MATEMATİK TESTİ

advertisement
MATEMATÝK TESTÝ
1. Bu testte 30 soru vardýr.
2. Cevaplarýnýzý, cevap kaðýdýnýn Matematik Testi için ayrýlan kýsmýna iþaretleyiniz.
10,23
1,023
1.
4. Pozitif n tam sayýlarý için,
0,4
0,04
n! = 1.2.3. ... .(n – 1).n
011.3.5. ... .(n # 2).n , n tek sayý ise
R (n) ! 2
132.4.6. ... .(n # 2).n , n çift sayý ise
iþleminin sonucu kaçtýr?
A) 110
B) 59
C) 50
D) 30
E) 20
þeklinde tanýmlanýyor.
Örneðin; 3! = 1.2.3 = 6
R(4) = 2.4 = 8
R(5) = 1.3.5 = 15 olur.
(x + 1)!
= 8 olduðuna göre, R(x) deðeri kaçtýr?
x!
A) 135
5.
2. x ve y reel sayýlarý için x.y = 3 olduðuna göre;
B) 105
C) 35
D) 21
E) 15
• a sayısının 2 ye olan uzaklığı 3 birimden fazla değildir.
• b sayısının 4 e olan uzaklığı 5 birimden fazla değildir.
III. x ve y nin iþareti aynýdýr.
a ve b gerçek sayılarının sayı doğrusundaki yerleri hakkında verilen yukarıdaki bilgilere dayanarak
3a + 2b ifadesinin alabileceği en büyük farklı iki tam
sayı değerinin toplamı kaçtır?
ifadelerinden hangileri her zaman doðrudur?
A) 65
I. x tam sayýysa y de tam sayýdýr.
II. x artarken y de artar.
A) Yalnýz I
B) Yalnýz II
D) I, II ve III
B) 61
C) 60
D) 59
E) 57
C) Yalnýz III
E) II ve III
6.
1 + 22
1 + 23 ⋅ 25
iþleminin sonucu kaçtýr?
A) 21
3.
B) 22
C) 23
D) 24
E) 25
3n = 18
olduğuna göre,
A)
1
3
B)
4
1
2
1
n-2
ifadesinin değeri kaçtır?
C) 4
D) 9
E) 32
1
Diðer Sayfaya Geçiniz.
YGS 1 / MAT
7.
Aşağıdaki şekil eş üçgenlerden oluşturulmuştur.
10.
Eþit kapasitedeki 4 iþçi bir iþin
1
sýný bitirince iþçilerden biri
6
iþten ayrýlýyor, kalan iþçiler kalan iþin
3
ini bitirince tekrar bir
5
iþçi iþten ayrýlýyor ve kalan iþi iki iþçi beraber bitiriyorlar.
Bu durumda iþ 12 günde bittiðine göre, iþçilerden ikisi
bu iþin tamamýný kaç günde bitirirler?
A) 12
B) 14
C) 15
D) 16
E) 18
Taralı alanın tüm alana oranına karşılık gelen kesir
m olduğuna göre,
m−1 − m
4m−1 − 7
ifadesinin değeri kaçtır?
A)
8.
1
2
B)
3
5
5
8
C)
D)
11
5
E)
7
2
K = 1 + 3 + 32 + 33 + ... + 316 olduğuna göre,
11.
34 + 35 + 36 + ... + 319
ifadesinin K cinsinden eşiti aşağıdakilerden hangisidir?
K−9
B)
27
A) 3K – 36
D) 27K – 27
a,b,cpozitiftamsayılardır.
a 1
=
b 4
b 2
=
c 7
olduğunagöre,
K + 27
C)
9
A) 10
B) 8
c−b
oranıkaçtır?
a
C) 5
D) 2
E) 9K + 27
12.
Aşağıdaki tabloda bir mola yerine uğrayan üç otobüsteki
yolcuların sayısı ile molada bu yolcuların yüzde kaçının
otobüsten indiği verilmiştir.
YolcuSayısı
I. Otobüs
İnenYolcuSayısı
40
%45
II. Otobüs
9.
S(x): “x doğal sayısının pozitif bölenlerinden rastgele
seçilen bir sayının asal sayı olma olasılığıdır.”
Buna göre, S(120) ifadesinin değeri kaçtır?
A)
1
8
B)
1
6
C)
E) 1
1
4
D)
3
8
E)
3
16
III. Otobüs
%30
60
Molada bu üç otobüsten inen yolcu sayısı, üç otobüsteki
toplam yolcu sayısının %30 udur.
Bunagöre,III.otobüsteninenyolcusayısıkaçtır?
A) 12
B) 18
C) 22
D) 30
E) 34
YGS 1 / MAT
13.
2x +
1
!4
3y
3y
1
!2
2x
16.
olduðuna göre, x + y kaçtýr?
x–y
A) 2
B) 1
C) 0
D) – 1
E) – 2
Anne, baba ve 3 çocuktan oluşan 5 er kişilik A ve B
aileleri tatil için 7 günlüğüne bir otele yerleşiyorlar.
Otel fiyat tarifesi aşağıdaki gibidir.

Herşey dahil kişi başına günlük 100 lira

0 - 9 yaş aralığı ücretsiz

10 - 15 yaş aralığı 1. çocuk %50 indirimli, diğer
çocuklar %20 indirimli.
7 günün sonunda otele A ailesi 2310 lira, B ailesi
1750 lira para ödüyor.
Buna göre,
I. A ailesinin bütün çocukları 10 - 15 yaş aralığındadır.
II. B ailesinin iki çocuğu 0 - 9 yaş aralığındadır.
III. İki ailenin de 0 - 9 yaş aralığında en az bir çocuğu vardır.
14.
yargılarından hangileri doğrudur?
Gerçek sayýlarda tanýmlanan f(x) fonksiyonu için,
fn(x) = fofofo...of(x)
n tan e
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
þeklinde verilmiþtir.
E) I, II ve III
f(x)=x+1 olduðuna göre,
f1(x)+f2(x)+...+f10(x) ifadesi aþaðýdakilerden hangisine
eþittir?
17.
A) x+10
B) x+55
D) 10x+1
C) 10x+55
x=
1– a
1+a
x –1
ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir?
x+1
E) 10x+10
A) – 3a
15.
olduğuna göre,
B) – 2a
C) – a
D)
1
a
E)
2
a
Sıfırdan farklı reel sayılarda  işlemi
x  y = 1 + x + x2 + ...+ xy
olarak tanımlanmaktadır.
24=a
18.
olduğuna göre,
2  9 un a türünden değeri aşağıdakilerden hangisidir?
A) 3a
B) 15a
C) 24a
D) 33a
E) 48a
x+8
x–2
ifadesini tam say› yapan kaç farklı x do€al say›s›
vard›r?
A) 4
B) 5
C) 6
D) 7
E) 8
Diðer Sayfaya Geçiniz.
YGS 1 / MAT
19.
x
1
xx
2
x +x+1
1
x2
x
:
22.
ifadesinin en sade hali aşağıdakilerden hangisidir?
A)
1
x-1
B) 0
C) 1
3 tanesi 1 kg gelen yaş sabun kurutulduğunda
5 tanesi 1 kg gelmektedir. Yaş sabunun kilosu
12 liradan alındığına göre, %20 oranda kar elde
edilebilmesi için kuru sabunun kilosu kaç lira
olmalıdır?
A) 16
B) 18
C) 20
D) 24
E) 30
x
E)
x+1
1
D)
x+1
23.
Aşağıda bir hareketlinin 30 saniyelik sürede aldığı
yolun zamana bağlı grafiği verilmiştir.
Al›nan yol(metre)
300
20. Bir bakkalda satılan A ve B marka ürünlerin maliyeti ve
satışı ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir.
150
• Bakkalda A marka ürün %40 kârla, B marka ürün %20
kârla satılmaktadır.
O
• A marka ürünün maliyeti, B marka ürünün maliyetinden %20 fazladır.
B) 60
C) 64
D) 72
25 30
Zaman(saniye)
Buna göre,
Buna göre, 30 tane A marka ürün satılarak elde edilen kâr, kaç tane B marka ürün satılarak elde edilebilir?
A) 42
15
I.
İlk 15 saniyelik sürede hareketlinin ortalama hızı
saniyede 10 metredir.
II. 15. saniyeden 25. saniyeye kadar geçen sürede
hareketli sabit hızla hareket etmiştir.
E) 80
III. 25. saniyeden 30. saniyeye kadar geçen sürede
hareketlinin ortalama hızı saniyede 60 metredir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
D) II ve III
21.
C) I ve III
E) I, II ve III
a, b birer tam sayı ve
–4≤a≤5
–3≤b≤4
olduğuna göre, a + b toplamını negatif tamsayı yapan
kaç tane (a, b) ikilisi vardır?
A) 18
B) 22
C) 24
D) 28
E) 32
24.
%35 i 42 olan sayısının yarısı kaçtır?
A) 50
B) 60
D) 72
C) 66
E) 80
Diðer Sayfaya Geçiniz.
YGS 1 / MAT
25.
Bir kitaplıktaki 4 rafta sırasıyla 16, 20, 25 ve 27 adet
matematik kitabı vardır.
28.
Herraftaeşitsayıdamatematikkitabıolmasıiçinen
azkaçkitabınyerideğiştirilmelidir?
A) 5
B) 6
C) 7
D) 8
E) 9
Yola ç
• Yukar
• A
• Sa
• Sola gidildi
29.
26.
A = {a, b}
B = {a, b, c, d}
olduğunagöre,AxBkümesinin3elemanlıaltküme
sayısıkaçtır?
A) 30
B) 42
C) 48
D) 56
E) 64
30.
27. x ve y farklı iki rakamdır. x7y sayısı 9 ile bölünebilen fakat
6 ile bölünemeyen üç basamaklı bir sayıdır.
Buna göre, x yerine gelebilecek rakamlar toplamı
kaçtır?
A) 20
B) 18
C) 16
D) 12
E) 10
Diðer Sayfaya Geçiniz.
Download