2015 Konu Dizini

advertisement
2015 Konu Dizini
Abdusens felci / Abducens palsy................................................... 179
Adenovirus / Adenovirus............................................................... 119
Ailevi eksudatif vitreoretinopati /
Familial exudative vitreoretinopathy............................................ 164
Alkali yanık / Alkali burn.............................................................. 182
Anjiyoid striya / Angioid streaks................................................... 268
Anti-VEGF / Anti-VEGF................................................................. 31
Arka kapsül kesafeti / Posterior capsule opacification............... 1,47
Aşağı vuruş / Downshoot............................................................... 152
Az görme / Low vision..................................................................... 25
Az görmeye yardımcı cihazlar / Low vision aids.......................... 25
Behçet / Behçet’s.............................................................................. 146
Bevasizumab / Bevacizumab........................................................... 31
Biyomikroskopi / Biomicroscopy.................................................. 132
Bleb / Bleb........................................................................................ 132
Blefarit / Blepharitis............................................................................ 5
Blephrospazm / Blepharospasm........................................................ 9
Botulinum toksin / Botulinum toxin................................................ 9
Cerrahi / Surgery............................................................................ 197
Cerrahi tedavi / Surgical treatment.............................................. 182
Cevap / Response............................................................................. 197
Çift başlı pterjiyum / Double-headed pterygium......................... 249
Çukurluk disk oranı / Cup-disc ratio........................................... 111
Dakriyosistorinostomi / Dacryocystorhinostomy......................... 60
Dang ateşi / Dengue fever ............................................................. 223
Dermis yağ grefti / Dermis-fat graft............................................... 65
Dev maküla deliği / Giant macular hole........................................ 79
Diabetik maküla ödemi / Diabetic macular edema...................... 18
Diğer göz / Fellow eye..................................................................... 111
Diplopi / Diplopia..................................................................... 81, 175
Diskeratozis konjenita / Dyskeratosis congenita........................... 40
Diyabet / Diabetes............................................................................. 47
Diyabetes mellitus / Diabetes mellitus..................................... 46,193
Diyabetik maküler ödem / Diabetic macular edema................... 92
Doz / Dose....................................................................................... 197
Duane retraksiyon sendromu / Duane retraction syndrome..... 152
Duyusal / Sensory........................................................................... 254
Eğitim / Education.......................................................................... 102
Eksternal dakriosistorinostomi /
External dacryocystorhinostomy................................................... 208
Ekzenterasyon / Exenteration....................................................... 169
En iyi düzeltilmiş görme keskinliği /
Best-corrected visual acuity.............................................................. 18
Endoskopik / Endoscopic................................................................. 60
Endoskopik sinüs cerrahisi /
Endoscopic sinus surgery........................................................... 42,175
Enoftalmi / Enophthalmos............................................................. 125
Entropiyon / Entropion.................................................................. 203
Enükleasyon / Enucleation.............................................................. 71
Epidemik keratokonjonktivit /
Epidemic keratoconjunctivitis........................................................ 119
Fakoemülsifikasyon / Phacoemulsification.................................... 56
Fasiyal paralizi / Facial paralysis..................................................... 81
Femtosaniye lazer / Femtosecond laser........................................... 97
Fistül / Fistula................................................................................... 84
Flavivirus / Flavivirus..................................................................... 223
Fonksiyonel nazolakrimal drenaj tıkanıklığı /
Functional nasolacrimal drainage obstruction............................. 208
Fotokeratit / Photokeratitis............................................................ 226
Frontal sinüzit / Frontal sinusitis.................................................... 84
Fundus otofloresans / Fundus autofluorescence.......................... 235
FZD4 / FZD4................................................................................... 164
Galilei / Galilei................................................................................ 243
Gangliyon hücre kompleksi / Ganglion cell complex.................. 229
Gebelikte göz hastalıkları /
Ocular diseases in pregnancy......................................................... 213
Gebelikte göz tedavisi /
Treatment of the eye during pregnancy......................................... 213
Geriletme / Recession..................................................................... 197
Glob retraksiyonu / Globe retraction............................................ 152
Glokom / Glaucoma.................................................................... 77,86
Görme azlığı / Decreased vision...................................................... 79
Görme keskinliği / Visual acuity.................................................. 254
Göz / Eye.......................................................................................... 213
Göz dışı kas yaralanması / Extraocular muscle injury............... 175
Göz içi basıncı / Intraocular pressure............................................. 18
Göz içi lens düşmesi / Intraocular lens dislocation....................... 56
Göz kapağı cerrahisi / Eyelid surgery........................................... 203
Gözlemci içi / Intraobserver.......................................................... 243
Gözlemciler arası / Interobserver repeatability............................ 243
Gözyaşı / Tear................................................................................. 142
Gözyaşı osmolaritesi / Tear film osmolarity ................................... 5
Gram-negatif bakteri / Gram-negative bacteria.......................... 193
Gün içi değişim / Diurnal variation............................................... 52
Hamilelik / Pregnancy.................................................................... 213
Hasta memnuniyeti / Patient satisfaction...................................... 65
HELLP sendromu / HELLP syndrome......................................... 271
Hemifasiyal spazm / Hemifacial spasm............................................ 9
Herediter retina distrofileri /
Hereditary retinal dystrophy............................................................ 25
Hipertansiyon / Hypertension......................................................... 92
Homosistein / Homocysteine......................................................... 146
HRT II / HRT II.............................................................................. 111
Hypoglobus / Hypoglobus.............................................................. 125
İmmunsupresif ilaçlar / Immunosuppressive drugs..................... 115
İn vivo konfokal mikroskopi /
In vivo confocal microscopy................................................37,119,132
İnfantil ezotropya / Infantile esotropia......................................... 197
İnfliksimab / Infliximab................................................................. 138
İntra-arteriyel kemoterapi /
Intra-arterial chemotherapy...................................................... 71,259
2015 Konu Dizini
İntraoküler basınç / Intraocular pressure....................................... 86
İntrapapiller kanama / Intrapapillary hemorrhage....................... 77
İntravenöz kemoredüksiyon /
Intravenous chemoreduction............................................................ 71
İntravitreal kemoterapi / Intravitreal chemotherapy.................. 259
İntravitreal steroid enjeksiyonu /
Intravitreal steroid injection............................................................. 86
İntravitreal triamsinolon asetonid /
Intravitreal triamcinolone acetonide............................................... 18
Kalp nakli / Cardiac transplantation............................................ 115
Kalp yetmezliği / Heart failure...................................................... 179
Kanalikül kesisi / Canalicular laceration....................................... 14
Kapsülovitrektomi / Capsulovitrectomy........................................... 1
Katarakt / Cataract........................................................................... 46
Katarakt cerrahisi / Cataract surgery........................................ 46,97
Kemoreduksiyon / Chemoreduction............................................. 259
Keratit / Keratitis............................................................................. 220
Kırılma zamanı / Break-up time................................................... 142
Kısaltma / Resection....................................................................... 197
Kızılötesi otofloresans / Near-infrared autofluorescence............ 235
Klinik aktivite skorlaması / Clinical activity score...................... 156
Komplikasyon / Complication.................................................... 84,97
Konfokal mikroskopi / Confocal microscopy............................... 188
Konjonktiva otogrefti / Conjunctival autograft........................... 249
Konjunktival flora / Conjunctival flora........................................ 193
Kontakt lens / Contact lens............................................................ 102
Kontrolsüz satış / Uncontrolled selling......................................... 102
Kornea / Cornea.............................................................................. 226
Kornea endotel hücre dansitesi /
Cornea endothelial cell density...................................................... 188
Kornea perforasyonu /
Corneal perforation......................................................................... 239
Korneal neovaskülarizasyon / Corneal neovascularization......... 31
Koroid kalınlığı / Choroidal thickness.......................................... 239
Koryoretinit / Chorioretinitis........................................................ 122
Körlük / Blindness............................................................................. 42
Kraniyal sinir felci / Cranial nerve palsies..................................... 81
Kuru göz / Dry eye....................................................................... 5,138
Kuyruklu yıldız (comet) bulgusu / Comet lesions...................... 268
Lakrimal sintigrafi / Lacrimal scintigraphy................................. 208
Laser flaremetre / Laser flaremetre................................................. 52
Lazer kapsülotomi / Laser capsulotomy......................................... 47
Leptin / Leptin................................................................................. 146
LRP5 / LRP5.................................................................................... 164
Maküla deliği / Macular hole........................................................ 274
Maküla kalınlığı / Macular thickness............................................ 239
Maküler hemoraji / Macular hemorrhage................................... 271
Manyetik rezonans görüntüleme /
Magnetic resonance imaging.......................................................... 105
Mavi ışık / Blue-light ..................................................................... 235
Medikal tedavi / Medical treatment.............................................. 182
Meibomianit / Meibomianitis........................................................ 203
Monoka tüp / Monoka stent............................................................ 14
Mukormikozis / Mucormycosis..................................................... 169
Multiple skleroz / Multiple sclerosis................................................ 81
Nd: YAG lazer / Nd: YAG laser........................................................ 47
NDP / NDP...................................................................................... 164
Non-arteritik iskemik optik nöropati /
Non-arteritic ischemic optic neuropathy....................................... 111
Oftalmik komplikasyonlar / Ophthalmic complications............ 115
Oftalmomiyazis eksterna / Ophthalmomyiasis externa............. 220
Oküler hipertansiyon / Ocular hypertension............................... 229
Oküler yüzey / Ocular surface....................................................... 182
Optik disk morfolojisi / Optic disc morphology.......................... 111
Optik düşük koherens reflektometre /
Optical low-coherence reflectometry............................................. 188
Optik koherens tomografi /
Optical coherence tomography....................................................... 274
Orbita / Orbit............................................................................. 84,128
Orbita dekompresyonu / Orbital decompression........................ 156
Orbita kavernöz hemanjiomu /
Orbital cavernous hemangioma..................................................... 105
Orbita tutulumu / Orbital involvement........................................ 169
Orbital radyoterapi / Orbital radiotherapy.................................. 156
Orbitotomi / Orbitotomy............................................................... 105
Organ nakli / Organ transplantation............................................ 115
Otolojik T-tüp / Otological T-tube.................................................. 60
Ozmolarite / Osmolarity................................................................ 142
Ön kamara bulanıklığı / Anterior chamber flare.......................... 52
Ön segment optik koherens tomografi /
Anterior segment optical coherence tomography.......................... 132
Paranazal sinüs mukoseli / Paranasal sinus mucocele................ 128
Parkinson / Parkinson’s.................................................................. 142
Patern elektroretinogram / Pattern electroretinogram............... 229
Peripapiller retina sinir lifi tabakası kalınlığı /
Peripapillary retinal nerve fiber layer thickness........................... 239
Preeklampsi / Preeclampsia........................................................... 271
Primer açık açılı glokom /
Primary open-angle glaucoma....................................................... 229
Psodoksantoma elastikum / Pseudoxanthoma elasticum.......... 268
Psödoeksfoliasyon glokomu /
Pseudoexfoliation glaucoma........................................................... 188
Pterjiyum / Pterygium.................................................................... 249
Punktum ve kanalikul tıkanıklığı /
Punctal and canalicular obstruction............................................... 40
Retina / Retina................................................................................ 223
Retina damar çapı / Retinal vascularcaliber................................ 239
Retina sinir lifi tabakası / Retinal nerve fiber layer................ 77,229
Retinoblastom / Retinolastoma................................................ 71,259
Risk faktörleri / Risk factors............................................................. 86
2015 Konu Dizini
Santral maküla kalınlığı / Central macular edema....................... 18
Santral retinal arter tıkanıklığı /
Central retinal artery occlusion....................................................... 42
Schirmer / Schirmer’s..................................................................... 142
Sekonder / Secondary..................................................................... 254
Senil katarakt / Senile cataract...................................................... 188
Serebral venöz sinüs trombozu /
Cerebral venous sinus thrombosis.................................................. 179
Seröz maküla dekolmanı / Serous macular detachment.............. 92
Seröz retina dekolmanı / Serous retinal detachment.................. 271
Sessiz sinüs sendromu / Silent sinus syndrome........................... 125
Sifiliz / Syphilis................................................................................ 122
Sigara / Smoking.............................................................................. 156
Siklopentolat / Cyclopentolate....................................................... 220
Sjögren sendromu / Sjögren’s syndrome....................................... 138
Soket cerrahisi / Socket surgery....................................................... 65
Spontan gerileme / Spontaneous resolution................................... 46
Subepiteliyal infiltrat / Subepithelial infiltrate............................. 119
Subkonjonktival kemoterapi /
Subconjunctival chemotherapy...................................................... 259
Şaşılık / Strabismus..................................................................175,254
Tedavi / Treatment..................................................................... 71,128
Tiroid oftalmopati /
Thyroid-associated ophthalmopathy............................................. 156
Toksik keratopati / Toxic keratopathy............................................ 37
Topikal anestezik kötüye kullanımı /
Topical anesthetic abuse................................................................... 37
Travmatik optik nöropati / Traumatic optic neuropathy............ 42
Trikiyazis / Trichiasis...................................................................... 203
TSPAN12 / TSPAN12..................................................................... 164
Tümör nekroz faktör / Tumor necrosis factor.............................. 138
Ultraviyole / Ultraviolet................................................................. 226
Üveit / Uveitis...........................................................................122,146
Vitrektomi / Vitrectomy................................................................. 274
Vitreoretinal cerrahi / Vitreoretinal surgery.................................. 56
Wavefront aberasyonları / Wavefront aberrations...................... 243
Yaşa bağlı maküla dejenerasyonu /
Age-related macular degeneration................................................. 235
Yırtıklı retina dekolmanı /
Rhegmatogenous retinal detachment.............................................. 79
Yukarı vuruş / Upshoot.................................................................. 152
Download