Test 13

advertisement
Test
13
DİN KÜLTÜRÜ VE
AHLAK BİLGİSİ
KUR’AN’A GÖRE HZ. MUHAMMED - 4
1. Sözcük olarak “acımak, şefkat göstermek” anlamında,
isim olarak ise “acıma duygusu, bu duygunun etkisiyle yapılan iyilik, lutuf” anlamında kullanılır. Bu havram
öncelikle Allah’ın bütün yaratılmışlara yönelik lutuf ve
ihsanlarını ifade etmekte, bunun yanında insanlarda bulunan, onları hemcinslerinin ve diğer canlıların sıkıntıları
karşısında duyarlı olmaya ve yardım etmeye sevkeden
acıma duygusunu belirtmektedir.
4. •“Merhametlilere Allah da merhamet eder. Siz yeryüzündeki bütün canlılara merhamet edin ki göktekiler
(Allah ve meleklerde) size merhamet etsin!
• “Elinizde bir fidan varken kıyamet kopmaya başlasa
dahi, onu dikecek kadar vaktiniz varsa mutlaka dikin!”
Bu parçada sözü edilen kavram aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Varlıklara merhametle yaklaşması
B) Hayvanlara karşı merhametli olması
A) Vefa
C) Ormanları koruma bilinci kazanması
B) Sevgi
D) Ağaçlandırma çalışmalarına katılması
C) Değer
E) Çevre sorunlarına duyarsız davranması
D) Özveri
E) Merhamet
2. Hz. Muhammed (sav)’in aşağıdaki özelliklerinden
hangisi ile onun “Rahmet Peygamberi” olması arasında doğrudan ilişki kurulamaz?
A) Kendisine yapılan hatalara karşı affedici olması
B) İslam’ı yayma konusunda cesaretli davranması
C) Hiçbir ayrım yapmadan insanlara değer vermesi
D) İnsanlar arası ilişkilerde hoşgörüyü tavsiye etmesi
E) Küçüklere şefkatle yaklaşmayı ısrarla vurgulaması
Bu hadisleri ilke edinen bir kişiden aşağıdaki tutum
ve davranışlardan hangisi beklenmez?
5. Bir kimseye gerçek anlamda merhametli denilebilmesi,
dolayısıyla acıma duygusunun ahlâkî bir değer taşıması
için onun acıdığı kişinin ihtiyacını gücü ölçüsünde karşılaması, bunu da hür iradesiyle yapması gerekmektedir.
Buna göre Hz. Peygamberin aşağıdaki davranışlarından hangisi merhamet duygusunun yansımasına
doğrudan örne k oluşturmaz?
A) Kız çocuklarına mirastan pay ayırması
B) Kuşu ölen bir çocuğu taziye için ziyaret etmesi
C) Hayvanlara fazla yük yüklenmesini yasaklaması
D) Kendisinden bir şey isteyenleri boş göndermemesi
E) Yetim çocukları gördüğünde onlara şefkatle ilgi göstermesi
6. Hz. Peygamberin aşağıdaki tavırlarından hangisi
onun merhametinin farklı bir yönünü gösterir?
3. Uhud savaşı sırasında Hz. Muhammed (sav)’in emrine
uymayarak Müslümanların yenilmesine sebep olanların
durumuyla ilgili Al-i İmran suresinin 159. ayetinde Hz.
Peygambere hitaben, “Allah’ın rahmeti sayesinde sen
onlara karşı yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı yürekli
olsaydın, onlar senin etrafından dağılıp giderlerdi. Artık
sen onları affet…”
Bu ayete göre aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamberin inananları bir arada tutmasını sağlayan özelliklerinden biri değildir?
A) Affedici olması
B) Şefkatli yaklaşımı
C) İnsanları suçlaması
D) Yumuşak huylu olması
E) Merhametli davranması
A) Hayvanlara eziyet veren ve sırf eğlence olsun diye
yapılan yarışmaları yasaklaması
B) Amcası Hz. Hamza’yı öldüren Vahşi’nin yaptıklarını
unutamasa da Mekke fethedildikten sonra Müslüman olunca onu affettiğini bildirmesi
C) Karınca yuvasını ateşe verip yakanları görünce onları, “Ateşle azap etmek ancak ateşin Rabbine mahsustur.” diyerek ağır bir şekilde uyarması
D) Bir gün açlıktan karnı sırtına yapışmış bir deve görünce devenin sahibini, “Bu dilsiz hayvanlar hakkında Allah’tan korkun. (Hayvanlarınıza eziyet etmeyin)” diyerek uyarması
E) Bir yolculuk esnasında bazı kimselerin bir serçenin
iki yavrusunu yakaladıklarını ve serçenin de kanat
çırparak onların üzerlerinde dolaştığını görünce,
“Yavrusu sebebiyle bu kulun canını yakan kim?”
diye sorup yavruların salıverilmesini emretmesi
Test
13
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
KUR’AN’A GÖRE HZ. MUHAMMED - 4
7. Hz. Muhammed (sav)’in insanlara karşı merhameti merkeze alan yaklaşımının önemli sonuçları olmuştur.
10. “ Ve seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik.”
(Enbiyâ suresi, 107. ayet)
Bu sonuçlara;
I. İnsanları daha kolay ikna etmesi
A) “… Bizi aldatan bizden değildir.”
II. İslam dininin kısa sürede hızlıca yayılması
B) “Ben lanetçi olarak gönderilmedim.”
III. İnsanların Hz. Peygambere daha güçlü bağlanması
C) “Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim.”
IV. Vefat etmesine yakın Hz. Ebu Bekir’e imamlık yaptırması
B) Yalnız IV.
D) I. ve III.
E) “Kolaylaştırınız güçleştirmeyiniz, müjdeleyiniz nefret ettirmeyiniz.”
C) I. ve II.
E) III. ve IV.
8. “Benimle sizin durumunuzun örneği ateş yakan bir adamın örneğine benzer. Pervane ve kelebekler ateşe düşmeye başlayınca adam onları engellemeye çalışır. Ben
de sizi kuşağınızdan tutup ateşten korumaya çalışıyorum ama siz elimden kaçıp gidiyorsunuz.”
(Hadis-i şerif)
D) “Nerede olursan ol, Allah’a karşı sorumluluk bilinciyle yaşa!...”
durumlarından hangileri örnek oluşturmaz?
A) Yalnız II.
Bu ayete anlamca en yakın hadis aşağıdakilerden
hangisidir?
11. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed (sav)’in insanları doğru yola yönlendirme yöntemlerinden biri
değildir?
A) İnanmaları için zorlamak
B) Vahyi, olduğu gibi aktarmak
Bu hadisten Hz. Peygamberin aşağıdaki özelliklerinden hangisi ortaya çıkmaz?
C) Maddi bir karşılık beklememek
A) Sabırlı olduğu
E) Herkesin anlayacağı seviyede konuşmak
D) Doğru olanı etkileyici biçimde anlatmak
B) Adaletli olduğu
C) Uyarıcı olduğu
D) Merhametli olduğu
E) Mücadeleci olduğu
12. Allah’ın, doğru yolu göstermek için peygamber göndermesi insanlara olan merhametinin göstergesidir.
9. Düşkünlerin kanadıydın
Yoksulların sahibi…
Nerde kaldın ey Resul,
Nerde kaldın ey Nebi!
Bu dizelerde bir Peygamber olarak Hz. Muhammed
(sav)’le ilgili vurgulanan husus aşağıdakilerden
hangisi?
A) Örnek olduğu
A) “Ant olsun, biz sana apaçık ayetler indirdik…”
(Bakara suresi, 99. ayet)
B) “Ey peygamber! Rabb’inden sana indirileni tebliğ et…”
(Mâide suresi, 67. ayet)
C) “Ey Muhammed! Sabret. Allah’ın vaadi şüphesiz
gerçektir…”
(Mü’min suresi, 55. ayet)
D) “... Rabbinden bir rahmet olarak biz peygamberler
göndermekteyiz. …”
B) Uyarıcı olduğu
(Duhan suresi, 6. ayet)
C) Tebliğci olduğu
E) “De ki: Ben de ancak sizin gibi bir insanım. Fakat
bana ilahınızın bir tek ilah olduğu vahyolunuyor…”
D) Rahmet olduğu
E) Müjdeleyici olduğu
,
Bu yargıyı vurgulayan ayet aşağıdakilerden hangisidir?
(Fussilet suresi, 6. ayet)
Download