x ax 12 lim b x 3 , a,b R olmak I. c a.b ise c a ve c b dir. xf(sinx)dx f

advertisement
01
ÖRNEK KİTAP
1. lim
x2
x 3
ax 12
x 3
b , a,b
R olmak
üzere a+b toplamı kaçtır ?
A)-8 B)-5 C)-2 C)1 E)4
4. x+y=14 ise x2.y5 çarpımının değeri en
fazla kaça eşittir ?
A)46.103
B)102.45
D)25.107
E)16.105
xf(sin x)dx
5.
2. bir cisim için hareket denklemi
x(t)=400-16t2 ile veriliyor. Bu cisim 400
metreden yere bırakılıyor.
Yere çarpma hızı nedir ?
0
A)
A)75 B)80 C)100 D)120 E)160
f(sin x)dx ise
2
0
C)105.22
0
x.sin x
dx değeri nedir ?
1 cos2 x
2
B)
4
2
C)
2
3
D)0 E)
1
3. k m gösterimi , k sayısının m sayısını
tam böldüğünü ifade eder.
Bun agöre, a,b ve c tamsayıları için;
x2
mx
I. c a.b ise c a ve c b dir.
6. y
II. 4 (a2
asimptotları arasındaki uzaklık 4 birim
b2 ) ise a çifttir.
III. a b ve b c ise a c dir.
İfadelerinden hangileri her zaman
doğrudur ?
A)I
x2
1
eğrisinin düşey
ise m hangisi olabilir ?
A)
2
D) 2 5
B)
2 7
C)
2 2
E) 2 3
B)II C)I-II D)I-III E)II-III
ÜNİVERSİTE HAZIRLIK
MUHTEŞEM 3’LÜ LYS
1
01
ÖRNEK KİTAP
8.
3
32
33 ...
94 1
316
11.
f(x)
x3
3x 2 11 fonksiyonuyla
ilgili olarak
Sayısının en büyük asal böleni kaçtır ?
I. (-1,1) aralığında azalandır.
A)37 B)41 C)43 D)47 E)53
II. x=-1 yerel minimum noktasıdır.
III. (0,
) aralığında aşağı bükeydir.
(konkavdır)
A)I
B)II C)III D)I-III
12.
f:X
E)II-III
9. Bir kutuda bulunan 100 kartın her
birine 1 den 100 e kadar olan farklı
numaralar veriliyor.
Bu 100 karttan rastgele biri çekiliyor.
Çekilen kart numarasının karesinin 1
eksiği 10 a tam bölünebildiğine göre,
Y ve g : Y
X
kart numarasının 3 e tam bölünebilme
fonksiyonları veriliyor. IY , Y üzerindeki
olasılığı kaçtır ?
birim fonksiyon ve
A)1/3 B)1/5 C)2/5
D)3/10 E)7/20
f g
IY olduğuna göre,
I. f fonksiyonu örtendir.
II. g fonksiyonu örtendir.
III. g fonksiyonu birebirdir.
İfadelerinden hangileri kesinlikle
10. Gerçel sayılar kümesinde,
f(x)
tan(x2 )
,x
x
0, x 0
0
doğrudur ?
A)I B)II C)I-II D)I-III E)II-III
Fonksiyonu tanımlanıyor.
Buna göre, fı (0) değeri kaçtır ?
A)0
B)1 C)2 D)4 E)Türev Yoktur
ÜNİVERSİTE HAZIRLIK
MUHTEŞEM 3’LÜ LYS
2
01
ÖRNEK KİTAP
13.
2m-1 bir asal sayı olduğuna göre, m
16. Bir kenarının uzunluğu 24 cm olan
kare şeklindeki bir kartonun
kaç olabilir ?
köşelerinden eş karesel bölgeler kesilip
A)9 B)14 C)17 D)27 E)30
şekildeki gibi üstü açık bir kutu
yapılacaktır.
14.
(x2
5x)(x2 25)
x2 6x 8
0
Kutunun hacminin en büyük olabilmesi
eşitsizliğini sağlayan kaç x tamsayısı
için kesilen karelerin bir kenar uzunluğu
vardır ?
kaç cm olmalıdır ?
A)4 B)5 C)6 D)7 E)8
R ve b
15. a,c
f : (1,
)
A)2 B)4 C)8 D)12 E)20
R olmak üzere,
R , f(x)
a
logb(x
c)
fonksiyonun grafiği şekilde verilmiştir.
17. lim
22
42
n
62 ...
n3
(2n)2
değeri hangisidir ?
A)0 B)1/3 C)4/3 D)1/5 E)
Buna göre, f(3) kaçtır ?
A)1/5 B)1/3 C)1/2 D)2/3 E)1/4
ÜNİVERSİTE HAZIRLIK
MUHTEŞEM 3’LÜ LYS
3
01
ÖRNEK KİTAP
20. xy ve yx rakamları birbirinden farklı
18.
iki basamaklı doğal sayılar olmak üzere,
xy yx sayısının pozitif bölenlerinin sayısı
en az kaçtır ?
A)12
B)14 C)16
D)28 E)30
Şekildeki y=2x2 parabolü ve d doğrusu
tarafından sınırlanan boyalı bölgenin
alanı kaç birimkaredir ?
A)3
B)6
C)9
D)12
E)15
21. f(x) = |x −1| fonksiyonu için
asağıdakilerden hangisi doğru değildir?
A) x = 1 noktasında limiti vardır.
B) [0, 2] aralığında integrallenebilirdir.
C) Sürekli bir fonksiyondur.
D) x =1 noktasında türevlenebilirdir.
E) x=1 noktasında süreklidir.
19. Kenar uzunlukları 4 cm ve 7 cm olan
dikdörtgensel bölge, es karesel
bölgelere
ayrılmıstır. Buna göre, sekildeki boyalı
bölgelerin alanları toplamı kaç cm2 dir?
22. x iki basamaklı bir doğal sayı ,
A)12 B)13 C)14 D)15 E)16
x
2(mod3)
x
2(mod5)
olduğuna göre, x in en büyük ve en küçük
değerlerinin toplamı kaçtır ?
A)92
ÜNİVERSİTE HAZIRLIK
B)109 C)124 D)154 E)169
MUHTEŞEM 3’LÜ LYS
4
01
ÖRNEK KİTAP
23. a ve b reel sayılardır.
2<a<b<9 olduğuna göre,
2a+3b ifadesinin en büyük tamsayı
değeri kaçtır ?
A)32 B)38 C)42 D)43 E)44
26. Buse hilesiz bir zarı , üst yüze gelen
sayıların toplamı 8 i geçene kadar atarak
deney yapıyor. Bu toplam 8 i geçince
deneyi bitiriyor.
Buna göre, Buse zarı ikinci kere
attığında oyunun bitme olasılığı kaçtır ?
A)1/4 B)1/3 C)2/9 D)5/18 E)7/24
24.
3
f(x)
3
x, x
2
2
27. Düzlemde; merkezi A(2, 4) noktası
olan bir çember 3x+4y=-8
doğrusuna teğet olduğuna göre, bu
çemberin yarıçapı kaç birimdir?
için,
2x
3, x
f(x
1)dx integralinin değeri
1
kaçtır ?
A)2
B)4
C)6
D)8
A)3
B)4
C)5
D)6
E)8
E)10
28. Bir kısmi integrasyon işleminde
u.dv
25. Gerçel sayılar kümesi üzerinde
tanımlı
f(x)
x3
ifadelerinden hangileri doğrudur?
B) II ve III C) I ve II
E)I, II ve III
ÜNİVERSİTE HAZIRLIK
1
3
x2dx veriliyor.
Buna göre dv kaçtır ?
A) x2dx
c B) x2
C) 1 D)0 E) dx
x2
fonksiyonuyla ilgili
I. Çift fonksiyondur.
II. x=0 noktasında türevi vardır.
, 1) aralığında azalandır.
III. (
A)Yalnız II
D) I ve III
(ln x)v
29. a bir gerçel sayı olmak üzere,
f : R R fonksiyonu
f(x 1) 2x 4 a olarak
tanımlanıyor. f 1 (1)
A)-1
B)-2
C)0
3 ise a kaçtır ?
D)1
MUHTEŞEM 3’LÜ LYS
E)2
5
01
ÖRNEK KİTAP
30. Bilal her 5 günde bir basketbol ve
her 8 günde bir futbol oynuyor. Bilal’in
2017 yılının ilk haftasında Cumartesi
günü basketbol ve Pazar futbol oynadığı
biliniyor.
Buna göre, 2017 yılında Bilal’in aynı gün
içinde basketbol ve futbol oynadığı ilk
gün hangisidir ?
A)Pazartesi
D)Perşembe
B) Salı
E) Cuma
32. 7 Muhteşem Üçlü LYS kitabı 3
kişiye kaç farklı şekilde dağıtılabilir ?
A)28 B)32 C)36 D)42 E)48
C)Çarşamba
33. Sınav sonuçları kötü olduğundan
dolayı Evren öğretmen öğrenci notlarını
ötelemek istiyor. x değişkeni, öğrenci
notu olmak üzere f(x)
6 x
40
fonksiyonu ile belirlenecektir. Örneğin
öğrenci notu 64 ise
f(64)
2
X
lim
30.
x
2t sin(t2 )dt
0
limitinin
x8
0
5
B)
8
p
31.
40
1
C)
2
3
D)
4
8
E)
5
q teoreminin çelişki bulma
A)9
B)16
C)25
p
p
q
ı
E) q
B) p
q
ı
p
C) q
ı
p D)
20x2
135x) TL ye mal oluyor.
Koli başına taşıma bedelini en aza
indirmek için her bir seferde en az kaç
koli taşınmalıdır ?
A)10
ÜNİVERSİTE HAZIRLIK
E)49
müşterisinden aldığı x tane koliyi
(x3
gösterilir ?
D)36
34. Bir kargo şirketinin x sayıda
önermelerin hangisinin yanlışlığı
A) q
88
kaç puan öteleme yapılmıştır ?
deposuna götürmek ;
ı
40
Yeni notu olacaktır.
yöntemi ile ispatında , aşağıdaki
ı
6.8
Bu durumda bir öğrenci notuna en fazla
değeri kaça eşittir ?
1
A)
3
6 64
B)15
C)20
D)25
MUHTEŞEM 3’LÜ LYS
E)35
6
01
ÖRNEK KİTAP
35.
I. Feyzullah iyi görünüyor.
II. Fevzican maç izliyor.
III.
x
Q için, x2
1
0
IV. En güzel çay DÜDÜ Çay
V. Bazı kızlar sarı saçlıdır.
Yukarıdakilerden hangileri önermedir ?
A)III-IV
B)III
D)I-III-V
E)II-III-V
C)I-III-V
36. Bir kurbağa bir gerçel sayı doğrusu
boyunca başlangıç noktası olan sıfırdan
başlayarak istediği yönde 105 ve 308
birim sıçrayarak hareket ediyor.
Buna göre bu kurbağanı n sayı doğrusuna
değdiği noktaların 2017 noktasına
uzaklığı en az ne kadar olabilir ?
A)1 B)2 C)3 D)4 E)5
ÜNİVERSİTE HAZIRLIK
MUHTEŞEM 3’LÜ LYS
7
Download