Sayfa SUNUŞ ..........................................................

advertisement
Sayfa
SUNUŞ
...............................................................................................................................i
1. BÖLÜM
AÇILIŞ KONUŞMALARI
1- Tertip Kom itesi Başkanı İzzet Akosm an'ın K onuşm ası............................................... 2
2- İstanbul Tüccar Derneği Genel Sekreteri
Ahm et Hamdi Başar’ın K onuşm ası...................................................................................3
3- İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası Adına
Hüsnü Arsan’ın Konuşm ası................................................................................................ 5
4- İstanbul Bölgesi Sanayi Birliği Adına
Dr. Cudi Birtek’in K onuşm ası............................................................................................. 6
5- Türkiye İktisatçılar Derneği adına Prof. Refii Suvla'nın K onuşm ası......................... 9
6- T ürk Ekonomi Kurumu Adına Prof. Muhlis Ete’nin K o n u şm a sı..................................9
II. BÖLÜM
KONGRE BÜLTENİ
1- 1948 Türkiye iktisa t Kongresi Nasıl Toplandı, Nasıl Ç a lış tı? ................................... 15
2- Tertip Komitesi, Başkanlık Divanı ve Komisyon Ü ye le ri............................................ 16
3- Kongre Yönetm eliği................. ............................................................. ............................ 19
4- Çalışm a P ro g ra m ı....:................ ........................................................................................ 21
5- Kongre Üyelerine Ait L is te ................................................................................................2Eİ
III. BÖLÜM
DEVLETÇİLİK VE DEVLET MÜDAHALESİ KONUSUNDA
KONGREYE SUNULAN TEBLİĞLER
1- Devletçilik ve Devlet M ü d ah ale si.................................................................................... 42
2- D e vletçilik..............................................................................................................................54
3- Vergi R e fo rm u .....................................................................................................................
4- M uam ele Vergisi Kanunu Tadil G erekçesi..................................................................189
5- M uam ele Vergisi Kanununun Heyeti Umumiyesine Teveccüh Eden
Tenkit ve T e k lifle r............................................................................................................. i g 4
6 - Kalkınm a Davam ızda Vergi S iya setim iz.......................................... .......................... 198
7- Vergi Mevzuatının iktisadi ihtiyaçlara Göre Ayarlanması L ü zu m u ....................... 202
8- Tasarlanan Şekilde G elir Vergisi Reformunun T e n kid i............................................ 213
9- G elir V erg isi........................................................................................................................224
1 0 -G elir V erg isi........................................................................................................................227
11-.Vergi R e fo rm u ................................................................................................................... 230
1 2 -Vergi R e fo rm u................................................................................................................... 234
1 3 -Vergi R e fo rm u................................................................................................................... 244
V. BÖLÜM
DIŞ TİCARET KONUSUNDA KONGREYE SUNULAN
TEBLİĞLER
1- Dış Ticaret R ejim i............................................................................................................. 248
2- Dış Ticaret Siyasetim iz........................ ............................................................................253
3- Tütün Fiyatı ve Fiyat T eşekkü lü.................................................................................... 260
4- Dış Ticaret Bakım ından Hayvan İh ra ca tı.................................................................... 274
5- Dış Ticaret Prensibim iz Ne O lm alı? ............................................................................. 279
6 - Dış T ic a re tim iz ..................................................................................................................283
7- Dış Ticaret R ejim i..,.......................................................................................................... 285
8- Umumi Bir Plan Zarureti.................................................................................................. 287
9- G enç T üccar Nesil Y etiştirm e liyiz.................................................................................289
10 - Dış Ticarette İki Ölçü Kullanm alıyız..............................................................................291
3- Türkiye’de Devlet İş le tm e c iliğ i......................................................................................... 59
4- İstihsal, Ticaret ve Umum iyetle iktisadi Hayat Üzerine
Devlet M üdahaleciliği Nasıl O lm a lıd ır? .......................................................................... 76
5- Devletçilik M eselem iz.........................................................................................................84
6 - D evletçilik.............................................................................................................................. 88
7- Devletçilik ve Devlet M ü d a h a le si.....................................................................................94
8- Devletçilik ve Devlet S a n a yii.,.......................................................................................... 97
9- Devletin İktisadi Hayat Üzerine M üdahalesi................................................................. 99
10 - İktisadi Kalkınmamız ve Yeni Devletçiliğimizin U m d e le ri........................................106
1 1-Türkiye’de iktisadi Devletçilik Problemlerine Toplu Bir Bakış ve
Devlet işletm eciliği Hizmetinçle Barem Sistem ve Z ihniyeti.................................... 119
12-Orman İşletmeciliğinde Devletçilik Problemi ve Ormancılık
Politikamızın Ana D avaları.............................. ............................................................... 128
13-Türkiye’de Devletin İktisada Müdahalesine Dair........................................................ 138
1 4 -Devletçilik ve Devlet M üdahaleciliği:.............................................................................141
1 5 -Devletçilik ve Devlet M üd ah ale si.................................................................................. 145
1 6 -Devletçilik ve Mali M evzuatım ız.....................................................................................154
1 7 -Devletçilik, Dış Ticaret ve Vergi D avam ız................................................................... 158
1 8 -Kalkınma.Davasında Kooperatif.....................................................................................161
1 9 -Bugünkü Durumun İslahı Ç a re le ri................................................................................ 168
2 0 -Ticaret.R e jim i................................................................................................................ .
21-O rta .Anadolunun Kalkınm a D avası............................................................................... 171
IV. BÖLÜM
VERGİ REFORMU KONUSUNDA KONGREYE SUNULAN
TEBLİĞLER
1- Vergi R e fo rm u....................................................................................................................174
2- Gelir Vergisinin Yurdum uza Sağlayacağı Faydalar
Üzerine M ütalaa lar...................................................................................... ......................183
17- İ ktisat Kongresinde İ ki Fikir Ç arpışıyor.....................................
340
1 8 -Ticaret Derneği ve İktisat Kongresi.........................................................
341
19-.İ ktisat K o n g re si............................................
342'
20- İ ktisat Kongresinde Devletçiliğin T e n k id i..............................................................
345
21-Libe ra l Maskeli Bir D evletçi.................................
346
22-.Devletçilik B a h si..............................................
347
23- Hakikat Ş im ş e ğ i..............................................
348
2 4 -iktisa t Kongresinden İlh a m la r.................................
351
2 5 - Devletin Karşısında Türk İş A d a m ı..................
352
26-.İktisat Kongresinin K ap an ışı................................
355
2 7 - İstanbul İktisat Kongresi ve H üküm et.......................
357
28-.İ ktisat Kongresi ve CH P a rtisi.......................
358
29- i ktisat Kongresi K apandı..........................
360
30- Kargaşalık İçinde Biten Bir K ongre.........................
360
31 - Kongre mi, Miting m i? ..............................
362
3 2 - Biten Bir Kongre ve Devletçilik.................................
364
3 3 - İ.ktisad Kongresinden Ders.......................
365
34-.İ ktisat Kongresi ve D evletçilik......................
306
3 5 -Tüccar Derneği K on gre sind e......................
372
36-.İktisat Kongresi ve Karşılaştığı Kötü Z ih n iye t............................................................376
3 7 - Yirm i Beş Yıl S on ra.....................................
378
3 8 -Ticaret A h la k ı..............................................
380
3 9 - i.ki İmtihanın Verdiği Neticeler......................
38ı
40-.Devletçilik B ah si........................................
382
4 1 - iktisat Kongresi, Devletçilik Komisyonunun Raporuna D a ir...................................388
42-.Bir Toplantının Bilançosu: Yanlışlıklar K on gre si....................................................... 391
43- Devletçiliğe Karşı Yedi F ik ir........................................................
395
VI. BÖLÜM
1948 TÜRKİYE İKTİSAT KONGRESİNDE KABUL EDİLEN
RAPOR VE KARARLAR
1- 1948 Türkiye İktisat Kongresinin Devletçilik Hakkındaki
Rapor ve K ararı...............................................................................................•'................. 295
2- 1948 Türkiye İktisat Kongresinin Vergi Reformu Hakkındaki
Rapor ve Kararı................................................................................................................. 297
3- 1948 Türkiye iktisa t Kongresinin
Dış Ticaret Hakkındaki Rapor ve K a ra rı......................................................................301
VII. BÖLÜM
GÜNLÜK BASINDA 1948 TÜRKİYE İKTİSAT KONGRESİ
1- 1948 Türkiye iktisat Kongresi T oplan ırke n ................................................................. 311
2- Yarın Büyük iktisat Kongresi T o p la n ıyo r.................................................................... 313
3- Bugünkü iktisad Kongresi.............................................................................................. 315
4- iktisat Kongresi ve C H P .................................................................................................. 318
5- İktisat Kongresinde Hakim Olan F ik irle r......................................................................319
6 - Türkiye iktisat K o n g re si.................................................................................................. 321
7- İktisadi Vasilikten A z a d lık .................................................................................. .............322
8 - iktisat K o n g re si................................................. :.............................................................. 324
9- iktisat Kongresi ve Bir H ikaye........................................................................................ 325
10- iktisat K o n g re m iz.............................................................................................................. 326
11 - Türkiye iktisat K o n g re s i...................................................................................................328
1 2 -Bizde Devletçiliğin Hududu Yok m udur?......................................................................329
13-Türkiye İktisat K o n g re s i...................................................................................................330
14. Vur D e vletçiliğ e..................................................................................................................334
15- Kongreye S elam .................................................................................................................336
16 -Türkiye İktisat Kongresinde Ç a lışm ala r....................................................................... 337
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

Create flashcards