Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

advertisement
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
İşletme Enstitü Anabilim Dalı (Yüksek Lisans)
Tez Başlığı
Tez Yazarı
Danışman
Mezuniyet Yılı
Anahtar Kelimeler
Özet
İMKB’nin Uluslararası Hisse Senedi Piyasaları ile Entegrasyonu
Selin Zaman
Doç.Dr. Turhan Korkmaz
2008
Finansal Entegrasyon, Eşbütünleşme, Hisse Senedi Piyasaları, Uluslararası Çeşitlendirme, İMKB.
Küreselleşme ile birlikte dünya çapında sermaye hareketliliğinde bir artış olmuştur. Buna paralel olarak da
etkin bir portföy yönetimi açısından entegrasyon, finans literatüründe üzerinde en çok çalışılan konular
arasında yerini almıştır.
Bu çalışmada, Türkiye hisse senedi piyasası ile Avrupa Birliğine üye ülkeler, gelişmiş ve gelişmekte olan
ülkeler, Türkiye’nin en yüksek dış ticaret hacmine sahip olduğu ülkeler, gelişmiş ve gelişmekte olan bölgelerin
hisse senedi piyasaları arasındaki uzun dönemli ilişki araştırılmıştır. Bu amaç doğrultusunda tanımlayıcı
istatistiklere, korelasyon katsayısına, Genişletilmiş Dickey-Fuller birim kök testine, Zivot Andrews yapısal
kırılma testine ve eşbütünleşme testi kapsamında Johansen ve Gregory-Hansen testlerine başvurulmuştur.
Veriler, Ocak 1995’ten Aralık 2007’e kadar olan dönem boyunca Morgan Stanley Capital International Barra
(MSCIBarra) internet sitesinden derlenen ülkelerin aylık hisse senedi endeksleridir. Yapılan testler
doğrultusunda Türkiye’nin, Avrupa Birliği üyesi ülkelerden 12 ülke, gelişmiş ülkelerden 17 ülke, gelişmekte olan
ülkelerden 22 ülke, Türkiye’nin dış ticaret hacminin yüksek olduğu ülkelerden 8 ülke, gelişmiş bölgelerden 6
bölge ve gelişmekte olan bölgelerden 7 bölge ile eşbütünleşik olduğu bulunmuştur. Piyasaların aynı yönde
hareket etmemesi portföy yöneticilerine çeşitlendirme ile rasyonel bir risk seviyesinde optimum getiri elde
etme olanağı sunmaktadır. Entegre olmuş piyasalar arasında çeşitlendirme, yatırımcının toplam riskini
azaltmasına yardımcı olamayacaktır. Çünkü entegre olmuş piyasalar ortak hareket sergileyeceklerdir. Özellikle
de ekonomik durgunluğun yaşandığı dönemlerde hisse senedi piyasalarının ortak yönde hareketlilikleri artma
göstermektedir. Bu durum uluslararası portföy çeşitlendirmesinin etkinliğini azaltmaktadır. Uygulama
sonucunda ülkeler arasındaki artan entegrasyona rağmen hala uluslararası çeşitlendirme, hisse senedi
piyasalarında portföy riskini azaltmakta önemli bir rol oynamaktadır.
Download