English Class under Mrs. Thompson

advertisement
EFSA- Katılım Öncesi Programı
İLETİŞİM ÇALIŞTAYI
11-12 Temmuz 2017 Üsküp-Makedonya
EFSA Katılım Öncesi programı çerçevesinde 11-12
Temmuz 2017 tarihlerinde Üsküp- Makedonya’da İletişim
Çalıştayı gerçekleştirilmiştir.
EFSA Uluslararası İşbirliği Danışmanı Shira
TABACHNİKOFF tarafından başkanlık edilen çalıştaya
Bakanlığımızı temsilen;
Risk Değerlendirme Daire Başkanlığında görevli
-Gıda Mühendisi F. Nevra ÖZCAN ve
-Gıda Mühendisi Z. Esin KAYA,
Gıda Kontrol ve Laboratuvarlar Daire Başkanlığında
görevli
-Gıda Mühendisi Yasemin BAYDERE katılım sağlamıştır.
Risk İletişimi
Çalıştayda ilk olarak risk iletişiminin prensipleri ve iyi
uygulamaları ele alınmış olup, Hırvatistan tarafından bu
konuya örnek teşkil edecek bir sunum yapılmıştır.
Sosyal Medya Kullanımı
Çalıştay devamında günümüzde iletişimin temel
taşlarından olan sosyal medya kullanımı konusu işlenerek;
sosyal medyanın tüm kurumlar için bir gereklilik olduğu
belirtilmiş ve kurum yapısına uygun olarak Twitter,
Linkedin, Facebook, Youtube, İnstagram, Snapchat,
Periscope gibi önemli sosyal medya araçlarının
kullanımının içinde bulunduğumuz iletişim çağının getirisi
olduğu vurgulanmıştır. İlgili sosyal medya araçlarının
kullanımına yönelik teknikler anlatılarak, yapılan
interaktif grup çalışmalarında bu araçların kullanıldığı
vaka çalışmaları gerçekleştirilmiştir.
Kriz iletişimi & Türkiye sunumu
Risk iletişiminin yanı sıra kriz iletişimi konusu da işlenmiş
olup, bu konuya ait prensipler ve iyi uygulamalar
anlatılarak, kriz ve kriz olmayan durumlarda hazırlıklı
olmanın gerekliliği vurgulanmıştır. Kriz iletişimine örnek
teşkil etmesi amacıyla Makedonya, Karadağ ve Ülkemiz
tarafından sunumlar yapılmıştır.
Download