TBMM B:5 9 .10 . 2007 0:1 latımız ihracatımızdan az da olsa yüksek

advertisement
TBMM
9 .10 . 2007
B:5
0:1
latımız ihracatımızdan az da olsa yüksek seviyededir. Bu nedenle, iki ülke arasında tarım alanında ger­
çekleştirilecek iş birliğiyle, hem toplam ticaret hacminin dost iki ülkeye yakışan şekilde arttırılması
hem de ithalat-ihracat dengesinin sağlanması için gerekli çalışmalar yapılmalıdır.
Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı, iki ülke arasında olumlu yönde gelişen ilişkileri dikkate alarak, iki ülke ara­
sındaki iş birliğini güçlendirmek ve genişletmek amacıyla ve tarım, gıda, sanayi, hayvancılık ve köy
işleri alanlarında iş birliğinin geliştirilmesi için anlaşmış olmalarının, mevcut ticaret hacminin arzu
edilen seviyeye taşınmasına katkı sağlayacağı tarafımızdan değerlendirilmektedir.
Bu anlaşmadan oluşan 5 maddelik kanun tasarısının, iki ülke tarihinin, az önce kısaca izah et­
meye çalıştığım ölçüde, daha gelişmiş ve teferruatlı olarak ele alıp kanun yapmanın iki kardeş ülke­
nin geçmişine daha çok yakışacağına inandığımı belirtmek isterim. İki ülke arasındaki ortak değerler
ve müşterek geçmişimiz, geçtiğimiz yıllarda Afgan halkının huzuru ve modern demokrasinin yerle­
şip kökleşmesi ve barışın temini için yeni çalışmaları ortaya çıkarmıştır.
İnsanlığın ortak değerleri ve uluslararası terörizmin önlenmesi amacıyla oluşturulan uluslarara­
sı askerî güçte ilk andan itibaren görev alan Türk askeri kardeş Afgan halkının yanında olmuş ve
bölgede cansiparane görev yapmıştır. Kardeş ülke Afganistan'ın huzur, esenliği ve kalkınması için
Afganistan'da görev alan başta kahraman Mehmetçiğimiz, askerlerimiz olmak üzere tüm yurttaşla­
rımızı buradan saygıyla selamlıyorum. Bu vesileyle, Türkiye'nin, uluslararası terörizmle mücadele
konusunda üzerine düşen görevi büyük bir duyarlılıkla yaparken, kendisine yönelik terör faaliyetle­
rinin önlenmesinde özgür dünyadan anlayış ve ortak çalışma kararlılığını bugün bile göremediğini
dikkatlerinize sunmak isterim. Bu kadar önemli ve sınanmış bir dostluğun söz konusu olduğu Tür­
kiye Cumhuriyeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti arasındaki ilişkilerin her alanda zenginleştiril­
mesi tarihî bir görev olarak görülmelidir. Şüphesiz bugüne kadar iki ülke arasında ciddi mesafeler
alınmıştır, ancak bu ilişkilere yeni bir ivme katılması karşılıklı fayda zemininde tarihî dostluğumu­
zu daha da pekiştirecektir.
Tarım alanında olduğu gibi, dostluğumuzu kuvvetlendirecek diğer alanlarda da düzenlemelerin
süratle yapılmasını temenni ediyor, bu kanun tasarısına olumlu oy vereceğimizi ifade ederken, yüce
heyetinize en derin saygılarımı sunuyorum. (MHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Orhan.
CHP Grubu adına Ardahan Milletvekili Sayın Ensar Öğüt Bey söz istemişlerdir.
Buyurun Sayın Öğüt. (CHP sıralarından alkışlar)
Süreniz yirmi dakika Sayın Öğüt.
CHP GRUBU ADINA ENSAR ÖĞÜT (Ardahan) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; Türkiye
Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarım Alanında Tek­
nik, Bilimsel ve Ekonomik İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
Tasarısı üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi adına söz almış bulunuyorum.
Değerli arkadaşlar, sözlerime başlamadan önce Güneydoğu'da şehit olan askerlerimize Allah'tan
rahmet, vatanımıza da başsağlığı diliyorum.
Bundan önce bir açıklama yapacağım değerli arkadaşlar: Biraz önce gündem dışı konuşan bir
arkadaşımız "Muhalefet hizmet hırsızlığı yapıyor, soru önergeleriyle hizmete sahip çıkıyor." diye bu
kürsüden konuştu. Bu yüce Mecliste, yüce çatının altında böyle seviyesiz konuşmaya ben muhatap
olmayacağım, ama bir şeyi hatırlatacağım: Ben, geçen dönem burada milletvekiliydim; en çok soru
veren milletvekillerinden birisiydim, biliyorsunuz. Niye? Çünkü, bölgem göç vermiş, yoksulluk var;
bu çerçevede ben soru önergelerimi verdim, bölgeme hizmet için de hükümetten yatırım götürmeye
çalıştım. Ama, ancak, o dönem değerli arkadaşımız, diğer partilerin parti parti kapılarını dolaşarak
kendini aday yapmak isterken, Sayın Başbakana da demediği lafı bırakmıyordu. Onun belgesini de
ben daha sonra getirip bu yüce Mecliste dağıtacağım. Ama, şunu söyleyeyim: Bu çatı altında, sevi­
yeli, ülkemize, bölgemize yatırımları yapabilecek, çalışmaları yapabilecek bir ortam yaratmamız la-399-
Download