kur`an`a göre hz. muhammed

advertisement
12 - A
KAVRAMA
Test
15
STİ
TE
KAZ
AN
IM
DİN KÜLTÜRÜ VE
AHLAK BİLGİSİ
KUR’AN’A GÖRE HZ. MUHAMMED
1. İnsan bu dünyada ilahi yol göstericiliğe muhtaç bir varlıktır. Bu ihtiyaç, onun mutlak hakikatlerin ne olduğu, bu
hayatı doğru bir şekilde nasıl yaşaması gerektiği ve öldükten sonra neyle karşılaşacağı gibi varoluşsal konulardaki
sınırlılıklarından ileri gelmektedir. Bu nedenle Allah, vahiy
ve peygamberler aracılığı ile insana yol göstermesini rahmet olarak nitelemektedir. Bu niteleme Kur’an’da Hz. Peygamber için de açıkça yapılmıştır.
3. Hz. Peygamber, içinde yaşadığı toplumun yaşanan sıkıntılara duyarsız kalmamış, yoksulları gözetmiş, yetim, öksüz ve kimsesizleri korumuş ve zulme uğrayanların yanında yer almıştır.
A) “Biz seni bütün insanlara ancak müjdeci ve uyarıcı
olarak göndermişizdir; fakat insanların çoğu bilmez.”
Buna göre aşağıdaki ayetlerden hangisi Hz. Peygamberin rahmet olarak nitelenmesine gerekçe gösterilemez?
(Sebe suresi, 28. ayet)
B) “Şüphesiz biz seni hak ile bir müjde verici ve bir uyarıcı olarak gönderdik. hiçbir ümmet yoktur ki içinde bir
uyarıcı gelip-geçmiş olmasın.”
(Fatır suresi, 24. ayet)
A) “Ve seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik.”
Hz. Peygamberin bu özelliğini vurgulayan ayet aşağıdakilerden hangisidir?
(Enbiyâ suresi, 107. ayet)
(Sebe suresi, 28. ayet)
C) “De ki: Bu, benim yolumdur. Bir basiret üzere Allah’a
davet ederim; ben ve bana uyanlar da. Ve Allah’ı tenzih ederim, ben müşriklerden değilim.”
C) “Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak üzere kuluna
apaçık âyetler indiren O’dur. Kuşkusuz Allah size karşı
çok şefkatli, çok merhametlidir.”
(Hadîd suresi, 9. ayet)
D) “Ey inananlar! And olsun ki, sizin için, Allah’a ve âhiret
gününe kavuşmayı umanlara ve Allah’ı çok anan kimselere Rasûlullah (Allah’ın Elçisi) en güzel örnektir.”
D) “Ey inananlar! And olsun ki, sizin için, Allah’a ve âhiret
gününe kavuşmayı umanlara ve Allah’ı çok anan kimselere Rasûlullah (Allah’ın Elçisi) en güzel örnektir.”
B) “Biz seni bütün insanlara ancak müjdeci ve uyarıcı
olarak göndermişizdir; fakat insanların çoğu bilmez.”
(Ahzab suresi, 21. ayet)
E) “Nitekim aranızdan size bir peygamber gönderdik: O
size âyetlerimizi okuyor, sizi arıtıp temizliyor, size kitabı ve hikmeti öğretiyor; yine size daha önce bilmediklerinizi öğretiyor.”
(Bakara suresi, 151. ayet)
(Yusuf suresi, 108. ayet)
(Ahzab suresi, 21. ayet)
E) “Andolsun size içinizden öyle bir peygamber gelmiştir
ki sizin sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir. O, size
çok düşkün, müminlere karşı çok şefkatli ve merhametlidir.”
(Tevbe suresi, 128. ayet)
MEB 2016 - 2017
4. Kur’an-ı Kerim, sünnetin kaynağıdır. Sünnet ise Kur’an’ın
açıklamasıdır.
Buna göre aşağıda verilenlerden hangisi Hz. Peygamberin uygulamasıyla netlik kazanmamıştır?
A) Hacın yapılışı
B) Namazların kılınışı
C) Kurbanlık hayvanların tespiti
D) Zekât verileceklerin belirlenmesi
E) Oruca başlama zamanının tayini
2. “Yerdekilere merhamet edin ki göktekiler de size merhamet etsin.”
(Hadis-i şerif)
A) İnsan zulümden uzak durmalıdır.
5. “İstisnasız her peygamberi kendi kavminin diliyle gönderdik ki onlara açık açık anlatsın; bundan sonra Allah dilediğini sapkınlık içerisinde bırakır, dilediğini de doğru yola
iletir. O, güçlüdür, hikmet sahibidir.”
(İbrahim suresi, 4. ayet)
B) Allah, merhameti sonsuz olan tek varlıktır.
Bu hadisten aşağıdaki yargıların hangisine varılamaz?
C) Her varlık bir üst varlıktan şefkat beklemektedir.
Bu ayette altı çizili ifade, peygamberlerin aşağıda verilen özelliklerinden hangisini vurgulamaktadır?
D) İnsanın varlıkla ilişkisi merhamet üzere olmalıdır.
A) Nezîr
E) Allah’ın rahmetine ulaşmak için merhamet korunmalıdır.
B) Tebyin
D) Beşîr
C) İsmet
E) Tebliğ
12 - A
Test
15
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
KUR’AN’A GÖRE HZ. MUHAMMED
6. •
•
9. Hz. Peygamberin;
“Muhammed yalnızca bir elçidir. Ondan önce de elçiler gelip geçti. Şimdi o ölür veya öldürülürse gerisin
geri dönecek misiniz? Kim geri dönerse bilsin ki Allah’a asla bir zarar vermiş olmayacaktır. Allah şükredenleri ödüllendirecektir.”
(Âl-i İmrân suresi, 144. ayet)
“De ki: Yeryüzünde yerleşip dolaşan melekler bulunsaydı elbette onlara da peygamber olarak gökten bir
melek gönderirdik.”
(İsrâ suresi, 95. ayet)
Bu ayetlerde vurgulanan ortak husus aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Hz. Peygamberin bir beşer olduğu
•
Daha gençken Hılfu-l fudûl’e katılarak Mekke’ye gelen
korumasız yabancıları haksızlıklara karşı koruması
•
Taif’e İslam’ı anlatmaya gittiğinde kendisini taşlayan
Tarifliler için hayır duada bulunması
•
Mescid-i Nebi’nin bitişiğinde özellikle kimsesiz ve yetimlerin barınıp eğitim alabilecekleri Suffe denilen yeri
yaptırması
•
Evs ve Hazreç kabileleri arasındaki uzun yıllar süren
kan davasının bitirilerek kardeş olmalarındaki etkin
rolü
gibi davranışlarında onun aşağıdaki özelliklerinden
hangisi ön plana çıkmaktadır?
B) Hakikate imanın korunması gerektiği
C) Hz. Muhammed (sav)’in peygamber olduğu
D) Hz. Muhammed (sav)’den önce peygamberler geldiği
A) Adil olması
B) Akıllı olması
C) Cesur olması
D) Güvenilir olması
E) Merhametli olması
7. “De ki: Ben size, Allah’ın hazineleri benim yanımdadır, demiyorum. Ben gaybı da bilmem. Size, ben meleğim de demiyorum. Ben sadece bana vahyolunana uyarım.” De ki:
“Hiç kör ile gören bir olur mu? Siz hiç düşünmez misiniz?”
(En’âm suresi, 50. ayet)
Bu ayetten çıkarılan en kapsamlı sonuç aşağıdakilerden hangisidir?
A) İnsan düşünerek bazı hakikatlere ulaşabilir.
MEB 2016 - 2017
E) Sorumlu varlıkların cinsinden bir peygamber gönderildiği
10. Hz. Muhammed (sav)’de diğer insanlar gibi bir anne ve
babadan dünyaya gelmiştir. Her insan gibi ölümlü bir varlık olan Hz. Peygamber yaşadığı hayat boyunca kararlı bir
şekilde güzel ahlakın örnekliğini sergilemiş ve eceli geldiğinde de vefat etmiştir. Hz. Muhammed (sav) hayatta bir
insanın başına gelebilecek olumlu ve olumsuz birçok olay
yaşamış, bu durumlarda sevinmiş ve üzülmüştür.
B) Gaybı bilmek insan kapasitesinin üzerindedir.
Bu parçada Hz. Muhammed (sav) ile ilgili vurgulanan
husus aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bir peygamber olduğu
C) Peygambere tanrısal nitelikler yakıştırılmamalıdır.
B) Bizim gibi bir insan olduğu
D) Peygamber kendisine gelen ilahi mesajlara tabidir.
C) Yaşadıklarından etkilendiği
E) Peygamberin diğer insanlardan farkı vahiy almasıdır.
D) Hayatının mücadelelerle geçtiği
E) Sıkıntılara karşı sabırlı olduğu
8. Kur’an’da, bazı ayetlerden ilk bakış tam olarak anlaşılmayan ve adına mücmel denilen kapalı ifadeler yer almaktadır. Örneğin “Böylece sizi orta bir ümmet yaptık ki insanlara şahit olasınız. Elçi de size şahit olsun...” Bakara suresi,
143. ayeti indiği zaman Hz. Peygamber ayette geçen ‘orta’
kelimesinin ‘adalet’ anlamına geldiğini belirtmiştir.
11. Hz. Muhammed (sav)’in peygamberliği ile ilgili aşağıdaki yargıların hangisinde bilgi yanlışlığı yapılmıştır?
A) İlk tebliği akabe tepesinde gerçekleştirmiştir.
B) Vahyin doğru anlaşılmasında titiz davranmıştır.
Hz. Peygamberin bu tutumu onun aşağıdaki özelliklerinden hangisi ile doğrudan ilgilidir?
A) Adil olması
B) Zeki olması
C) Uyarıcı olması
D) Rahmet olması
C) Din ve ahiret konusunda insanları sürekli uyarmıştır.
D) İlahi mesajları insanlara ulaştırmada kararlı davranmıştır.
E) Kendisine gelen vahyi olduğu gibi insanlara ulaştırmıştır.
KAVRAMA
IM
STİ
TE
KAZ
AN
E) Vahyi açıklayıcı olması
1
2 3
4 5
6 7
8 9 10 11 12
Adı
:.........................................................
Doğru :.....................................
Soyadı
:.........................................................
Yanlış :.....................................
Sınıf
:.........................................................
Boş
No
:.........................................................
:.....................................
Puan :.....................................
E E E E E E E E E E E E
Download