Ön Söz

advertisement
Ön Söz ————————————————————
Oyun terapisi, 20. yüzyılın başlangıcından bu yana çocuklarla kullanılan başlıca psikoterapötik müdahale olagelmiştir. Oyun Terapisinin Temelleri (İkinci Basım) kitabının amacı, okuyucunun oyun terapisi alanına geniş kapsamlı bir giriş yapmasını
sağlamaktır.
Kitabın ilk kısmı olan Oyun Terapisi Uygulamasının Esasları, tamamıyla yeni bölümlerden oluşmaktadır. Bu kısımda yer alan bölümler oyun terapisini anlamak ve uygulamak için gerekli temel bilgiyi sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. 1. Bölüm, oyun
terapisine yeni başlayan terapistlerin öğrenmesi gereken bir dizi temel kavram ve uygulamayı kapsamaktadır. 2. Bölüm, oyunun terapötik gücüne, yani oyun terapisinin
özünü oluşturan değişim mekanizmalarına genel bir bakış içermektedir. 3. Bölüm,
oyun terapisi uygulamaları sırasında ortaya çıkması muhtemel klinik, profesyonel ve
etik konular hakkında okuyucuyu bilgilendirmektedir.
Oyun terapisinin güçlü yanlarından biri, günümüzde çocuk ve ergenlerle çalışırken
klinik pratikte uygulanmakta olan kuramsal yaklaşımların çeşitliliğidir. Bu modeller,
oyunun, çocukların yaşamakta olduğu geniş çapta birçok psikolojik soruna terapötik
bir biçimde uygulanabilmesi için geniş ve sağlam bir temel sunmaktadır.
Kitabın 2. Kısmı; Psikodinamik Modeller, Hümanistik Modeller ve Sistemik
Modeller’in yanı sıra Gelişmekte Olan Modeller’in de dâhil olduğu belli başlı oyun
terapisi kuramlarının detaylı bir tanımını içermektedir. 18 Bölüm’ün her biri, belirli
bir kuramsal model konusunda önde gelen bir uzman tarafından yazılmıştır. Birinci
basımda yer alan tüm bölümler, en son gelişmeleri yansıtan genel bir bakış sunmak
amacıyla gözden geçirilmiş ve güncellenmiştir. İlaveten, güncel modellerin çeşitliliğini yansıtmak amacıyla Anlatısal Oyun Terapisi, Çözüm Odaklı Oyun Terapisi, Deneyimsel Oyun Terapisi ve Bütüncül Oyun Terapisi olmak üzere dört yeni kuramsal
bölüm eklenmiştir.
Eğitim ve deneyim açısından hangi düzeyde olursa olsun tüm psikiyatristler, psikologlar, sosyal hizmet uzmanları, psikolojik danışmanlar, çocuk gelişimi uzmanları,
hemşireler, uğraşı terapistleri ve aile terapistleri, Oyun Terapisinin Temelleri (İkinci
Basım) kitabını bilgilendirici ve klinik açıdan yararlı bulacaktır. Birinci basımda olduğu gibi bu kitabın da tüm dünyada oyun terapisine giriş konulu ders ve seminerlerde
temel bir metin olarak kullanılması muhtemeldir.
Charles E. Schaefer
vii
Çevirenin Ön Sözü—
—————————————
Oyun terapisinin gelişmesinde ve yaygınlık kazanmasında önemli bir rol oynayan
Charles E. Schaefer’in editörlüğünde, her biri alanında uzman olan oyun terapistlerinin katkısıyla hazırlanan Oyun Terapisinin Temelleri kitabı, konu ile ilgilenen profesyonellere eksiksiz bir giriş sunmayı amaçlayan kapsamlı bir kaynaktır. Etkili terapötik
müdahalelerde bulunabilmenin ön koşullarından biri sağlam bir psikoterapi kuramına
sahip olmaktır. Oyun Terapisinin Temelleri, köklü psikanalitik yaklaşımlardan yeni
gelişmekte olan modellere kadar bir dizi geniş kuramsal yaklaşımı ayrıntılı bir şekilde
ele alarak kişisel bir psikoterapi anlayışının geliştirilmesinde ihtiyaç duyulan bilgiyi
sunmakta ve okuyucuyu oyun terapisi alanında daha fazla okuma ve araştırma yapmaya teşvik etmektedir.
Oyun Terapisinin Temelleri’nin ilk olarak Türkçeye kazandırıldığı tarihlerde ülkemizde oyun terapisine yönelik artan bir ilginin ortaya çıktığı, ancak konu ile ilgili
Türkçe kaynaklar konusunda büyük bir eksikliğin hissedildiği göze çarpmaktaydı.
Oyun Terapisinin Temelleri bu boşluğu doldurmaya yönelik bir çabanın sonucunda
dilimize kazandırılmıştı. Aradan geçen kısa zaman zarfında ülkemizde farklı oyun
terapisi yaklaşımları konusunda kısa ve uzun süreli eğitimlerin verilmeye başlandığı,
çocuklarla terapötik çalışmalar yürüten uzmanları oyun terapisi konusunda donanımlı
kılacak sertifikasyon ve süpervizyon çalışmalarının her geçen gün arttığı ve bu çalışmalara paralel biçimde oyun terapisi ile ilgili daha fazla sayıda kaynağın Türkçeye kazandırıldığı görülmektedir. Farklı oyun terapisi yaklaşımlarının ülkemizde de yaygın
biçimde kullanılmaya başladığını görmek sevindirici bir gelişmedir. Alandaki bu hızlı
değişim süreci içinde Oyun Terapisinin Temelleri kitabının başlıca başucu kaynaklarından biri olarak değerini ve önemini koruduğu görülmektedir. Bu nedenle, kitabın
Türkçede çevirisi gözden geçirilmiş ikinci basımının yapılması ihtiyacı doğmuştur.
Yeni basımdaki temel değişiklik, ilk basımdan bu yana alandaki güncel gelişmelere
paralel biçimde bazı oyun terapisi yaklaşımları ile ilgili kullanılan Türkçe terimlerin
gözden geçirilmesi ve mevcut diğer kaynaklarla tutarlı hâle getirilmesi olmuştur. Bunun yanı sıra bazı ifadelerin sadeleştirilmesi ve okuyucu açısından anlaşılabilirliği ve
akıcılığı arttıracak şekilde yeniden düzenlenmesi üzerinde durulmuştur. İlk basımda
olduğu gibi kitabın, oyun terapisi ile ilgili eğitim çalışmalarının kalitesini arttırmaya katkıda bulunacağı ve bu konuda daha fazla yayın yapılmasına öncülük edeceği
umulmaktadır.
Uzm. Psk. Banu Tortamış Özkaya
ix
Download