Dolmabahçe de 150. Yıl Toplantıları Başladı Alaaddin

advertisement
HABER
Dolmabahçe de 150. Yıl
Toplantıları Başladı
Meclis Bülteni- Dolmabahçe Sarayı 150. Yıl Kutlama
Etkinlikleri kapsamında aylık olarak düzenlenen
'Dolmabahçe Toplantıları'nın birincisi 24 Nisan'da
yapıldı.
Halkla İlişkiler ve
İletişim Seminerleri
Başladı
Gazeteci Yazar Taha Akyol'un sunumuyla başlayan
oturuma katılan isimler arasında Erdem Beyazıt,
Turgut Cansever, Uğur Derman, Özcan Ergiydiren,
Kenan Gürsoy, Hüsrev Hatemi, Bekir Karlığa, Me­
tin Sözen, Nevzat Tarhan, Mete Tuncay, Cemal
Uşak, Hilmi Yavuz, Cengiz Can, Cemal Öztaş da
yer aldı. Taha Akyol, ülkemizdeki modernleşme ça­
lışmalarını Osmanlı döneminden başlayarak değer­
lendirdiği sunumunda, Türkiye'deki modernleşme
hareketlerinin temel dinamiklerinin altını çizdi.
Cumhuriyetle birlikte ülkemizdeki modernleşme
çabalarının ekonomik alandan çok sosyal ve kültü­
rel bir yönelim gösterdiğini dile getiren Akyol, Tür­
kiye'nin modernleşme çabalarının sürmesi gerekti­
ğini de vurguladı.
Alaaddin Yavaşçaya
Saygı Konseri
Meclis Bülteni- Milli Saraylar Daire Başkanlığı tara­
fından gelenekselleştirilen Saray Konserlerinin ye­
dincisi 21 Nisan'da Dolmabahçe Sarayı, Medhal Sa­
londa gerçekleştirildi. '80.Doğum yılında Prof. Dr.
Alaeddin Yavaşça'ya Saygı' isimli konser iki bölüm­
den oluştu. T.C.Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel
Sanatlar Genel Müdürlüğü İstanbul Devlet Türk
Müziği Topluluğu 15 eser seslendirdi. Prof. Dr. Ala­
eddin Yavaşça'nm güftelerinin yanı sıra Fuzûlî'nin
de güftelerine yer verildi. Yoğun katılımın gerçek­
leştiği konserde İstanbul Valisi Sayın Muammer
GÜLER, gibi isimlerin yanı sı­
ra sanat camiasından da pek
çok duayen katıldı.
E G E M E N L I K
KAYıTSıZ
Meclis Bülteni- Personel ve Muhasebe Dairesi Başkan­
lığı tarafından başlatılan iletişim ve imaj seminerleri
10 Nisan'da başladı. 'İletişim ve Halkla İlişkiler' konu­
lu ilk semineri Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri
Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Üstün Dökmen verdi.
Meclis çalışanlarının ve minetvekillerinin büyük ilgi
gösterdiği seminerde, Prof. Dr. Dökmen, stres yöneti­
mi, insan ilişkileri ve önyargıları değerlendirdi. İnsan
ilişkileri ve insan psikolojisi konusunda önemli çalış­
maları bulunan Prof. Dr. Üstün Dökmen, olumlu ya
da olumsuz davranışların gerisinde yatan sebepler ko­
nusunda toplumsal önyargılarımız ve alışkanlıklar ol­
duğunu belirterek düşünme ve bakış biçimi konusun­
da önerilerde bulundu. Çalışan ve yöneten, çocuk ve
aile, öğretmen-öğrenci, devlet-vatandaş iletişiminde
otoriter iletişimin yarattığı sakıncalara ve ön yargılara
dikkat çeken Dökmen, en doğru iletişim yönteminin
eşitlikçi ve duyguları önemseyen iletişim yöntemi ol­
duğunu ifade etti. Açıklığın ön yargıları ortadan kaldı­
racağım belirten Prof. Dr. Üstün Dökmen, aşılamayan
pek çok sorunun altında yanlış kurgulanan iletişimin
yattığını ifade etti. TBMM Küçük Grup Salonu'nda
gerçekleştirilen seminere Meclis personeli ve milletve­
killeri yoğun ilgi gösterdi.
Seminerin açış konuşmasını yapan TBMM Personel ve
Muhasebe Daire Başkanı Nedim Küçüker duygu ve
düşüncelerin ifade edilmesinde iletişimin önemine de­
ğinerek seminer çalışmalarıyla dil ve yazılı iletişimde
daha güzel bir iletişimi amaçladıklarını belirtti.
Küçüker, günlük 8 bine yakın vatandaşın ziyaret ettiği
Meclis'te, ziyaretçi memnuniyetim sağlamayı amaçla­
dıklarım belirtti. Periyodik bir şekilde sürdürülecek
olan ve Prof. Dr. Üstün Dökmen ile ilki gerçekleştiri­
len seminerlerde eğitimde kişisel gelişim, halkla ilişki­
ler, iletişim, imaj, davranış, dış
görünüş gibi konulara yer veri­
lecek.
ŞARTSıZ
M I L L E T I N D I R
Download