KOBİ`lerde Kaynak Verimliliği - ODTÜ Web Servisi

advertisement
KOBİ’lerde Kaynak Verimliliği
Prof.Dr. Göksel N. Demirer
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Çevre Mühendisliği Bölümü
ÇEVRE KONUSUNDA KOSGEB YOL HARİTASININ HAZIRLANMASI PROJESİ
ANKARA OSTİM HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ
23 Haziran 2014
Kaynak Verimliliği Nedir ?
Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) «Kaynak
Verimliliği»ni doğal kaynakların sürdürülebilir olarak üretilmesi,
işlenmesi ve tüketilmesinin yanı sıra, ürünlerin hem üretim
hem de tüketimleri esnasında çevreye olan olumsuz etkilerinin
tüm yaşam döngüleri boyunca azaltılması olarak
tanımlanmaktadır.
Daha az kaynak tüketerek daha fazla refah sağlanması olarak
da tanmlanabilecek olan «Kaynak Verimliliği», ihtiyaçlarımızı
daha az kaynak kullanarak karşılamamıza ek olarak, Dünya’nın
ekolojik taşıma kasitesini de daha uzun süre kullanmamıza
olanak veren bir yaklaşımdır.
Avrupa Birliği ise «Kaynak Verimliliği»ni sahip olduğumuz tüm
kaynakların (toprak, hava, su, biyoçeşitlilik, ekosistemler, vd.)
daha verimli kullanılması ya da «daha az kaynak ile daha çok iş
yapmak» ve «kaynak kullanımı ile ortaya çıkan olumsuz etkilerin
azaltılması» olarak tanımlamaktadır.
Prof. Dr. Göksel N. Demirer
ODTÜ, Çevre Mühendisliği Bölümü
Gittikçe azalmakta olan doğal
kaynaklar, son yıllarda ham madde
fiyatlarında ciddi artışlar meydana
getirmiştir.
Dolayısıyla «Kaynak Verimliliği» sadece
doğal kaynakların korunması, çevre
kirliliğinin azaltılması, vb. bazlı değil,
endüstriyel üretimin sürdürülebilirliği
ile doğrudan ilintili bir kavramdır.
Ham madde fiyatları (1995-2011)
Son dönemde enerji verimliliği çabaları
ile sağlanan tasarrufu kullanılan
kaynaklar için de sağlamak sadece olası
değil, artan fiyat baskısı altında üretim
yapmanın «olmazsa olmaz»ıdır.
Prof. Dr. Göksel N. Demirer
ODTÜ, Çevre Mühendisliği Bölümü
Sektörel enerji yoğunluğu (1995-2007)
Kaynak Verimliliğini sağlamak için
önerilen atık yönetim stratejisi
En fazla tercih edilen seçenek
Azaltım
Yeniden Kullanım
Geri Dönüştürme
Enerji Geri Kazanımı
Tasfiye
En az tercih edilen seçenek
Prof. Dr. Göksel N. Demirer
ODTÜ, Çevre Mühendisliği Bölümü
Neden Kaynak Verimliliği ?
1987-2004 arası...
Bölgelere göre
otomobil sayısı
Kişi başı satın alma gücü
Toplam birincil enerji arzı
Ekolojik ayakizi
Prof. Dr. Göksel N. Demirer
ODTÜ, Çevre Mühendisliği Bölümü
Sektörel su kullanımı
Neden Kaynak Verimliliği ?
Asya’da asidifikasyon
riski altındaki bölgeler
Kişi başına tüketilen besin
miktarındaki değişim
Prof. Dr. Göksel N. Demirer
ODTÜ, Çevre Mühendisliği Bölümü
Temiz suya sahip olmayan nüfus
yüzdeleri ve BM Bin Yıl Kalkınma
Hedefleri ile karşılaştırılması
Orman alanlarındaki değişim
Neden Kaynak Verimliliği ?
Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) 1992 Rio Konferansından 20 yıl
sonra 2012 yılında yapılan Rio+20 Konferansı öncesinde bir Rapor yayınladı.
«Keeping Track» (izleme/takip) başlıklı bu Rapor ile sürdürülebilirlik alanında
bir milat olan 1992 Rio Konferansını izleyen 20 yılda kaydedilen gelişmeler ve
yapılamayanlar değerlendirildi.
Aşağıda bu Rapor’un önemli birkaç çıktısı yer almaktadır:
Prof. Dr. Göksel N. Demirer
ODTÜ, Çevre Mühendisliği Bölümü
1992’den bu yana Dünya nüfusu
1,45 milyar artmıştır.
3,5 milyar insan kentlerde
yaşamaktadır.
1992’de 34 kg olan kişi başı
ortamala et tüketimi 43
kg’a çıkmıştır.
Prof. Dr. Göksel N. Demirer
ODTÜ, Çevre Mühendisliği Bölümü
Ekonomik kalkınmada bölgeler arası çok
büyük farklar söz konusudur.
Temel tüketim maddelerine olan
talep hızla artmaktadır.
Enerji ve doğal kaynak
tüketimi hızla artmaktadır.
Prof. Dr. Göksel N. Demirer
ODTÜ, Çevre Mühendisliği Bölümü
Tüm azaltma çabalarına rağmen, CO2
emisyonları hızla artmaktadır.
Sera gazı emisyonlarının %60’ı üç sektör
tarafından yapılmaktadır. Sanayi 2. sıradadır.
Okyanuslar hızla asidik hale gelmekte ve bu
da canlı yaşamı olumsuz etkilemektedir.
Buzullar hızla erimeye devam
etmektedir.
1990’dan bu yana
toplam 300 milyon
hektar orman alanı yok
olmuştur. Bu alan
Arjantin’in yüzey
alanından büyüktür.
Prof. Dr. Göksel N. Demirer
ODTÜ, Çevre Mühendisliği Bölümü
Peki ya çözüm ?
Prof. Dr. Göksel N. Demirer
ODTÜ, Çevre Mühendisliği Bölümü
Varolan üretim ve tüketim eğilimlerinin sürmesi durumunda,
2050 yılına kadar büyüklük ve kaynaklar olarak dünyaya denk
ikinci bir gezegen bulup, dünya nüfusunun yarısını bu
gezegene taşıyacağız...
1900
Prof. Dr. Göksel N. Demirer
ODTÜ, Çevre Mühendisliği Bölümü
2002
2050
2100
KAYNAK: United Nations Environmental Program,
Sustainable Consumption and Production (SCP): Making the Connection.
http://www.unep.fr/shared/publications/cdrom/WEBx0028xPA/cpsc.htm
Ya da varolan üretim ve tüketim
eğilimlerini değiştirip, tek gezegene
“sığmanın” yollarını bulacağız.
Peki nasıl ?
Prof. Dr. Göksel N. Demirer
ODTÜ, Çevre Mühendisliği Bölümü
McKinsey Global Institute
Resource Revolution: Meeting the world’s energy,
materials, food, and water needs, Kasım 2011
Gerekli çalışmalar yapıldığı koşulda, 2030 itibarıyla küresel
kaynak ihtiyacının % 30’unu kaynak verimliliği
uygulamaları ile karşılamak olasıdır. Bunun parasal
karşılığı 2,9 trilyon Dolardır.
Bunu sağlamaya yönelik olarak 15 temel olanak
belirlenmiştir.
Prof. Dr. Göksel N. Demirer
ODTÜ, Çevre Mühendisliği Bölümü
1. Binalarda enerji verimliliğinin sağlanması
2. Büyük ölçekli çiftliklerde verimliliğin arttırılması
McKinsey, 2011
3. Gıda atıklarının azaltılması
4. Evsel su (şebeke, vd.) kayıplarının azaltılması
5. Kentsel yoğunlaşma (ulaşım kaynaklı önemli verimlilik artışları sağlayacaktır)
6. Demir çelik endüstrisinde daha yüksek enerji verimliliğinin sağlanması
7. Küçük ölçekli çiftliklerde verimliliğin arttırılması
8. Ulaşımda kullanılan yakıt verimliliğinin arttırılması
9. Elektrikle çalışan ve hibrit araçların yaygınlaştırılması
10.Toprak erozyonunun azaltılması
11.Çelik kullanım verimliliğinin arttırılması
12.Petrol ve kömür geri kazanımının arttırılması
13.Sulama tekniklerinin geliştirilmesi
14.Karayolu taşımacılığından demir ve deniz yolu taşımacılığına geçilmesi
15.Enerji santrallerinde verimliliğin arttırılması
Prof. Dr. Göksel N. Demirer
ODTÜ, Çevre Mühendisliği Bölümü
Resource Revolution: Meeting the world’s energy, materials, food, and water needs
McKinsey Global Institute, Kasım 2011
Kaynak verimliliğine ilişkin olanakların %70-85’i
gelişmekte olan ülkeler için söz konusudur.
McKinsey, 2011
Prof. Dr. Göksel N. Demirer
ODTÜ, Çevre Mühendisliği Bölümü
ÖZETLE:
Hızla tükenmekte olan doğal kaynakların
sürdürülebilir olarak yönetilebilmesi için:
Bu süreçte doğal kaynakların verimli kullanımı,
atıkların azaltılması, geri kazanım uygulamalarının
arttırılması, vd. ya da diğer bir deyişle
doğal kaynak kullanımı ile ekonomik büyüme
arasındaki ilişkinin yeniden tanımlanması gereklidir.
Prof. Dr. Göksel N. Demirer
ODTÜ, Çevre Mühendisliği Bölümü
Ekonomik Etkinlik
Kaynak Kullanımı
Çevresel Etki
Kaynak Kullanımı
Çevresel Etki
Son yıllarda bu hedefe ulaşmaya yönelik olarak pekçok
yaklaşım, yöntem ve araç geliştirilmiştir.
Prof. Dr. Göksel N. Demirer
ODTÜ, Çevre Mühendisliği Bölümü
Kaynak Verimliliği Stratejileri
Verimliliğin arttırılarak, kaynak (ham madde, su, enerji, vd.)
kullanımı ve atık üretiminin azaltılması
Üretimden kaynaklanan atıkların geri dönüşüm ve yeniden
kullanımı
Kaynak kullanımını azaltan yeni malzeme, ürün ve proseslerin
tasarım ve kullanımı
Alternatif ve yenilenebilir enerji kullanımı
Prof. Dr. Göksel N. Demirer
ODTÜ, Çevre Mühendisliği Bölümü
KOBİ’ler için Kaynak Verimliliği
Göstergeleri
√ Enerji kullanımı
√ Ham madde kullanımı
√ Su kullanımı
√ Hava emisyonları
√ Atıksu üretimi
√ Atık üretimi
Prof. Dr. Göksel N. Demirer
ODTÜ, Çevre Mühendisliği Bölümü
Kaynak Verimliliği Araçları
Eko-tasarım (çevreye duyarlı tasarım)
Çevresel performans değerlendirmesi
Piyasa bazlı enstrumanlar (vergi,
ceza ve teşvikler)
Yaşam döngüsü değerlendirmesi
Çevresel etkisi yüksek ve az bulunan
hammaddelerin ikamesi
Temiz üretim denetlemesi
Eko-inovasyon
Enerji verimliliği denetlemesi
Eko-etiket
Yeşil tedarik zinciri yönetimi
Yeşil kimya
Yeşil satın alma
Yeşil istihdam
Çevresel (ekolojik) ayakizi
Eğitim
Mevcut en iyi örnekler
Gösterim projeleri
Endüstriyel Simbiyoz
Yeni iş modelleri
Çevre Yönetim Sistemleri
Prof. Dr. Göksel N. Demirer
ODTÜ, Çevre Mühendisliği Bölümü
Kaynak Verimliliği Araçları
Eko-tasarım (çevreye duyarlı tasarım)
Çevresel performans değerlendirmesi
Piyasa bazlı enstrumanlar (vergi,
ceza ve teşvikler)
Yaşam döngüsü değerlendirmesi
Çevresel etkisi yüksek ve az bulunan
hammaddelerin ikamesi
Temiz üretim denetlemesi
Eko-inovasyon
Enerji verimliliği denetlemesi
Eko-etiket
Yeşil tedarik zinciri yönetimi
Yeşil kimya
Yeşil satın alma
Yeşil istihdam
Çevresel (ekolojik) ayakizi
Eğitim
Mevcut en iyi örnekler
Gösterim projeleri
Endüstriyel Simbiyoz
Yeni iş modelleri
Çevre Yönetim Sistemleri
Prof. Dr. Göksel N. Demirer
ODTÜ, Çevre Mühendisliği Bölümü
Kaynak Verimli Avrupa için Yol Haritası (2011)
Prof. Dr. Göksel N. Demirer
ODTÜ, Çevre Mühendisliği Bölümü
AB Ülkelerinde Kaynak Verimliliği
Çalışmaları ile Sağlanan Kazanımlara
Örnekler...
Otomotiv Endüstrisindeki Atık ve
CO2 Azaltımları
Prof. Dr. Göksel N. Demirer
ODTÜ, Çevre Mühendisliği Bölümü
Alüminyum Geri Kazanımı
Pekçok sektörde birim ürün başına enerji
tüketimi ve atık üretimi % 75’lere varan
oranda azaltılmıştır...
Gıda sektöründe birim ürün
başına enerji tüketimi
Prof. Dr. Göksel N. Demirer
ODTÜ, Çevre Mühendisliği Bölümü
Gıda sektöründe birim ürün
başına atık üretimi
Bir Kaynak Verimliliği Aracı
Olarak
Temiz Üretim Denetimi
TEMİZ ÜRETİM DENETİMİ
Temiz üretim denetimi, endüstriyel prosesleri ve bunların çevresel
etkilerini sistematik olarak analiz ederek, kaynakların verimsiz
kullanıldığı ve atıkların iyi yönetilemediği alanlar için uygun temiz
üretim olanaklarının belirlenmesini hedefleyen bir yöntemdir.
Firmanın
 Teknolojisini
 Yönetsel süreçlerini
 Ham maddelerini
 Prosesini
 Emisyonlarını
 Tedarikcilerinizi
 Ürünlerinizi
Vd.
göz önüne alır
Prof. Dr. Göksel N. Demirer
ODTÜ, Çevre Mühendisliği Bölümü
TEMİZ ÜRETİM DENETİMİ BİR ENDÜSTRİYEL ÜRETİM
SÜRECİNİN HANGİ AŞAMALARINDA UYGULANABİLİR ?
İŞLETME
TEKNOLOJİ
ÜRETİM PROSESLERİ
HAM MADDE
DİĞER GİRDİLER
ÜRÜN
ATIK VE
EMİSYONLAR
Prof. Dr. Göksel N. Demirer
ODTÜ, Çevre Mühendisliği Bölümü
HAM MADDE VE DİĞER GİRDİLERİN
DEĞİŞTİRİLMESİ
İŞLETME
TEKNOLOJİ
ÜRETİM PROSESLERİ
ÜRÜN
HAM MADDE VE DİĞER
GİRDİLERİN DEĞİŞTİRİLMESİ
Ham Madde ve Diğer Girdilerin Değiştirilmesi:
Toksik ve zararlı girdilerin çevreye duyarlı
eşdeğerleri ile değiştirilmesi
Geri kazanılmış ve yenilenebilir ham madde ve
girdilerin kullanılması
ATIK VE
EMİSYONLAR
TEKNOLOJİK İYİLEŞTİRMELER
Ekipman ve
Proses
Kontrolünde
İyileştirmeler
Yeni Teknoloji
İŞLETME
TEKNOLOJİ
ÜRETİM PROSESLERİ
HAM MADDE VE
DİĞER GİRDİLER
ÜRÜN
Teknolojik İyileştirmeler:
Proses kontrolünde iyileştirmeler
Ekipman modifikasyonu
 Proses koşullarının optimizasyonu
Otomasyon uygulamaları
Teknoloji değişikliği
ATIK VE
EMİSYONLAR
GELİŞTİRİLMİŞ İŞLETME UYGULAMALARI
İŞLETME
Eğitim
TEKNOLOJİ
Geliştirilmiş
İşletme
Uygulamaları
ÜRETİM PROSESLERİ
HAM MADDE VE
DİĞER GİRDİLER
ÜRÜN
Geliştirilmiş İşletme Uygulamaları:
Üretim planlaması
Bakım onarım programları
Geliştirilmiş işletme uygulamaları
Eğitim programları
Enerji yönetimi
Kayıpların önlenmesi
ATIK VE
EMİSYONLAR
ÜRÜN MODİFİKASYONU
İŞLETME
TEKNOLOJİ
ÜRETİM PROSESLERİ
HAM MADDE VE
DİĞER GİRDİLER
ÜRÜN
MODİFİKASYONU
Ürün Modifikasyonu:
Geri dönüştürülebilir ürünler
Uzatılmış ürün ömrü
Daha etkin ve daha az malzeme yoğun paketleme
Zararlı madde içeren malzemelerin daha az
kullanımı
ATIK VE
EMİSYONLAR
GERİ KAZANIM VE YENİDEN KULLANIM
İŞLETME
TEKNOLOJİ
ÜRETİM PROSESLERİ
HAM MADDE
VE DİĞER GİRDİLER
ÜRÜN
Geri kazanım ve Yeniden Kullanım:
Atıkların (atıksu, soğutma suyu, enerji, vd.) aynı
tesiste ya da başka tesislerde ham madde olarak
kullanılmasına yönelik yapılacak geri kazanım ve
yeniden kullanım faaliyetleri
Atıkların ürün ve enerjiye dönüştürülmesi
Atıkların ayrı toplanması ve depolanması
ATIK VE
EMİSYONLAR
Geri kazanım ve
yeniden kullanım
TEMİZ ÜRETİM DENETİMİ İLE SAĞLANABİLECEK KAZANIMLARA ÖRNEKLER
Sektör
Sağlanan Kazanımlara Örnekler
Web Sayfası
1
Tekstil
Her bir karıştırıcı için yıllık solvent kullanımında bir ton azalma.
http://www.sba-int.ch/spec/sba/download/Caspratiques/National%20Paint%20Factories%20%20Paints%20Factory.pdf
2
Metal
Krom yerine organik pasivasyon maddesinin kullanılması
Cüruf üretiminde 80 ton/yıl azaltım
http://www.sba-int.ch/spec/sba/download/Caspratiques/Arabian%20Steel%20Pipes.pdf
3
Makina
İmalatı
Katı atık üretiminde %58, atıksu üretiminde % 60 azalma
http://www.epa.sa.gov.au/xstd_files/Industry/Re
port/cpilec.pdf
4
Mobilya
Boya, su ve solvent kullanımında %90’ın üzerinde azalma
http://www.cprac.org/en/media/medclean?page=
2
5
Gıda
Su kullanımında %40 azaltım
http://www.cprac.org/en/media/medclean?page=
2
6
Elektronik
Kurşun kullanımının sonlandırılması
http://www.cprac.org/en/media/medclean?page=
2
7
İlaç
Halojenli solvent kullanımının sonlandırılması
http://www.cprac.org/en/media/medclean?page=
2
8
Elektrikli
Aletler
Siyanür kullanımının sonlandırılması, tehlikeli çamur
oluşumunun % 50 azaltılması, hammadde maliyetinin %45
düşürülmesi
http://www.cprac.org/en/media/medclean?page=
2
9
Gıda
Ürün kaybı % 3,4 oranında azaltıldı, kimyasal kullanımı %23 azaldı,
atık oluşumu %5,5 azaltıldı.
http://cdam.minam.gob.pe/multimedia/contamin
acion_industrial/PDF%20files/UNEP_dairy/Dair
y%20Chapter%204%20(Case%20Study).pdf
10
Kimya
93.000 m3/yıl su ve 121.000 kWh/yıl elektrik tasarufu
http://www.ekoverimlilik.org/?page_id=615&pre
view=true
11
Metal
Kaplama
Kimyasal tasarrufu:
Tiner: 7.650 kg/yıl (%85)
Kadmiyum Oksit (CdO): 1.230 kg/yıl (%100)
Sodyum Siyanür (NaCN): 5.219 kg/yıl (%100)
http://www.ekoverimlilik.org/?page_id=1109&pr
eview=true
Prof. Dr. Göksel N. Demirer
ODTÜ, Çevre Mühendisliği Bölümü
ODTÜ 1998 yılından bu yana kaynak verimliliği ve
sürdürülebilirlik konularında çeşitli ulusal ve
uluslararası projelerde yer almaktadır.
KOSGEB destekli «Çevre Konusunda KOSGEB
Yol Haritasının Hazırlanması» ve «OSTİM’de
Endüstriyel Simbiyoz Olanaklarının Belirlenmesi»
Projeleri
Korea Development Institute,
Knowledge Sharing Programme destekli
«Establishment of National Cleaner Production
Center in Turkey» Projesi
Birleşmiş Milletler destekli «Harnessing
Sustainable Linkages for SMEs in Turkey's Textile
Sector - Environmental Component» Projesi
İSTKA destekli «Kimya Sektörünün Kaynak Verimliliği
ve Çevresel Sürdürülebilirlik Alanlarındaki
Ar&Ge İhtiyaçları»
Prof. Dr. Göksel N. Demirer
ODTÜ, Çevre Mühendisliği Bölümü
UNIDO destekli
Eko-verimlilik (Temiz Üretim) Programı
Çevre ve Orman Bakanlığı destekli
Türkiye’de Temiz Üretim Uygulamalarının
Yaygınlaştırılması için Çerçeve Koşulların ve
Ar-Ge İhtiyacının Belirlenmesi Projesi
BTC destekli
İskenderun Körfezi'nde Endüstriyel Simbiyoz Projesi
İZKA ve EBSO destekli
İzmir Bölgesi’nde Ekoverimlilik (Temiz Üretim)
Uygulamalarının Yaygınlaştırılması Projesi
Bu projeler arasındadır.
Prof. Dr. Göksel N. Demirer
ODTÜ, Çevre Mühendisliği Bölümü
UNIDO Eko-verimlilik (Temiz Üretim) Programı
TÜRKİYE’NİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE UYUMU
-SANAYİ-
Azalan ve
maliyeti
artan
kaynaklarla
üretim
yapmaya
uyum….
EKO-VERİMLİLİK
(TEMİZ ÜRETİM)
- Kaynak verimliliği (su, enerji, hammadde..)
- Atık azaltımı, geri dönüşüm, geri kazanım
- Çevre dostu ürün ve üretim süreçleri
- Maliyetlerin ve çevresel etkilerin azaltılması
Prof. Dr. Göksel N. Demirer
ODTÜ, Çevre Mühendisliği Bölümü
Kaynak
tüketimini
azaltarak
iklim
değişikliği
etkilerinin
azaltılması…
UNIDO Eko-verimlilik Programı
Programın Hedefleri



Programın ve eko-verimlilik (temiz üretim) yaklaşımının
tanıtılması;
Eko-verimlilik (temiz üretim) alanında ulusal uzman havuzunun
oluşturulmasına yönelik eğitimlerin verilmesi;
Seyhan Havzası’nda öncelikli olduğu belirlenen sektörlerde
su tasarrufu başta olmak üzere eko-verimlilik (temiz
üretim) alanında altı firmada pilot projelerin uygulanması;
• Pilot
projelerden birkaçının farklı illerde gerçekleştirilmesi
• Eko-verimliliğin su tasarrufu boyutu dışındaki alanlarına yönelik
uygulamaların da gösterilmesi
Prof. Dr. Göksel N. Demirer
ODTÜ, Çevre Mühendisliği Bölümü
UNIDO Eko-verimlilik (Temiz Üretim) Programı
Proje Ekibi
Yürütücü Kuruluşlar:
Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı (UNIDO)
Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV)
Proje Danışmanı:
Prof. Dr. Göksel N. Demirer (ODTÜ)
Prof. Dr. Göksel N. Demirer
ODTÜ, Çevre Mühendisliği Bölümü
Pilot Proje Uygulamaları
Gıda ve İçecek Sektörü


Adana - PAKYÜREK Tarım San. ve Tic. A.Ş.
Kayseri - GÜLSAN Gıda San. ve Tic. A.Ş. (MEYSU)
Metal İşleme ve Makine Sektörü


Niğde - DİTAŞ Doğan Yedek Parça İma. ve Tek. A.Ş.
Ankara - BOSAN Boyama Ltd. Şti.
Kimya Sektörü

Adana - ADVANSA SASA Polyester Sanayi A.Ş
Tekstil Sektörü

Bursa - ÖZEL TEKSTİL Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti
Prof. Dr. Göksel N. Demirer
ODTÜ, Çevre Mühendisliği Bölümü
Pilot Proje Uygulamaları
Kullanılan Yöntemler ve Araçlar

Çevresel Performans Göstergeleri (EPI)
• Birim ürün başına tüketim(su, enerji vb.)
•




Birim hammadde başına tüketim (su, enerji vb.)
Kıyaslama (Benchmarking )
•
Uluslar arası literatür ve uygulamalar
•
En iyi teknikler/teknolojiler (BATs)
Hammadde Maliyet Analizi
Malzeme Akış Analizi
Su Kütle Dengesi
• Proses bazlı su tüketim verileri
•
Atıksu üretim değerleri
Prof. Dr. Göksel N. Demirer
ODTÜ, Çevre Mühendisliği Bölümü
Pilot Projeler Sonucunda Toplam Kazanımlar
Su Tasarrufu
784.550 m3/yıl(%22)
Kimyasal Tasarrufu
• 192 ton/yıl Tuz (NaCl)
• 7,7 ton/yıl Tiner
• 5,2 ton/yıl Sodyum Siyanür (NaCN)
• 1,2 ton/yıl Kadmiyum Oksit (CdO)
• 1,7 ton/yıl Diğer
Enerji tasarrufu
4.681.000 kWh/yıl Doğalgaz (425.545 m3)
265.970 kWh/yıl Elektrik
978 ton/yıl CO2
CO2 salımında azalma
Prof. Dr. Göksel N. Demirer
ODTÜ, Çevre Mühendisliği Bölümü
Pilot Projeler Sonucunda Toplam Kazanımlar
Diğer Kazanımlar
Yatırım Tutarı
• Üretim sürecinde ve ürün kalitesinde iyileşme
• Proses süresinin kısalması
• İş gücünden tasarruf
• Bakım-onarım maliyetlerinin azalması
• Atıksu arıtma maliyetlerinde azalma
• vb.
UNIDO Katkısı: 139.800 $
Firmaların Katkısı: 125.000 $
Toplam: 264.800 $
Yıllık Mali Kazanç
1.357.792 $
Geri Ödeme Süresi Yaklaşık 3 ay
Prof. Dr. Göksel N. Demirer
ODTÜ, Çevre Mühendisliği Bölümü
TEŞEKKÜRLER
Prof. Dr. Göksel N. Demirer
Çevre Mühendisliği Bölümü
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Tel: 210 58 67
Faks: 210 26 46
e.posta: [email protected]
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Create flashcards