Yoğunluk kazandırıyor. BAŞKAN - Sayın milletvekilleri

advertisement
TBMM
B:84
1 . 4 . 2008
0:1
ÇETİN SOYSAL (İstanbul) - Yoğunluk kazandırıyor.
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Saym Bakanı dinleyelim.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ERTUĞRUL GÜNAY (Devamla) - Bakınız, size resmî bel­
geler söylüyorum, yoğunluk arttınlmıyor. Şu anda 600 kişilik bir salon var orada. Bu salon, mevcut
salon, tadilatla tiyatro salonu yapılmış bulunan bir salon. Yani daha önce sergi salonu diye başlamış,
sonra tadil edilerek içine tiyatro salonu yerleştirilmiş. Tiyatro salonu, sahne boşluğu açısından, sahne
yüksekliği açısından, tiyatro salonu açısından, bugünkü tiyatroların kullanması gereken mekânlar
açısından yetersiz bir salon.
Kongre vadisi yenilenirken Muhsin Ertuğrul da, 600 kişiyi -sanatçı arkadaşlarımızdan gelen
talep bu noktada sınırlı kaldığı için- aşmayacak bir kapasite içinde ama fuayesiyle, sirkülasyon alan­
larıyla, içindeki sergi salonlarıyla, kütüphane ve idari bölümleriyle modern bir tiyatro hüviyetine ka­
vuşturuluyor.
ÇETİN SOYSAL (İstanbul) - Ulaşım ve yoğunluk...
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ERTUĞRUL GÜNAY (Devamla) - Hedef şudur: Hedef, bu
sene başlamak ve 2009'un içinde Muhsin Ertuğrul'u yine "Muhsin Ertuğrul Tiyatro Salonu" adıyla,
Muhsin Ertuğrul'a, adına, anısına daha yakışır bir tiyatro salonuyla İstanbul'a armağan etmektir.
Şimdi, bunun bağıracak, tartışacak, yoğunluk artırıyor falan diye burada, önünde gösteri yaptı­
racak nesi var?
ÇETİN SOYSAL (İstanbul) - Yoğunluk artırıyor Sayın Bakanım. Buna yoğunluk artırımı demek
haksızlık mı?
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ERTUĞRUL GÜNAY (Devamla) - Yani bu ülkede yeni bir
şey yapılmayacak mı? Bir şey yenilenmeyecek mi? Bir şey geliştirilmeyecek mi? Bir şey eğer tek­
nik açıdan, tarih açısından yetersizse iyileştirilmeyecek mi, güzelleştirilmeyecek mi?
ÇETİN SOYSAL (İstanbul) - Siz İstanbul'u bilmiyor musunuz Sayın Bakanım? Trafik sorunu
alabildiğine geçmiş, kentin en yoğun...
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ERTUĞRUL GÜNAY (Devamla) - Bakın, 600 kişilik salon,
yine 600 kişilik salon olarak kalıyor değerli kardeşim yani rakam... Okuma yazmanız var herhalde
değil mi? Rakam da biliyorsunuz, 600 kişilik salon, yine 600 kişilik salon oluyor ama daha modern.
Bunu mimarlar, bunu sanattan gerçekten anlayan...
ÇETİN SOYSAL (İstanbul) - Ulaşım ve yoğunluk sorunu var.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ERTUĞRUL GÜNAY (Devamla) - Ve bu proje şehir tiyatrolarıyla birlikte yapılıyor. Sanatçı arkadaşlarımızın danışmasıyla, görüşmesiyle...
ÇETİN SOYSAL (İstanbul) - Tabii biliyoruz onların kim olduğunu.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ERTUĞRUL GÜNAY (Devamla) - Böyle bir usulümüz yok
Sayın Başkan. Yani kürsüde konuşan arkadaş, sürekli olarak oradan bir arkadaşın konuşmasına mu­
hatap olmamalı herhalde. Böyle bir usul yok.
"* MUSTAFA ÖZYÜREK (İstanbul) - Başkan gerekirse müdahale eder. Başkan müdahale eder.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ERTUĞRUL GÜNAY (Devamla) - Evet, ben de rica ediyo­
rum canım. Ben de rica ediyorum Başkana, hatırlatıyorum, rica ediyorum.
-482-
Download