Resmî Gazete

advertisement
Resmî Gazete
5 Haziran 2007 SALI
Sayı : 26543
TEBLİĞ
Dış Ticaret Müsteşarlığından:
İTHALİNDE TEK TARAFLI KONTROL SİSTEMİ KAPSAMINDA KOTA
UYGULANAN TEKSTİL ÜRÜNLERİNE AİT KOTALARIN İKİNCİ
BÖLÜMÜNÜN DAĞITIMI VE YÖNETİMİNE
İLİŞKİN TEBLİĞ
(2007/5)
MADDE 1 – (1) 31/12/2004 tarihli ve 25687 3. Mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Belirli Tekstil
Ürünleri İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemlerine Dair Yönetmelik uyarınca, belirli ülke menşeli tekstil ürünleri için
tespit edilen 2007 yılına ait EK I’de gösterilen kotaların (miktar kısıtlamaları) %50’sine tekabül eden ikinci bölümünün
dağıtımı, ithalatçılar tarafından talep edilen miktarlar dikkate alınmak suretiyle, tek taraflı kontrol sistemi kapsamında Dış
Ticaret Müsteşarlığınca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde yapılır.
MADDE 2 – (1) 1’inci maddede öngörülen kotaların dağıtımından yararlanmak ve ithal lisansı almak isteyen
ithalatçıların başvurularının değerlendirmeye alınabilmesi için, EK II’de yer alan başvuru formunun eksiksiz
doldurularak 29 Haziran 2007 günü mesai bitimine kadar Dış Ticaret Müsteşarlığına (İthalat Genel Müdürlüğü)
müracaat edilmesi gerekmektedir. Değerlendirmede genel evrak kayıt tarihi ve numarası esas alınır. Postadaki gecikmeler
ve bu Tebliğin yayımı tarihinden önce yapılan başvurular dikkate alınmaz.
(2) Başvuruya, beyan sahibine ait imza sirkülerinin örneği ve EK III’te yer alan taahhütname eklenir.
(3) Ayrıca, başvuruda bulunacak firmalar şayet EK I’de belirtilen ülke menşeli bir ürün kategorisinden 2006
yılında ithalat yapmış ise, başvurularına ilgili ülke ve kategoriden anılan yılda gerçekleştirdikleri ithalata ilişkin gümrük
beyannamelerinin gümrük idareleri veya noter tarafından onaylı birer suretini ekleyeceklerdir (2007/2 sayılı Tebliğ
kapsamında bu belgeleri Dış Ticaret Müsteşarlığına ibraz etmiş firmalar hariç).
MADDE 3 – (1) Birden fazla kategori kapsamı kotaya yönelik talebin mevcudiyeti halinde, her bir kategori için
ayrı başvuru yapılması şarttır.
(2) EK I’de belirtilen herhangi bir kategoriye ait kotaya, aynı ithalatçı tarafından birden fazla başvuru yapılamaz.
MADDE 4 – (1) Dış Ticaret Müsteşarlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenecek ithal lisanslarının geçerlilik
süresi düzenlendiği tarihten itibaren 6 (altı) aydır.
MADDE 5 – (1) İthalatçılar, ithal lisansında belirtilen miktarı tek sevkiyatta ithal etmeleri durumunda gümrük
yükümlülüğünün doğduğu tarihi müteakip, birden fazla sevkiyatta ithal etmeleri durumunda ise her sevkiyatın gümrük
yükümlülüğünün doğduğu tarihi müteakip en geç 15 (onbeş) iş günü içinde, ithal lisansı üzerinde belirtilen bilgiler bazında
gerçekleşen ithalata ilişkin istatistiki bilgileri Dış Ticaret Müsteşarlığına (İthalat Genel Müdürlüğü) iletir.
(2) İthal lisansları, mücbir sebepler hariç, geçerlilik süresinin bitim tarihinden itibaren en geç 15 (onbeş) iş günü
içinde ithalatçılar tarafından Dış Ticaret Müsteşarlığına (İthalat Genel Müdürlüğü) iade edilir.
(3) İthalatçıların ikinci fıkrada yer alan hükmü yerine getirmediklerinin tespiti halinde, mücbir sebepler hariç,
müteakip ithal lisansı talepleri, sözkonusu ithal lisansı iade edilene kadar değerlendirmeye alınmaz.
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.
EK I
2007 yılında uygulanacak miktar kısıtlamaları ve
ikinci bölümde dağıtılacak toplam miktarlar
(Kategori tanımları İlgili Yönetmeliğin
ekinde gösterilmiştir.)
Ülke adı
Grup
Kategori
Ölçü
Birimi
Özbekistan
IA
2
2a
kilogram
kilogram
2007 yılı
Kota seviyesi
1.644.000
4.500
EK II
Dağıtılacak
toplam miktar
822.000
2.250
TEK TARAFLI KONTROL SİSTEMİ KAPSAMINDA KOTA UYGULANAN TEKSTİL
ÜRÜNLERİ İÇİN İTHAL LİSANSI BAŞVURU FORMU ÖRNEĞİ
..../.../2007
BAŞBAKANLIK
DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞINA
(İthalat Genel Müdürlüğü)
2007/5 sayılı Tebliğ çerçevesinde ithali tek taraflı kontrol sistemi kapsamında kotaya (miktar kısıtlaması) tabi
aşağıda belirtilen ürünler için firmamız adına ithal lisansı düzenlenmesi hususunda gereği müsaadelerine arz olunur.
Müsteşarlığınızca talep edilen bilgiler aşağıda beyan edilmiştir.
(imza-kaşe)
I-
İthalatçının:
1) Adı/Ünvanı:
2) Açık adresi:
3) Telefon No:
Faks No:
4) Vergi numarası:
II- Beyan sahibinin:
a) Adı/Ünvanı:
b) Açık adresi:
III- İlgili tedarikçi ülkedeki ihracatçının:
a) Adı:
b) Açık adresi:
IV- İthal edilecek ürünlerin:
a) Menşe ülkesi:
b) Türkiye’ye ihracı amacıyla sevkiyatının (yüklemenin) yapılacağı ülke:
V-
İthal edilecek ürünlerin :
1) Ticari tanımı:
2) G.T.İ.P.’ine göre ürün tanımı :
3) 12’li bazda G.T.İ.P. :
Not: 12’li bazda G.T.İ.P.’leri ve G.T.İ.P.’lerine göre ürün tanımı “İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Gümrük
Giriş Tarife Cetveli”nden tespit edilecektir.
VI- İthal edilecek ürünlerin yer aldığı kategori :
VII- Bu Tebliğ’in EK I’inde gösterilen ölçü birimi cinsinden ithali talep edilen miktar:
1) Rakam ile:
2) Yazı ile:
Ekler: 1- Beyan sahibine ait imza sirkülerinin örneği,
2- Taahhütname,
3- Başvuru formunda beyan edilen ilgili ülke ve kategoriden 2006 yılında gerçekleştirilen ithalata ilişkin gümrük
beyannamelerinin gümrük idareleri veya noter tarafından tasdik edilmiş birer sureti eklenecek ve bu çerçevede aşağıdaki
tablo doldurulacaktır.
Sıra No
Gümrük
Beyannamesinin
tescil tarihi
Gümrük
Beyannamesinin
numarası
Eşyanın
G.T.İ.P.’i
Eşyanın miktarı (söz
konusu kategori için
belirlenen ve bu Tebliğ’in
EK I’inde gösterilen ölçü
birimi cinsinden)
Ölçü
birimi
TOPLA
M
EK III
Taahhütname örneği
Dış Ticaret Müsteşarlığına
İthal lisansı almak için yaptığımız başvuruda yer alan bilgilerin doğru olduğunu, firmamız adına düzenlenen ithal
lisansını üçüncü kişilere devretmeyeceğimizi ayrıca, ithal lisansı kapsamı ürünlerin ithalatı ile ilgili istatistiki verileri
gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihi müteakip en geç 15 (onbeş) iş günü içinde Müsteşarlığa (İthalat Genel
Müdürlüğü) bildireceğimizi ve ithal lisansını geçerlilik süresinin bitiminden itibaren en geç 15 (onbeş) iş günü içinde
Müsteşarlığa (İthalat Genel Müdürlüğü) iade edeceğimizi kabul ve taahhüt ederiz.
Firma Ünvanı
Yetkili İmzalar
Download
Random flashcards
qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

Create flashcards