithalat tarifesi
uyguladığında
aşağıdakilerden
hangisi
gerçekleşir?
A)
B)
C)
D)
E)
Dış ticaret haddi iyileşir.
Dış ticaret haddi bozulur.
Dış ticaret haddi değişmez.
Dış ticaret hacmi değişmez.
Dış ticaret hacmi artar.
4
İzleyen sayfaya geçiniz.
Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının
Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.
Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
Yayınlanmış eski sınav soruları htttp://eogrenme.anadolu.edu.tr adresinde yer alann deneme sınavı hizmetinde öğrencilerimize sunulmaktadır.
B
2015 BAHAR ARA 1611-B
yolunun değişmesi sorununu
12. Ticaret
aşağıdaki
ekonomik
entegrasyon
türlerinden hangisi yaratır?
A) Uygun üretim tekniğinin seçilmesine
B) Ekonomik büyümenin sağlanmasına
C) İhracatın teşvik edilmesine
D) Damping uygulanmasına
E) Üretimde kullanılan girdilerin sübvanse
edilmesine
Serbest ticaret bölgesi
Tercihli ticaret düzenlemeleri
Gümrük birliği
Ortak pazar
Ticaret birliği
ad
ol
u
Ü
20 ni
Ar 14 ver
a -2 sit
Sı 01 es
na 5 i
vı Ba Aç
So ha ıkö
ru r D ğr
Ki ön etim
ta e
pç m Si
st
ığ i
e
ı
A)
B)
C)
D)
E)
m
i
sanayilerin
içsel
ve
dışsal
8. Genç
ekonomilerden
yararlanabilmeleri
aşağıdaki koşullardan hangisine bağlıdır?
13. Bir malın ithalatı ithalatçı ülkenin yerli
sanayisini tehdit etmeye başladığında,
belirli bir süre için ihracat miktarının
ithalatçı ve ihracatçı ülke arasında karşılıklı
anlaşma yoluyla sınırlandırılmasına ne ad
verilir?
9. Otonom tarife nedir?
A) Çok taraflı tarifedir.
B) DTÖ tarifesidir.
C) Müzakereler ile belirlenen tarifedir.
D) Uzun dönem marjinal tarifedir.
E) Yasa ile belirlenen tarifedir.
A)
B)
C)
D)
E)
10. A ülkesi ithal ettiği her bir otomobilden 20
bin TL gümrük vergisi tahsil etmektedir. A
ülkesinin uyguladığı gümrük vergisi türü
aşağıdakilerden hangisidir?
An
A)
B)
C)
D)
E)
14. Uluslararası Finans Kurumu aşağıdaki
yapılanmaların hangisi içinde yer alır?
Ad-valorem vergi
Spesifik vergi
Karma vergi
Ortalama vergi
Hususi vergi
A)
B)
C)
D)
E)
11. Bir malı yüksek maliyetle üreten bir gümrük
birliği üyesi ülkenin aynı malı daha düşük
maliyetle üreten diğer gümrük birliği
ülkesinden ithal ettiğinde ortaya çıkan
etkiye ne ad verilir?
A)
B)
C)
D)
E)
Sınırlandırılmış ihracat
Gönüllü-sınırlı ihracat kısıtlaması
Anlaşmalı-gönüllü ihracat kısıtlaması
Anlaşmalı-sınırlı ihracat
Gönüllü ihracat kısıtlaması
IMF
GATT 1947
GATT 1994
Dünya Bankası
G-20
15. Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin
dışa açılma ve kalkınma süreçlerine destek
olmak üzere, gelişmiş ülkeler tarafından
1970’li yıllarda uygulanmaya başlanan rejim
aşağıdakilerden hangisidir?
Ticaret dinamiği
Ticaret yaratma
Ticaret saptırma
Ticaret optimizasyonu
Dinamik ticaret
A)
B)
C)
D)
E)
5
GSP
GNP
GATT
DNP
NGS
İzleyen sayfaya geçiniz.
Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının
Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.
Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
Yayınlanmış eski sınav soruları htttp://eogrenme.anadolu.edu.tr adresinde yer alann deneme sınavı hizmetinde öğrencilerimize sunulmaktadır.
B
2015 BAHAR ARA 1611-B
A) Uzmanlaşma
B) İşbölümü
C) Karşılaştırmalı üstünlükler
D) Ölçek ekonomileri
E) Teklif eğrileri
Türkiye
Brezilya
Güney Kore
Bulgaristan
Çin
dış
ad
ol
u
Ü
20 ni
Ar 14 ver
a -2 sit
Sı 01 es
na 5 i
vı Ba Aç
So ha ıkö
ru r D ğr
Ki ön etim
ta e
pç m Si
st
ığ i
e
ı
A)
B)
C)
D)
E)
20. Aşağıdakilerden hangisi neo-klasik
ticaret teorisinde yer almaz?
m
i
16. Aşağıdaki ülkelerden hangisi dışa dönük
kalkınma stratejisini uzun süre uygulayıp
başarılı olmuştur?
17. Dış ticaretin ülkeler arasında faktör
fiyatlarını eşitleyeceğini savunan teori
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Karşılaştırmalı Üstünlükler Teorisi
B) Heckscher-Ohlin Teorisi
C) Posner Teorisi
D) Teknoloji Eşitliği Teorisi
E) Rybcsznski Teorisi
tezi
aşağıdaki
18. Singer-Prebisch
stratejilerden hangisine dayanır?
A) İhracata dayalı kalkınma stratejileri
B) Kambiyo denetimi stratejileri
C) İthalata dayalı rekabet stratejileri
An
D) Endüstriyel rekabet stratejileri
E) İthal ikameci sanayileşme stratejileri
19. Dış ticaretin büyümenin lokomotifi olduğu
görüşünü
savunan
ilk
iktisatçı
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
Smith
Ricardo
Mill
Viner
Ohlin
6
İzleyen sayfaya geçiniz.
Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının
Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.
Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
Yayınlanmış eski sınav soruları htttp://eogrenme.anadolu.edu.tr adresinde yer alann deneme sınavı hizmetinde öğrencilerimize sunulmaktadır.
İKTİSADA GİRİŞ-II
B
2015 BAHAR ARA 1611-B
1. Üretimin, bu üretimi yaratan
faktörlerine oranına ne ad verilir?
bir
yatırımın
A) Sermaye mallarının maliyeti + finansal
sermayenin maliyeti
B) Öz sermaye + kredi faizleri
C) Alınan krediler + faizler
D) Gayrimenkul maliyetleri + makine parkı
maliyetleri
Sabit
maliyetler + faizler
E)
m
i
Faktör büyüme oranı
Faktör teknolojisi
Verimlilik
Faktör oranı
Üretim teknolojisi
ad
ol
u
Ü
20 ni
Ar 14 ver
a -2 sit
Sı 01 es
na 5 i
vı Ba Aç
So ha ıkö
ru r D ğr
Ki ön etim
ta e
pç m Si
st
ığ i
e
ı
A)
B)
C)
D)
E)
5. Aşağıdakilerden hangisi,
maliyetini ifade eder?
üretim
2. Aşağıdakilerden hangisi, bir ülkede üretilen
tüm nihai mal ve hizmetlerin genel fiyat
ortalamasının değişimini yansıtır?
A)
B)
C)
D)
E)
Genel fiyat indeksi
Tüketici fiyat indeksi
Toplam eşya fiyat indeksi
Satın alma gücü paritesi
GSYH deflatörü
6. Keynesyen tüketim fonksiyonunda, toplam
tüketim harcamalarının toplam harcanabilir
gelir tarafından belirlenen kısmına ne ad
verilir?
A)
B)
C)
D)
E)
3. Bir şeyden daha fazla elde etmek için başka
bir şeyden vazgeçme zorunluluğuna ne ad
verilir?
Optimizasyon
Damping
Maksimizasyon
Konvertibilite
Ödünleşim
An
A)
B)
C)
D)
E)
Marjinal tüketim eğilimi
Ortalama tüketim eğilimi
Gelire bağlı tüketim harcamaları
Tüketim çarpanı
Harcama çarpanı
4. Makro iktisadın davranışlarını incelediği
temel gruplar, aşağıdakilerden hangisinde
birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
A)
B)
C)
D)
E)
7. Bir başka mal ya da hizmetin üretiminde
kullanılan mallara ne ad verilir?
Firmalar - devlet - dış alem
Devlet - dış alem
Devlet - firmalar
Firmalar - dış alem
Hane halkları - firmalar - devlet - dış alem
A)
B)
C)
D)
E)
7
Dayanıksız mal
Serbest mal
Nihai mal
Ara malı
Tamamlayıcı mal
İzleyen sayfaya geçiniz.
Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının
Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.
Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
Yayınlanmış eski sınav soruları htttp://eogrenme.anadolu.edu.tr adresinde yer alann deneme sınavı hizmetinde öğrencilerimize sunulmaktadır.
B
2015 BAHAR ARA 1611-B
11. Bir firmanın istihdam ettiği son işçinin,
firmanın
toplam
maliyetinde
yaptığı
değişikliğe ne ad verilir?
A) Katma değer
B) Net faktör gelirleri
C) Satın alma gücü paritesi
D) İnsani gelişme indeksi
E) Gayri safi yurtiçi hasıla
Optimum faktör maliyeti
Marjinal tüketim eğilimi
Marjinal ürün hasılatı
Marjinal faktör maliyeti
Optimum maliyet katsayısı
ad
ol
u
Ü
20 ni
Ar 14 ver
a -2 sit
Sı 01 es
na 5 i
vı Ba Aç
So ha ıkö
ru r D ğr
Ki ön etim
ta e
pç m Si
st
ığ i
e
ı
A)
B)
C)
D)
E)
m
i
ekonomide
ne
kadar
üretim
8. Bir
gerçekleştirildiğinin en önemli göstergesi
aşağıdakilerden hangisidir?
9. Gayri safi yurtiçi hasıla hesabında
mükerrer sayım hatası yapmamak için ne
yapılması gerekir?
12. Toplam hasılanın, bu hasılayı üreten
sermaye stoku ve işgücüne oranına ne ad
verilir?
Yalnız ara mallarını hesaba katmak
Yalnız hammaddeleri hesaba katmak
Mal ve hizmet ayrımına dikkat etmek
Yalnız tamamlanmış mal ve hizmetleri
hesaba katmak
E) Yalnız ithal mallarını hesaba katmak
A)
B)
C)
D)
Toplam işgücü katsayısı
Toplam faktör verimliliği
Marjinal sermaye katsayısı
Toplam hasıla eşitliği
Azalan marjinal verimlilik
An
A)
B)
C)
D)
E)
10. Gayri safi yurtiçi hasıla, harcama yaklaşımı
ile hesaplanırken aşağıdakilerden hangisi
dikkate alınmaz?
A)
B)
C)
D)
E)
tüketim
harcamalarının,
13. Toplam
harcanabilir gelire bağlı olmayan kısmına
ne ad verilir?
Tüketim harcamaları
Vergiler
Yatırım harcamaları
Kamu harcamaları
Net ihracat
A)
B)
C)
D)
E)
8
Optimum tüketim harcamaları
Marjinal tüketim harcamaları
Ortalama tüketim harcamaları
Otonom tüketim harcamaları
Değişken tüketim harcamaları
İzleyen sayfaya geçiniz.
Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının
Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.
Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
Yayınlanmış eski sınav soruları htttp://eogrenme.anadolu.edu.tr adresinde yer alann deneme sınavı hizmetinde öğrencilerimize sunulmaktadır.
B
2015 BAHAR ARA 1611-B
tanımı
aşağıdakilerden
17. Bir ülkede yıllık büyüme oranı yüzde 10 ise
bu ülkenin GSYH’sı kaç yıl sonra iki katına
çıkar?
A) Gelirin yatırımlara yöneltilen kısmıdır.
B) Gelirin sabit giderler yapıldıktan sonra kalan
kısmıdır.
C) Toplam gelirin devlet ve hane halkları
tarafından harcanmayan kısmıdır.
D) Gelirin reel varlıklara aktarılan kısmıdır.
E) Gelir artışlarının harcanmayan kısmıdır.
7
8
9
10
12
ad
ol
u
Ü
20 ni
Ar 14 ver
a -2 sit
Sı 01 es
na 5 i
vı Ba Aç
So ha ıkö
ru r D ğr
Ki ön etim
ta e
pç m Si
st
ığ i
e
ı
A)
B)
C)
D)
E)
m
i
14. Tasarrufun
hangisidir?
18. Doğal işsizlik oranı ile cari işsizlik oranı
arasındaki
fark
nedeniyle potansiyel
hasıladaki kaybı ölçen katsayıya ne ad
verilir?
A)
B)
C)
D)
E)
15. Aşağıdakilerden hangisi, makro iktisadın
ortaya çıkıp gelişmesine neden olmuştur?
A)
B)
C)
D)
Pareto Optimumu
Okun Yasası
Gresham Yasası
Leontief Paradoksu
Say Yasası
Büyük bunalımın ortaya çıkması
Uluslararası ticaretin artması
Paranın kullanıma girmesi
İşsizliğin azalması
E) Üretimin artması
19. İstihdam dar anlamda
hangisini ifade eder?
Teknoloji
Sermaye
Emek
Büyüme
Rant
An
A)
B)
C)
D)
E)
aşağıdakilerden
16. XX. yüzyılın
faktörlerine
eklenmiştir?
A)
B)
C)
D)
E)
ortalarında temel üretim
aşağıdakilerden
hangisi
20. İktisadi analizin doğuş yılı aşağıdakilerden
hangisi olarak kabul edilir?
Bilgi
Globalleşme
Dışa açılma
Enerji
A)
B)
C)
D)
E)
İstihdam
9
1614
1776
1785
1816
1891
İzleyen sayfaya geçiniz.
Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının
Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.
Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
Yayınlanmış eski sınav soruları htttp://eogrenme.anadolu.edu.tr adresinde yer alann deneme sınavı hizmetinde öğrencilerimize sunulmaktadır.
BORÇLAR HUKUKU
B
2015 BAHAR ARA 1611-B
1. Eksik borçlar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
5. Aşağıdakilerden hangisi bir sözleşme
hükmünün genel işlem koşulu sayılmasının
zorunlu unsurlarından biri değildir?
A) Alacaklı borcun yerine getirilmesini talep
edemez.
B) Eksik borçlardan alacak hakkı doğmaz.
C) Borçlunun ifası geçerli bir ifa hükmündedir.
D) Borçlu ifayı geri isteyemez.
E) Kumar ve bahisten doğan borçlar eksik
borçtur.
ad
ol
u
Ü
20 ni
Ar 14 ver
a -2 sit
Sı 01 es
na 5 i
vı Ba Aç
So ha ıkö
ru r D ğr
Ki ön etim
ta e
pç m Si
st
ığ i
e
ı
m
i
kurulmasından
önce
A) Sözleşmenin
hazırlanması
B) Düzenleyence tek taraflı olarak hazırlanması
C) Birden çok sözleşmede kullanılmak üzere
hazırlanmış olması
D) Sözleşme metninde 12 punto olarak yer
alması
Şartların
hazırlanmasında diğer tarafın
E)
katkısının bulunmaması
2. Aşağıdakilerden hangisi yapmama borcuna
örnektir?
A)
B)
C)
D)
E)
hangisi
sözleşmenin
6. Aşağıdakilerden
iptaline yol açan sebeplerden biridir?
Vekilin iş görmesi
Sır saklama
Malın mülkiyetinin devri
Kiralananın teslimi
Müteahhidin eseri teslimi
A)
B)
C)
D)
E)
Yanılma
Muvazaa (danışıklık)
Ehliyetsizlik
Kişilik haklarına aykırılık
İmkânsızlık
7. Yetkisiz temsilci tarafından yapılan bir
sözleşmeye temsil olunanın onay vermesi
halinde sözleşmenin hüküm doğurmaya
başladığı an aşağıdakilerden hangisidir?
3. Hakkında bir kanun hükmü bulunmadığı
hallerde sözleşme yapma zorunluluğuna
dayanak teşkil eden medeni hukuk ilkesi
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Temsil olunanının onayı verdiği an
B) Yetkisiz temsilcinin onayın verilmesini talep
ettiği an
C) Sözleşmenin yapıldığı an
temsilcinin
üçüncü
kişiyle
D) Yetkisiz
sözleşmeyi yeniden yaptığı an
E) Onay verildiğini karşı tarafın öğrendiği an
An
A) İyiniyet kuralı
B) Eşitlik kuralı
C) Hakkaniyet ilkesi
D) Düzen kuralı
E) Dürüstlük kuralı
hangisi
4. Aşağıdakilerden
sözleşmelerinden biridir?
hangisi
aşırı
8. Aşağıdakilerden
yararlanmadan zarar gören tarafa yasa
tarafından tanınan imkânlardan biridir?
teminat
A) Vekâlet sözleşmesi
B) Eser sözleşmesi
C) İpotek sözleşmesi
D) Finansal kiralama sözleşmesi
E) Tüketim ödüncü sözleşmesi
A)
B)
C)
D)
E)
10
Sözleşmeden dönme
Munzam zararın tazmini
Sözleşmenin feshi
Sözleşmenin iptali
Müspet zararın tazmini
İzleyen sayfaya geçiniz.
Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının
Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.
Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
Yayınlanmış eski sınav soruları htttp://eogrenme.anadolu.edu.tr adresinde yer alann deneme sınavı hizmetinde öğrencilerimize sunulmaktadır.
B
2015 BAHAR ARA 1611-B
Kefalet sözleşmesi
Taşınmaz satış vaadi sözleşmesi
Taşınmaz kirası sözleşmesi
Tüketim ödüncü sözleşmesi
Hizmet sözleşmesi
A)
B)
C)
D)
E)
Nedensellik bağı
Hakkaniyet bağı
Kusur bağı
Hukuka aykırılık bağı
Amaç bağı
ad
ol
u
Ü
20 ni
Ar 14 ver
a -2 sit
Sı 01 es
na 5 i
vı Ba Aç
So ha ıkö
ru r D ğr
Ki ön etim
ta e
pç m Si
st
ığ i
e
ı
A)
B)
C)
D)
E)
12. Hukuka aykırı fiilden zarar gören kişinin bu
fiil nedeniyle tazminat talep edebilmesi için
meydana gelen zararla ihlal edilen kural
arasında
bulunması
gereken
bağ
aşağıdakilerden hangisidir?
m
i
9. Aşağıdakilerden hangisi kanun gereği
resmi geçerlilik şekline tabi tutulan
sözleşmelerden biridir?
13. Ayırt etme gücünden yoksun olanların
vermiş olduğu zararlardan sorumluluğun
esasını oluşturan ilke aşağıdakilerden
hangisidir?
A)
B)
C)
D)
10. Kendilerine yasal danışman atanan kişilerin
yasa gereği yasal temsilcilerinin rızası ile
yapabilecekleri öngörülen işlemleri yasal
temsilcilerinin rızasını almadan yapmaları
halinde ortaya çıkan geçersizlik hali
aşağıdakilerden hangisidir?
Özen ilkesi
E) Hakkaniyet ilkesi
A) İptal edilebilirlik
B) Yokluk
C) Kesin hükümsüzlük
D) Eksiklik
E) Noksanlık
hangisi
haksız
fiil
14. Aşağıdakilerden
nedeniyle tazmini istenebilecek zarar
türlerinden biri değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
An
Tehlike ilkesi
Kusur ilkesi
Fedakârlığın denkleştirilmesi ilkesi
denkleştirilmesi
esasına
11. Fedakârlığın
dayanan sorumluluğu diğer kusursuz
sorumluluk
hallerinden ayıran özellik
aşağıdakilerden hangisidir?
Yansıma zarar
Doğrudan zarar
Fiili zarar
Dolaylı zarar
Munzam zarar
15. Aşağıdaki kusursuz sorumluluk hallerinin
hangisi objektif özen yükümünün ihlaline
dayanır?
Fiilin hukuka aykırı olmaması
Zarar doğmamış olması
Zarar vereninin kusurunun bulunmaması
Zararın olumsuz (pasif) bir davranıştan
doğmuş olması
E) Zararla hukuka aykırı davranış arasında
neden sonuç ilişkisi bulunması
A) Motorlu araç işletenin sorumluluğu
B) Adam çalıştıranın sorumluluğu
gücünden
yoksun
olanların
C) Ayırtım
sorumluluğu
D) Çevre kirletenin sorumluluğu
E) Zorunluluk halinde verilen zararlardan
sorumluluk
A)
B)
C)
D)
11
İzleyen sayfaya geçiniz.
Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının
Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.
Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
Yayınlanmış eski sınav soruları htttp://eogrenme.anadolu.edu.tr adresinde yer alann deneme sınavı hizmetinde öğrencilerimize sunulmaktadır.
B
2015 BAHAR ARA 1611-B
16. Manevi zarara uğrayan kimse dışında onun
yakınlarının da manevi tazminat talebinde
bulunabilmesinin koşulu aşağıdakilerden
hangisidir?
20. Haksız fiil sonucunda açılacak maddi
tazminat
davası ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Haksız fiilden sorumlu olan kimse ölürse
tazminat yükümlülüğü sona erer.
B) Haksız fiilden zarar gören kimse tarafından
açılır.
C) Haksız fiilden zarar görenin ölmesi halinde
tazminat alacağı mirasçılarına intikal eder.
D) Haksız fiilden zarar gören tazminat alacağını
devredilir.
E) Tazminat davasında ispat yükü davacıya
aittir.
ad
ol
u
Ü
20 ni
Ar 14 ver
a -2 sit
Sı 01 es
na 5 i
vı Ba Aç
So ha ıkö
ru r D ğr
Ki ön etim
ta e
pç m Si
st
ığ i
e
ı
m
i
A) Fiilden zarar görenin yakınlarının da
etkilenmiş olması
B) Haksız fiil nedeniyle zarar göreninin
kişiliğinin zarar görmüş olması
C) Zararın birden çok kişinin davranışından
doğmuş olması
D) Ağır bedensel zararın bulunması
E) Zarar vereninin ağır kusurunun bulunması
17. Aşağıdakilerden hangisi Türk Borçlar
Kanununda
sayılan
bedensel
zarar
kalemlerinden biri değildir?
A) Tedavi giderleri
B) Kazanç kaybı
C) Ekonomik geleceğin sarsılmasından doğan
kayıplar
D) Çalışma gücünün azalmasından doğan
kayıplar
E) Sigorta masrafları
fiil
tazminatı
belirlenirken
18. Haksız
denkleştirmeye
gidilmesinin
amacı
aşağıdakilerden hangisidir?
Zararın miktarını azaltmak
Zararın yükünü paylaştırmak
Zarar görenin zenginleşmesini önlemek
Zararın yükünü azaltmak
Zarar göreni teselli etmek
An
A)
B)
C)
D)
E)
davasının
hukuki
19. Tazminat
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
niteliği
Eda davası
Yenilik doğuran dava
Tespit davası
Ayni dava
İade davası
12
İzleyen sayfaya geçiniz.
Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının
Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.
Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
Yayınlanmış eski sınav soruları htttp://eogrenme.anadolu.edu.tr adresinde yer alann deneme sınavı hizmetinde öğrencilerimize sunulmaktadır.
GENEL MUHASEBE-II
B
2015 BAHAR ARA 1611-B
1. Aşağıdakilerden hangisi, yapılan analizler
sonucunda banka tarafından verilecek
borçlu cari hesap şeklindeki kredilerin
verilme şekillerinden biri değildir?
3.
İŞTİRAKLER HS.
XXX
İŞTİRAKLER YENİDEN
DEĞERLEME ARTIŞLARI HS.
A) İşletmenin ticari itibarına güvenilerek
verilebilir.
B) İşletmenin kefil gösterdiği kişi ya da kişilerin
ticari itibarına güvenilerek verilebilir.
C) İşletmenin kurucu ortağına güvenilerek
verilebilir.
D) Maddi teminat karşılığı verilebilir.
E) Kefalet karşılığı verilebilir.
XXX
Bu yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden
hangisine aittir?
ad
ol
u
Ü
20 ni
Ar 14 ver
a -2 sit
Sı 01 es
na 5 i
vı Ba Aç
So ha ıkö
ru r D ğr
Ki ön etim
ta e
pç m Si
st
ığ i
e
ı
m
i
A) Yeniden değerleme sonucunda değer artış
fonu sağlanmasına
B) İştiraklerin elden çıkarılmasına
sermaye
artırımını
yeniden
C) Şirketin
değerleme sebebiyle oluşan değer artış
fonlarını sermayeye eklemesiyle yapmasına
D) Yeniden değerleme sonucunda meydana
gelen artışların ortaklara dağıtılmasına
E) İştirakler
hesabında meydana gelen
azalmaya
4. Türkiye Muhasebe Standartlarına göre, bir
demirbaşın vadeli alınması halinde vade
farkı aşağıdaki hesaplardan hangisine
kaydedilmelidir?
2. İşletme 1 Aralık 2014 tarihinde 90 gün vadeli
olarak çıkardığı 500.000 Türk Lira nominal
değerli, %16 faizli finansman bonolarını peşin
değeri olan 481.232 Türk Lirasından satmıştır.
A)
B)
C)
D)
E)
Demirbaşlar Hesabına
Finansman Giderleri Hesabına
Genel Yönetim Giderleri Hesabına
Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabına
Reeskont Hesabına
Bu bilgilere göre yapılacak yevmiye kaydı
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
An
C)
D)
E)
100 KASA HS.
481.232
780 FİNANSMAN GİDERLERİ HS.
18.768
305 ÇIKARILMIŞ BONO VE
500.000
SENETLER HS.
-305.00 Çıkarılmış Finansman
Bonoları
5.
Esas faaliyetlerle ilgili olarak hammaddemalzeme, ticari mal ya da hizmet kredili
olarak satın alındığında işletmenin borcu
aşağıdaki hesaplardan hangisinde izlenir?
A) Alıcılar Hesabında
B) Ticari Borçlar Hesabında
C) Ertelenmiş Ticari Borçlar Vade
Hesabında
D) Diğer Çeşitli Borçlar Hesabında
E) Satıcılar Hesabında
100 KASA HS.
481.232
308 MENKUL KIYMET İHRAÇ
FARKLARI HS.
18.768
305 ÇIKARILMIŞ BONO VE
500.000
SENETLER HS.
-305.00 Çıkarılmış Finansman
Bonoları
100 KASA HS.
500.000
305 ÇIKARILMIŞ BONO VE
500.000
SENETLER HS.
-305.00 Çıkarılmış Finansman
Bonoları
6.
100 KASA HS.
481.232
305 ÇIKARILMIŞ BONO VE
481.232
SENETLER HS.
-305.00 Çıkarılmış Finansman
Bonoları
Borç
Senetleri
aşağıdakilerden
etmektedir?
Hesabının
hangisini
Farkı
kalanı
ifade
A) İşletmenin borçlu olarak imzasını taşıyan
keşide ettiği tüm ticari senetlerin tutarını
B) İşletmenin borçlu olarak imzasını taşıyan
ciro ettiği ticari senetlerin tutarını
C) İşletmenin borçlu olarak imzasını taşıyan
lehine düzenlenmiş ticari senetlerin tutarını
D) İşletmenin borçlu olarak imzasını taşıyan
tedavüldeki ticari senetlerin tutarını
E) İşletmenin borçlu olarak imzasını taşıyan ve
ödenmiş olan senetlerin tutarını
100 KASA HS.
500.000
305 ÇIKARILMIŞ BONO VE
481.232
SENETLER HS.
305.00 Çıkarılmış Finansman
Bonoları
308 MENKUL KIYMET İHRAÇ
18.768
FARKLARI HS.
13
İzleyen sayfaya geçiniz.
Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının
Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.
Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
Yayınlanmış eski sınav soruları htttp://eogrenme.anadolu.edu.tr adresinde yer alann deneme sınavı hizmetinde öğrencilerimize sunulmaktadır.
B
2015 BAHAR ARA 1611-B
7. Bir işletmenin toplam sermayesinin % 10
ile % 50 arasındaki sermaye payını temsil
eden hisse senetleri edinildiğinde, iştirak
için sermaye taahhüdünde bulunulduğunda
aşağıdaki
hesaplardan
hangisi
borçlandırılır?
10. Aşağıdakilerden hangisi borçlu cari hesap
şeklindeki kredilerin özelliklerinden biri
değildir?
A) Bankaya olan borç büyüklüğü değişiklik
göstermez.
B) Vade süresi yoktur.
C) İşletme elinde para olduğunda hesaba para
yatırabilir.
D) İşletme nakde ihtiyaç duyduğunda bu
hesaptan para çekebilir.
E) İşletmenin kredi borcunu istediği zaman
ödeyebileceği için faiz gideri de en aza
indirilebilir.
ad
ol
u
Ü
20 ni
Ar 14 ver
a -2 sit
Sı 01 es
na 5 i
vı Ba Aç
So ha ıkö
ru r D ğr
Ki ön etim
ta e
pç m Si
st
ığ i
e
ı
m
i
A) İştiraklere Sermaye Taahhütleri Hesabı
B) Bağlı Menkul Kıymetler Hesabı
C) Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü
Hesabı
D) Diğer Mali Duran Varlıklar Hesabı
E) İştirakler Hesabı
11. Geçici yatırım amacıyla alınan hisse
senetleri bilançoda aşağıdaki hesaplardan
hangisinde izlenir?
A)
B)
C)
D)
E)
8. Peşin fiyatı 100.000 Türk Lirası olan malların 3
ay vadeli satış fiyatı 130.000 Türk Lirasıdır.
İşletme bu malları 3 ay vadeli olarak “C”
işletmesinden satın almıştır. Mal alışı %10
KDV’ye tabidir.
Hisse senetleri
İştirakler
Bağlı menkul kıymetler
Bağlı ortaklıklar
Diğer mali duran varlıklar
Bu bilgilere göre satıcı C İşletmesine olan
borç kaç Türk Lirasıdır?
A)
B)
C)
D)
E)
33.000
100.000
110.000
130.000
143.000
12. Türkiye Muhasebe Standartlarına göre yıllık
amortisman paylarının hesaplanmasında
aşağıdaki
yöntemlerden
hangisi
kullanılmaz?
An
A)
B)
C)
D)
E)
9. Aşağıdakilerden hangisi, TMS’ye göre
maddi ve maddi olmayan duran varlık
maliyetine alınmayan ve gerçekleştiğinde
dönem gideri kaydedilen harcamalardan
biri değildir?
Değişen paylı amortisman yöntemi
Azalan paylı amortisman yöntemi
Artan paylı amortisman yöntemi
Eşit paylı amortisman yöntemi
Yeniden değerleme paylı amortisman
yöntemi
13. İşletmenin gelir yaratma potansiyeli ve
yatırımcıların
bu
hisse
senedinden
bekledikleri kazanç oranına göre bir takım
teknikler
kullanılarak
hesaplanan ve
yatırımcıların o hisse senedi için ödemeye
hazır oldukları değere ne ad verilir?
A) Yeni bir tesis açılmasına ilişkin harcamalar
B) Maddi duran varlığın restorasyonuna ilişkin
harcamalar
C) Yeni bir ürün ve ya hizmetin tanıtılmasına
ilişkin harcamalar
D) Borçlanma maliyetleri
E) Yönetim giderleri kapsamındaki harcamalar
A)
B)
C)
D)
Piyasa değeri
Tasfiye değeri
Gerçek değer
İhraç değeri
E) Defter değeri
14
İzleyen sayfaya geçiniz.
Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının
Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.
Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
Yayınlanmış eski sınav soruları htttp://eogrenme.anadolu.edu.tr adresinde yer alann deneme sınavı hizmetinde öğrencilerimize sunulmaktadır.
B
2015 BAHAR ARA 1611-B
14. Poliçeyi hazırlayan tarafa ne ad verilir?
Muhatap
Keşideci
Emre yazılı senet
Lehtar
Alacaklı
m
i
A)
B)
C)
D)
E)
19. Herhangi bir fiziksel varlığı bulunmayan ve
işletmenin
bir
yıldan
uzun
süre
faaliyetlerinde
yararlandığı
veya
yararlanmayı
beklediği
aktifleştirilen
giderler ile belli koşullar altında hukuken
himaye gören haklar ve şerefiyelere ne ad
verilir?
ad
ol
u
Ü
20 ni
Ar 14 ver
a -2 sit
Sı 01 es
na 5 i
vı Ba Aç
So ha ıkö
ru r D ğr
Ki ön etim
ta e
pç m Si
st
ığ i
e
ı
A) Maddi duran varlık
B) Dönen varlık
C) Özel tükenmeye tabi maddi varlıklar
D) Maddi olmayan duran varlık
E) Finansman bonoları
15. Bankaların maddi kıymetlerin rehni karşılığı
ve bir vade veya olayın doğması ile sınırlı
olmak üzere verdikleri kredilere ne ad
verilir?
A)
B)
C)
D)
E)
Borçlu cari hesap şeklindeki nakit kredi
Iskonto şeklindeki kredi
Avans şeklindeki kredi
Teminatlı kredi
İştira şeklindeki kredi
16. Aşağıdakilerden hangisi kısa vadeli yabancı
kaynaklarda yer alır?
A)
B)
C)
D)
305 Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler
400 Banka Kredileri
405 Çıkarılmış Tahviller
408 Menkul Kıymetler İhraç Farkı
E) 409 Diğer Mali Borçlar
20. Beyaz eşya alım satımı yapan bir işletme
kendi faaliyetlerinde kullanmak amacıyla 1
Eylül 2012 tarihinde satıcı “A” İşletmesinden
kredili olarak 5.000 Türk Lirasına bir bilgisayar
satın almıştır.(KDV dikkate alınmayacaktır.)
17. Aşağıdaki oranlardan hangisi bir şirketin
hisse senedinin nominal değerini verir?
A)
B)
C)
D)
E)
Özkaynaklar/Hisse Sayısı
Aktif Toplamı/Hisse Sayısı
Piyasa Değeri/Hisse Sayısı
Sermaye/Hisse Sayısı
Pasif Toplamı/Hisse Sayısı
Bu bilgilere göre yapılacak yevmiye kaydı
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
An
B)
18. İşletme bir demirbaşının yenilenmesi için T 1
yılında pasifte “Özel fonlar” hesabında 50.000
Türk Lirası kaydetmiştir. T 2 yılında 300.000
Türk Lirasına aldığı yeni demirbaş için %20
amortisman ayırmıştır.
C)
Bu bilgilere göre işletmenin T 2 yılında
genel yönetim gideri olarak kaydetmesi
gereken tutar kaç Türk Lirasıdır?
A)
B)
C)
D)
E)
D)
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
E)
15
255 DEMİRBAŞLAR HS.
5.000
320 SATICILAR HS.
320.00 (A) İşletmesi Hesabı
5.000
153 TİCARİ MALLAR HS.
5.000
320 SATICILAR HS.
320.00 (A) İşletmesi Hesabı
5.000
153 TİCARİ MALLAR HS.
5.000
336 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇ HS.
336.00 (A) İşletmesi Hesabı
5.000
255 DEMİRBAŞLAR HS.
5.000
336 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇ. HS.
336.00 (A) İşletmesi Hesabı
5.000
253 TESİS MAKİNE VE
CİHAZLAR HS.
320 SATICILAR HS.
320.00(A) İşletmesi
5.000
5.000
TEST BİTTİ.
Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının
Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.
Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
Yayınlanmış eski sınav soruları htttp://eogrenme.anadolu.edu.tr adresinde yer alann deneme sınavı hizmetinde öğrencilerimize sunulmaktadır.
SINAVDA UYGULANACAK KURALLAR
m
i
9. Kopya çekmek, vermek ya da çekilmesine yardımcı
olmak vb. eylemlerde bulunan öğrenciler hakkında
Bireysel Sınav İptal Tutanağı düzenlenir, o
oturumdaki sınavları geçersiz sayılır ve kopya
olayının gerçekleştiği sınav dönemini izleyen ilk
sınav döneminde hiçbir dersin sınavına giremezler.
10. Cevap kâğıdını ve/veya soru kitapçığını yırtmak,
başka bir öğrencinin yerine sınava girmek ya da
kendisi yerine başka birini sınava sokmak
eylemlerinden herhangi birini gerçekleştiren
öğrenciler hakkında Bireysel Sınav İptal Tutanağı
tutulur, o oturumdaki sınavları geçersiz sayılır ve
haklarında ilgili Fakülte tarafından disiplin
soruşturması açılır.
11. Sınav başlamadan önce Sınav Giriş Belgenizi,
Öğrenci Kimlik Kartınızı (veya Öğrenci Tanıtım Kartı
veya Sınavda Geçerli Öğrenci Kimlik Belgesi),
Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgenizi sıranızın
üzerine bırakınız.
12. Soru kitapçığındaki her bir derse ait testi
cevaplamanız için verilen süre 30 dakikadır.
13. Soru kitapçığınızı aldığınızda sayfalarına hızlıca
bakarak hatalı ya da eksik baskı olup olmadığını
kontrol ediniz. Hata/eksik olması durumunda
kitapçığınızın değiştirilmesi için derhâl Salon
Başkanına başvurunuz. Sınav görevlileri sınavın
başladığını
belirtmeden
kitapçığınızı
tekrar
açmayınız.
14. Soru kitapçığınızdaki ilgili alanlara ad, soyadı,
TCKN, sınav salon no, sıra no bilgilerinizi eksiksiz
doldurarak imzanızı atınız. Soru kitapçığınızın
sayfalarındaki boş yerleri müsvedde amacıyla
kullanabilirsiniz.
15. Cevap kâğıdınızda belirtilen kitapçık kodu ile soru
kitapçığınızın kodunu karşılaştırınız. Aynı değilse,
sınav görevlilerine durumu bildirerek doğru
kitapçığın verilmesini talep ediniz.
16. Cevaplarınızı, cevap kâğıdında ilgili ders için
ayrılmış olan alana, cevap yerinin dışına taşırmadan
işaretleyiniz. Soru kitapçığı üzerinde yapılan
işaretlemeler değerlendirmeye alınmayacaktır.
17. Cevap kâğıdı üzerinde değişiklik yapmak
istediğinizde, iz bırakmayan bir silgi kullanınız.
Cevap kâğıdınızı buruşturmayınız, katlamayınız ve
üzerine gereksiz hiçbir işaret koymayınız.
18. Yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır. Bu
nedenle cevapsız soru bırakmamanız yararınıza
olacaktır.
19. Her sorunun tek bir doğru cevabı vardır. Bir soru için
birden çok cevabı işaretlerseniz, o soruyu yanlış
cevaplamış sayılacaksınız.
20. Soruların ait olduğu derslerin içeriklerinde,
basımdan sonra değişiklik yapılmış olabilir. Bir
sorunun cevabı sonraki düzenlemelerle değişmiş
olsa bile, o soruyu ders kitabınızda verilen bilgileri
dikkate alarak cevaplayınız.
21. Sınav bitiminde, cevap kâğıdınızı ve soru
kitapçığınızı salon görevlilerine eksiksiz biçimde
teslim ediniz. Sınav bittikten sonra gönderilen cevap
kâğıtları dikkate alınmayacaktır.
An
ad
ol
u
Ü
20 ni
Ar 14 ver
a -2 sit
Sı 01 es
na 5 i
vı Ba Aç
So ha ıkö
ru r D ğr
Ki ön etim
ta e
pç m Si
st
ığ i
e
ı
1. Sınavın ilk 30 dakikası ve son 5 dakikası içinde,
sınavınızı
tamamlasanız
bile
salondan
çıkamazsınız. Herhangi bir nedenle salondan
çıktığınız takdirde, sınava devam etmenize izin
verilmez.
2. Sınavda hesap makinesi kullanabilirsiniz. Ancak,
kullanacağınız makinede alfabetik tuş takımı (A, B,
C, …) ve program yapılmasına, saklanmasına,
çalıştırılmasına imkân veren EXE, STORE, RUN vb.
tuşlar bulunamaz.
3. Kâğıt, kitap, defter, not vb. dokümanlar; pergel,
açıölçer, cetvel vb. araçlar; cep telefonu, bilgisayar,
tablet, telsiz, kamera vb. iletişim, depolama, kayıt ve
veri aktarma cihazları; ruhsatlı veya resmi amaçlı
olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek nesneler
ile sınava girmek kesinlikle yasaktır.
4. Sınav süresince görevlilerle konuşmak, görevlilere
soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de
öğrencilerle yakından ve alçak sesle konuşmaları
yasaktır. Gerekli durumlarda görevliler yerinizi
değiştirebilir.
5. Size verilen cevap kâğıdının üzerindeki TCKN, ad,
soyadı, bilgilerini kontrol ediniz, üzerindeki ilgili
alanları doldurarak imzalayınız. Bu bilgiler size ait
değilse, görevlileri uyararak size ait cevap kâğıdını
isteyiniz. Başka öğrenciye ait cevap kâğıdı kullanan
öğrencilerin o oturumdaki sınavları geçersiz sayılır.
6. Cevap kâğıdı üzerine test grubunu (kitapçık türünü)
(A, B, C, D) kodlamayan veya birden fazla kodlama
yapan öğrencilerin sınavları geçersiz sayılır.
7. Cevap kâğıdınıza yazacağınız her türlü yazı ve
yapacağınız işaretlemeler için koyu yazan siyah
kurşun kalem kullanmalısınız. Siyah kurşun kalem
dışında farklı bir kalem (tükenmez, mürekkepli ya da
renkli vb.) kullanan öğrencilerin sınavları geçersiz
sayılır.
8. Aşağıdaki
durumlarda
sınav
görevlileri
tarafından Bireysel Sınav İptal Tutanağı
düzenlenir ve ilgili öğrencilerin o oturumdaki
sınavları geçersiz sayılır:
a) Sınav kurallarına ve sınav görevlilerinin
uyarılarına uymamak, sınav düzenini bozmak,
b) Kâğıt, kitap, defter, not vb. dokümanları; pergel,
açıölçer, cetvel vb. araçları; cep telefonu,
bilgisayar, tablet, telsiz, kamera vb. iletişim,
depolama, kayıt ve veri aktarma cihazlarını;
ruhsatlı veya resmi amaçlı olsa bile silah ve silah
yerine
geçebilecek
nesneleri
yanında
bulundurmak,
c) Alfabetik tuş takımı (A, B, C, …) ve program
yapılmasına, saklanmasına, çalıştırılmasına
imkân veren EXE, STORE, RUN vb. tuşlar
bulunan hesap makineleri kullanmak,
d) Sınav sırasında kalem, silgi vb. araç-gereç
paylaşımında bulunmak,
e) Cevapları, cevap kâğıdı dışında bir yere yazmak
ve sınav salonundan dışarı çıkarmak,
f) Resmi kıyafetle (kıtalarından izinli er ve erbaşlar
haricinde) sınava girmek,
g) Sınava girebilmek için gerekli belgeleri eksik
olduğu halde sınava katılıp, cevap kâğıdında
işaretleme yapmak,
h) Sınav
görevlileri
tarafından
öğrencinin
kimliğinden şüphe duyulması,
i) Cevap kâğıdını ve/veya soru kitapçığını sınav
görevlilerine eksiksiz ve sağlam bir şekilde teslim
etmemek, sınav salonu dışına çıkarmak.
SINAV KURALLARINA UYDUĞUNUZ İÇİN
TEŞEKKÜR EDER, SINAVINIZDA BAŞARILAR
DİLERİZ.
Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının
Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.
Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
Yayınlanmış eski sınav soruları htttp://eogrenme.anadolu.edu.tr adresinde yer alann deneme sınavı hizmetinde öğrencilerimize sunulmaktadır.
C
1611
m
i
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
İKTİSAT VE İŞLETME FAKÜLTELERİ
AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ
ad
ol
u
Ü
20 ni
Ar 14 ver
a -2 sit
Sı 01 es
na 5 i
vı Ba Aç
So ha ıkö
ru r D ğr
Ki ön etim
ta e
pç m Si
st
ığ i
e
ı
2015 - BAHAR ARA - 1. OTURUM - Cumartesi 09:30
6. YARIYIL
ÖĞRENCİNİN
SOYADI :
.....................................................................................................................................
ADI
.....................................................................................................................................
:
TC KİMLİK NO / ÖĞRENCİ NO :
..................................................................................................
SINAV SALON NO: ................................................... SIRA NO
:
.................................................
Cevap kağıdınızda belirtilen kitapçık kodu ile size verilen soru kitapçığının kodunun aynı olup
olmadığını kontrol ediniz.
İMZA:……….
Sınavla ilgili tüm kuralları okudum, anladım, kabul ediyorum.
SINAV İÇERİĞİ
Testin Adı
BİLGİ EKONOMİSİ
ULUSLARARASI İKTİSAT POLİTİKASI
İKTİSADA GİRİŞ-II
BORÇLAR HUKUKU
GENEL MUHASEBE-II
Soru Sayısı
Sayfa No
20
20
20
20
20
02
04
07
10
13
SINAVDA UYGULANACAK ÖZEL KURALLAR
An
1.
2.
3.
4.
5.
Sınavın ilk 30 dakikası ve son 5 dakikası içerisinde, sınavınızı tamamlasanız bile salondan çıkamazsınız.
Herhangi bir nedenle salondan çıktığınız takdirde, tekrar sınava devam etmenize izin verilmeyecektir.
Soru kitapçığındaki her bir testi cevaplamanız için verilen süre 30 dakikadır.
Yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır. Bu nedenle, cevapsız soru bırakmamanız yararınıza olacaktır.
Sınavda hesap makinesi kullanabilirsiniz. Ancak, kullanacağınız makinede alfabetik tuş takımı (A, B, C, …)
ve program yapılmasına, saklanmasına, çalıştırılmasına imkân veren EXE, STORE, RUN vb. tuşlar
bulunamaz.
Soruların ait olduğu derslerin içeriklerinde, basımdan sonra değişiklik yapılmış olabilir. Bir sorunun cevabı
sonraki düzenlemelerle değişmiş olsa bile, o soruyu ders kitabınızda verilen bilgileri dikkate alarak
cevaplayınız.
“Sınavda Uygulanacak Genel Kurallar” soru kitapçığının arka sayfasında yer almaktadır. Bu kuralları
da mutlaka dikkatlice okuyunuz.
Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun,
testlerin tamamının veya bir kısmının Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının
çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar
gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının
Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.
Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
Yayınlanmış eski sınav soruları htttp://eogrenme.anadolu.edu.tr adresinde yer alann deneme sınavı hizmetinde öğrencilerimize sunulmaktadır.
BİLGİ EKONOMİSİ
C
2015 BAHAR ARA 1611-C
1. Aşağıdakilerden hangisi bilgi ve iletişim
teknolojilerinin ekonomik büyümeye olan
katkılarından biri değildir?
bilgi üretim
6. Aşağıdakilerden hangisi
sürecinin kendi içindeki aşamaları arasında
yer almaz?
A)
B)
C)
D)
İşgücü verimliliğinin arttırılması
Mal stoklarının azaltılması
İşsizliğin azaltılması
Mal ve hizmet talebindeki değişmelere
anında cevap verilmesi
E) Bilgisayar üretiminin arttırılması
ad
ol
u
Ü
20 ni
Ar 14 ver
a -2 sit
Sı 01 es
na 5 i
vı Ba Aç
So ha ıkö
ru r D ğr
Ki ön etim
ta e
pç m Si
st
ığ i
e
ı
m
i
A) Örtük bilginin paylaşılması
B) Yeni bilgi kavramlarının üretilmesi
C) Açık bilginin paylaşılması
D) Yeni Bilginin doğrulanması ve örnek prototip
oluşturulması
E) Bilginin yayılması
2. Bilgi oranı aşağıdaki
hangisi ile ölçülür?
oranlamalardan
hangisi
Rönesansın
7. Aşağıdakilerden
getirdiği düşünceleri, 17 yy’da felsefi
düşünceler içinde derlenip toparlanıp
sistemleştirilmesi sürecinde yer almaz?
harcamalarının
toplam
gelirine
A) Bilgi
oranlaması
B) Bilgi harcamalarının toplam sermayeye
oranlaması
C) Bilgi harcamalarının toplam çalışanlara
oranlaması
harcamalarının
bilgi
miktarına
D) Bilgi
oranlaması
E) Bilgi harcamalarının toplam harcamalara
oranlaması
A)
B)
C)
D)
E)
8. Bilgi ekonomisinin ilk olarak endekslerle
ölçülmesi aşağıdaki ülkelerden hangisinde
başlamıştır?
3. Uygarlık ve toplumların bugün için ulaşmış
olduğu son aşamaya ne ad verilir?
A)
B)
C)
D)
E)
A) ABD
B) İngiltere
C) Japonya
D) Kore
E) Almanya
Bilgi toplumu
Uluslararası toplum
Sanayi toplumu
Teknoloji toplmu
Uluslararası toplum
9.
4. Aşağıdakilerden hangisi örtük bilgiden
örtük bilgiye geçişi (örtük bilginin bir
başkası ile paylaşılması) ifade eder?
Aşağıdakilerden
hangisi
sanayi
toplumundan bilgi toplumuna geçiş ile
birlikte ekonomik alanda meydana gelen
dönüşümün yarattığı gelişmelerden biri
değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
A) Dışsallaşma
B) Sosyalleşme
C) İçselleşme
D) Birleştirme
E) Gizlileştirme
Hız
Verimlilik
Çeşitlenme ve farklılaşma
Mesleki gelişme
Kalite
10. İçsel büyüme modellerinin öncülüğünü
yapan
iktisatçılar
aşağıdakilerden
hangisinde verilmiştir?
5. Aşağıdakilerden hangisi bilgi üretiminde
karşılaşılan kısıt ve engelleri aşmada
yöneticilerin önem
vermesi gereken
unsurlardan biridir?
An
Descartes
Hobbes
Leibniz
Spinoza
Kopernik
A)
B)
C)
D)
E)
A) Bilgi üretiminin desteklenmesi için sadece
enformasyonla değil, örtük bilginin açığa
çıkarılma süreçlerine fırsat yaratılmasıyla
bilgi üretiminin özüne ilişkin nitelik dikkate
alınmış olması
B) Bilgi, bakış açısına ve ortama göre
değişmesi
C) Bilgi üretimi, bilim olmaktan çok sanat
olması
D) Bilgi ekipleri, bilgi üretim sanatında
operasyonel
üretim
sürecinden
ayrı
çalışması
de
E) Gözlem ölçeği değiştikçe bilginin
değişmesi
Grossman ve Helpman
Harrod ve Domar
Schumpeter ve Hayek
Aghion ve Howitt
Romer ve Lucas
11. Japonların bilgi ekonomisinde işletme
organizasyonu için “sürekli iyileşme”
kavramına verdiği ad aşağıdakilerden
hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
2
Kaizen
Ba
Samuray
Buluşcu
Orkestra
İzleyen sayfaya geçiniz.
Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının
Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.
Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
Yayınlanmış eski sınav soruları htttp://eogrenme.anadolu.edu.tr adresinde yer alann deneme sınavı hizmetinde öğrencilerimize sunulmaktadır.
C
2015 BAHAR ARA 1611-C
17. Bilgi ekonomisinin ölçülmesinde Fritz
Machlup tarafından yapılan analizlerde,
bilgi endüstrisindeki üretim faaliyetlerini
topladığı gruplar altında aşağıdakilerden
hangisi yer almaz?
A) Ortalama maliyetin sıfır olduğu noktada
B) Marjinal maliyet ile ortalama maliyetin
eşitlendiği noktada
C) Marjinal hasılatın sıfır olduğu noktada
D) Marjinal hasılatın marjinal maliyete eşit
olduğu noktada
E) Marjinal maliyetin sıfır olduğu noktada
Bilgi sektörü
Araştırma ve geliştirme
Bilgi makineleri
Bilgi hizmetleri
ad
ol
u
Ü
20 ni
Ar 14 ver
a -2 sit
Sı 01 es
na 5 i
vı Ba Aç
So ha ıkö
ru r D ğr
Ki ön etim
ta e
pç m Si
st
ığ i
e
ı
A)
B)
C)
D)
E)
m
i
12. Bilgi ekonomisinde monopolist firmanın
dengesi hangi noktada sağlanır?
İletişim medyası
13. Üretiminde batık maliyet söz konusu olan
mal çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
Ekonomik mallar
Sayısal mallar
Serbest mallar
Kıt mallar
Lüks mallar
18. Porat’ın analizlerinde eğitimciler aşağıdaki
gruplardan hangisine dahil edilmiştir?
araştırması
A) Piyasa
uzmanları
B) Bilgi dağıtıcıları
C) Bilgi işlemciler
D) Bilgi makinesi işçileri
E) Bilgi üreticileri
14. Machlup, Rubin ve Huber tarafından ABD
üzerinde yapılan hesaplamalarda, AR-GE
harcamalarında aşağıdakilerden hangisi en
yüksek paya sahiptir?
A) Federal hükümet
B) Sanayi sektörü
C) Üniversiteler
D) Kâr Dışı Kurumlar
E) Silahlı kuvvetler
An
koordinasyon
19. Bilgi ekonomisi sayesinde yeni meslekleri
yapacak işçileri “bilgi işçisi” olarak
tanımlayan
düşünür
aşağıdakilerden
hangisidir?
sarmalının
işleyiş
süreci
15. Bilgi
aşağıdakilerden hangisinde
birlikte ve
doğru verilmiştir?
A) Dışsallaştırma, İçselleştirme, Sosyalleşme,
Birleştirme
B) Sosyalleşme, Dışsallaşma, İçselleşme,
Birleştirme
C) İçselleştirme, Dışsallaştırma, Sosyalleşme,
Birleştirme
D) Sosyalleşme, İçselleştirme, Dışsallaştırma,
Birleştirme
E) Birleştirme,
İçselleşme,
Dışsallaşma,
Sosyalleşme,
A)
B)
C)
D)
E)
16. Aşağıdakilerden hangisi, bazı şeylerin
yapılabilirliğine olanak veren ve var olan
bilgi birikimidir?
A)
B)
C)
D)
E)
ve
Bell
Schumpter
Masuda
Drucker
Machlup
20. 21. yüzyılda uzay teknolojileri, savunma
sanayi, enerji, genetik ve nano teknoloji
alanlarında
ağırlığını
sürdüren
ülke
aşağıdakilerden hangisidir?
Niçinin Bilgisi (Know-Why)
Ne için Bilgi (Know-What)
Kimin Bilgisi (Know-Who)
Nasılın Bilgisi (Know-How)
Genel Bilgi (Know-General)
A)
B)
C)
D)
E)
3
ABD
Rusya
İngiltere
Almanya
Fransa
İzleyen sayfaya geçiniz.
Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının
Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.
Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
Yayınlanmış eski sınav soruları htttp://eogrenme.anadolu.edu.tr adresinde yer alann deneme sınavı hizmetinde öğrencilerimize sunulmaktadır.
ULUSLARARASI İKTİSAT POLİTİKASI
C
2015 BAHAR ARA 1611-C
4. Küçük ülke dış ticaretine ithalat tarifesi
uyguladığında
aşağıdakilerden
hangisi
gerçekleşir?
A) Dışsal ölçek ekonomileri
B) Firmasal ölçek ekonomileri
C) İçsel ölçek ekonomileri
D) Endüstriyel ölçek ekonomileri
E) Normatif ölçek ekonomileri
Dış ticaret haddi iyileşir.
Dış ticaret haddi değişmez.
Dış ticaret haddi bozulur.
Dış ticaret hacmi değişmez.
Dış ticaret hacmi artar.
ad
ol
u
Ü
20 ni
Ar 14 ver
a -2 sit
Sı 01 es
na 5 i
vı Ba Aç
So ha ıkö
ru r D ğr
Ki ön etim
ta e
pç m Si
st
ığ i
e
ı
A)
B)
C)
D)
E)
m
i
1. Uzun dönem ortalama maliyetleri azalan
firmalara özgü ölçek ekonomilerine ne ad
verilir?
5. Otonom tarife nedir?
A) Çok taraflı tarifedir.
B) DTÖ tarifesidir.
C) Müzakereler ile belirlenen tarifedir.
D) Yasa ile belirlenen tarifedir.
E) Uzun dönem marjinal tarifedir.
2. Bir ekonomide iç ekonomik dengenin
sağlanması
ile
ilgili
koşullar
aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve
doğru olarak verilmiştir?
tam
istihdam
düzeyine
A) Ekonominin
ulaştırılması ve enflasyonun sıfırlanması
tam
istihdam
düzeyine
B) Ekonominin
ulaştırılması ve enflasyonun kabul edilebilir
bir düzeyde tutulması
C) Ekonominin eksik istihdam düzeyinde ve
enflasyonun kabul edilebilir bir düzeyde
tutulması
D) Dış borç faiz oranlarının düşük tutulması ve
enflasyonun sıfırlanması
E) Serbest dış ticaret politikasının uygulanması
ve ekonominin tam istihdam düzeyine
ulaştırılması
6. İthalatçı ülke ithal ettiği bir malın ihraç
fiyatının iç piyasa fiyatından daha düşük
olduğunu
tespit
ettiğinde
aşağıdaki
önlemlerden hangisini uygular?
A)
B)
C)
D)
Telafi edici vergi
Damga vergisi
Anti-piyasa vergisi
İç piyasa vergisi
E) Anti-damping vergisi
7. Etkin koruma oranı nasıl hesaplanır?
An
A) İç fiyatlar ile katma değer ile dünya fiyatları
ile katma değer arasındaki farkın iç fiyatlar
ile katma değere bölünmesiyle
B) İthal malın birim değerine belirli bir yüzdenin
uygulanmasıyla
C) İthal malın birim değerine belirli bir tutarın
uygulanmasıyla
D) İç fiyatlar ile katma değer ile dünya fiyatları
ile katma değer arasındaki farkın dünya
fiyatları ile katma değere bölünmesiyle
E) İthal malın birim katma değerinin dünya
fiyatlarına bölünmesiyle
3. Serbest dış ticaret politikasının yarattığı,
fayda-maliyet analizinde yer almayan
kazançlara ne ad verilir?
A)
B)
C)
D)
E)
Dinamik kazançlar
Statik kazançlar
Karşılaştırmalı üstünlük kazançları
Statik rekabetçi kazançlar
Tüketim maksimizasyonu kazançları
4
İzleyen sayfaya geçiniz.
Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının
Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.
Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
Yayınlanmış eski sınav soruları htttp://eogrenme.anadolu.edu.tr adresinde yer alann deneme sınavı hizmetinde öğrencilerimize sunulmaktadır.
C
2015 BAHAR ARA 1611-C
A) Üretim etkisi
B) Tüketim etkisi
C) Gelir etkisi
D) Yeniden dağıtım etkisi
E) Maliyet etkisi
Tercihli ticaret düzenlemeleri
Gümrük birliği
Serbest ticaret bölgesi
Ortak pazar
Ticaret birliği
ad
ol
u
Ü
20 ni
Ar 14 ver
a -2 sit
Sı 01 es
na 5 i
vı Ba Aç
So ha ıkö
ru r D ğr
Ki ön etim
ta e
pç m Si
st
ığ i
e
ı
A)
B)
C)
D)
E)
m
i
yolunun değişmesi sorununu
12. Ticaret
aşağıdaki
ekonomik
entegrasyon
türlerinden hangisi yaratır?
8. İthalat
tarifesi
uygulaması aşağıdaki
ekonomik etkilerden hangisine yol açmaz?
sanayilerin
içsel
ve
dışsal
9. Genç
ekonomilerden
yararlanabilmeleri
aşağıdaki koşullardan hangisine bağlıdır?
A) Ekonomik büyümenin sağlanmasına
B) İhracatın teşvik edilmesine
C) Damping uygulanmasına
D) Uygun üretim tekniğinin seçilmesine
E) Üretimde kullanılan girdilerin sübvanse
edilmesine
13. Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin
dışa açılma ve kalkınma süreçlerine destek
olmak üzere, gelişmiş ülkeler tarafından
1970’li yıllarda uygulanmaya başlanan rejim
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
10. A ülkesi ithal ettiği her bir otomobilden 20
bin TL gümrük vergisi tahsil etmektedir. A
ülkesinin uyguladığı gümrük vergisi türü
aşağıdakilerden hangisidir?
Ad-valorem vergi
Karma vergi
Ortalama vergi
Spesifik vergi
Hususi vergi
An
A)
B)
C)
D)
E)
14. Bir malı yüksek maliyetle üreten bir gümrük
birliği üyesi ülkenin aynı malı daha düşük
maliyetle üreten diğer gümrük birliği
ülkesinden ithal ettiğinde ortaya çıkan
etkiye ne ad verilir?
11. Uluslararası Finans Kurumu aşağıdaki
yapılanmaların hangisi içinde yer alır?
A)
B)
C)
D)
E)
GSP
GNP
GATT
DNP
NGS
IMF
Dünya Bankası
GATT 1947
GATT 1994
G-20
A)
B)
C)
D)
E)
5
Ticaret yaratma
Ticaret dinamiği
Ticaret saptırma
Ticaret optimizasyonu
Dinamik ticaret
İzleyen sayfaya geçiniz.
Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının
Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.
Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
Yayınlanmış eski sınav soruları htttp://eogrenme.anadolu.edu.tr adresinde yer alann deneme sınavı hizmetinde öğrencilerimize sunulmaktadır.
C
2015 BAHAR ARA 1611-C
15. Bir malın ithalatı ithalatçı ülkenin yerli
sanayisini tehdit etmeye başladığında,
belirli bir süre için ihracat miktarının
ithalatçı ve ihracatçı ülke arasında karşılıklı
anlaşma yoluyla sınırlandırılmasına ne ad
verilir?
dış
D) Karşılaştırmalı üstünlükler
E) Teklif eğrileri
Sınırlandırılmış ihracat
Gönüllü-sınırlı ihracat kısıtlaması
Anlaşmalı-gönüllü ihracat kısıtlaması
Anlaşmalı-sınırlı ihracat
Gönüllü ihracat kısıtlaması
m
i
A) Ölçek ekonomileri
B) Uzmanlaşma
C) İşbölümü
ad
ol
u
Ü
20 ni
Ar 14 ver
a -2 sit
Sı 01 es
na 5 i
vı Ba Aç
So ha ıkö
ru r D ğr
Ki ön etim
ta e
pç m Si
st
ığ i
e
ı
A)
B)
C)
D)
E)
19. Aşağıdakilerden hangisi neo-klasik
ticaret teorisinde yer almaz?
16. Dış ticaretin ülkeler arasında faktör
fiyatlarını eşitleyeceğini savunan teori
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Karşılaştırmalı Üstünlükler Teorisi
B) Heckscher-Ohlin Teorisi
C) Posner Teorisi
D) Teknoloji Eşitliği Teorisi
E) Rybcsznski Teorisi
tezi
aşağıdaki
17. Singer-Prebisch
stratejilerden hangisine dayanır?
A) İhracata dayalı kalkınma stratejileri
B) Kambiyo denetimi stratejileri
C) İthal ikameci sanayileşme stratejileri
An
D) İthalata dayalı rekabet stratejileri
E) Endüstriyel rekabet stratejileri
18. Aşağıdaki ülkelerden hangisi dışa dönük
kalkınma stratejisini uzun süre uygulayıp
başarılı olmuştur?
A)
B)
C)
D)
E)
20. Dış ticaretin büyümenin lokomotifi olduğu
görüşünü
savunan
ilk
iktisatçı
aşağıdakilerden hangisidir?
Türkiye
Brezilya
Güney Kore
Bulgaristan
Çin
A)
B)
C)
D)
E)
6
Ricardo
Mill
Viner
Ohlin
Smith
İzleyen sayfaya geçiniz.
Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının
Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.
Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
Yayınlanmış eski sınav soruları htttp://eogrenme.anadolu.edu.tr adresinde yer alann deneme sınavı hizmetinde öğrencilerimize sunulmaktadır.
İKTİSADA GİRİŞ-II
C
2015 BAHAR ARA 1611-C
5. Toplam hasılanın, bu hasılayı üreten
sermaye stoku ve işgücüne oranına ne ad
verilir?
Bilgi
Globalleşme
Dışa açılma
Enerji
A)
B)
C)
D)
E)
İstihdam
Toplam işgücü katsayısı
Marjinal sermaye katsayısı
Toplam hasıla eşitliği
Azalan marjinal verimlilik
Toplam faktör verimliliği
ad
ol
u
Ü
20 ni
Ar 14 ver
a -2 sit
Sı 01 es
na 5 i
vı Ba Aç
So ha ıkö
ru r D ğr
Ki ön etim
ta e
pç m Si
st
ığ i
e
ı
A)
B)
C)
D)
E)
ortalarında temel üretim
aşağıdakilerden
hangisi
m
i
1. XX. yüzyılın
faktörlerine
eklenmiştir?
2. Aşağıdakilerden hangisi, makro iktisadın
ortaya çıkıp gelişmesine neden olmuştur?
A)
B)
C)
D)
6. Üretimin, bu üretimi yaratan
faktörlerine oranına ne ad verilir?
Uluslararası ticaretin artması
Büyük bunalımın ortaya çıkması
Paranın kullanıma girmesi
A)
B)
C)
D)
E)
İşsizliğin azalması
E) Üretimin artması
3. Aşağıdakilerden hangisi, bir ülkede üretilen
tüm nihai mal ve hizmetlerin genel fiyat
ortalamasının değişimini yansıtır?
An
A)
B)
C)
D)
E)
Faktör büyüme oranı
Faktör teknolojisi
Verimlilik
Faktör oranı
Üretim teknolojisi
7. Bir başka mal ya da hizmetin üretiminde
kullanılan mallara ne ad verilir?
Genel fiyat indeksi
Tüketici fiyat indeksi
Toplam eşya fiyat indeksi
Satın alma gücü paritesi
GSYH deflatörü
A)
B)
C)
D)
E)
4. Keynesyen tüketim fonksiyonunda, toplam
tüketim harcamalarının toplam harcanabilir
gelir tarafından belirlenen kısmına ne ad
verilir?
A)
B)
C)
D)
E)
üretim
Dayanıksız mal
Serbest mal
Nihai mal
Tamamlayıcı mal
Ara malı
8. Bir firmanın istihdam ettiği son işçinin,
firmanın
toplam
maliyetinde
yaptığı
değişikliğe ne ad verilir?
Marjinal tüketim eğilimi
Ortalama tüketim eğilimi
Gelire bağlı tüketim harcamaları
Tüketim çarpanı
Harcama çarpanı
A)
B)
C)
D)
E)
7
Optimum faktör maliyeti
Marjinal tüketim eğilimi
Marjinal ürün hasılatı
Marjinal faktör maliyeti
Optimum maliyet katsayısı
İzleyen sayfaya geçiniz.
Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının
Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.
Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
Yayınlanmış eski sınav soruları htttp://eogrenme.anadolu.edu.tr adresinde yer alann deneme sınavı hizmetinde öğrencilerimize sunulmaktadır.
C
2015 BAHAR ARA 1611-C
1614
1776
1785
1816
1891
A)
B)
C)
D)
E)
Teknoloji
Emek
Sermaye
Büyüme
Rant
aşağıdakilerden
ad
ol
u
Ü
20 ni
Ar 14 ver
a -2 sit
Sı 01 es
na 5 i
vı Ba Aç
So ha ıkö
ru r D ğr
Ki ön etim
ta e
pç m Si
st
ığ i
e
ı
A)
B)
C)
D)
E)
13. İstihdam dar anlamda
hangisini ifade eder?
m
i
9. İktisadi analizin doğuş yılı aşağıdakilerden
hangisi olarak kabul edilir?
ekonomide
ne
kadar
üretim
10. Bir
gerçekleştirildiğinin en önemli göstergesi
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
Katma değer
Net faktör gelirleri
Gayri safi yurtiçi hasıla
Satın alma gücü paritesi
E) İnsani gelişme indeksi
11. Aşağıdakilerden hangisi,
maliyetini ifade eder?
14. Bir şeyden daha fazla elde etmek için başka
bir şeyden vazgeçme zorunluluğuna ne ad
verilir?
bir
A) Ödünleşim
B) Optimizasyon
C) Damping
D) Maksimizasyon
E) Konvertibilite
yatırımın
An
A) Öz sermaye + kredi faizleri
B) Alınan krediler + faizler
C) Sermaye mallarının maliyeti + finansal
sermayenin maliyeti
D) Gayrimenkul maliyetleri + makine parkı
maliyetleri
E) Sabit maliyetler + faizler
15. Tasarrufun
hangisidir?
tüketim
harcamalarının,
12. Toplam
harcanabilir gelire bağlı olmayan kısmına
ne ad verilir?
A)
B)
C)
D)
E)
tanımı
aşağıdakilerden
A) Gelirin yatırımlara yöneltilen kısmıdır.
B) Gelirin sabit giderler yapıldıktan sonra kalan
kısmıdır.
C) Gelirin reel varlıklara aktarılan kısmıdır.
D) Toplam gelirin devlet ve hane halkları
tarafından harcanmayan kısmıdır.
E) Gelir artışlarının harcanmayan kısmıdır.
Optimum tüketim harcamaları
Marjinal tüketim harcamaları
Ortalama tüketim harcamaları
Otonom tüketim harcamaları
Değişken tüketim harcamaları
8
İzleyen sayfaya geçiniz.
Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının
Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.
Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
Yayınlanmış eski sınav soruları htttp://eogrenme.anadolu.edu.tr adresinde yer alann deneme sınavı hizmetinde öğrencilerimize sunulmaktadır.
C
2015 BAHAR ARA 1611-C
Yalnız ara mallarını hesaba katmak
Yalnız hammaddeleri hesaba katmak
Mal ve hizmet ayrımına dikkat etmek
Yalnız ithal mallarını hesaba katmak
Yalnız tamamlanmış mal ve hizmetleri
hesaba katmak
A)
B)
C)
D)
E)
Pareto Optimumu
Gresham Yasası
Leontief Paradoksu
Okun Yasası
Say Yasası
ad
ol
u
Ü
20 ni
Ar 14 ver
a -2 sit
Sı 01 es
na 5 i
vı Ba Aç
So ha ıkö
ru r D ğr
Ki ön etim
ta e
pç m Si
st
ığ i
e
ı
A)
B)
C)
D)
E)
19. Doğal işsizlik oranı ile cari işsizlik oranı
arasındaki
fark
nedeniyle potansiyel
hasıladaki kaybı ölçen katsayıya ne ad
verilir?
m
i
16. Gayri safi yurtiçi hasıla hesabında
mükerrer sayım hatası yapmamak için ne
yapılması gerekir?
17. Bir ülkede yıllık büyüme oranı yüzde 10 ise
bu ülkenin GSYH’sı kaç yıl sonra iki katına
çıkar?
7
8
9
10
12
An
A)
B)
C)
D)
E)
18. Makro iktisadın davranışlarını incelediği
temel gruplar, aşağıdakilerden hangisinde
birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
A)
B)
C)
D)
E)
20. Gayri safi yurtiçi hasıla, harcama yaklaşımı
ile hesaplanırken aşağıdakilerden hangisi
dikkate alınmaz?
Firmalar - devlet - dış alem
Hane halkları - firmalar - devlet - dış alem
Devlet - dış alem
Devlet - firmalar
Firmalar - dış alem
A)
B)
C)
D)
E)
9
Vergiler
Tüketim harcamaları
Yatırım harcamaları
Kamu harcamaları
Net ihracat
İzleyen sayfaya geçiniz.
Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının
Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.
Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
Yayınlanmış eski sınav soruları htttp://eogrenme.anadolu.edu.tr adresinde yer alann deneme sınavı hizmetinde öğrencilerimize sunulmaktadır.
BORÇLAR HUKUKU
C
2015 BAHAR ARA 1611-C
5. Hakkında bir kanun hükmü bulunmadığı
hallerde sözleşme yapma zorunluluğuna
dayanak teşkil eden medeni hukuk ilkesi
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Alacaklı borcun yerine getirilmesini talep
edemez.
B) Eksik borçlardan alacak hakkı doğmaz.
C) Borçlunun ifası geçerli bir ifa hükmündedir.
D) Borçlu ifayı geri isteyemez.
E) Kumar ve bahisten doğan borçlar eksik
borçtur.
ad
ol
u
Ü
20 ni
Ar 14 ver
a -2 sit
Sı 01 es
na 5 i
vı Ba Aç
So ha ıkö
ru r D ğr
Ki ön etim
ta e
pç m Si
st
ığ i
e
ı
A) İyiniyet kuralı
B) Eşitlik kuralı
C) Dürüstlük kuralı
D) Hakkaniyet ilkesi
E) Düzen kuralı
m
i
1. Eksik borçlar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
hangisi
2. Aşağıdakilerden
sözleşmelerinden biridir?
teminat
hangisi
sözleşmenin
6. Aşağıdakilerden
iptaline yol açan sebeplerden biridir?
A) Vekâlet sözleşmesi
B) Eser sözleşmesi
C) İpotek sözleşmesi
D) Finansal kiralama sözleşmesi
E) Tüketim ödüncü sözleşmesi
A)
B)
C)
D)
İmkânsızlık
E) Yanılma
3. Aşağıdakilerden hangisi yapmama borcuna
örnektir?
An
A)
B)
C)
D)
E)
Muvazaa (danışıklık)
Ehliyetsizlik
Kişilik haklarına aykırılık
7. Kendilerine yasal danışman atanan kişilerin
yasa gereği yasal temsilcilerinin rızası ile
yapabilecekleri öngörülen işlemleri yasal
temsilcilerinin rızasını almadan yapmaları
halinde ortaya çıkan geçersizlik hali
aşağıdakilerden hangisidir?
Sır saklama
Vekilin iş görmesi
Malın mülkiyetinin devri
Kiralananın teslimi
Müteahhidin eseri teslimi
A) Kesin hükümsüzlük
B) İptal edilebilirlik
C) Yokluk
D) Eksiklik
E) Noksanlık
4. Aşağıdakilerden hangisi bir sözleşme
hükmünün genel işlem koşulu sayılmasının
zorunlu unsurlarından biri değildir?
kurulmasından
önce
A) Sözleşmenin
hazırlanması
B) Düzenleyence tek taraflı olarak hazırlanması
C) Sözleşme metninde 12 punto olarak yer
alması
D) Birden çok sözleşmede kullanılmak üzere
hazırlanmış olması
E) Şartların hazırlanmasında diğer tarafın
katkısının bulunmaması
8. Aşağıdakilerden hangisi kanun gereği
resmi geçerlilik şekline tabi tutulan
sözleşmelerden biridir?
A)
B)
C)
D)
E)
10
Kefalet sözleşmesi
Taşınmaz kirası sözleşmesi
Tüketim ödüncü sözleşmesi
Hizmet sözleşmesi
Taşınmaz satış vaadi sözleşmesi
İzleyen sayfaya geçiniz.
Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının
Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.
Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
Yayınlanmış eski sınav soruları htttp://eogrenme.anadolu.edu.tr adresinde yer alann deneme sınavı hizmetinde öğrencilerimize sunulmaktadır.
C
2015 BAHAR ARA 1611-C
9. Yetkisiz temsilci tarafından yapılan bir
sözleşmeye temsil olunanın onay vermesi
halinde sözleşmenin hüküm doğurmaya
başladığı an aşağıdakilerden hangisidir?
denkleştirilmesi
esasına
13. Fedakârlığın
dayanan sorumluluğu diğer kusursuz
sorumluluk
hallerinden ayıran özellik
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Zarar doğmamış olması
B) Zarar vereninin kusurunun bulunmaması
C) Zararın olumsuz (pasif) bir davranıştan
doğmuş olması
D) Fiilin hukuka aykırı olmaması
E) Zararla hukuka aykırı davranış arasında
neden sonuç ilişkisi bulunması
ad
ol
u
Ü
20 ni
Ar 14 ver
a -2 sit
Sı 01 es
na 5 i
vı Ba Aç
So ha ıkö
ru r D ğr
Ki ön etim
ta e
pç m Si
st
ığ i
e
ı
m
i
A) Temsil olunanının onayı verdiği an
B) Yetkisiz temsilcinin onayın verilmesini talep
ettiği an
temsilcinin
üçüncü
kişiyle
C) Yetkisiz
sözleşmeyi yeniden yaptığı an
D) Sözleşmenin yapıldığı an
E) Onay verildiğini karşı tarafın öğrendiği an
hangisi
aşırı
10. Aşağıdakilerden
yararlanmadan zarar gören tarafa yasa
tarafından tanınan imkânlardan biridir?
A)
B)
C)
D)
E)
hangisi
haksız
fiil
14. Aşağıdakilerden
nedeniyle tazmini istenebilecek zarar
türlerinden biri değildir?
Sözleşmeden dönme
Sözleşmenin iptali
Munzam zararın tazmini
Sözleşmenin feshi
Müspet zararın tazmini
A)
B)
C)
D)
E)
11. Aşağıdaki kusursuz sorumluluk hallerinin
hangisi objektif özen yükümünün ihlaline
dayanır?
15. Hukuka aykırı fiilden zarar gören kişinin bu
fiil nedeniyle tazminat talep edebilmesi için
meydana gelen zararla ihlal edilen kural
arasında
bulunması
gereken
bağ
aşağıdakilerden hangisidir?
An
A) Motorlu araç işletenin sorumluluğu
B) Adam çalıştıranın sorumluluğu
gücünden
yoksun
olanların
C) Ayırtım
sorumluluğu
D) Çevre kirletenin sorumluluğu
E) Zorunluluk halinde verilen zararlardan
sorumluluk
A)
B)
C)
D)
E)
12. Ayırt etme gücünden yoksun olanların
vermiş olduğu zararlardan sorumluluğun
esasını oluşturan ilke aşağıdakilerden
hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
Yansıma zarar
Doğrudan zarar
Fiili zarar
Dolaylı zarar
Munzam zarar
Nedensellik bağı
Hakkaniyet bağı
Hukuka aykırılık bağı
Kusur bağı
Amaç bağı
fiil
tazminatı
belirlenirken
16. Haksız
denkleştirmeye
gidilmesinin
amacı
aşağıdakilerden hangisidir?
Tehlike ilkesi
Hakkaniyet ilkesi
Kusur ilkesi
Fedakârlığın denkleştirilmesi ilkesi
A)
B)
C)
D)
E)
Özen ilkesi
11
Zararın miktarını azaltmak
Zararın yükünü paylaştırmak
Zararın yükünü azaltmak
Zarar göreni teselli etmek
Zarar görenin zenginleşmesini önlemek
İzleyen sayfaya geçiniz.
Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının
Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.
Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
Yayınlanmış eski sınav soruları htttp://eogrenme.anadolu.edu.tr adresinde yer alann deneme sınavı hizmetinde öğrencilerimize sunulmaktadır.
C
2015 BAHAR ARA 1611-C
davasının
hukuki
17. Tazminat
aşağıdakilerden hangisidir?
20. Manevi zarara uğrayan kimse dışında onun
yakınlarının da manevi tazminat talebinde
bulunabilmesinin koşulu aşağıdakilerden
hangisidir?
Yenilik doğuran dava
Tespit davası
Ayni dava
Eda davası
m
i
A) Ağır bedensel zararın bulunması
B) Fiilden zarar görenin yakınlarının da
etkilenmiş olması
C) Haksız fiil nedeniyle zarar göreninin
kişiliğinin zarar görmüş olması
D) Zararın birden çok kişinin davranışından
doğmuş olması
E) Zarar vereninin ağır kusurunun bulunması
İade davası
ad
ol
u
Ü
20 ni
Ar 14 ver
a -2 sit
Sı 01 es
na 5 i
vı Ba Aç
So ha ıkö
ru r D ğr
Ki ön etim
ta e
pç m Si
st
ığ i
e
ı
A)
B)
C)
D)
E)
niteliği
18. Aşağıdakilerden hangisi Türk Borçlar
Kanununda
sayılan
bedensel
zarar
kalemlerinden biri değildir?
Sigorta masrafları
Tedavi giderleri
Kazanç kaybı
Ekonomik geleceğin sarsılmasından doğan
kayıplar
E) Çalışma gücünün azalmasından doğan
kayıplar
An
A)
B)
C)
D)
19. Haksız fiil sonucunda açılacak maddi
tazminat
davası ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Haksız fiilden zarar gören kimse tarafından
açılır.
B) Haksız fiilden zarar görenin ölmesi halinde
tazminat alacağı mirasçılarına intikal eder.
C) Haksız fiilden zarar gören tazminat alacağını
devredilir.
D) Haksız fiilden sorumlu olan kimse ölürse
tazminat yükümlülüğü sona erer.
E) Tazminat davasında ispat yükü davacıya
aittir.
12
İzleyen sayfaya geçiniz.
Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının
Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.
Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
Yayınlanmış eski sınav soruları htttp://eogrenme.anadolu.edu.tr adresinde yer alann deneme sınavı hizmetinde öğrencilerimize sunulmaktadır.
GENEL MUHASEBE-II
C
2015 BAHAR ARA 1611-C
1. Poliçeyi hazırlayan tarafa ne ad verilir?
Keşideci
Muhatap
Emre yazılı senet
Lehtar
Alacaklı
A)
B)
C)
D)
400 Banka Kredileri
305 Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler
405 Çıkarılmış Tahviller
408 Menkul Kıymetler İhraç Farkı
E) 409 Diğer Mali Borçlar
ad
ol
u
Ü
20 ni
Ar 14 ver
a -2 sit
Sı 01 es
na 5 i
vı Ba Aç
So ha ıkö
ru r D ğr
Ki ön etim
ta e
pç m Si
st
ığ i
e
ı
m
i
A)
B)
C)
D)
E)
5. Aşağıdakilerden hangisi kısa vadeli yabancı
kaynaklarda yer alır?
2.
Borç
Senetleri
aşağıdakilerden
etmektedir?
Hesabının
hangisini
kalanı
ifade
A) İşletmenin borçlu olarak imzasını taşıyan
keşide ettiği tüm ticari senetlerin tutarını
B) İşletmenin borçlu olarak imzasını taşıyan
ciro ettiği ticari senetlerin tutarını
C) İşletmenin borçlu olarak imzasını taşıyan
lehine düzenlenmiş ticari senetlerin tutarını
D) İşletmenin borçlu olarak imzasını taşıyan ve
ödenmiş olan senetlerin tutarını
E) İşletmenin borçlu olarak imzasını taşıyan
tedavüldeki ticari senetlerin tutarını
3.
6.
A)
B)
C)
D)
E)
İşletme bir demirbaşının yenilenmesi için T 1
yılında pasifte “Özel fonlar” hesabında 50.000
Türk Lirası kaydetmiştir. T 2 yılında 300.000
Türk Lirasına aldığı yeni demirbaş için %20
amortisman ayırmıştır.
7.
Bu bilgilere göre işletmenin T 2 yılında
genel yönetim gideri olarak kaydetmesi
gereken tutar kaç Türk Lirasıdır?
An
A)
B)
C)
D)
E)
Aşağıdaki oranlardan hangisi bir şirketin
hisse senedinin nominal değerini verir?
Sermaye/Hisse Sayısı
Özkaynaklar/Hisse Sayısı
Aktif Toplamı/Hisse Sayısı
Piyasa Değeri/Hisse Sayısı
Pasif Toplamı/Hisse Sayısı
Esas faaliyetlerle ilgili olarak hammaddemalzeme, ticari mal ya da hizmet kredili
olarak satın alındığında işletmenin borcu
aşağıdaki hesaplardan hangisinde izlenir?
Alıcılar Hesabında
Ticari Borçlar Hesabında
Satıcılar Hesabında
Ertelenmiş Ticari Borçlar Vade
Hesabında
E) Diğer Çeşitli Borçlar Hesabında
A)
B)
C)
D)
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
4. Türkiye Muhasebe Standartlarına göre yıllık
amortisman paylarının hesaplanmasında
aşağıdaki
yöntemlerden
hangisi
kullanılmaz?
8.
Değişen paylı amortisman yöntemi
Azalan paylı amortisman yöntemi
Artan paylı amortisman yöntemi
Yeniden değerleme paylı amortisman
yöntemi
E) Eşit paylı amortisman yöntemi
A)
B)
C)
D)
Bankaların maddi kıymetlerin rehni karşılığı
ve bir vade veya olayın doğması ile sınırlı
olmak üzere verdikleri kredilere ne ad
verilir?
A)
B)
C)
D)
E)
13
Farkı
Borçlu cari hesap şeklindeki nakit kredi
Avans şeklindeki kredi
Iskonto şeklindeki kredi
Teminatlı kredi
İştira şeklindeki kredi
İzleyen sayfaya geçiniz.
Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının
Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.
Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
Yayınlanmış eski sınav soruları htttp://eogrenme.anadolu.edu.tr adresinde yer alann deneme sınavı hizmetinde öğrencilerimize sunulmaktadır.
C
2015 BAHAR ARA 1611-C
9. İşletme 1 Aralık 2014 tarihinde 90 gün vadeli
olarak çıkardığı 500.000 Türk Lira nominal
değerli, %16 faizli finansman bonolarını peşin
değeri olan 481.232 Türk Lirasından satmıştır.
11.
İŞTİRAKLER HS.
İŞTİRAKLER YENİDEN
DEĞERLEME ARTIŞLARI HS.
XXX
XXX
Bu yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden
hangisine aittir?
A)
A) Yeniden değerleme sonucunda değer artış
fonu sağlanmasına
B) İştiraklerin elden çıkarılmasına
sermaye
artırımını
yeniden
C) Şirketin
değerleme sebebiyle oluşan değer artış
fonlarını sermayeye eklemesiyle yapmasına
D) Yeniden değerleme sonucunda meydana
gelen artışların ortaklara dağıtılmasına
E) İştirakler
hesabında meydana gelen
azalmaya
m
i
Bu bilgilere göre yapılacak yevmiye kaydı
aşağıdakilerden hangisidir?
ad
ol
u
Ü
20 ni
Ar 14 ver
a -2 sit
Sı 01 es
na 5 i
vı Ba Aç
So ha ıkö
ru r D ğr
Ki ön etim
ta e
pç m Si
st
ığ i
e
ı
100 KASA HS.
481.232
780 FİNANSMAN GİDERLERİ HS.
18.768
305 ÇIKARILMIŞ BONO VE
500.000
SENETLER HS.
-305.00 Çıkarılmış Finansman
Bonoları
B)
100 KASA HS.
500.000
305 ÇIKARILMIŞ BONO VE
500.000
SENETLER HS.
-305.00 Çıkarılmış Finansman
Bonoları
C)
100 KASA HS.
481.232
308 MENKUL KIYMET İHRAÇ
FARKLARI HS.
18.768
305 ÇIKARILMIŞ BONO VE
500.000
SENETLER HS.
-305.00 Çıkarılmış Finansman
Bonoları
D)
100 KASA HS.
481.232
305 ÇIKARILMIŞ BONO VE
481.232
SENETLER HS.
-305.00 Çıkarılmış Finansman
Bonoları
An
E)
12. Herhangi bir fiziksel varlığı bulunmayan ve
işletmenin
bir
yıldan
uzun
süre
faaliyetlerinde
yararlandığı
veya
yararlanmayı
beklediği
aktifleştirilen
giderler ile belli koşullar altında hukuken
himaye gören haklar ve şerefiyelere ne ad
verilir?
100 KASA HS.
500.000
305 ÇIKARILMIŞ BONO VE
481.232
SENETLER HS.
305.00 Çıkarılmış Finansman
Bonoları
308 MENKUL KIYMET İHRAÇ
18.768
FARKLARI HS.
A) Maddi duran varlık
B) Dönen varlık
C) Özel tükenmeye tabi maddi varlıklar
D) Maddi olmayan duran varlık
E) Finansman bonoları
10. Aşağıdakilerden hangisi borçlu cari hesap
şeklindeki kredilerin özelliklerinden biri
değildir?
13. Bir işletmenin toplam sermayesinin % 10
ile % 50 arasındaki sermaye payını temsil
eden hisse senetleri edinildiğinde, iştirak
için sermaye taahhüdünde bulunulduğunda
aşağıdaki
hesaplardan
hangisi
borçlandırılır?
A) Vade süresi yoktur.
B) İşletme elinde para olduğunda hesaba para
yatırabilir.
C) İşletme nakde ihtiyaç duyduğunda bu
hesaptan para çekebilir.
D) İşletmenin kredi borcunu istediği zaman
ödeyebileceği için faiz gideri de en aza
indirilebilir.
E) Bankaya olan borç büyüklüğü değişiklik
göstermez.
A) İştiraklere Sermaye Taahhütleri Hesabı
B) Bağlı Menkul Kıymetler Hesabı
C) İştirakler Hesabı
D) Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü
Hesabı
E) Diğer Mali Duran Varlıklar Hesabı
14
İzleyen sayfaya geçiniz.
Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının
Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.
Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
Yayınlanmış eski sınav soruları htttp://eogrenme.anadolu.edu.tr adresinde yer alann deneme sınavı hizmetinde öğrencilerimize sunulmaktadır.
C
2015 BAHAR ARA 1611-C
14. Türkiye Muhasebe Standartlarına göre, bir
demirbaşın vadeli alınması halinde vade
farkı aşağıdaki hesaplardan hangisine
kaydedilmelidir?
Demirbaşlar Hesabına
Genel Yönetim Giderleri Hesabına
Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabına
Finansman Giderleri Hesabına
Reeskont Hesabına
A)
m
i
Bu bilgilere göre yapılacak yevmiye kaydı
aşağıdakilerden hangisidir?
255 DEMİRBAŞLAR HS.
5.000
320 SATICILAR HS.
320.00 (A) İşletmesi Hesabı
5.000
255 DEMİRBAŞLAR HS.
5.000
336 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇ. HS.
336.00 (A) İşletmesi Hesabı
5.000
153 TİCARİ MALLAR HS.
5.000
320 SATICILAR HS.
320.00 (A) İşletmesi Hesabı
5.000
153 TİCARİ MALLAR HS.
5.000
336 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇ HS.
336.00 (A) İşletmesi Hesabı
5.000
ad
ol
u
Ü
20 ni
Ar 14 ver
a -2 sit
Sı 01 es
na 5 i
vı Ba Aç
So ha ıkö
ru r D ğr
Ki ön etim
ta e
pç m Si
st
ığ i
e
ı
A)
B)
C)
D)
E)
18. Beyaz eşya alım satımı yapan bir işletme
kendi faaliyetlerinde kullanmak amacıyla 1
Eylül 2012 tarihinde satıcı “A” İşletmesinden
kredili olarak 5.000 Türk Lirasına bir bilgisayar
satın almıştır.(KDV dikkate alınmayacaktır.)
B)
15. Aşağıdakilerden hangisi, TMS’ye göre
maddi ve maddi olmayan duran varlık
maliyetine alınmayan ve gerçekleştiğinde
dönem gideri kaydedilen harcamalardan
biri değildir?
C)
D)
A) Maddi duran varlığın restorasyonuna ilişkin
harcamalar
B) Yeni bir tesis açılmasına ilişkin harcamalar
C) Yeni bir ürün ve ya hizmetin tanıtılmasına
ilişkin harcamalar
D) Borçlanma maliyetleri
E) Yönetim giderleri kapsamındaki harcamalar
E)
16. Aşağıdakilerden hangisi, yapılan analizler
sonucunda banka tarafından verilecek
borçlu cari hesap şeklindeki kredilerin
verilme şekillerinden biri değildir?
5.000
5.000
19. Peşin fiyatı 100.000 Türk Lirası olan malların 3
ay vadeli satış fiyatı 130.000 Türk Lirasıdır.
İşletme bu malları 3 ay vadeli olarak “C”
işletmesinden satın almıştır. Mal alışı %10
KDV’ye tabidir.
A) İşletmenin ticari itibarına güvenilerek
verilebilir.
B) İşletmenin kefil gösterdiği kişi ya da kişilerin
ticari itibarına güvenilerek verilebilir.
C) Maddi teminat karşılığı verilebilir.
D) İşletmenin kurucu ortağına güvenilerek
verilebilir.
E) Kefalet karşılığı verilebilir.
An
253 TESİS MAKİNE VE
CİHAZLAR HS.
320 SATICILAR HS.
320.00(A) İşletmesi
Bu bilgilere göre satıcı C İşletmesine olan
borç kaç Türk Lirasıdır?
A)
B)
C)
D)
E)
17. İşletmenin gelir yaratma potansiyeli ve
yatırımcıların
bu
hisse
senedinden
bekledikleri kazanç oranına göre bir takım
teknikler
kullanılarak
hesaplanan ve
yatırımcıların o hisse senedi için ödemeye
hazır oldukları değere ne ad verilir?
33.000
100.000
110.000
130.000
143.000
20. Geçici yatırım amacıyla alınan hisse
senetleri bilançoda aşağıdaki hesaplardan
hangisinde izlenir?
A) Piyasa değeri
B) Tasfiye değeri
C) İhraç değeri
D) Defter değeri
E) Gerçek değer
A)
B)
C)
D)
E)
15
İştirakler
Hisse senetleri
Bağlı menkul kıymetler
Bağlı ortaklıklar
Diğer mali duran varlıklar
TEST BİTTİ.
Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının
Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.
Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
Yayınlanmış eski sınav soruları htttp://eogrenme.anadolu.edu.tr adresinde yer alann deneme sınavı hizmetinde öğrencilerimize sunulmaktadır.
SINAVDA UYGULANACAK KURALLAR
m
i
9. Kopya çekmek, vermek ya da çekilmesine yardımcı
olmak vb. eylemlerde bulunan öğrenciler hakkında
Bireysel Sınav İptal Tutanağı düzenlenir, o
oturumdaki sınavları geçersiz sayılır ve kopya
olayının gerçekleştiği sınav dönemini izleyen ilk
sınav döneminde hiçbir dersin sınavına giremezler.
10. Cevap kâğıdını ve/veya soru kitapçığını yırtmak,
başka bir öğrencinin yerine sınava girmek ya da
kendisi yerine başka birini sınava sokmak
eylemlerinden herhangi birini gerçekleştiren
öğrenciler hakkında Bireysel Sınav İptal Tutanağı
tutulur, o oturumdaki sınavları geçersiz sayılır ve
haklarında ilgili Fakülte tarafından disiplin
soruşturması açılır.
11. Sınav başlamadan önce Sınav Giriş Belgenizi,
Öğrenci Kimlik Kartınızı (veya Öğrenci Tanıtım Kartı
veya Sınavda Geçerli Öğrenci Kimlik Belgesi),
Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgenizi sıranızın
üzerine bırakınız.
12. Soru kitapçığındaki her bir derse ait testi
cevaplamanız için verilen süre 30 dakikadır.
13. Soru kitapçığınızı aldığınızda sayfalarına hızlıca
bakarak hatalı ya da eksik baskı olup olmadığını
kontrol ediniz. Hata/eksik olması durumunda
kitapçığınızın değiştirilmesi için derhâl Salon
Başkanına başvurunuz. Sınav görevlileri sınavın
başladığını
belirtmeden
kitapçığınızı
tekrar
açmayınız.
14. Soru kitapçığınızdaki ilgili alanlara ad, soyadı,
TCKN, sınav salon no, sıra no bilgilerinizi eksiksiz
doldurarak imzanızı atınız. Soru kitapçığınızın
sayfalarındaki boş yerleri müsvedde amacıyla
kullanabilirsiniz.
15. Cevap kâğıdınızda belirtilen kitapçık kodu ile soru
kitapçığınızın kodunu karşılaştırınız. Aynı değilse,
sınav görevlilerine durumu bildirerek doğru
kitapçığın verilmesini talep ediniz.
16. Cevaplarınızı, cevap kâğıdında ilgili ders için
ayrılmış olan alana, cevap yerinin dışına taşırmadan
işaretleyiniz. Soru kitapçığı üzerinde yapılan
işaretlemeler değerlendirmeye alınmayacaktır.
17. Cevap kâğıdı üzerinde değişiklik yapmak
istediğinizde, iz bırakmayan bir silgi kullanınız.
Cevap kâğıdınızı buruşturmayınız, katlamayınız ve
üzerine gereksiz hiçbir işaret koymayınız.
18. Yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır. Bu
nedenle cevapsız soru bırakmamanız yararınıza
olacaktır.
19. Her sorunun tek bir doğru cevabı vardır. Bir soru için
birden çok cevabı işaretlerseniz, o soruyu yanlış
cevaplamış sayılacaksınız.
20. Soruların ait olduğu derslerin içeriklerinde,
basımdan sonra değişiklik yapılmış olabilir. Bir
sorunun cevabı sonraki düzenlemelerle değişmiş
olsa bile, o soruyu ders kitabınızda verilen bilgileri
dikkate alarak cevaplayınız.
21. Sınav bitiminde, cevap kâğıdınızı ve soru
kitapçığınızı salon görevlilerine eksiksiz biçimde
teslim ediniz. Sınav bittikten sonra gönderilen cevap
kâğıtları dikkate alınmayacaktır.
An
ad
ol
u
Ü
20 ni
Ar 14 ver
a -2 sit
Sı 01 es
na 5 i
vı Ba Aç
So ha ıkö
ru r D ğr
Ki ön etim
ta e
pç m Si
st
ığ i
e
ı
1. Sınavın ilk 30 dakikası ve son 5 dakikası içinde,
sınavınızı
tamamlasanız
bile
salondan
çıkamazsınız. Herhangi bir nedenle salondan
çıktığınız takdirde, sınava devam etmenize izin
verilmez.
2. Sınavda hesap makinesi kullanabilirsiniz. Ancak,
kullanacağınız makinede alfabetik tuş takımı (A, B,
C, …) ve program yapılmasına, saklanmasına,
çalıştırılmasına imkân veren EXE, STORE, RUN vb.
tuşlar bulunamaz.
3. Kâğıt, kitap, defter, not vb. dokümanlar; pergel,
açıölçer, cetvel vb. araçlar; cep telefonu, bilgisayar,
tablet, telsiz, kamera vb. iletişim, depolama, kayıt ve
veri aktarma cihazları; ruhsatlı veya resmi amaçlı
olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek nesneler
ile sınava girmek kesinlikle yasaktır.
4. Sınav süresince görevlilerle konuşmak, görevlilere
soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de
öğrencilerle yakından ve alçak sesle konuşmaları
yasaktır. Gerekli durumlarda görevliler yerinizi
değiştirebilir.
5. Size verilen cevap kâğıdının üzerindeki TCKN, ad,
soyadı, bilgilerini kontrol ediniz, üzerindeki ilgili
alanları doldurarak imzalayınız. Bu bilgiler size ait
değilse, görevlileri uyararak size ait cevap kâğıdını
isteyiniz. Başka öğrenciye ait cevap kâğıdı kullanan
öğrencilerin o oturumdaki sınavları geçersiz sayılır.
6. Cevap kâğıdı üzerine test grubunu (kitapçık türünü)
(A, B, C, D) kodlamayan veya birden fazla kodlama
yapan öğrencilerin sınavları geçersiz sayılır.
7. Cevap kâğıdınıza yazacağınız her türlü yazı ve
yapacağınız işaretlemeler için koyu yazan siyah
kurşun kalem kullanmalısınız. Siyah kurşun kalem
dışında farklı bir kalem (tükenmez, mürekkepli ya da
renkli vb.) kullanan öğrencilerin sınavları geçersiz
sayılır.
8. Aşağıdaki
durumlarda
sınav
görevlileri
tarafından Bireysel Sınav İptal Tutanağı
düzenlenir ve ilgili öğrencilerin o oturumdaki
sınavları geçersiz sayılır:
a) Sınav kurallarına ve sınav görevlilerinin
uyarılarına uymamak, sınav düzenini bozmak,
b) Kâğıt, kitap, defter, not vb. dokümanları; pergel,
açıölçer, cetvel vb. araçları; cep telefonu,
bilgisayar, tablet, telsiz, kamera vb. iletişim,
depolama, kayıt ve veri aktarma cihazlarını;
ruhsatlı veya resmi amaçlı olsa bile silah ve silah
yerine
geçebilecek
nesneleri
yanında
bulundurmak,
c) Alfabetik tuş takımı (A, B, C, …) ve program
yapılmasına, saklanmasına, çalıştırılmasına
imkân veren EXE, STORE, RUN vb. tuşlar
bulunan hesap makineleri kullanmak,
d) Sınav sırasında kalem, silgi vb. araç-gereç
paylaşımında bulunmak,
e) Cevapları, cevap kâğıdı dışında bir yere yazmak
ve sınav salonundan dışarı çıkarmak,
f) Resmi kıyafetle (kıtalarından izinli er ve erbaşlar
haricinde) sınava girmek,
g) Sınava girebilmek için gerekli belgeleri eksik
olduğu halde sınava katılıp, cevap kâğıdında
işaretleme yapmak,
h) Sınav
görevlileri
tarafından
öğrencinin
kimliğinden şüphe duyulması,
i) Cevap kâğıdını ve/veya soru kitapçığını sınav
görevlilerine eksiksiz ve sağlam bir şekilde teslim
etmemek, sınav salonu dışına çıkarmak.
SINAV KURALLARINA UYDUĞUNUZ İÇİN
TEŞEKKÜR EDER, SINAVINIZDA BAŞARILAR
DİLERİZ.
Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının
Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.
Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
Yayınlanmış eski sınav soruları htttp://eogrenme.anadolu.edu.tr adresinde yer alann deneme sınavı hizmetinde öğrencilerimize sunulmaktadır.
D
1611
m
i
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
İKTİSAT VE İŞLETME FAKÜLTELERİ
AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ
ad
ol
u
Ü
20 ni
Ar 14 ver
a -2 sit
Sı 01 es
na 5 i
vı Ba Aç
So ha ıkö
ru r D ğr
Ki ön etim
ta e
pç m Si
st
ığ i
e
ı
2015 - BAHAR ARA - 1. OTURUM - Cumartesi 09:30
6. YARIYIL
ÖĞRENCİNİN
SOYADI :
.....................................................................................................................................
ADI
.....................................................................................................................................
:
TC KİMLİK NO / ÖĞRENCİ NO :
..................................................................................................
SINAV SALON NO: ................................................... SIRA NO
:
.................................................
Cevap kağıdınızda belirtilen kitapçık kodu ile size verilen soru kitapçığının kodunun aynı olup
olmadığını kontrol ediniz.
İMZA:……….
Sınavla ilgili tüm kuralları okudum, anladım, kabul ediyorum.
SINAV İÇERİĞİ
Testin Adı
BİLGİ EKONOMİSİ
ULUSLARARASI İKTİSAT POLİTİKASI
İKTİSADA GİRİŞ-II
BORÇLAR HUKUKU
GENEL MUHASEBE-II
Soru Sayısı
Sayfa No
20
20
20
20
20
02
04
07
10
13
SINAVDA UYGULANACAK ÖZEL KURALLAR
An
1.
2.
3.
4.
5.
Sınavın ilk 30 dakikası ve son 5 dakikası içerisinde, sınavınızı tamamlasanız bile salondan çıkamazsınız.
Herhangi bir nedenle salondan çıktığınız takdirde, tekrar sınava devam etmenize izin verilmeyecektir.
Soru kitapçığındaki her bir testi cevaplamanız için verilen süre 30 dakikadır.
Yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır. Bu nedenle, cevapsız soru bırakmamanız yararınıza olacaktır.
Sınavda hesap makinesi kullanabilirsiniz. Ancak, kullanacağınız makinede alfabetik tuş takımı (A, B, C, …)
ve program yapılmasına, saklanmasına, çalıştırılmasına imkân veren EXE, STORE, RUN vb. tuşlar
bulunamaz.
Soruların ait olduğu derslerin içeriklerinde, basımdan sonra değişiklik yapılmış olabilir. Bir sorunun cevabı
sonraki düzenlemelerle değişmiş olsa bile, o soruyu ders kitabınızda verilen bilgileri dikkate alarak
cevaplayınız.
“Sınavda Uygulanacak Genel Kurallar” soru kitapçığının arka sayfasında yer almaktadır. Bu kuralları
da mutlaka dikkatlice okuyunuz.
Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun,
testlerin tamamının veya bir kısmının Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının
çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar
gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının
Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.
Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
Yayınlanmış eski sınav soruları htttp://eogrenme.anadolu.edu.tr adresinde yer alann deneme sınavı hizmetinde öğrencilerimize sunulmaktadır.
BİLGİ EKONOMİSİ
D
2015 BAHAR ARA 1611-D
Niçinin Bilgisi (Know-Why)
Ne için Bilgi (Know-What)
Kimin Bilgisi (Know-Who)
Nasılın Bilgisi (Know-How)
Genel Bilgi (Know-General)
21. yüzyılda uzay teknolojileri, savunma
sanayi, enerji, genetik ve nano teknoloji
alanlarında
ağırlığını
sürdüren
ülke
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
Rusya
İngiltere
Almanya
ABD
Fransa
ad
ol
u
Ü
20 ni
Ar 14 ver
a -2 sit
Sı 01 es
na 5 i
vı Ba Aç
So ha ıkö
ru r D ğr
Ki ön etim
ta e
pç m Si
st
ığ i
e
ı
A)
B)
C)
D)
E)
7.
m
i
1. Aşağıdakilerden hangisi, bazı şeylerin
yapılabilirliğine olanak veren ve var olan
bilgi birikimidir?
8. Aşağıdakilerden hangisi bilgi ve iletişim
teknolojilerinin ekonomik büyümeye olan
katkılarından biri değildir?
2. Machlup, Rubin ve Huber tarafından ABD
üzerinde yapılan hesaplamalarda, AR-GE
harcamalarında aşağıdakilerden hangisi en
yüksek paya sahiptir?
A)
B)
C)
D)
İşgücü verimliliğinin arttırılması
Mal stoklarının azaltılması
İşsizliğin azaltılması
Mal ve hizmet talebindeki değişmelere
anında cevap verilmesi
E) Bilgisayar üretiminin arttırılması
A) Federal hükümet
B) Üniversiteler
C) Sanayi sektörü
D) Kâr Dışı Kurumlar
E) Silahlı kuvvetler
9.
3.
İçsel büyüme modellerinin öncülüğünü
yapan
iktisatçılar
aşağıdakilerden
hangisinde verilmiştir?
A)
B)
C)
D)
E)
A)
B)
C)
D)
E)
Grossman ve Helpman
Harrod ve Domar
Schumpeter ve Hayek
Romer ve Lucas
Aghion ve Howitt
Ekonomik mallar
Serbest mallar
Sayısal mallar
Kıt mallar
Lüks mallar
A) Bilgi üretiminin desteklenmesi için sadece
enformasyonla değil, örtük bilginin açığa
çıkarılma süreçlerine fırsat yaratılmasıyla
bilgi üretiminin özüne ilişkin nitelik dikkate
alınmış olması
B) Bilgi, bakış açısına ve ortama göre
değişmesi
C) Bilgi üretimi, bilim olmaktan çok sanat
olması
de
D) Gözlem ölçeği değiştikçe bilginin
değişmesi
E) Bilgi ekipleri, bilgi üretim sanatında
operasyonel
üretim
sürecinden
ayrı
çalışması
5. Porat’ın analizlerinde eğitimciler aşağıdaki
gruplardan hangisine dahil edilmiştir?
An
araştırması
A) Piyasa
uzmanları
B) Bilgi dağıtıcıları
C) Bilgi işlemciler
D) Bilgi makinesi işçileri
E) Bilgi üreticileri
6.
ve
Mesleki gelişme
Hız
Verimlilik
Çeşitlenme ve farklılaşma
Kalite
10. Aşağıdakilerden hangisi bilgi üretiminde
karşılaşılan kısıt ve engelleri aşmada
yöneticilerin önem
vermesi gereken
unsurlardan biridir?
4. Üretiminde batık maliyet söz konusu olan
mal çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
Aşağıdakilerden
hangisi
sanayi
toplumundan bilgi toplumuna geçiş ile
birlikte ekonomik alanda meydana gelen
dönüşümün yarattığı gelişmelerden biri
değildir?
koordinasyon
11. Japonların bilgi ekonomisinde işletme
organizasyonu için “sürekli iyileşme”
kavramına verdiği ad aşağıdakilerden
hangisidir?
Bilgi ekonomisinde monopolist firmanın
dengesi hangi noktada sağlanır?
A) Marjinal maliyetin sıfır olduğu noktada
B) Ortalama maliyetin sıfır olduğu noktada
C) Marjinal maliyet ile ortalama maliyetin
eşitlendiği noktada
D) Marjinal hasılatın sıfır olduğu noktada
E) Marjinal hasılatın marjinal maliyete eşit
olduğu noktada
A)
B)
C)
D)
E)
2
Ba
Samuray
Kaizen
Buluşcu
Orkestra
İzleyen sayfaya geçiniz.
Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının
Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.
Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
Yayınlanmış eski sınav soruları htttp://eogrenme.anadolu.edu.tr adresinde yer alann deneme sınavı hizmetinde öğrencilerimize sunulmaktadır.
D
2015 BAHAR ARA 1611-D
hangisi
Rönesansın
17. Aşağıdakilerden
getirdiği düşünceleri, 17 yy’da felsefi
düşünceler içinde derlenip toparlanıp
sistemleştirilmesi sürecinde yer almaz?
A) ABD
B) Japonya
C) İngiltere
D) Kore
E) Almanya
Descartes
Hobbes
Kopernik
Leibniz
Spinoza
ad
ol
u
Ü
20 ni
Ar 14 ver
a -2 sit
Sı 01 es
na 5 i
vı Ba Aç
So ha ıkö
ru r D ğr
Ki ön etim
ta e
pç m Si
st
ığ i
e
ı
A)
B)
C)
D)
E)
m
i
12. Bilgi ekonomisinin ilk olarak endekslerle
ölçülmesi aşağıdaki ülkelerden hangisinde
başlamıştır?
13. Bilgi ekonomisinin ölçülmesinde Fritz
Machlup tarafından yapılan analizlerde,
bilgi endüstrisindeki üretim faaliyetlerini
topladığı gruplar altında aşağıdakilerden
hangisi yer almaz?
A)
B)
C)
D)
E)
Bilgi sektörü
Araştırma ve geliştirme
Bilgi makineleri
Bilgi hizmetleri
18. Bilgi ekonomisi sayesinde yeni meslekleri
yapacak işçileri “bilgi işçisi” olarak
tanımlayan
düşünür
aşağıdakilerden
hangisidir?
İletişim medyası
sarmalının
işleyiş
süreci
14. Bilgi
aşağıdakilerden hangisinde
birlikte ve
doğru verilmiştir?
A)
B)
C)
D)
E)
A) Dışsallaştırma, İçselleştirme, Sosyalleşme,
Birleştirme
B) İçselleştirme, Dışsallaştırma, Sosyalleşme,
Birleştirme
C) Sosyalleşme, İçselleştirme, Dışsallaştırma,
Birleştirme
D) Birleştirme,
İçselleşme,
Dışsallaşma,
Sosyalleşme,
E) Sosyalleşme, Dışsallaşma, İçselleşme,
Birleştirme
19. Uygarlık ve toplumların bugün için ulaşmış
olduğu son aşamaya ne ad verilir?
bilgi üretim
15. Aşağıdakilerden hangisi
sürecinin kendi içindeki aşamaları arasında
yer almaz?
A)
B)
C)
D)
E)
An
A) Açık bilginin paylaşılması
B) Örtük bilginin paylaşılması
C) Yeni bilgi kavramlarının üretilmesi
D) Yeni Bilginin doğrulanması ve örnek prototip
oluşturulması
E) Bilginin yayılması
16. Bilgi oranı aşağıdaki
hangisi ile ölçülür?
Bell
Schumpter
Masuda
Machlup
Drucker
Uluslararası toplum
Sanayi toplumu
Teknoloji toplmu
Bilgi toplumu
Uluslararası toplum
oranlamalardan
harcamalarının
toplam
gelirine
A) Bilgi
oranlaması
B) Bilgi harcamalarının toplam sermayeye
oranlaması
C) Bilgi harcamalarının toplam çalışanlara
oranlaması
harcamalarının
bilgi
miktarına
D) Bilgi
oranlaması
E) Bilgi harcamalarının toplam harcamalara
oranlaması
20. Aşağıdakilerden hangisi örtük bilgiden
örtük bilgiye geçişi (örtük bilginin bir
başkası ile paylaşılması) ifade eder?
A) Dışsallaşma
B) Sosyalleşme
C) İçselleşme
D) Birleştirme
E) Gizlileştirme
3
İzleyen sayfaya geçiniz.
Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının
Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.
Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
Yayınlanmış eski sınav soruları htttp://eogrenme.anadolu.edu.tr adresinde yer alann deneme sınavı hizmetinde öğrencilerimize sunulmaktadır.
ULUSLARARASI İKTİSAT POLİTİKASI
D
2015 BAHAR ARA 1611-D
1. Uzun dönem ortalama maliyetleri azalan
firmalara özgü ölçek ekonomilerine ne ad
verilir?
A)
B)
C)
D)
5. Bir ekonomide iç ekonomik dengenin
sağlanması
ile
ilgili
koşullar
aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve
doğru olarak verilmiştir?
Dışsal ölçek ekonomileri
Firmasal ölçek ekonomileri
Endüstriyel ölçek ekonomileri
tam
istihdam
düzeyine
A) Ekonominin
ulaştırılması ve enflasyonun sıfırlanması
tam
istihdam
düzeyine
B) Ekonominin
ulaştırılması ve enflasyonun kabul edilebilir
bir düzeyde tutulması
C) Ekonominin eksik istihdam düzeyinde ve
enflasyonun kabul edilebilir bir düzeyde
tutulması
D) Dış borç faiz oranlarının düşük tutulması ve
enflasyonun sıfırlanması
E) Serbest dış ticaret politikasının uygulanması
ve ekonominin tam istihdam düzeyine
ulaştırılması
ad
ol
u
Ü
20 ni
Ar 14 ver
a -2 sit
Sı 01 es
na 5 i
vı Ba Aç
So ha ıkö
ru r D ğr
Ki ön etim
ta e
pç m Si
st
ığ i
e
ı
m
i
İçsel ölçek ekonomileri
E) Normatif ölçek ekonomileri
2. İthalatçı ülke ithal ettiği bir malın ihraç
fiyatının iç piyasa fiyatından daha düşük
olduğunu
tespit
ettiğinde
aşağıdaki
önlemlerden hangisini uygular?
A)
B)
C)
D)
Telafi edici vergi
Damga vergisi
Anti-piyasa vergisi
İç piyasa vergisi
E) Anti-damping vergisi
6. İthalat
tarifesi
uygulaması aşağıdaki
ekonomik etkilerden hangisine yol açmaz?
A) Maliyet etkisi
B) Üretim etkisi
C) Tüketim etkisi
D) Gelir etkisi
E) Yeniden dağıtım etkisi
3. Serbest dış ticaret politikasının yarattığı,
fayda-maliyet analizinde yer almayan
kazançlara ne ad verilir?
Statik kazançlar
Karşılaştırmalı üstünlük kazançları
Statik rekabetçi kazançlar
Tüketim maksimizasyonu kazançları
Dinamik kazançlar
An
A)
B)
C)
D)
E)
sanayilerin
içsel
ve
dışsal
7. Genç
ekonomilerden
yararlanabilmeleri
aşağıdaki koşullardan hangisine bağlıdır?
4. Küçük ülke dış ticaretine ithalat tarifesi
uyguladığında
aşağıdakilerden
hangisi
gerçekleşir?
A)
B)
C)
D)
E)
A) Ekonomik büyümenin sağlanmasına
B) İhracatın teşvik edilmesine
C) Damping uygulanmasına
D) Üretimde kullanılan girdilerin sübvanse
edilmesine
E) Uygun üretim tekniğinin seçilmesine
Dış ticaret haddi değişmez.
Dış ticaret haddi iyileşir.
Dış ticaret haddi bozulur.
Dış ticaret hacmi değişmez.
Dış ticaret hacmi artar.
4
İzleyen sayfaya geçiniz.
Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının
Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.
Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
Yayınlanmış eski sınav soruları htttp://eogrenme.anadolu.edu.tr adresinde yer alann deneme sınavı hizmetinde öğrencilerimize sunulmaktadır.
D
2015 BAHAR ARA 1611-D
11. Etkin koruma oranı nasıl hesaplanır?
8. A ülkesi ithal ettiği her bir otomobilden 20
bin TL gümrük vergisi tahsil etmektedir. A
ülkesinin uyguladığı gümrük vergisi türü
aşağıdakilerden hangisidir?
m
i
Ad-valorem vergi
Karma vergi
Ortalama vergi
Hususi vergi
Spesifik vergi
ad
ol
u
Ü
20 ni
Ar 14 ver
a -2 sit
Sı 01 es
na 5 i
vı Ba Aç
So ha ıkö
ru r D ğr
Ki ön etim
ta e
pç m Si
st
ığ i
e
ı
A)
B)
C)
D)
E)
A) İç fiyatlar ile katma değer ile dünya fiyatları
ile katma değer arasındaki farkın dünya
fiyatları ile katma değere bölünmesiyle
B) İç fiyatlar ile katma değer ile dünya fiyatları
ile katma değer arasındaki farkın iç fiyatlar
ile katma değere bölünmesiyle
C) İthal malın birim değerine belirli bir yüzdenin
uygulanmasıyla
D) İthal malın birim değerine belirli bir tutarın
uygulanmasıyla
E) İthal malın birim katma değerinin dünya
fiyatlarına bölünmesiyle
9. Otonom tarife nedir?
A) Çok taraflı tarifedir.
B) Yasa ile belirlenen tarifedir.
C) DTÖ tarifesidir.
D) Müzakereler ile belirlenen tarifedir.
E) Uzun dönem marjinal tarifedir.
12. Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin
dışa açılma ve kalkınma süreçlerine destek
olmak üzere, gelişmiş ülkeler tarafından
1970’li yıllarda uygulanmaya başlanan rejim
aşağıdakilerden hangisidir?
An
A)
B)
C)
D)
E)
10. Bir malı yüksek maliyetle üreten bir gümrük
birliği üyesi ülkenin aynı malı daha düşük
maliyetle üreten diğer gümrük birliği
ülkesinden ithal ettiğinde ortaya çıkan
etkiye ne ad verilir?
A)
B)
C)
D)
E)
GNP
GATT
GSP
DNP
NGS
13. Uluslararası Finans Kurumu aşağıdaki
yapılanmaların hangisi içinde yer alır?
Ticaret dinamiği
Ticaret saptırma
Ticaret yaratma
Ticaret optimizasyonu
Dinamik ticaret
A)
B)
C)
D)
E)
5
IMF
GATT 1947
Dünya Bankası
GATT 1994
G-20
İzleyen sayfaya geçiniz.
Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının
Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.
Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
Yayınlanmış eski sınav soruları htttp://eogrenme.anadolu.edu.tr adresinde yer alann deneme sınavı hizmetinde öğrencilerimize sunulmaktadır.
D
2015 BAHAR ARA 1611-D
14. Bir malın ithalatı ithalatçı ülkenin yerli
sanayisini tehdit etmeye başladığında,
belirli bir süre için ihracat miktarının
ithalatçı ve ihracatçı ülke arasında karşılıklı
anlaşma yoluyla sınırlandırılmasına ne ad
verilir?
A) Karşılaştırmalı Üstünlükler Teorisi
B) Heckscher-Ohlin Teorisi
C) Posner Teorisi
D) Teknoloji Eşitliği Teorisi
E) Rybcsznski Teorisi
m
i
Sınırlandırılmış ihracat
Gönüllü-sınırlı ihracat kısıtlaması
Anlaşmalı-gönüllü ihracat kısıtlaması
Anlaşmalı-sınırlı ihracat
Gönüllü ihracat kısıtlaması
ad
ol
u
Ü
20 ni
Ar 14 ver
a -2 sit
Sı 01 es
na 5 i
vı Ba Aç
So ha ıkö
ru r D ğr
Ki ön etim
ta e
pç m Si
st
ığ i
e
ı
A)
B)
C)
D)
E)
18. Dış ticaretin ülkeler arasında faktör
fiyatlarını eşitleyeceğini savunan teori
aşağıdakilerden hangisidir?
yolunun değişmesi sorununu
15. Ticaret
aşağıdaki
ekonomik
entegrasyon
türlerinden hangisi yaratır?
A)
B)
C)
D)
E)
Tercihli ticaret düzenlemeleri
Gümrük birliği
Ortak pazar
Serbest ticaret bölgesi
Ticaret birliği
19. Dış ticaretin büyümenin lokomotifi olduğu
görüşünü
savunan
ilk
iktisatçı
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
16. Aşağıdakilerden hangisi neo-klasik
ticaret teorisinde yer almaz?
Ricardo
Mill
Smith
Viner
Ohlin
dış
An
A) Uzmanlaşma
B) İşbölümü
C) Karşılaştırmalı üstünlükler
D) Ölçek ekonomileri
E) Teklif eğrileri
17. Aşağıdaki ülkelerden hangisi dışa dönük
kalkınma stratejisini uzun süre uygulayıp
başarılı olmuştur?
A)
B)
C)
D)
E)
tezi
aşağıdaki
20. Singer-Prebisch
stratejilerden hangisine dayanır?
A) İhracata dayalı kalkınma stratejileri
B) Kambiyo denetimi stratejileri
C) İthalata dayalı rekabet stratejileri
Türkiye
Güney Kore
Brezilya
Bulgaristan
Çin
D) İthal ikameci sanayileşme stratejileri
E) Endüstriyel rekabet stratejileri
6
İzleyen sayfaya geçiniz.
Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının
Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.
Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
Yayınlanmış eski sınav soruları htttp://eogrenme.anadolu.edu.tr adresinde yer alann deneme sınavı hizmetinde öğrencilerimize sunulmaktadır.
İKTİSADA GİRİŞ-II
D
2015 BAHAR ARA 1611-D
A)
B)
C)
D)
E)
Marjinal tüketim eğilimi
Ortalama tüketim eğilimi
Gelire bağlı tüketim harcamaları
Tüketim çarpanı
Harcama çarpanı
Optimum faktör maliyeti
Marjinal tüketim eğilimi
Marjinal ürün hasılatı
Optimum maliyet katsayısı
Marjinal faktör maliyeti
ad
ol
u
Ü
20 ni
Ar 14 ver
a -2 sit
Sı 01 es
na 5 i
vı Ba Aç
So ha ıkö
ru r D ğr
Ki ön etim
ta e
pç m Si
st
ığ i
e
ı
A)
B)
C)
D)
E)
4. Bir firmanın istihdam ettiği son işçinin,
firmanın
toplam
maliyetinde
yaptığı
değişikliğe ne ad verilir?
m
i
1. Keynesyen tüketim fonksiyonunda, toplam
tüketim harcamalarının toplam harcanabilir
gelir tarafından belirlenen kısmına ne ad
verilir?
5. XX. yüzyılın
faktörlerine
eklenmiştir?
2. Bir şeyden daha fazla elde etmek için başka
bir şeyden vazgeçme zorunluluğuna ne ad
verilir?
A)
B)
C)
D)
E)
An
A) Ödünleşim
B) Optimizasyon
C) Damping
D) Maksimizasyon
E) Konvertibilite
3. Tasarrufun
hangisidir?
tanımı
ortalarında temel üretim
aşağıdakilerden
hangisi
Globalleşme
Dışa açılma
Enerji
Bilgi
İstihdam
6. Aşağıdakilerden hangisi,
maliyetini ifade eder?
aşağıdakilerden
A) Toplam gelirin devlet ve hane halkları
tarafından harcanmayan kısmıdır.
B) Gelirin yatırımlara yöneltilen kısmıdır.
C) Gelirin sabit giderler yapıldıktan sonra kalan
kısmıdır.
D) Gelirin reel varlıklara aktarılan kısmıdır.
E) Gelir artışlarının harcanmayan kısmıdır.
bir
yatırımın
A) Öz sermaye + kredi faizleri
B) Sermaye mallarının maliyeti + finansal
sermayenin maliyeti
C) Alınan krediler + faizler
D) Gayrimenkul maliyetleri + makine parkı
maliyetleri
E) Sabit maliyetler + faizler
7
İzleyen sayfaya geçiniz.
Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının
Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.
Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
Yayınlanmış eski sınav soruları htttp://eogrenme.anadolu.edu.tr adresinde yer alann deneme sınavı hizmetinde öğrencilerimize sunulmaktadır.
D
2015 BAHAR ARA 1611-D
Dayanıksız mal
Serbest mal
Nihai mal
Tamamlayıcı mal
Ara malı
A)
B)
C)
D)
E)
Genel fiyat indeksi
Tüketici fiyat indeksi
Toplam eşya fiyat indeksi
Satın alma gücü paritesi
GSYH deflatörü
ad
ol
u
Ü
20 ni
Ar 14 ver
a -2 sit
Sı 01 es
na 5 i
vı Ba Aç
So ha ıkö
ru r D ğr
Ki ön etim
ta e
pç m Si
st
ığ i
e
ı
A)
B)
C)
D)
E)
11. Aşağıdakilerden hangisi, bir ülkede üretilen
tüm nihai mal ve hizmetlerin genel fiyat
ortalamasının değişimini yansıtır?
m
i
7. Bir başka mal ya da hizmetin üretiminde
kullanılan mallara ne ad verilir?
8. Gayri safi yurtiçi hasıla, harcama yaklaşımı
ile hesaplanırken aşağıdakilerden hangisi
dikkate alınmaz?
A)
B)
C)
D)
E)
Tüketim harcamaları
Vergiler
Yatırım harcamaları
Kamu harcamaları
Net ihracat
12. Doğal işsizlik oranı ile cari işsizlik oranı
arasındaki
fark
nedeniyle potansiyel
hasıladaki kaybı ölçen katsayıya ne ad
verilir?
A)
B)
C)
D)
E)
9. İstihdam dar anlamda
hangisini ifade eder?
aşağıdakilerden
Emek
Teknoloji
Sermaye
Büyüme
Rant
An
A)
B)
C)
D)
E)
Pareto Optimumu
Gresham Yasası
Leontief Paradoksu
Okun Yasası
Say Yasası
13. Gayri safi yurtiçi hasıla hesabında
mükerrer sayım hatası yapmamak için ne
yapılması gerekir?
10. Aşağıdakilerden hangisi, makro iktisadın
ortaya çıkıp gelişmesine neden olmuştur?
A) Yalnız ara mallarını hesaba katmak
B) Yalnız hammaddeleri hesaba katmak
C) Yalnız tamamlanmış mal ve hizmetleri
hesaba katmak
D) Mal ve hizmet ayrımına dikkat etmek
E) Yalnız ithal mallarını hesaba katmak
A) Uluslararası ticaretin artması
B) Paranın kullanıma girmesi
C) İşsizliğin azalması
D) Büyük bunalımın ortaya çıkması
E) Üretimin artması
8
İzleyen sayfaya geçiniz.
Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının
Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.
Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
Yayınlanmış eski sınav soruları htttp://eogrenme.anadolu.edu.tr adresinde yer alann deneme sınavı hizmetinde öğrencilerimize sunulmaktadır.
D
2015 BAHAR ARA 1611-D
Optimum tüketim harcamaları
Otonom tüketim harcamaları
Marjinal tüketim harcamaları
Ortalama tüketim harcamaları
Değişken tüketim harcamaları
A)
B)
C)
D)
Katma değer
Net faktör gelirleri
Gayri safi yurtiçi hasıla
Satın alma gücü paritesi
E) İnsani gelişme indeksi
ad
ol
u
Ü
20 ni
Ar 14 ver
a -2 sit
Sı 01 es
na 5 i
vı Ba Aç
So ha ıkö
ru r D ğr
Ki ön etim
ta e
pç m Si
st
ığ i
e
ı
A)
B)
C)
D)
E)
ekonomide
ne
kadar
üretim
18. Bir
gerçekleştirildiğinin en önemli göstergesi
aşağıdakilerden hangisidir?
m
i
tüketim
harcamalarının,
14. Toplam
harcanabilir gelire bağlı olmayan kısmına
ne ad verilir?
15. Toplam hasılanın, bu hasılayı üreten
sermaye stoku ve işgücüne oranına ne ad
verilir?
A)
B)
C)
D)
E)
Toplam işgücü katsayısı
Marjinal sermaye katsayısı
Toplam faktör verimliliği
Toplam hasıla eşitliği
Azalan marjinal verimlilik
19. Makro iktisadın davranışlarını incelediği
temel gruplar, aşağıdakilerden hangisinde
birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
A)
B)
C)
D)
E)
16. İktisadi analizin doğuş yılı aşağıdakilerden
hangisi olarak kabul edilir?
1614
1776
1785
1816
1891
An
A)
B)
C)
D)
E)
Firmalar - devlet - dış alem
Devlet - dış alem
Devlet - firmalar
Firmalar - dış alem
Hane halkları - firmalar - devlet - dış alem
17. Bir ülkede yıllık büyüme oranı yüzde 10 ise
bu ülkenin GSYH’sı kaç yıl sonra iki katına
çıkar?
A)
B)
C)
D)
E)
20. Üretimin, bu üretimi yaratan
faktörlerine oranına ne ad verilir?
7
8
9
10
12
A)
B)
C)
D)
E)
9
üretim
Faktör büyüme oranı
Faktör teknolojisi
Faktör oranı
Verimlilik
Üretim teknolojisi
İzleyen sayfaya geçiniz.
Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının
Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.
Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
Yayınlanmış eski sınav soruları htttp://eogrenme.anadolu.edu.tr adresinde yer alann deneme sınavı hizmetinde öğrencilerimize sunulmaktadır.
BORÇLAR HUKUKU
D
2015 BAHAR ARA 1611-D
1. Aşağıdakilerden hangisi bir sözleşme
hükmünün genel işlem koşulu sayılmasının
zorunlu unsurlarından biri değildir?
hangisi
5. Aşağıdakilerden
sözleşmelerinden biridir?
teminat
A) Vekâlet sözleşmesi
B) İpotek sözleşmesi
C) Eser sözleşmesi
D) Finansal kiralama sözleşmesi
E) Tüketim ödüncü sözleşmesi
ad
ol
u
Ü
20 ni
Ar 14 ver
a -2 sit
Sı 01 es
na 5 i
vı Ba Aç
So ha ıkö
ru r D ğr
Ki ön etim
ta e
pç m Si
st
ığ i
e
ı
m
i
kurulmasından
önce
A) Sözleşmenin
hazırlanması
B) Düzenleyence tek taraflı olarak hazırlanması
C) Sözleşme metninde 12 punto olarak yer
alması
D) Birden çok sözleşmede kullanılmak üzere
hazırlanmış olması
Şartların
hazırlanmasında diğer tarafın
E)
katkısının bulunmaması
hangisi
sözleşmenin
6. Aşağıdakilerden
iptaline yol açan sebeplerden biridir?
2. Aşağıdakilerden hangisi yapmama borcuna
örnektir?
A)
B)
C)
D)
E)
A)
B)
C)
D)
E)
Vekilin iş görmesi
Malın mülkiyetinin devri
Kiralananın teslimi
Sır saklama
Müteahhidin eseri teslimi
3. Eksik borçlar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
İmkânsızlık
7. Aşağıdakilerden hangisi kanun gereği
resmi geçerlilik şekline tabi tutulan
sözleşmelerden biridir?
A) Alacaklı borcun yerine getirilmesini talep
edemez.
B) Borçlunun ifası geçerli bir ifa hükmündedir.
C) Borçlu ifayı geri isteyemez.
D) Kumar ve bahisten doğan borçlar eksik
borçtur.
E) Eksik borçlardan alacak hakkı doğmaz.
An
Muvazaa (danışıklık)
Ehliyetsizlik
Yanılma
Kişilik haklarına aykırılık
A)
B)
C)
D)
E)
4. Hakkında bir kanun hükmü bulunmadığı
hallerde sözleşme yapma zorunluluğuna
dayanak teşkil eden medeni hukuk ilkesi
aşağıdakilerden hangisidir?
Kefalet sözleşmesi
Taşınmaz kirası sözleşmesi
Tüketim ödüncü sözleşmesi
Hizmet sözleşmesi
Taşınmaz satış vaadi sözleşmesi
hangisi
aşırı
8. Aşağıdakilerden
yararlanmadan zarar gören tarafa yasa
tarafından tanınan imkânlardan biridir?
A) Dürüstlük kuralı
B) İyiniyet kuralı
C) Eşitlik kuralı
D) Hakkaniyet ilkesi
E) Düzen kuralı
A)
B)
C)
D)
E)
10
Sözleşmeden dönme
Munzam zararın tazmini
Sözleşmenin feshi
Sözleşmenin iptali
Müspet zararın tazmini
İzleyen sayfaya geçiniz.
Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının
Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.
Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
Yayınlanmış eski sınav soruları htttp://eogrenme.anadolu.edu.tr adresinde yer alann deneme sınavı hizmetinde öğrencilerimize sunulmaktadır.
D
2015 BAHAR ARA 1611-D
12. Ayırt etme gücünden yoksun olanların
vermiş olduğu zararlardan sorumluluğun
esasını oluşturan ilke aşağıdakilerden
hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
Özen ilkesi
ad
ol
u
Ü
20 ni
Ar 14 ver
a -2 sit
Sı 01 es
na 5 i
vı Ba Aç
So ha ıkö
ru r D ğr
Ki ön etim
ta e
pç m Si
st
ığ i
e
ı
A) İptal edilebilirlik
B) Yokluk
C) Kesin hükümsüzlük
D) Eksiklik
E) Noksanlık
Hakkaniyet ilkesi
Tehlike ilkesi
Kusur ilkesi
Fedakârlığın denkleştirilmesi ilkesi
m
i
9. Kendilerine yasal danışman atanan kişilerin
yasa gereği yasal temsilcilerinin rızası ile
yapabilecekleri öngörülen işlemleri yasal
temsilcilerinin rızasını almadan yapmaları
halinde ortaya çıkan geçersizlik hali
aşağıdakilerden hangisidir?
denkleştirilmesi
esasına
13. Fedakârlığın
dayanan sorumluluğu diğer kusursuz
sorumluluk
hallerinden ayıran özellik
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Zarar doğmamış olması
B) Zarar vereninin kusurunun bulunmaması
C) Zararın olumsuz (pasif) bir davranıştan
doğmuş olması
D) Fiilin hukuka aykırı olmaması
E) Zararla hukuka aykırı davranış arasında
neden sonuç ilişkisi bulunması
10. Yetkisiz temsilci tarafından yapılan bir
sözleşmeye temsil olunanın onay vermesi
halinde sözleşmenin hüküm doğurmaya
başladığı an aşağıdakilerden hangisidir?
A) Temsil olunanının onayı verdiği an
B) Sözleşmenin yapıldığı an
C) Yetkisiz temsilcinin onayın verilmesini talep
ettiği an
temsilcinin
üçüncü
kişiyle
D) Yetkisiz
sözleşmeyi yeniden yaptığı an
E) Onay verildiğini karşı tarafın öğrendiği an
14. Hukuka aykırı fiilden zarar gören kişinin bu
fiil nedeniyle tazminat talep edebilmesi için
meydana gelen zararla ihlal edilen kural
arasında
bulunması
gereken
bağ
aşağıdakilerden hangisidir?
An
A)
B)
C)
D)
E)
11. Aşağıdaki kusursuz sorumluluk hallerinin
hangisi objektif özen yükümünün ihlaline
dayanır?
Nedensellik bağı
Hakkaniyet bağı
Kusur bağı
Amaç bağı
Hukuka aykırılık bağı
hangisi
haksız
fiil
15. Aşağıdakilerden
nedeniyle tazmini istenebilecek zarar
türlerinden biri değildir?
A) Motorlu araç işletenin sorumluluğu
gücünden
yoksun
olanların
B) Ayırtım
sorumluluğu
C) Çevre kirletenin sorumluluğu
D) Zorunluluk halinde verilen zararlardan
sorumluluk
E) Adam çalıştıranın sorumluluğu
A)
B)
C)
D)
E)
11
Yansıma zarar
Munzam zarar
Doğrudan zarar
Fiili zarar
Dolaylı zarar
İzleyen sayfaya geçiniz.
Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının
Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.
Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
Yayınlanmış eski sınav soruları htttp://eogrenme.anadolu.edu.tr adresinde yer alann deneme sınavı hizmetinde öğrencilerimize sunulmaktadır.
D
2015 BAHAR ARA 1611-D
16. Haksız fiil sonucunda açılacak maddi
tazminat
davası ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?
20. Manevi zarara uğrayan kimse dışında onun
yakınlarının da manevi tazminat talebinde
bulunabilmesinin koşulu aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Haksız fiilden zarar gören kimse tarafından
açılır.
B) Haksız fiilden zarar görenin ölmesi halinde
tazminat alacağı mirasçılarına intikal eder.
C) Haksız fiilden zarar gören tazminat alacağını
devredilir.
D) Haksız fiilden sorumlu olan kimse ölürse
tazminat yükümlülüğü sona erer.
E) Tazminat davasında ispat yükü davacıya
aittir.
ad
ol
u
Ü
20 ni
Ar 14 ver
a -2 sit
Sı 01 es
na 5 i
vı Ba Aç
So ha ıkö
ru r D ğr
Ki ön etim
ta e
pç m Si
st
ığ i
e
ı
m
i
A) Ağır bedensel zararın bulunması
B) Fiilden zarar görenin yakınlarının da
etkilenmiş olması
C) Haksız fiil nedeniyle zarar göreninin
kişiliğinin zarar görmüş olması
D) Zararın birden çok kişinin davranışından
doğmuş olması
E) Zarar vereninin ağır kusurunun bulunması
davasının
hukuki
17. Tazminat
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
niteliği
Yenilik doğuran dava
Tespit davası
Eda davası
Ayni dava
İade davası
fiil
tazminatı
belirlenirken
18. Haksız
denkleştirmeye
gidilmesinin
amacı
aşağıdakilerden hangisidir?
An
A)
B)
C)
D)
E)
Zararın miktarını azaltmak
Zarar görenin zenginleşmesini önlemek
Zararın yükünü paylaştırmak
Zararın yükünü azaltmak
Zarar göreni teselli etmek
19. Aşağıdakilerden hangisi Türk Borçlar
Kanununda
sayılan
bedensel
zarar
kalemlerinden biri değildir?
Sigorta masrafları
Tedavi giderleri
Kazanç kaybı
Ekonomik geleceğin sarsılmasından doğan
kayıplar
E) Çalışma gücünün azalmasından doğan
kayıplar
A)
B)
C)
D)
12
İzleyen sayfaya geçiniz.
Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının
Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.
Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
Yayınlanmış eski sınav soruları htttp://eogrenme.anadolu.edu.tr adresinde yer alann deneme sınavı hizmetinde öğrencilerimize sunulmaktadır.
GENEL MUHASEBE-II
D
2015 BAHAR ARA 1611-D
Geçici yatırım amacıyla alınan hisse
senetleri bilançoda aşağıdaki hesaplardan
hangisinde izlenir?
İştirakler
Bağlı menkul kıymetler
Bağlı ortaklıklar
Hisse senetleri
Diğer mali duran varlıklar
Beyaz eşya alım satımı yapan bir işletme
kendi faaliyetlerinde kullanmak amacıyla 1
Eylül 2012 tarihinde satıcı “A” İşletmesinden
kredili olarak 5.000 Türk Lirasına bir bilgisayar
satın almıştır.(KDV dikkate alınmayacaktır.)
Bu bilgilere göre yapılacak yevmiye kaydı
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
255 DEMİRBAŞLAR HS.
5.000
320 SATICILAR HS.
320.00 (A) İşletmesi Hesabı
5.000
255 DEMİRBAŞLAR HS.
5.000
336 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇ. HS.
336.00 (A) İşletmesi Hesabı
5.000
153 TİCARİ MALLAR HS.
5.000
320 SATICILAR HS.
320.00 (A) İşletmesi Hesabı
5.000
153 TİCARİ MALLAR HS.
5.000
336 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇ HS.
336.00 (A) İşletmesi Hesabı
5.000
ad
ol
u
Ü
20 ni
Ar 14 ver
a -2 sit
Sı 01 es
na 5 i
vı Ba Aç
So ha ıkö
ru r D ğr
Ki ön etim
ta e
pç m Si
st
ığ i
e
ı
A)
B)
C)
D)
E)
4.
m
i
1.
B)
C)
D)
2. Aşağıdakilerden hangisi borçlu cari hesap
şeklindeki kredilerin özelliklerinden biri
değildir?
E)
An
A) Vade süresi yoktur.
B) Bankaya olan borç büyüklüğü değişiklik
göstermez.
C) İşletme elinde para olduğunda hesaba para
yatırabilir.
D) İşletme nakde ihtiyaç duyduğunda bu
hesaptan para çekebilir.
E) İşletmenin kredi borcunu istediği zaman
ödeyebileceği için faiz gideri de en aza
indirilebilir.
3.
Borç
Senetleri
aşağıdakilerden
etmektedir?
Hesabının
hangisini
253 TESİS MAKİNE VE
CİHAZLAR HS.
320 SATICILAR HS.
320.00(A) İşletmesi
5.000
5.000
5. Aşağıdakilerden hangisi, yapılan analizler
sonucunda banka tarafından verilecek
borçlu cari hesap şeklindeki kredilerin
verilme şekillerinden biri değildir?
kalanı
ifade
A) İşletmenin borçlu olarak imzasını taşıyan
keşide ettiği tüm ticari senetlerin tutarını
B) İşletmenin borçlu olarak imzasını taşıyan
ciro ettiği ticari senetlerin tutarını
C) İşletmenin borçlu olarak imzasını taşıyan
tedavüldeki ticari senetlerin tutarını
D) İşletmenin borçlu olarak imzasını taşıyan
lehine düzenlenmiş ticari senetlerin tutarını
E) İşletmenin borçlu olarak imzasını taşıyan ve
ödenmiş olan senetlerin tutarını
A) İşletmenin ticari itibarına güvenilerek
verilebilir.
B) İşletmenin kefil gösterdiği kişi ya da kişilerin
ticari itibarına güvenilerek verilebilir.
C) Maddi teminat karşılığı verilebilir.
D) İşletmenin kurucu ortağına güvenilerek
verilebilir.
E) Kefalet karşılığı verilebilir.
13
İzleyen sayfaya geçiniz.
Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının
Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.
Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
Yayınlanmış eski sınav soruları htttp://eogrenme.anadolu.edu.tr adresinde yer alann deneme sınavı hizmetinde öğrencilerimize sunulmaktadır.
D
2015 BAHAR ARA 1611-D
8. Herhangi bir fiziksel varlığı bulunmayan ve
işletmenin
bir
yıldan
uzun
süre
faaliyetlerinde
yararlandığı
veya
yararlanmayı
beklediği
aktifleştirilen
giderler ile belli koşullar altında hukuken
himaye gören haklar ve şerefiyelere ne ad
verilir?
6. İşletme 1 Aralık 2014 tarihinde 90 gün vadeli
olarak çıkardığı 500.000 Türk Lira nominal
değerli, %16 faizli finansman bonolarını peşin
değeri olan 481.232 Türk Lirasından satmıştır.
A) Maddi duran varlık
B) Dönen varlık
C) Özel tükenmeye tabi maddi varlıklar
D) Finansman bonoları
E) Maddi olmayan duran varlık
100 KASA HS.
481.232
780 FİNANSMAN GİDERLERİ HS.
18.768
305 ÇIKARILMIŞ BONO VE
500.000
SENETLER HS.
-305.00 Çıkarılmış Finansman
Bonoları
ad
ol
u
Ü
20 ni
Ar 14 ver
a -2 sit
Sı 01 es
na 5 i
vı Ba Aç
So ha ıkö
ru r D ğr
Ki ön etim
ta e
pç m Si
st
ığ i
e
ı
A)
m
i
Bu bilgilere göre yapılacak yevmiye kaydı
aşağıdakilerden hangisidir?
B)
C)
100 KASA HS.
500.000
305 ÇIKARILMIŞ BONO VE
500.000
SENETLER HS.
-305.00 Çıkarılmış Finansman
Bonoları
9.
100 KASA HS.
481.232
308 MENKUL KIYMET İHRAÇ
FARKLARI HS.
18.768
305 ÇIKARILMIŞ BONO VE
500.000
SENETLER HS.
-305.00 Çıkarılmış Finansman
Bonoları
D)
100 KASA HS.
481.232
305 ÇIKARILMIŞ BONO VE
481.232
SENETLER HS.
-305.00 Çıkarılmış Finansman
Bonoları
E)
100 KASA HS.
500.000
305 ÇIKARILMIŞ BONO VE
481.232
SENETLER HS.
305.00 Çıkarılmış Finansman
Bonoları
308 MENKUL KIYMET İHRAÇ
18.768
FARKLARI HS.
İşletme bir demirbaşının yenilenmesi için T 1
yılında pasifte “Özel fonlar” hesabında 50.000
Türk Lirası kaydetmiştir. T 2 yılında 300.000
Türk Lirasına aldığı yeni demirbaş için %20
amortisman ayırmıştır.
Bu bilgilere göre işletmenin T 2 yılında
genel yönetim gideri olarak kaydetmesi
gereken tutar kaç Türk Lirasıdır?
A)
B)
C)
D)
E)
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
10. Esas faaliyetlerle ilgili olarak hammaddemalzeme, ticari mal ya da hizmet kredili
olarak satın alındığında işletmenin borcu
aşağıdaki hesaplardan hangisinde izlenir?
A) Alıcılar Hesabında
B) Ticari Borçlar Hesabında
C) Ertelenmiş Ticari Borçlar Vade
Hesabında
D) Diğer Çeşitli Borçlar Hesabında
E) Satıcılar Hesabında
11.
İŞTİRAKLER HS.
An
İŞTİRAKLER YENİDEN
DEĞERLEME ARTIŞLARI HS.
Farkı
XXX
XXX
Bu yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden
hangisine aittir?
7. Aşağıdakilerden hangisi kısa vadeli yabancı
kaynaklarda yer alır?
A)
B)
C)
D)
305 Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler
400 Banka Kredileri
405 Çıkarılmış Tahviller
408 Menkul Kıymetler İhraç Farkı
E) 409 Diğer Mali Borçlar
14
A) Yeniden değerleme sonucunda değer artış
fonu sağlanmasına
B) İştiraklerin elden çıkarılmasına
sermaye
artırımını
yeniden
C) Şirketin
değerleme sebebiyle oluşan değer artış
fonlarını sermayeye eklemesiyle yapmasına
D) Yeniden değerleme sonucunda meydana
gelen artışların ortaklara dağıtılmasına
E) İştirakler
hesabında meydana gelen
azalmaya
İzleyen sayfaya geçiniz.
Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının
Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.
Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
Yayınlanmış eski sınav soruları htttp://eogrenme.anadolu.edu.tr adresinde yer alann deneme sınavı hizmetinde öğrencilerimize sunulmaktadır.
D
2015 BAHAR ARA 1611-D
12. Poliçeyi hazırlayan tarafa ne ad verilir?
Muhatap
Keşideci
Emre yazılı senet
Lehtar
Alacaklı
Bu bilgilere göre satıcı C İşletmesine olan
borç kaç Türk Lirasıdır?
33.000
100.000
110.000
130.000
143.000
ad
ol
u
Ü
20 ni
Ar 14 ver
a -2 sit
Sı 01 es
na 5 i
vı Ba Aç
So ha ıkö
ru r D ğr
Ki ön etim
ta e
pç m Si
st
ığ i
e
ı
A)
B)
C)
D)
E)
m
i
A)
B)
C)
D)
E)
16. Peşin fiyatı 100.000 Türk Lirası olan malların 3
ay vadeli satış fiyatı 130.000 Türk Lirasıdır.
İşletme bu malları 3 ay vadeli olarak “C”
işletmesinden satın almıştır. Mal alışı %10
KDV’ye tabidir.
13. Bir işletmenin toplam sermayesinin % 10
ile % 50 arasındaki sermaye payını temsil
eden hisse senetleri edinildiğinde, iştirak
için sermaye taahhüdünde bulunulduğunda
aşağıdaki
hesaplardan
hangisi
borçlandırılır?
17. Türkiye Muhasebe Standartlarına göre, bir
demirbaşın vadeli alınması halinde vade
farkı aşağıdaki hesaplardan hangisine
kaydedilmelidir?
A) İştiraklere Sermaye Taahhütleri Hesabı
B) Bağlı Menkul Kıymetler Hesabı
C) Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü
Hesabı
D) Diğer Mali Duran Varlıklar Hesabı
E) İştirakler Hesabı
A)
B)
C)
D)
E)
18. İşletmenin gelir yaratma potansiyeli ve
yatırımcıların
bu
hisse
senedinden
bekledikleri kazanç oranına göre bir takım
teknikler
kullanılarak
hesaplanan ve
yatırımcıların o hisse senedi için ödemeye
hazır oldukları değere ne ad verilir?
14. Türkiye Muhasebe Standartlarına göre yıllık
amortisman paylarının hesaplanmasında
aşağıdaki
yöntemlerden
hangisi
kullanılmaz?
A)
B)
C)
D)
A) Değişen paylı amortisman yöntemi
B) Azalan paylı amortisman yöntemi
C) Yeniden değerleme paylı amortisman
yöntemi
D) Artan paylı amortisman yöntemi
E) Eşit paylı amortisman yöntemi
An
Demirbaşlar Hesabına
Genel Yönetim Giderleri Hesabına
Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabına
Finansman Giderleri Hesabına
Reeskont Hesabına
Gerçek değer
Piyasa değeri
Tasfiye değeri
İhraç değeri
E) Defter değeri
19. Bankaların maddi kıymetlerin rehni karşılığı
ve bir vade veya olayın doğması ile sınırlı
olmak üzere verdikleri kredilere ne ad
verilir?
A)
B)
C)
D)
E)
15. Aşağıdakilerden hangisi, TMS’ye göre
maddi ve maddi olmayan duran varlık
maliyetine alınmayan ve gerçekleştiğinde
dönem gideri kaydedilen harcamalardan
biri değildir?
A) Maddi duran varlığın restorasyonuna ilişkin
harcamalar
B) Yeni bir tesis açılmasına ilişkin harcamalar
C) Yeni bir ürün ve ya hizmetin tanıtılmasına
ilişkin harcamalar
D) Borçlanma maliyetleri
E) Yönetim giderleri kapsamındaki harcamalar
Borçlu cari hesap şeklindeki nakit kredi
Iskonto şeklindeki kredi
Teminatlı kredi
Avans şeklindeki kredi
İştira şeklindeki kredi
20. Aşağıdaki oranlardan hangisi bir şirketin
hisse senedinin nominal değerini verir?
A)
B)
C)
D)
E)
15
Özkaynaklar/Hisse Sayısı
Sermaye/Hisse Sayısı
Aktif Toplamı/Hisse Sayısı
Piyasa Değeri/Hisse Sayısı
Pasif Toplamı/Hisse Sayısı
TEST BİTTİ.
Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının
Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.
Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
Yayınlanmış eski sınav soruları htttp://eogrenme.anadolu.edu.tr adresinde yer alann deneme sınavı hizmetinde öğrencilerimize sunulmaktadır.
SINAVDA UYGULANACAK KURALLAR
m
i
9. Kopya çekmek, vermek ya da çekilmesine yardımcı
olmak vb. eylemlerde bulunan öğrenciler hakkında
Bireysel Sınav İptal Tutanağı düzenlenir, o
oturumdaki sınavları geçersiz sayılır ve kopya
olayının gerçekleştiği sınav dönemini izleyen ilk
sınav döneminde hiçbir dersin sınavına giremezler.
10. Cevap kâğıdını ve/veya soru kitapçığını yırtmak,
başka bir öğrencinin yerine sınava girmek ya da
kendisi yerine başka birini sınava sokmak
eylemlerinden herhangi birini gerçekleştiren
öğrenciler hakkında Bireysel Sınav İptal Tutanağı
tutulur, o oturumdaki sınavları geçersiz sayılır ve
haklarında ilgili Fakülte tarafından disiplin
soruşturması açılır.
11. Sınav başlamadan önce Sınav Giriş Belgenizi,
Öğrenci Kimlik Kartınızı (veya Öğrenci Tanıtım Kartı
veya Sınavda Geçerli Öğrenci Kimlik Belgesi),
Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgenizi sıranızın
üzerine bırakınız.
12. Soru kitapçığındaki her bir derse ait testi
cevaplamanız için verilen süre 30 dakikadır.
13. Soru kitapçığınızı aldığınızda sayfalarına hızlıca
bakarak hatalı ya da eksik baskı olup olmadığını
kontrol ediniz. Hata/eksik olması durumunda
kitapçığınızın değiştirilmesi için derhâl Salon
Başkanına başvurunuz. Sınav görevlileri sınavın
başladığını
belirtmeden
kitapçığınızı
tekrar
açmayınız.
14. Soru kitapçığınızdaki ilgili alanlara ad, soyadı,
TCKN, sınav salon no, sıra no bilgilerinizi eksiksiz
doldurarak imzanızı atınız. Soru kitapçığınızın
sayfalarındaki boş yerleri müsvedde amacıyla
kullanabilirsiniz.
15. Cevap kâğıdınızda belirtilen kitapçık kodu ile soru
kitapçığınızın kodunu karşılaştırınız. Aynı değilse,
sınav görevlilerine durumu bildirerek doğru
kitapçığın verilmesini talep ediniz.
16. Cevaplarınızı, cevap kâğıdında ilgili ders için
ayrılmış olan alana, cevap yerinin dışına taşırmadan
işaretleyiniz. Soru kitapçığı üzerinde yapılan
işaretlemeler değerlendirmeye alınmayacaktır.
17. Cevap kâğıdı üzerinde değişiklik yapmak
istediğinizde, iz bırakmayan bir silgi kullanınız.
Cevap kâğıdınızı buruşturmayınız, katlamayınız ve
üzerine gereksiz hiçbir işaret koymayınız.
18. Yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır. Bu
nedenle cevapsız soru bırakmamanız yararınıza
olacaktır.
19. Her sorunun tek bir doğru cevabı vardır. Bir soru için
birden çok cevabı işaretlerseniz, o soruyu yanlış
cevaplamış sayılacaksınız.
20. Soruların ait olduğu derslerin içeriklerinde,
basımdan sonra değişiklik yapılmış olabilir. Bir
sorunun cevabı sonraki düzenlemelerle değişmiş
olsa bile, o soruyu ders kitabınızda verilen bilgileri
dikkate alarak cevaplayınız.
21. Sınav bitiminde, cevap kâğıdınızı ve soru
kitapçığınızı salon görevlilerine eksiksiz biçimde
teslim ediniz. Sınav bittikten sonra gönderilen cevap
kâğıtları dikkate alınmayacaktır.
An
ad
ol
u
Ü
20 ni
Ar 14 ver
a -2 sit
Sı 01 es
na 5 i
vı Ba Aç
So ha ıkö
ru r D ğr
Ki ön etim
ta e
pç m Si
st
ığ i
e
ı
1. Sınavın ilk 30 dakikası ve son 5 dakikası içinde,
sınavınızı
tamamlasanız
bile
salondan
çıkamazsınız. Herhangi bir nedenle salondan
çıktığınız takdirde, sınava devam etmenize izin
verilmez.
2. Sınavda hesap makinesi kullanabilirsiniz. Ancak,
kullanacağınız makinede alfabetik tuş takımı (A, B,
C, …) ve program yapılmasına, saklanmasına,
çalıştırılmasına imkân veren EXE, STORE, RUN vb.
tuşlar bulunamaz.
3. Kâğıt, kitap, defter, not vb. dokümanlar; pergel,
açıölçer, cetvel vb. araçlar; cep telefonu, bilgisayar,
tablet, telsiz, kamera vb. iletişim, depolama, kayıt ve
veri aktarma cihazları; ruhsatlı veya resmi amaçlı
olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek nesneler
ile sınava girmek kesinlikle yasaktır.
4. Sınav süresince görevlilerle konuşmak, görevlilere
soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de
öğrencilerle yakından ve alçak sesle konuşmaları
yasaktır. Gerekli durumlarda görevliler yerinizi
değiştirebilir.
5. Size verilen cevap kâğıdının üzerindeki TCKN, ad,
soyadı, bilgilerini kontrol ediniz, üzerindeki ilgili
alanları doldurarak imzalayınız. Bu bilgiler size ait
değilse, görevlileri uyararak size ait cevap kâğıdını
isteyiniz. Başka öğrenciye ait cevap kâğıdı kullanan
öğrencilerin o oturumdaki sınavları geçersiz sayılır.
6. Cevap kâğıdı üzerine test grubunu (kitapçık türünü)
(A, B, C, D) kodlamayan veya birden fazla kodlama
yapan öğrencilerin sınavları geçersiz sayılır.
7. Cevap kâğıdınıza yazacağınız her türlü yazı ve
yapacağınız işaretlemeler için koyu yazan siyah
kurşun kalem kullanmalısınız. Siyah kurşun kalem
dışında farklı bir kalem (tükenmez, mürekkepli ya da
renkli vb.) kullanan öğrencilerin sınavları geçersiz
sayılır.
8. Aşağıdaki
durumlarda
sınav
görevlileri
tarafından Bireysel Sınav İptal Tutanağı
düzenlenir ve ilgili öğrencilerin o oturumdaki
sınavları geçersiz sayılır:
a) Sınav kurallarına ve sınav görevlilerinin
uyarılarına uymamak, sınav düzenini bozmak,
b) Kâğıt, kitap, defter, not vb. dokümanları; pergel,
açıölçer, cetvel vb. araçları; cep telefonu,
bilgisayar, tablet, telsiz, kamera vb. iletişim,
depolama, kayıt ve veri aktarma cihazlarını;
ruhsatlı veya resmi amaçlı olsa bile silah ve silah
yerine
geçebilecek
nesneleri
yanında
bulundurmak,
c) Alfabetik tuş takımı (A, B, C, …) ve program
yapılmasına, saklanmasına, çalıştırılmasına
imkân veren EXE, STORE, RUN vb. tuşlar
bulunan hesap makineleri kullanmak,
d) Sınav sırasında kalem, silgi vb. araç-gereç
paylaşımında bulunmak,
e) Cevapları, cevap kâğıdı dışında bir yere yazmak
ve sınav salonundan dışarı çıkarmak,
f) Resmi kıyafetle (kıtalarından izinli er ve erbaşlar
haricinde) sınava girmek,
g) Sınava girebilmek için gerekli belgeleri eksik
olduğu halde sınava katılıp, cevap kâğıdında
işaretleme yapmak,
h) Sınav
görevlileri
tarafından
öğrencinin
kimliğinden şüphe duyulması,
i) Cevap kâğıdını ve/veya soru kitapçığını sınav
görevlilerine eksiksiz ve sağlam bir şekilde teslim
etmemek, sınav salonu dışına çıkarmak.
SINAV KURALLARINA UYDUĞUNUZ İÇİN
TEŞEKKÜR EDER, SINAVINIZDA BAŞARILAR
DİLERİZ.
Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının
Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır.
Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
Download