102 kere edelim ve süratle bu iki işi birlikte oluş turalım

advertisement
M. Meclisi
B : 102
kere edelim ve süratle bu iki işi birlikte oluş­
turalım.
Teşekkkür ederim.
BAŞKAN — Buyurun, sayın Uğrasızoğlu.
YAŞAR AKAL (Samsun) — Tümünün mü­
zakeresin kabulü ve maddelere geçilmesi hak­
kında önerge verebilir miyim sayın Başkanım?
Geçen devre bunu konuşmuştuk.
FAHRÎ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Muh­
terem Başkan, değerli arkadaşlarım; geçen sene
hakikaten bu iki kanunun tümü üzerinde müş­
terek olarak görüşmeler cereyan 'etmiş ve tümü
üzerinde bu müzakereler bitmişti.
Arkadaşımızın teklifi, bu sene yalnız tümü­
ne şâmil olmasın, maddeleri üzerinde de be­
likte görüşelim demek istediler ki, buna mad­
deten imkân yoktur kanaatindeyim. Bu fazla
zaman almaz. Zâten görüşülecek ki, maddeler
birbirine paralel durumdadır. Binaenelyh, tümü
üzerindeki görüşmeler-p. ikisinin beraber olma­
sında bir sakınca yoktur, ama maddeleri teker
teker ve kısaca görüşüp oylamak faydalıdır. Bu
hususu arzediyorum, teşekkür ederim.
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bu
kanunun tümü üzerindeki müzakeresinin ber­
taraf edilerek, doğrudan doğruya maddelere
geçilmesi süreyi kısaltır ve milletvekili arkadaşlarımca bu temenni edilebilir. Ancak, Başkanlık
fbunu uyguluyamaz.
Başkanlık, tümü üzerinde müzakere açar,
«Rapor üzerinde söz istiyen?» der, hiç kimse
söz istemezse direktman maddelere geçer. Yoksa,
bir önerge verilmek suretiyle rapor üzerindeki
müzakereye mani olamaz.
Ama her ika kanunun raporu üzerinde bir­
likte müzakere açmak mümkündür. Ancak o za­
man yeterlik önergesini oya koyduğum anda
altı kişiyle kısıtlamam. Olabilir ki, münhasıran
Opera mevzuunda altı arkadaşımız konuşmuş­
tur, Tiyatro konusuna değinmek imkânı bulamıyan arkadaşlarımız olabilir. O zaman yeterlik
önergesini oya koymam.
Bu şartlarla gerek Opera ve igerek Devlet
Tiyatrosu kanununun raporunun münhasıran
birlikte mütalâa edilmesi hususunu Yüce Mec­
lisin oyuna sunuyorum; kabul edenler... Kalbul
etmiyenler... Raporun bklikte mütalâa edilmesi'
kabul edilmiştir.
— 340
12.6.1970
O : 1
Raporları ayrı ayrı okutmama lüzum var
mı... («Yok» sesleri)
Raporları uzun diyorsunuz, ayrı ayrı oku­
tulmasına lüzum yok, diyorsunuz. Bu hususu
oyunuza sunuyorum; kalbul edenler... Kalbul etmiyenler.. Kabul edilmiştir.
Raporun tümü üzerinde söz iutiyenler... Yok.
Anlaşılmadı galiba. Tekrar ediyorum: 'Opera
ve Devlet Tiyatro kanunları raporlarının tümü
üzerinde söz istiyenler ... Yok. Maddelere gegeçilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum; kabul
edenler ... Kalbul etmiyenler ... Kabul edilmiştir.
Öncelik ve ivedilikle görüşülme talebi var­
dır. Talelbi oyunuza sunuyorum; kabul edenler...
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Maddeleri okutuyorum.
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü
kuruluşu hakkında kanun tasarısı
Madde 1. — Ankara'da, Millî Eğitim Ba­
kanlığına bağlı tüzel kiş^iğl' haiz bir «Devlet
Opera ve Balesi» Genel Müdürlüğü kurulmuştur.
Devlet opera ve balesi bir genel müdür tarafın­
dan yönetilir.
BAŞKAN — 1 nc^ maddeyi okutmuş bulu­
nuyorum. 1 nci madde üzerinde söz isteyen... Yok.
Maddeyi Yüce Meclis»in oyuna sunuyorum; Ka­
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş­
tir.
Madde 2. — Devlet Opera ve Balesi Genel
Müdürlüğü, lüzum ve imkân gördüğü diğer
şehirlerde de, Millî Eğitin Bakanının onayı ile
b'.v müdür yönetiminde Devlet Opera ve Balesi
müdürlükleri kurabilir.
Genel Müdürlük ve müdürlükler bakanlığın
onayı ile yurt içi, yurt dışı turneler tertip ede­
bilin, millî ve milletlerarası festivaller düzenliyebir.
BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz istiyenler? Yok. 2 nci maddeyi Yüce Meclisin oyu­
na sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen­
ler... Kabul edilmiştir.
Madde 3. — a) Devlet Opera ve Balesi
Genel Müdürlüğünün bir Sanat Kurulu vardır.
Bu Kurul Genel Müdür Başkanlığında Genel
Müzik işleri Yöneticisi, Başrejisör ve Bale Başkoreografı ile, iki senelik süre için Genel Mü­
dürlükçe seçilen bir sanatkârdan teşekkül eder.
Download