sermaye pýyasası kurulu

advertisement
SERMAYE PİYASASI KURULU
HAFTALIK BÜLTEN
2002/12
18/03/2002 – 22/03/2002
A. 01.01.2002 – 22.03.2002 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ:
01.01.2002 – 22.03.2002 tarihleri arasında Sermaye Piyasası Kurulu’na yapılan ihraç talepleri; bedelli hisse senedi için 38
adet, 253.998,1 Milyar TL., yatırım fonu katılma belgeleri için 7 adet 33.639 Milyar TL. olmak üzere toplam 45 adet 287.637,1
Milyar TL.’dır. Aynı dönem içinde Kurul kaydına alınmasına karar verilenler ise bedelli hisse senedi için 26 adet 202.301,9 Milyar
TL., yatırım fonu katılma belgeleri için 6 adet 16.345 Milyar TL., (kayıt tarihindeki piyasa değeri 134.643 Milyar TL.'dır) olmak
üzere toplam 32 adet, 218.646,9 Milyar TL.’dır. (Tablo 1) 1.1.2002 tarihinden önce hisse senedi ihracı için 17, yatırım fonu
katılma belgesi için 2 başvuru bulunmaktadır. Aynı dönemde menkul kıymet ihraç başvurusundan vazgeçen veya erteleyen
ortaklık sayısı ise 13’dür.
Tablo: 1
(Milyar TL)
Talep Edilen
İHRAÇ TÜRÜ
Hisse Senedi
Kurul Kaydına Alınan
Bu hafta
Toplam
Bu hafta
Toplam
Bu hafta Toplam Bu hafta
Adet
Adet
Tutarı
Tutarı
Adet
Adet
Tutarı
11
38
61.035,5
253.998,1
2
26
21.185,5
Toplam
Tutarı
(1)
Yatırım Fonu Katılma Belgesi
1
7
1.000
33.639
1
6
2.000
TOPLAM
12
45
62.035,5
287.637,1
3
32
23.185,5
202.301,9
16.345
218.646,9
NOT
(1)
Nominal değer olup, kayıt tarihindeki piyasa değeri 2.000 Milyar TL’dır.
(2)
Nominal değer olup, 1.1.2002 tarihinden 22.03.2002 tarihine kadarki piyasa değeri 134.643 Milyar TL’dır.
01.01.2002-22.03.2002 tarihleri arasında 2’si bu hafta olmak üzere, kayıtlı sermaye sistemine geçmek ya da mevcut
tavanını yükseltmek üzere Kurul’a yapılan başvuru sayısı 18’e ulaşmıştır. Aynı dönem içinde 1’i bu hafta olmak üzere Kurul
tarafından kabul edilen başvuru sayısı 19 olmuştur. 01.01.2002 tarihinden önce yapılan başvuru sayısı ise 12’dir. Aynı dönemde
kayıtlı sermaye sistemine geçiş ve/veya tavan artırım başvurusu işlemden kaldırılan ortaklık sayısı ise 1’dir.
1
(2)
B. 18.03.2002 - 22.03.2002 TARİHLERİ ARASINDA KURULA BAŞVURAN ORTAKLIKLAR:
1.
Menkul Kıymet İhracı Nedeniyle Kurul’a Başvuran Ortaklıklar:
Bu dönemde 11’i hisse senedi, 1’i yatırım fonu katılma belgesi ihracı nedeniyle Kurul kaydına alınmak üzere 12 adet
ortaklık Kurul’a müracaat etmiş ve Kurul sözkonusu müracaatları incelemeye almıştır. Anılan ortaklıklarca ihraç edilmek istenen
bedelli hisse senetlerinin toplam nominal tutarı 61.035,5 Milyar TL., iç kaynaklardan karşılanan tutar 49.058,5 Milyar TL.
temettüden karşılanmak üzere bedelsiz dağıtılacak hisse senedi tutarı 13.426 Milyar TL. olup, yatırım fonu katılma belgesi tutarı
da 1 Trilyon TL.’dir. (Tablo:2)
Tablo: 2
(Milyar TL)
Hisse Senetleri
İhraç Edilecek
Bedelli
Menkul
(Nakit
Kıymetin Türü
Artırım)
1. İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.
Hisse Senedi
1.822,5
1.822,5
-
-
-
2. İhlas Holding A.Ş.
Hisse Senedi
29.018
14.509
-
-
-
3. Nüksetaş Nusaybin İplik ve Dokuma San. ve Tic. A.Ş.
Hisse Senedi
145
-
-
-
-
4. Yavu İplik San. A.Ş.
Hisse Senedi
50
-
-
-
-
5. Ünye Çimento Sanayii ve Tic. A.Ş.
Hisse Senedi
-
9.351
13.426
-
-
6. Bolu Çimento Sanayii A.Ş.
Hisse Senedi
-
12.716
-
-
-
7. İzocam Tic. ve San. A.Ş.
Hisse Senedi
-
3.000
-
-
-
8. Erbosan Boru Sanayii ve Tic. A.Ş.
Hisse Senedi
-
4.060
-
-
-
9. Karadeniz Bakır İşletmeleri A.Ş.
Hisse Senedi
5.000
-
-
-
-
10.Göltaş Göller Bölgesi Çimento San. ve Tic. A.Ş.
Hisse Senedi
-
3.600
-
-
-
Hisse Senedi
25.000
-
-
-
-
-
-
-
-
1.000
Ortaklığın Unvanı
11. Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş.
12. Eczacıbaşı Menkul Değerler A.Ş. B Tipi Değişken
Fon
Katılma Belgesi
Bedelsiz
Diğer
İç
Halka
Menkul
Kaynaklardan Temettüden Açılma Kıymetler
2. Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçmek veya Tavan Yükseltmek Amacıyla Kurula Başvuran Ortaklıklar:
Bu hafta içinde 2 ortaklık mevcut kayıtlı sermaye tavanını yükseltmek amacıyla Kurul’a müracaat etmiş ve Kurul
sözkonusu müracaatları incelemeye almıştır. (Tablo: 3)
Tablo: 3
Ortaklığın Unvanı
1. Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. ve
Tic. A.Ş.
2. Net Holding A.Ş.
Önceki Kayıtlı
Sermaye Tavanı
(Milyar TL)
Yeni Kayıtlı
Sermaye Tavanı
Ödenmiş veya
Çıkarılmış Sermayesi
10.000
100.000
2.500
50.000
500.000
56.407
2
C. 18.03.2002 - 22.03.2002 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ:
1. Hisse Senedi İhracı İçin Kurul Kaydına Alınmalar:
Kurul tarafından bu hafta içinde 2 ortaklığın 21.185,5 Milyar TL. bedelli, 64,2 Milyar TL. iç kaynaklardan karşılanmak
üzere bedelsiz hisse senedinin Kurul kaydına alınma talebi kabul edilmiştir.(Tablo:4)
Tablo: 4
Ortaklığın Unvanı
(Milyar TL)
Ödenmiş veya
Çıkarılmış Sermayesi
Kayıtlı
Sermaye
Tavanı
Eski
Yeni
İhraç Edilecek Nominal Tutar
Bedelli
Bedelsiz
(Nakit
İç
Artırım)
Kaynaklardan
Temettüden
1. Elmor Tesisat Malzemesi Tic. A.Ş.
-
250
1.500
1.185,8
64,2
-
2. Tekstil Bankası A.Ş.
-
80.000
100.000
20.000
-
-
2.
Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçme veya Tavan Yükseltme:
Kurul bu hafta içinde 1 ortaklığın kayıtlı sermaye tavanını yükseltme talebini uygun görmüştür.(Tablo:5)
Tablo: 5
Ortaklığın Unvanı
(Milyar TL)
Önceki Kayıtlı
Sermaye Tavanı
Yeni Kayıtlı
Sermaye Tavanı
Ödenmiş veya
Çıkarılmış Sermayesi
18.500
50.000
16.818,7
1. Makina Takım Endüstrisi A.Ş.(1)
(1) Şirket, 2002 yılında 30.273,7 milyar TL. bedelli, 3.363,7 milyar TL. bedelsiz sermaye artırımı öngörmektedir.
3. Yatırım Fonu Katılma Belgesi İhracı Nedeniyle Kurul Kaydına Alınmalar :
Kurul bu hafta 1 ortaklık tarafından kurulan 1 adet yatırım fonunun katılma belgelerinin Kurul kaydına alınmasını uygun
görmüştür. Kayda alınan katılma belgelerinin toplam nominal tutarı 2 Trilyon TL.’dır. (Tablo : 6)
Tablo: 6
Ortaklığın Unvanı
Fon Tutarı
(Milyar TL)
Pay Sayısı
(Milyon)
Portföy Yapısı
(%)
2.000
200
Ters Repo 100
1. Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. B Tipi Likit
Fonu(*)
(*) Fona tahsis edilen 830 milyar TL. ile portföy oluşturulmuştur.
Citibank N.A. Merkezi New York, N.Y. İstanbul Türkiye Merkez Şubesi’nin, temsilcisi olduğu Lüksemburg’da kurulu
CitiMoney FCP’nin şemsiyesi altında bulunan “CitiMoney US Dollar Fund”ın 6.340 adet ek payı ile “CitiMoney Euro Fund”ın
54.130 adet payının Kurulumuz kaydına alınmasına karar verilmiştir.
D. ÖZEL DURUMLAR
1) Aşağıda ticaret unvanları yeralan aracı kurumların sermaye artırımı nedeniyle anasözleşme değişikliklerinin
onaylanmasına karar verilmiş olup, bu artırım sırasında ortaklık yapısı değişikliği bulunmamaktadır.
Eski Sermayesi
(Milyar TL)
Yeni Sermayesi
(Milyar TL)
6.650
10.000
250
500
- Kalkınma Menkul Değerler A.Ş.
2.750
5.250
- Halk Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
2.500
9.750
Unvanı
- TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Prim Menkul Değerler A.Ş.
3
2) Aşağıda ticaret unvanları yeralan anonim şirketlerin esas sözleşme değişikliklerinin Kurul kararı doğrultusunda
onaylanmasına karar verilmiştir.
- Makina Takım Endüstrisi AŞ.
- Anadolu Gıda Sanayii A.Ş.
- Köy-Tür Entegre Tavukçuluk Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.(*)
(*) Şirketin mevcut 2.600 milyar TL’lık sermayesinin 11.500 milyon TL.’lık kısmını temsil eden 1. ve 2. tertip hisse senetlerinin
üzerindeki kar payı kuponlarının tükenmesi nedeniyle mevcut sermayeyi temsil eden 6 tertip hisse senedinin 7. tertip hisse senetleri ile
değiştirilmesine izin verilmiştir.
3) Yapısan Yapı Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ne 2001 yılı mali tabloları için bağımsız denetim ve ilan muafiyeti ile 2001
yılına ait 1. temettünün dağıtılmaması için kar dağıtımı muafiyeti verilmiştir.
4) Commercial Union Sigorta A.Ş.’nin (Şirket) sermayesinin %98.63’ünü temsil eden hisse senetlerinin CGU
International Holdings B.V. tarafından CGU Group B.V.’ye devredilmesi sonucunda Kurulumuzun Seri:IV, No:8 Tebliği’nin 17’nci
maddesi uyarınca ortaya çıkan çağrı yükümlülüğünden, anılan Tebliğ’in aynı maddesinin 3’üncü fıkrası çerçevesinde Şirket’in
sermaye dağılımı gereğince yönetim hakimiyetinde hiç bir değişiklik olmaması nedeniyle muaf tutulmasına karar verilmiştir.
5) Global Menkul Değerler A.Ş.’nin,
A) 05.03.2002 tarihli olağan genel kurul toplantısında alınan esas sözleşmesinin 4, 6, 12 ve 17’nci maddelerinin
değiştirilmesine ilişkin kararın yoklukla malul olduğu,
B) Esas sözleşmesinin değiştirilmesine ilişkin genel kurul kararı ile esas sözleşme değişikliğini ticaret sicilinden
terkin ettirmesi gerektiği,
C) Ana sözleşmesi ve hukuka uygun bir genel kurul toplantısı yapması gerektiği,
hususlarında uyarılmasına karar verilmiştir.
6) Artı Menkul Kıymetler A.Ş.’nin (Aracı Kurum) yapmış olduğu başvurunun görüşülmesi sonucunda;
A) Aracı Kurum’un geçici kapalılık halinin devamına,
B) Aracı Kurum aleyhine dava açan ve açtıkları dava lehlerine sonuçlanan yatırımcı alacaklarının, mahkeme
kararının altında ilgili mahkemece verilecek “kesinleşme şerhi” ile ispatlanması koşuluyla, Aracı Kurum’un Takasbank
nezdindeki malvarlığından karşılanmasına,
C) Aracı Kurum’un, borcunu kabul ederek sulh, ibra ve temlik anlaşması yaptığı müşterilerine olan
yükümlülüklerinin Takasbank nezdinde bulunan varlıklarından karşılanması talebinin, Aracı Kurum aleyhine alacak davası açan
ve dava lehlerine sonuçlanan yatırımcıların alacaklarının ödenmesi sonrasında değerlendirmeye alınmasına,
D) Aracı Kurum’un borcunu kabul ederek sulh, ibra ve temlik anlaşması yaptığı yatırımcılar da dahil olmak üzere
dava açmayan diğer yatırımcıların haklarının korunmasını teminen, söz konusu yatırımcıların Aracı Kurum aleyhine alacak
davası açabilecekleri hususunun Aracı Kurum’a bildirilmesine,
karar verilmiştir.
7) Kurulumuz kaydında bulunan Yimpaş Holding A.Ş.(Yimpaş Holding), Yimpaş İhtiyaç Maddeleri Pazarlama ve
Ticaret A.Ş. (Yimpaş İhtiyaç) ve Yimpaş Gıda Sanayii ve Ticaret A.Ş. (Yimpaş Gıda) ile söz konusu şirketlerin doğrudan ve
dolaylı iştiraklerinden oluşan Yimpaş Grubu nezdinde yapılan denetleme sonucunda;
A) Grup şirketlerinin mevcut paylarının ve Grubun halka açık olmayan şirketlerinin sermaye artırımlarına ilişkin
sermaye taahhütlerinin tasarruf sahiplerine devri suretiyle sermaye piyasalarından fon temin etmeye yönelik çabaların devam
etmesi nedeniyle, Yimpaş Grubu’nun inceleme dönemi içerisindeki sermaye piyasası faaliyeti kapsamına girecek fiillerinin
Grubun halka açık şirketleri ile birlikte halka açık olmayan şirketlerini de içermesi hususu gözönüne alınarak; Yimpaş Grubu
şirketlerinin sermaye piyasası faaliyetlerinin bundan böyle topluca değerlendirileceği hususunda ve bu kapsamda Grup şirketleri
tarafından gerçekleştirilecek Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamına girecek tüm işlemler için mevzuata uyum konusunda
Holding’e uyarıda bulunulmasına,
B) Yimpaş İhtiyaç tarafından 2000 ve 2001 yıllarında Yimpaş Holding A.Ş. ve Yimpaş Gıda Sanayii ve Ticaret A.Ş.
hisse senetlerinin ortaklardan devralınması ve yeni ortak olmak isteyen şahıslara söz konusu payların devredilmesi işlemlerinin
niteliğinin Sermaye Piyasası Kanunu’nun 30’uncu maddesi çerçevesinde “aracılık faaliyeti” kapsamına girmesi ve sözkonusu
faaliyetin Kurul tarafından yetkilendirilmeksizin yapılması nedenleriyle; SPKn.'nun 47/A-4 maddesine aykırılık teşkil eden fiilde
sorumlulukları bulunan Şirket yönetim kurulu üyeleri Dursun UYAR, Mithat ERBEK, Reşat PETEK, Mustafa GÜLEÇ, Bayar
DEMİR, Tevfik ARSLAN, M. Ali LEKESİZ, S. Metin YÜCEL, Mustafa DAĞ, Atilla ÇOBAN, M. Muti YAVUZ ve Yaşar KESKİN
hakkında SPKn.’nun 49’uncu maddesi çerçevesinde ve söz konusu pay devirlerinin gerçekleştirilmesi için Şirket tarafından
görevlendirilen kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 65’inci maddesi çerçevesinde suç duyurusunda bulunulmasına,
4
C) Yimpaş Holding ve Yimpaş Gıda tarafından 13.05.2001 tarihinde yapılan 2000 yılı olağan genel kurul
toplantılarında alınan 2000 yılı dönem karının dağıtılmasına ilişkin karara rağmen, 2000 yılı dönem kârının dağıtılabilir kısmının
mevzuatımıza aykırı bir şekilde henüz dağıtılmamış olması ile ilgili olarak, SPKn.'nun 46/c maddesi uyarınca, sözkonusu kâr
dağıtımı işleminin ilgili şirketlerin genel kurulları tarafından alınan karar çerçevesinde 1 ay içerisinde yerine getirilmesi ve
belirtilen süre içerisinde kar dağıtım işlemlerine başlanmaması halinde, ortakların hak ve yararlarının korunması açısından
Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde gerekli yasal yollara başvurulacağı hususlarında Holding ve Yimpaş Gıda şirketlerinin
uyarılmasına,
karar verilmiştir.
8) Öncü Menkul Değerler A.Ş.’nin (Aracı Kurum) repo-ters repo yetki belgesi alma talebine ilişkin olarak Aracı
Kurum’un;
A) Sermaye artırımlarını, kayıtlarına Takasbank kayıtları ile uyumlu olacak şekilde yansıtmaması hususunda
uyarılmasına,
B) Müşterileri ile imzaladığı çerçeve sözleşmelere ilişkin olarak,
1) Bazı çerçeve sözleşmelerde Aracı Kurum’u temsile yetkili imza ve sözleşme tarihi bulunmaması hususu ile ilgili
olarak uyarılmasına ve sözleşmelerdeki söz konusu eksikliklerin giderilmesi için Aracı Kurum’a 1 ay süre verilmesine,
2) Aracı Kurum’un repo-ters repo faaliyeti yetki belgesine sahip olduğu ve söz konusu faaliyeti yürüttüğü izlenimi
yaratarak, müşterilere repo-ters repo çerçeve sözleşmesi imzalatılması ve hesap özetlerinde yer alan müşteri nakitlerinin
değerlendirilmesine ilişkin açıklamalarda “Banka Repo” ibaresine yer verilmesi hususlarına ilişkin olarak,
i) Aracı Kurum’un uyarılmasına,
ii) Çerçeve sözleşme setlerinde yer alan repo-ters repo sözleşmelerinin iptal edilmesi ve repo-ters repo çerçeve
sözleşmesi imzalamış yatırımcılara konuya ilişkin olarak yazılı olarak bildirimde bulunulması için Aracı Kurum’a 1 ay süre
verilmesine,
C) Aracı Kurum ile merkez dışı örgütleri arası irtibata ilişkin olarak,
1) Aracı Kurum şubelerinin muhasebesinin şubelerde tutulduğu ve müşterilerin borç ve teminatlarına ilişkin genel
durumunun şubelerden de görülebildiği dikkate alınarak, şubelerinin müşterilerinden aldıkları emirleri merkeze topluca
iletmemeleri hususu ile ilgili olarak Aracı Kurum’un uyarılmasına,
2) Ümraniye irtibat bürosunun müşterilerinden aldığı emirleri doğrudan Borsa temsilcisine ileterek, Aracı Kurum
merkezine iletmemesi ve bu emirlere ilişkin seans takip formlarının Aracı Kurum merkezinde tutulmaması hususlarında Aracı
Kurum’un uyarılmasına,
3) Uyarı konusu hususları düzeltmesi için Aracı Kurum’a 1 ay süre verilmesine,
D) Müşterilerle akdedilen çerçeve sözleşmeler ve Aracı Kurum merkezi ile merkez dışı örgütler arası iletişim sisteminin
kontrol ve denetiminin sermaye piyasası mevzuatı ve iç kontrole yönelik yazılı kurallar çerçevesinde yapılmasının sağlanmasını
teminen Aracı Kurum’un uyarılmasına,
E) Yukarıda B ve C bendlerinde yer alan uyarı konusu hususların verilen süreler içinde düzeltildiğinin Aracı Kurum
tarafından tevsik edilmesi sonrasında repo-ters repo yetki belgesi alma başvurusunun Kurulumuzca değerlendirilmesine,
karar verilmiştir.
9) A) Yasaş Yaşar Boya ve Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.(Yasaş A.Ş.) ile Bayraklı Boya ve Vernik Sanayii A.Ş.’nin
(Bayraklı Boya A.Ş.) Kurulumuza yapmış olduğu, TTK’nun 451’inci, KVK’nun 37 ve 39’uncu maddeleri çerçevesinde 30.09.2001
tarihli bilançolar üzerinden Yasaş A.Ş.’nin Bayraklı Boya A.Ş.’yi bütün aktif ve pasifi ile devralmak suretiyle birleştirilmesine onay
verilmesine ilişkin taleplerinin;
a) Birleşme işleminde borsa fiyatları kullanılmasına rağmen, genel kurulda ortakların bilgisine sunulacak olması
nedeni ile özvarlık yöntemine ilişkin hesaplamalarda matematiksel işlem hatalarının düzeltildiği bir bilirkişi raporunun alınması,
b) Yasaş A.Ş. esas sözleşmesinin tadili talep edilen maddelerinden 3., 6., 20., 22. ve 27. maddelerinin Kurulumuz
görüşü, diğer maddelerinin Şirket talebi doğrultusunda değiştirilmesi, Yasaş A.Ş.’nin Kurulumuzun Seri:IV, No:27 “Sermaye
Piyasası Kanunu’na Tabi Halka Açık Anonim Ortaklıkların Temettü ve Temettü Avansı Dağıtımında Uyacakları Esaslar
Hakkında Tebliğ”in 7’nci maddesi hakkında bilgilendirilmesi,
c) Bilirkişi raporlarında yapılan değişikliklere göre revize edilmiş, Yasaş A.Ş. esas sözleşmesinde yapılması
öngörülen değişikliklerle uyumlu olarak hazırlanmış ve pay bölünmesine ilişkin açıklamayı içeren birleşme sözleşmesinin
Kurulumuza iletilmesi,
d) Birleşme genel kurulundan önce Seri:I, No:26 Tebliğimizin 24’üncü maddesi çerçevesinde belirlenecek
gazetelerde yayınlanacak duyuru metninde;
-Yasaş A.Ş. bünyesinde gerçekleştirilecek devir işlemi sonucunda Yasaş A.Ş.’nin unvanının DYO Boya Fabrikaları
Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak değişecek olması hususunun,
5
-Yasaş A.Ş. esas sözleşmesinin 6’ncı maddesi uyarınca hisse senetlerinin nominal değerinin 1.000 TL’den 500
TL’ye düşürüldüğü, bilirkişi raporlarının 1.000 TL üzerinden hazırlanmış olduğu dikkate alınarak, söz konusu pay bölünmesine
ilişkin açıklamanın yer alması,
şartlarıyla olumlu karşılanmasına,
B) Bayraklı Boya A.Ş.’nin;
- İşletme aleyhine açılan davaların mali tablolara yansıtılması ile özel durumlar kapsamında kamuya duyurulmasıyla
ilgili hükümlere ilişkin Kurulumuzun 08.03.2002 tarih ve 13/306 sayılı kararından bilgilendirilmesine,
- Hazırladığı mali tablolarda yer alan hesap kalemlerini Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak tasniflemesi,
gelir ve giderlerini dönemsellik ilkesine uygun olarak mali tablolara yansıtması, Kurulumuzun Seri:XI, No:1 “Sermaye
Piyasasında Mali Tablo ve Raporlara İlişkin İlke ve Kurallar Hakkında Tebliğ”in “Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar” başlıklı 3
no’lu ekinde belirtildiği üzere, bilançonun varlık ve kaynak yapısını yansıtan hesapların kendi aralarında mahsup edilmemesi
gerektiği,
- Seri:VIII, No:20 “Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği”ne uyum,
konularında uyarılmasına,
C) Birleşme nedeniyle Bayraklı Boya A.Ş. tüzelkişiliği yok olacağından, söz konusu uyarıların dikkate alınmak üzere
Yasaş A.Ş.’ye de bildirilmesine,
D) Birleşme işleminin Yasaş A.Ş. ile Bayraklı Boya A.Ş.’nin imtiyazlı paylar genel kurulları ile Bayraklı Boya A.Ş.’nin
kurucu intifa senedi sahipleri genel kurulunda onaylanması gerektiği hususunda her iki şirketin bilgilendirilmesine,
E) Yasaş A.Ş.’nin 31.12.2000 tarihli mali tablolara ilişkin olarak uyarılmasına,
F) Serhan Kaptan YAŞAR’ın, Bayraklı Boya A.Ş.’nin,
- Seri:VIII, No:20 “Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği”ne uyum konusunda uyarıldığı,
- Kayıtlı sermaye sistemine geçişine ilişkin Kurulumuzun 06.09.2000 tarih ve 96/1482 sayılı kararının Sermaye
Piyasası Mevzuatı’na uygun olduğu,
hususlarından bilgilendirilmesine,
G) Birleşme ve devralma nedeniyle Kurulumuza yapılacak başvurularda özsermayelerin ve değiştirme oranlarının
tespitinin bir bağımsız denetim firmasına da yaptırılması hususunda uygulamanın yönlendirilmesine,
karar verilmiştir.
10) Apeks Dış Ticaret A.Ş.’nin büyük ortağı ve yönetim kurulu başkanı Derviş BÖRÜ’nün, Şirketin eski yönetim kurulu
başkan vekili M. Cüneyd TANVERDİ’nin 04.01.2000 tarihinde şirketin o tarihteki sermayesinin %18’ine takabül eden hisse
senedi satışını Kurulumuzun Seri:VIII, No:20 Tebliği’nin 3/A-b maddesine aykırı olarak Kurulumuza ve İMKB’ne bildirmemesi
nedeniyle M. Cüneyd TANVERDİ hakkında 3.120 milyon TL. tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
11) Kristal Kola ve Meşrubat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket) hisse senetleri üzerinde 10.9-1.10.1998 döneminde diğer
yatırımcılarla birlikte hareket eden Nevzat YILDIRIM’ın, Şirket hisse senedindeki pay oranının 10.9.1998 tarihinde %10’u
geçmesi ile ilgili olarak SPKn.’nun 16/A ve Kurulumuzun Seri:VIII, No:20 sayılı Tebliğine aykırı olarak Kurulumuza ve İMKB’na
herhangi bir bildirimde bulunmadığı tespit edilmiş olup, adı geçen hakkında SPKn.’nun 47/B-4, 47/B-5 ve 49 uncu maddesi
uyarınca İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’na başvurulmuş, ancak suç duyurusu üzerine açılan kamu davasında 2499 sayılı
SPKn.’da 4487 sayılı Kanunla yapılan değişiklik sonucunda T.C. Sarıyer Asliye Ceza Mahkemesince SPKn.’nun 47/B-5
maddesine ilişkin olarak verilen görevsizlik kararı ve dosyanın Kurulumuza iadesi üzerine 2499 sayılı SPKn.’nun 4487 sayılı
Kanunla eklenen 47/A maddesi çerçevesinde Nevzat YILDIRIM isimli yatırımcı hakkında 2 Milyar TL. tutarında idari para cezası
uygulanmasına karar verilmiştir.
12) Kurulumuzun Seri:VIII, No:20 Tebliği’nin 3/H-a ve 10’ncu maddelerine aykırı olarak, sahip oldukları Selçuk Gıda
A.Ş. hisse senetlerinin 18.06-10.08.1999 döneminde ortaklık sermayesinin 3 defa %10’unu aşması ve %10’unun altına
düşmesi, Kubilay YILMAZ’ın tek başına sahip olduğu hisse senedi miktarının, 15.10-27.11.1999 döneminde 6 defa ortaklık
sermayesinin %10’unu aşması ve %10’unun altına düşmesi, Kubilay YILMAZ’ın şirket sermayesinin %10’undan fazlasına sahip
olduğu 27.10.1999 tarihinde hisse senedinde gerçekleştirdiği alış ve satış işlemlerinin sermaye içindeki payının %1’i 2 defa
geçmesi nedeniyle yapılması gereken özel durum açıklamalarını yapmayan Fahrettin GÖLLÜ, Tülay YILMAZ ve Kubilay
YILMAZ hakkında her bir şahıs için ayrı ayrı olmak üzere 15.600 milyon TL, Biray TORGAY hakkında 6.240 milyon TL tutarında
idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
13) Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ne ödenmiş sermayesinin %13’üne tekabül eden gayrimenkul satışı ile ilgili
olarak Kurulumuzun Seri:IV, No:1 Tebliğine aykırı olarak kamuya açıklama yapmaması ve gayrimenkul ekspertizini
Kurulumuzca kabul edilen ekspertiz şirketlerinden birine yaptırmaması nedeniyle SPKn’nun 47/A maddesi uyarınca 4.800
milyon TL. tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
14) Işıklar Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.(Şirket)’nin, iştirak/bağlı ortaklıklarının değerlemesine ilişkin Kurulumuzun
09.08.2001 tarih ve 37/1035 sayılı kararının gereğini yerine getirmiş olmasıyla birlikte, Kararı yaklaşık bir yıl gecikmeli olarak
uygulamış olması nedeniyle Şirket’e Sermaye Piyasası Kanunu’nun 47/A maddesi hükmü uyarınca 4.800 milyon TL. tutarında
idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
6
15) GFC General Finans Menkul Değerler A.Ş.’nin eski ve uygun görülen yeni ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:
Ortağın Adı Soyadı/Unvanı
Remzi PENSOY
Erol Bedri PENSOY
Can Kurt PENSOY
Cem Bedri PENSOY
Kölük İplik San. A.Ş.
Cemal KÖLÜK
İSMAİL KÖLÜK
MAHMUT HÜSEYİN KÖLÜK
TOPLAM
Pay Devrinden Önceki Ortaklık
Yapısı
Pay Tutarı
Pay Oranı
(TL)
(%)
11.000
0.0000011
11.000
0.0000011
11.000
0.0000011
11.000
0.0000011
249.999.956.000
24.9999956
250.000.000.000
25.0000000
250.000.000.000
250.000.000.000
1.000.000.000.000
25.0000000
25.0000000
100.0000000
Pay Devrinden Sonraki Ortaklık
Yapısı
Pay Tutarı
Pay Oranı
(TL)
(%)
11.000
0.0000011
11.000
0.0000011
11.000
0.0000011
11.000
0.0000011
999.999.956.000
1.000.000.000.000
99.9999956
100.0000000
16) İnter Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin eski ve uygun görülen ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:
PAY DEVRİ ÖNCESİ
PAY DEVRİ SONRASI
ORTAKLIK YAPISI
OLUŞACAK ORTAKLIK YAPISI
ORTAĞIN ADI SOYADI/UNVANI
Grubu Pay Tutarı Pay Oranı Grubu Pay Tutarı Pay Oranı
(Milyon TL)
(%)
(Milyon TL)
(%)
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu
A
200.000
20,00
Cavit ÇAĞLAR
B
199.700
19,97
Şükrü ŞANKAYA
B
199.700
19,97
Mustafa ÇAĞLAR
B
199.700
19,97
Şenol ŞANKAYA
B
199.700
19,97
Erman YERDELEN
B
200
0.020
Osman OY
B
200
0.020
Erkan SEZER
B
200
0.020
B
200
0,020
Mahmut Nedim ÖLÇER
B
200
0.020
K. Atilla KÖKSAL
B
200
0.020
S. Barbaros KARAKIŞLA
B
200
0.020
Zafer Taahhüt Elektrik İnşaat ve Tic. A.Ş.
A
200.000
20,000
Zafer Taahhüt Elektrik İnşaat ve Tic. A.Ş.
B
399.800
39,980
Mehmet Necati YAĞCI
B
240.000
24,000
İbrahim SEYFİTTİNOĞLU
B
128.000
12,800
Erol SÖNMEZOCAK
B
16.000
1,600
Afife ÖNCÜ
B
16.000
1,600
TOPLAM
1.000.000
100,000
1.000.000
100,000
17) Sümer Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin eski ve uygun görülen yeni ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:
PAY DEVRİ ÖNCESİ
PAY DEVRİ SONRASI
ORTAKLIK YAPISI
OLUŞACAK ORTAKLIK YAPISI
Ortağın Adı Soyadı/Unvanı
Pay Tutarı
Pay Oranı
Pay Tutarı
Pay Oranı
(Milyar TL)
(%)
(Milyar TL)
(%)
TMSF
856
85,60
Sümer Finansal Kiralama A.Ş.
120
12,00
Hayyam GARİPOĞLU
10
1,00
10
1,00
Nizam GARİPOĞLU
10
1,00
10
1,00
Şükrü KARAHASANOĞLU
4
0,40
4
0,40
Reyha GÜLERMAN
971
97,10
Erol AKKURT
TOPLAM
1.000
100,00
7
5
1.000
0,50
100,00
E. YENİ FAALİYET İZNİ
1) Soymen Menkul Kıymetler A.Ş.’nin Amasya, Bingöl, Karaman, Siirt ve Ordu’da şube açmasına izin verilmiştir.
F. DUYURU
Kurulumuzun 21.03.2002 tarih ve 15/355 sayılı kararı.
Esas sözleşmelerinde genel kurul toplantılarına ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu düzenlemelerine uyulacağı yönünde
hüküm bulunan ortaklıklar için, Sermaye Piyasası Kanunu’nun 11’nci maddesinin 7’nci fıkrasında belirtilen “halka açık anonim
ortaklıkların Türk Ticaret Kanunu’nun 388’inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yazılı hususlar için yapılacak genel kurul
toplantılarında, ana sözleşmelerinde aksine bir hüküm yoksa Türk Ticaret Kanunu’nun 372’nci maddesindeki toplantı nisapları
uygulanacağı” hükmünün, ancak esas sözleşmelerinde gerekli değişikliklerin yapılmasının ardından uygulanabileceğine karar
verilmiştir.
Doç. Dr. Bahriye Üçok Cad. 13 - 06500 Beşevler-ANKARA Tel: 0(90)-312-212 62 80 (20 Hat) Fax: 0(90)-312-212 48 42 - 0(90)-312-215 56 14
TÜRKİYE
E-mail:[email protected] - http://www.spk.gov.tr
8
Download