TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

advertisement
TARKİM BİTKİ KORUMA
SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
EFDAL EXALİL 50 EC
REV. NO 001
27/09/2011
Sayfa 1 / 8
1.MADDE/ MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI
Ürün hakkında bilgi
Ürün İsmi
Efdal Exalil 50 EC
Maddenin / karışımın
kullanımı
Fungusit, Emülsiyon Konsantre
Şirket
Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Adres
Turgutlu Yolu 9. Km 45010 Merkez/MANİSA TÜRKİYE
Telefon
0236 234 09 09
Fax
0236 237 96 45
Acil durumlar için telefon
numarası
0 236 234 09 09
Ulusal Zehir Danışma Merkezi UZEM 114
2. BİLEŞİMİ / İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ
Kimyasal İsmi
CAS-No.
EC-No.
51
-
Sınıflandırılmamıştır.
2
104-76-7
-
Sınıflandırılmamıştır.
2
99734-09-5
-
Sınıflandırılmamıştır.
1
35554-44-0
252-615-0
Ksilen
1330-20-7
215-535-7
26264-06-2
2-Etil Hekzanol
Etoksilat poliarilfenol
Konsantrasyon [ % a/a ]
Xn; R20/22 Xi; R41
N; R50-53
R10 Xn; R20/21
Xi; R38
Imazalil (%98)
Dodesil benzen
sülfonat, kalsiyum
tuzu
Sınıflandırması
Bu bölümdeki R cümlelerinin tüm metni için 16. Bölüme bakınız.
44
TARKİM BİTKİ KORUMA
SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
EFDAL EXALİL 50 EC
REV. NO 001
27/09/2011
Sayfa 2 / 8
3.TEHLİKELERİN TANITIMI
Yüksek sıcaklıklarda dekompoze olarak zararlı buharlar çıkarabilir.
Solunması halinde zararlıdır.
Yutulduğunda zararlıdır.
Sudaki organizmalar için çok toksik, su ortamında uzun süreli olumsuz etkilere neden olabilir.
4. İLK YARDIM TEDBİRLERİ
Genel öneri
Bilinçsiz bir kişiye asla ağızdan herhangi bir şey vermeyiniz.
Solunum
Temiz havaya çıkartınız. Gerekli ise suni solunum yapınız. Doktora
başvurunuz.
Sabun ve bol miktarda su ile hemen yıkayınız. Tekrar giymeden önce
giysilerinizi yıkayınız.
Hemen bol miktarda su ile göz kapaklarının altı dâhil olmak en az 15 dakika
boyunca iyice yıkayınız. Bir uzmana başvurunuz.
Herhangi bir sıvı vermeyiniz. Tıbbi olarak önerilmedikçe kusmaya
zorlamayınız. Bilinçsiz bir kişiye asla ağızdan herhangi bir şey vermeyiniz.
Tıbbi bakım alınız.
Herhangi bir antidotu yoktur.
Deri teması
Göz teması
Ağız yoluyla alma
Doktor için öneri
5. YANGINLA MÜCADELE TEDBİRLERİ
Uygun yangın söndürme aletleri Su, kuru kimyasal veya karbondioksit kullanınız.
Güvenlik nedeniyle
kullanılmaması gereken yangın
söndürme aletleri
Yangın söndürenler için özel
koruyucu ekipmanlar
Ek bilgi
Yüksek hacimli su jeti (Kirlenme riski)
Yangın durumunda, oksijen tüplü komple maske kullanınız.
(Küçük çapta yangınlarda) Bölge tamamen yangına maruz kalmışsa ve
durum elverişli ise, yangının kendi kendine yanıp sönmesine izin veriniz.
Çünkü su bölgenin kirlenmesini artırabilir. Tankları/kapları su sisi ile
soğutunuz.
TARKİM BİTKİ KORUMA
SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
EFDAL EXALİL 50 EC
REV. NO 001
27/09/2011
Sayfa 3 / 8
6. KAZA SONUCU YAYILMAYA KARŞI TEDBİRLER
Kişisel tedbirler
Çevresel tedbirler
Temizlik için metotlar
Kişisel koruyucu ekipmanlarınızı kullanınız. Kullanım esnasında yemek
yemeyiniz ve sigara içmeyiniz. Kullanımdan sonra bol su ve sabun
kullanarak yıkanınız.
Çevredeki tutuşturucu kaynaklarını elimine ediniz. Yeryüzü sularına ve
kanalizasyona karışmamasına dikkat ediniz.
Uygun bir atık kabı içine uygun bir absorban maddeye (örneğin talaş, kum
vb.)emdirip küreyiniz.
7.ELLEÇLEME VE DEPOLAMA
Elleçleme
Dikkatli kullanılmasını sağlayınız
Toz oluşan yerlerde uygun egzoz havalandırma sistemi olmalıdır. Kişisel
koruyucu ekipmanları kullanınız.
Yangın ve patlamaya karşı
korunması tavsiye edilir
Isıdan ve tutuşmaya yol açabilecek her şeyden uzak tutunuz.
Depolama
Depolama alanında ve kaplarında Kabı sıkıca kapalı olarak kuru ve iyi havalandırılmış yerlerde saklayınız.
Yetkili personel tarafından girilip çıkılan odalarda saklayınız. Yiyeceklerden,
aranan nitelikler
içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun. Çocukların ulaşabileceği
yerlerden uzak tutun.
Belirtildiği koşullarda kullanıldığında ve saklanıldığında bozulma meydana
Diğer veriler
gelmez.
8.MARUZİYET KONTROLLERİ / KİŞİSEL KORUNMA
Mühendislik ölçütleri
İyi ve uygun bir havalandırma olduğundan emin olunuz.(Özellikle kapalı yerlerde ).Depolandığı ve
kullanıldığı yerin yakınımda göz duşu ve güvenlik duşu olmalıdır.
TARKİM BİTKİ KORUMA
SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
EFDAL EXALİL 50 EC
REV. NO 001
27/09/2011
Sayfa 4 / 8
Kişisel koruyucu ekipmanlar
Solunum sisteminin korunması
Aerosol oluşması halinde, onaylanmış filtreli solunum maskesi kullanınız
Ellerin korunması
Malzeme: nitril veya butil kauçuk eldiven
Belli bir iş ortamı için uygunluğu, koruma eldiveni üreticisine danışılmalıdır.
Gözlerin korunması
Yan siperleri olan güvenlik gözlükleri.
Deri ve vücudun korunması
Kimyasallara karşı dirençli koruyucu giysi, nitril kauçuk eldiven, kimyasal
dayanımlı ayakkabı
Hijyen ölçütleri
Ellerinizi ve yüzünüzü çalışmaya ara vermeden önce ve ürünü taşıdıktan
hemen sonra yıkayınız. Kullanımı sırasında yemek yemeyin, içecek ve sigara
içmeyin. Çevreyi korumak için tekrar kullanmadan önce tüm kişisel koruyucu
ekipmanlarınızı yıkayınız ve ortada bırakmayınız. Lokal ve ulusal kurallar
gereğince durulama suyunu imha ediniz
Kullanımdan önce tüm kimyasal korunma kıyafetleri gözden geçirilmelidir.
Kimyasal veya fiziksel hasar veya kirlenme halinde kıyafetler ve eldivenler
değiştirilmelidir
Koruyucu tedbirler
9.FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER
Fiziksel Durum
Sıvı, emülsiyon konsantre (EC)
Renk
Sarı renkli sıvı
Koku
Karakteristik
pH
7,1
Yoğunluğu
1,14-1,16 +/- 0,05 g/l
TARKİM BİTKİ KORUMA
SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
EFDAL EXALİL 50 EC
REV. NO 001
27/09/2011
Sayfa 5 / 8
10. KARARLILIK VE TEPKİME
Kimyasal kararlılığı
Normal koşullarda kararlıdır.
Sakınılması gereken durumlar
Yüksek sıcaklıklardan ve açık alevden uzak tutunuz.
Asit ve oksitleyici maddelerden uzak tutunuz.
Tehlikeli bozunma (dekompozisyon) ürünleri hakkında Sıcaklığa, hava kaynağına ve diğer maddelerin
varlığına bağlıdır. Yüksek sıcaklıklarda zehirli gazlar
bilgi
oluşturarak bozunur. NOX, CO, CO2, HCl gazları
oluşturabilirç
Tehlikeli reaksiyonlar
Normal şartlar altında kararlıdır.
11. TOKSİKOLOJİK BİLGİ
Teknik Imazalil için;
Akut oral toksisite
LD50 / sıçan > 300 mg/Kg
Akut dermal toksisite
LD50/ tavşan > 4 000 mg/kg
Deri tahrişi
Tahriş edici (Tavşan)
Göz tahrişi
Tahriş edici (Tavşan)
Duyarlılık
Duyarlılığa neden olması beklenir (Gine domuzu)
12. EKOLOJİK BİLGİ
Teknik Imazalil için;
LC50 (96 saat),alabalık
2,5 mg / L
LC50 (8 gün),bıldırcın
5500-6300 mg / Kg/Gün
Arılar için toksik değildir.
TARKİM BİTKİ KORUMA
SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
EFDAL EXALİL 50 EC
REV. NO 001
27/09/2011
Sayfa 6 / 8
13. BERTARAF BİLGİLERİ
Ürün
Temizlenmemiş paket
Yerel ve ulusal kanallar uyarınca, gerekli yetki alındıktan sonra uygun bir tesiste
yakılmalıdır. Göletleri, havuzları, suyollarını veya kanalları kimyasal veya
kullanılmış kaplarla kirletmeyiniz.
Boşalan kapları tekrar kullanmayınız.
14.TAŞIMACILIK BİLGİLERİ
Sınıf
3
Paketleme Grubu
III
UN No
1993
Sevk İsmi
ALEVLENİR SIVI, TOKSİK, N.O.S.
15. MEVZUAT BİLGİSİ
Semboller
F Kolay alevlenir
N Çevre için tehlikeli
Zararlı Bileşenler Imazalil, Ksilen,
R- Cümlesi / RCümleleri
R10 Alevlenir.
R20/21 Solunduğunda ve cilt ile temasında sağlığa zararlıdır.
R22 Yutulması halinde zararlıdır.
R 36/38 Gözleri ve cildi tahriş edicidir.
R 41 Gözde ciddi hasar riski.
R50/53 Sucul organizmalar için çok toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere
neden olabilir.
TARKİM BİTKİ KORUMA
SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
EFDAL EXALİL 50 EC
REV. NO 001
27/09/2011
Sayfa 7 / 8
S-Cümlesi / SCümleleri
S 1/2 Kilit altında ve çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin.
S 16 Tutuşturucu kaynaklardan uzakta muhafaza edin. Sigara içmeyin.
S 25 Göz ile temasından sakının.
S 26 Göz ile temasında derhal bol su ile yıkayın ve doktora başvurun.
S 36/37/39 Uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven, koruyucu gözlük/maske kullanın.
S 45 Kaza halinde veya kendinizi iyi hissetmiyorsanız hemen bir doktora başvurun.(Mümkünse
etiketi gösterin.
S 46 Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin.
S 60 Bu maddeyi ve kabını tehlikeli atık olarak bertaraf edin/ettirin.
S 61 Çevreye salıverilmesinden kaçının. Özel kullanım talimatına/Güvenlik Bilgi Formuna
başvurun.
16. DİĞER BİLGİLER
2. bölümde belirtilen R
cümlelerini metni
R10 Alevlenir.
R20/21 Solunduğunda ve cilt ile temasında sağlığa zararlıdır.
R 20/22 Solunduğunda ve yutulduğunda sağlığa zararlıdır.
R 38 Cildi tahriş eder.
R 41 Gözde ciddi hasar riski.
R50/53 Sucul organizmalar için çok toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere
neden olabilir.
Güvenlik Bilgi Formu
Hazırlayıcısı
İbrahim Hakkı Yıldırım
TARKİM BİTKİ KORUMA
SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
EFDAL EXALİL 50 EC
REV. NO 001
27/09/2011
Sayfa 8 / 8
E-mail
[email protected]
Ek bilgi
Etiket üzerinde yazılı olan kullanma talimatlarını dikkate alınız.
Bu Güvenlik veri çizelgesinde sunulan bilgiler, yayınladığı tarih itibariyle sahip olduğumuz en geçerli
bilgilerdir. Verilen bilgiler sadece güvenli taşıma, kullanma, işleme, depolama, nakliyat, imha ve tahliye
için yardımcı olması amacıyla tasarlanmıştır ve garanti veya kalite spesifikasyonu sayılamaz. Bu bilgiler,
sadece belirlenmiş madde için geçerlidir ve bu maddenin diğer maddelerle karıştırılması durumunda
veya herhangi diğer bir proseste kullanılması dokümanda belirtilmemişse geçerli olmayabilir.
Download