Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2014

advertisement
Yayınlanmıú eski sınav soruları htttp://eogrenme.anadolu.edu.tr adresinde yer alann deneme sınavı hizmetinde ö÷rencilerimize sunulmaktadır.
İSLAM TARİHİ VE MEDENİYETİ-I
A
2015 GÜZ ARA 1186-A
aşağıdaki
Muhammed'in
5. Hz.
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Aslen Arap olmayıp sonradan Araplaşan
kabilelerden meydana gelmektedirler.
sütannesi
A) Âmine
B) Selmâ bint Zeyd
B) Yerleşik bir hayat tarzını benimsemişlerdir.
C) Şeyma bint Hâris
C) Kuzey Arapları olarak da bilinirler.
D) Fâtıma bint Esed
D) Adnânîler olarak isimlendirilmişlerdir.
m
i
1. Arab-ı Müsta'ribe ile ilgili
ifadelerden hangisi yanlıştır?
E) Halîme bint Ebû Züeyb
u
Ü
20 niv
14 er
Ar -2 site
a 01 si
Sı 5 A
na G çı
v üz kö
Ki D ÷r
ta ön et
pç e im
ı÷ m S
ı i
is
te
E) Soyları Hz. İsmail'e dayanmaktadır.
üzerinde
bulunan
bütün
2. Arabistan
vahaların en önemli ağacı aşağıdakilerden
hangisidir?
hangisi
Müslüman
6. Aşağıdakilerden
olmadığı halde Hz. Muhammed'i himaye
etmeye devam etmiştir?
A) Hurma
A) Ebû Leheb
B) Ladin
B) Abbas
C) Çam
C) Hamza
D) Köknar
D) Ebû Tâlib
E) Ceviz
E) Hâris
3. Arabistan'daki panayırlar ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?
7. Hz. Muhammed Hz. Hatice ile evlendiğinde
kaç yaşında idi?
A) Arabistan'ın en geniş ticari faaliyetleri bu
panayırlarda meydana gelmiştir.
A) 25
B) Panayırlarda ikili ilişkiler geliştirilmiş, ihtilaflar
çözülmüş ve antlaşmalar imzalanmıştır.
B) 28
C) 30
C) Bir kısmı uluslararası mahiyette olup
yabancı tüccarlar panayırlara katılmıştır.
D) 35
E) 40
D) Arabistan yarımadasının en ünlü panayırı
Zülmecâz panayırıdır.
ad
ol
E) Dönemin en ünlü şairlerinin katıldığı
panayırlar, edebi birer kongre görevi
görmüştür.
An
Kerim'deki
Tebbet
sûresi
8. Kur'an-ı
aşağıdakilerin hangisinden bahsetmiştir?
4. Aşağıdakilerden hangisi Arab-ı
kabilelerinden biri değildir?
A) Ebû Cehil ve
düşmanlığından
baide
arkadaşlarının
İslâm
B) Hz. Ebû Bekir ve İslâm'a hizmetlerinden
A) Semûd
C) Velîd b. Mugire'nin kötülüklerinden
B) Medyen
D) Ebû Leheb'in İslâm düşmanlığı ve hak ettiği
cezasından
C) Âd
D) Casim
E) Velid b. Mugire
fedakârlıklarından
E) Kahtaniler
5
ve
Müslümanların
İzleyen sayfaya geçiniz.
Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmıú olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının
Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, foto÷raflarının çekilmesi, herhangi bir yolla ço÷altılması ya da kullanılması yasaktır.
Bu yasa÷a uymayanlar gerekli cezai sorumlulu÷u ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peúinen kabullenmiú sayılır.
Yayınlanmıú eski sınav soruları htttp://eogrenme.anadolu.edu.tr adresinde yer alann deneme sınavı hizmetinde ö÷rencilerimize sunulmaktadır.
A
2015 GÜZ ARA 1186-A
9. İfk hadisesi (Hz. Âişe'ye
savaştan sonra olmuştur?
12. Resul-i Ekrem'in emri ile ilk sabah ezanını
aşağıdakilerden hangisi okumuştur?
iftira) hangi
A) Hz. Ömer
B) Benî Nadîr Gazvesi
B) Hz. Osman
C) Huneyn Gazvesi
C) Abdullah b. Zeyd b. Sa'lebe
D) Tebük Seferi
D) Ömer b. Abdülaziz
E) Hendek Gazvesi
E) Bilâl
u
Ü
20 niv
14 er
Ar -2 site
a 01 si
Sı 5 A
na G çı
v üz kö
Ki D ÷r
ta ön et
pç e im
ı÷ m S
ı i
is
te
m
i
A) Benî Mustalik (Müreysî) Gazvesi
13. Mûte Savaşı'nın sebebi aşağıdakilerden
hangisidir?
10. Hz.
Muhammed'in Âmir b. Sa'sa'a
kabilesine İslâm'ı öğretmek için gönderdiği
70 (veya 40) sahabînin öldürülmesiyle
sonuçlanan ve Hz. Muhammed'i çok üzen
olay aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bizans'ın Medine'ye baskın için hazırlık
yapmış olması
B) Bizans'a karşı Sâsânîler'e destek verilmesi
A) Huneyn Gazvesi
C) Hz. Muhammed'in elçisinin öldürülmesi
B) Recî' Vak'ası
C) Müreysî Gazvesi
D) Düşman
edilmesi
D) Bi'rimaûne faciası
E) Bölge halkının cizyelerini göndermemesi
kuvvetlerinden
ganimet
elde
E) Mûte Savaşı
Nebevîye’ye
14. Mescid-i
aşağıdakilerden
hangisi
konulmuştur?
11. Vedâ Hutbesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
ilk
kitabe
zamanında
A) Ömer b Abdülaziz
A) Hz. Muhammed kendisinin Arap olduğunu
hatırlatarak Arapların diğer milletlerden daha
üstün olduğunu ifade etmiştir.
B) Hz. Ebû Bekir
C) Velid b. Abdülmelik
D) Hz. Osman
B) Hz. Muhammed ırk, renk ve kavmiyete
dayalı üstünlük iddialarını reddedip Allah
katında gerçek üstünlüğün takva ile mümkün
olacağını ilân etmiştir.
An
ad
ol
E) Mehdî-Billah
C) Emanete ve kul haklarına riayet, kadın
haklarının
korunması, can
ve mal
güvenliğinin sağlanması, suçun şahsiliği,
zulmetmekten ve zulme boyun eğmekten
uzak durulması gibi evrensel prensiplere
vurgu yapılmıştır.
15. Aşağıdakilerden
hangisi
Mescid-i
Nebevî'nin bölümlerinden biri değildir?
D) Faiz ve kan davaları gibi Câhiliye dönemi
adet ve uygulamalar kaldırılmıştır.
A) Hücre-i Saadet
B) Hacerü'l-esved
E) İslâm kardeşliğine, birlik ve beraberliğe
vurgu yapılmış, Müslümanların gücünü
zayıflatan ihtilaf, çekişme ve düşmanlıklara
karşı uyarıda bulunulmuştur.
C) Babürrahme
D) Kubbetü'l-hadra
E) Ravza-i Mutahhara
6
İzleyen sayfaya geçiniz.
Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmıú olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının
Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, foto÷raflarının çekilmesi, herhangi bir yolla ço÷altılması ya da kullanılması yasaktır.
Bu yasa÷a uymayanlar gerekli cezai sorumlulu÷u ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peúinen kabullenmiú sayılır.
Yayınlanmıú eski sınav soruları htttp://eogrenme.anadolu.edu.tr adresinde yer alann deneme sınavı hizmetinde ö÷rencilerimize sunulmaktadır.
A
2015 GÜZ ARA 1186-A
16. Mısır fatihi aşağıdakilerden hangisidir?
20. Hz.
Ebû
Bekir'in
Türk
ve
İran
edebiyatlarında
"Yar-ı
gar"
şeklinde
nitelendirilmesinin
nedeni
aşağıdaki
olaylardan hangisidir?
A) Ebû Ubeyde b. Cerrah
B) Halid b. Velid
C) Ebû Musa el-Eşarî
A) İlk halife olması
D) İkrime b. Ebû Cehil
m
i
B) Hz. Muhammed'in ölümünden sonra siyasi
otoriteyi ele geçirmesi
E) Amr b. Âs
te
C) Hicret esnasında Hz. Muhammed'e eşlik
etmesi
u
Ü
20 niv
14 er
Ar -2 site
a 01 si
Sı 5 A
na G çı
v üz kö
Ki D ÷r
ta ön et
pç e im
ı÷ m S
ı i
is
D) İlk Müslümanlardan biri olması
17. Aşağıdakilerden hangisi Hz.
çocuklarından biri değildir?
E) Kur'an-ı Kerim'in onun döneminde kitap
haline getirilmesi
Hatice’nin
A) Rukıyye
B) İbrahim
C) Kasım
D) Zeyneb
E) Fâtıma
18. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed'in
ölümünden
sonra
bazı
kimselerin
peygamberlik iddiasıyla ortaya çıkmasının
temel nedenlerinden biri değildir?
A) Dini inanışların yüzeysel kalması
B) Eski putperest alışkanlıklardan tamamen
vazgeçilememiş olması
C) Hz. Ebû Bekir'in kabilelere baskı yapması
D) İslâmiyet'in sadece siyasi bağlılık olarak
algılanması
An
ad
ol
E) Bazı kabilelerin İslâmiyet'i henüz tam olarak
benimseyememiş olması
19. Aşağıdakilerden hangisi
icraatlarından biri değildir?
Hz.
Ömer'in
A) Yeni şehirlerin kurulması
B) Fethedilen yerlerin savaşanlar arasında
dağıtılması
C) Orduları sevki ve savaşları idare etmesi
D) İslâmiyet'in tebliğ ve öğretilmesine önem
verilmesi
E) Fetihleri organize etmesi
7
İzleyen sayfaya geçiniz.
Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmıú olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının
Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, foto÷raflarının çekilmesi, herhangi bir yolla ço÷altılması ya da kullanılması yasaktır.
Bu yasa÷a uymayanlar gerekli cezai sorumlulu÷u ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peúinen kabullenmiú sayılır.
Download