İçindekiler

advertisement
øoLQGHNLOHU
$ÑN×O
1-1
1-2
6$
)KTKĩ&CNICNCTXG(C\ÑTNGT
Tarihsel Zaman Çizgisi
1-1.1 Klasik Dönemde EM
1-1.2 Modern Dönemde EM
Boyutlar, Birimler ve Notasyon
'NGMVTQOCP[GVK\OCPÆP&QþCUÆ
-×VNGÁGMKO-WXXGVK;CTCTNÆ
Bir Benzerlik
1-3.2 Elektrik Alanlar
1-3.3 Manyetik Alanlar
1-3.4 Statik ve Dinamik Alanlar
ćNGTNG[GP&CNICNCT
-C[ÆRUÆ\1TVCOFC5KP×U
Biçimli Dalgalar
-C[ÆRNÆ1TVCOćÁKPFG5KP×U
Biçimli Dalgalar
'NGMVTQOCP[GVKM5RGMVTWO
-CTOCĩÆM5C[ÆNCTÆP6GMTCTÆ
.'&#[FÆPNCVOC
3
3
3
5
12
13
15
16
19
23
6$
(C\ÑTNGTKP6GMTCTÆ
šÑ\×O;ÑPVGOK
(C\ÑT#NCPÆPFCćNGTNG[GP
&CNICNCT
)×PGĩ2KNNGTK
$ÑN×O
6$
ćNGVKO*CVNCTÆ
)GPGN-QPWNCT
&CNIC$Q[WPWP4QN×
;C[ÆNOC/QFNCTÆ
6QRNW'NGOCP/QFGNK
ćNGVKO*CVVÆ&GPMNGONGTK
$KTćNGVKO*CVVÆPFC&CNIC;C[ÆNÆOÆ
-C[ÆRUÆ\/KMTQĩGTKV*CV
-C[ÆRUÆ\ćNGVKO*CVVÆ)GPGN-QPWNCT
)GTKNKO;CPUÆOC-CVUC[ÆUÆ
2-6.2 Duran Dalgalar
-C[ÆRUÆ\*CVVÆP&CNIC'ORGFCPUÆ
/KMTQFCNIC(ÆTÆPNCT
69
øÇøNDEKøLER
x
2-8
2-9
2-10
2-11
2-12
TB4
KayÆpsÆz Hatlarda Özel Durumlar
2-8.1 KÆsa-Devre Hat
2-8.2 AçÆk-Devre Hat
2-8.3 KÆsa-Devre/ AçÆk Devre Tekniþinin
UygulanmasÆ
2-8.4 l 5 nȜ兾2 Uzunluþundaki Hatlar
2-8.5 Çeyrek-Dalga Boyu Dönüĩtürücü
2-8.6 Uyumlu ćletim HattÆ: ZL 5 Z0
KayÆpsÆz Bir ćletim HattÆndaki Güç AkÆĩÆ
2-9.1 AnlÆk Güç
2-9.2 Zaman-Ortalama Güç
Smith Graſþi
2-10.1 Parametrik Denklemler
2-10.2 Dalga EmpedansÆ
2-10.3 SWR, Gerilim MaksimumlarÆ ve
MinimumlarÆ
2-10.4 Empedanstan Admitansa
Dönüĩümler
Empedans UyumlandÆrma
2-11.1 Toplu-Eleman UyumlandÆrma
2-11.2 Tekli-Saplama ile UyumlandÆrma
ćletim HatlarÆnda Geçici YanÆt
2-12.1 Geçici YanÆt
2-12.2 YansÆma DiyagramlarÆ
EM Kanser Yokedicileri
Bölüm 3
3-1
3-2
TB5
3-3
Vektör Analizi
80
80
82
82
83
83
84
85
85
86
87
88
91
3-4
3-5
TB6
3-6
3-7
3-3.3 Silindirikten Küresele Dönüĩümler 150
3-3.4 ćki Nokta ArasÆndaki UzaklÆk
150
Bir Skaler AlanÆn GradyantÆ
151
3-4.1 Silindirik ve Küresel Koordinatlarda
Gradyant Operatörü
152
3-4.2 Gradyant Operatörünün
Özellikleri
153
Bir Vektör AlanÆn IraksamasÆ
156
X-IĩÆnÆ HesaplÆ Tomograſ
159
Bir Vektör AlanÆn Döneli
162
3-6.1 Dönel ćçeren Vektör Özellikleri
164
3-6.2 Stokes Teoremi
164
Laplacian Operatörü
166
Bölüm 4
92
95
100
101
106
110
111
113
117
130
Vektör Cebirinin Temel YasalarÆ
131
3-1.1 ćki Vektörün Eĩitliþi
132
3-1.2 Vektörel Toplama ve ÇÆkarma
132
3-1.3 Konum ve UzaklÆk Vektörleri
133
3-1.4 Vektör ÇarpÆmÆ
133
3-1.5 Skaler ve Vektör Üçlü ÇarpÆmlarÆ 136
Dikgen Koordinat Sistemleri
137
3-2.1 Kartezyen Koordinatlar
137
3-2.2 Silindirik Koordinatlar
139
3-2.3 Küresel Koordinatlar
143
Global PozisyonlandÆrma Sistemi (GPS) 144
Koordinat Sistemleri ArasÆnda Dönüĩümler 146
3-3.1 Kartezyenden Silindiriþe
Dönüĩümler
146
3-3.2 Kartezyenden Küresele
Dönüĩümler
149
4-1
4-2
4-3
4-4
4-5
4-6
TB7
4-7
Elektrostatik
Maxwell Denklemleri
Yük ve AkÆm DaþÆlÆmlarÆ
4-2.1 Yük DaþÆlÆmlarÆ
4-2.2 AkÆm Yoþunluþu
Coulomb YasasÆ
4-3.1 Çoklu Nokta Yüklere ćliĩkin
Elektrik Alan
4-3.2 Bir Yük DaþÆlÆmÆna ćliĩkin
Elektrik Alan
Gauss YasasÆ
Elektrik Skaler Potansiyeli
4-5.1 Elektrik AlanÆn Fonksiyonu
Olarak Elektrik Potansiyeli
4-5.2 Nokta Yüklere ćliĩkin
Elektriksel Potansiyel
4-5.3 Sürekli DaþÆlÆmlara ćliĩkin
Elektrik Potansiyeli
4-5.4 Elektrik Potansiyelinin Bir
Fonksiyonu Olarak Elektrik Alan
4-5.5 Poisson Denklemi
ćletkenler
4-6.1 Sürüklenme HÆzÆ
4-6.2 Direnç
4-6.3 Joule YasasÆ
Rezistif AlgÆlayÆcÆlar
Dielektrikler
4-7.1 Kutuplanma AlanÆ
4-7.2 Dielektrik Çökme
177
178
178
179
180
181
182
183
186
188
188
190
190
190
192
193
194
195
197
198
201
202
202
øÇøNDEKøLER
4-8
4-9
4-10
TB8
4-11
TB9
xi
Elektrik SÆnÆr KoĩullarÆ
4-8.1 Dielektrik - ćletken SÆnÆrÆ
4-8.2 ćletken - ćletken SÆnÆrÆ
Kapasitans
Elektrostatik Potansiyel Enerji
Batarya Olarak Süperkapasitörler
Görüntü Yöntemi
Kapasitif AlgÆlayÆcÆlar (Sensörler)
203
207
208
210
213
214
217
220
Bölüm 6
6-1
6-2
6-3
6-4
6-5
6-6
Bölüm 5
5-1
5-2
5-3
TB10
5-4
5-5
5-6
5-7
5-8
TB11
Manyetostatik
Manyetik Kuvvetler ve Torklar
5-1.1 AkÆm TaĩÆyan Bir ćletken
Üzerindeki Manyetik Kuvvet
5-1.2 AkÆm TaĩÆyan Bir Halka
Üzerindeki Manyetik Tork
Biot-Savart YasasÆ
5-2.1 Yüzey ve Hacim AkÆm
DaþÆlÆmlarÆndan Kaynaklanan
Manyetik Alan
5-2.2 Bir Manyetik Dipolün
Manyetik AlanÆ
5-2.3 ćki Paralel ćletken ArasÆndaki
Manyetik Kuvvet
Maxwell’in Manyetostatik Denklemleri
5-3.1 Manyetizma ćçin Gauss YasasÆ
ElektromÆknatÆslar
5-3.2 Ampere YasasÆ
Vektor Manyetik Potansiyel
Malzemelerin Manyetik Özellikleri
5.5.1 Elektron Yörüngesel ve Dönme
Manyetik Momentleri
5-5.2 Manyetik Geçirgenlik
5-5.3 Ferromanyetik Malzemelerin
Manyetik Histerezisi
Manyetik SÆnÆr KoĩullarÆ
Endüktans
5-7.1 Solenoid ćçerisindeki
Manyetik Alan
5-7.2 Öz-Endüktans
5-7.3 Ortak Endüktans
Manyetik Enerji
Endüktif AlgÆlayÆcÆlar
235
236
238
241
243
TB12
6-7
6-8
6-9
6-10
6-11
244
247
248
249
249
250
254
258
259
Faraday YasasÆ
282
Zamanla Deþiĩen Manyetik Alan
ćçinde Duran Döngü
284
ćdeal Transformatör
288
Bir Statik Manyetik Alan ćçinde
Hareketli ćletken
289
Elektromanyetik Jeneratör
293
Zamanla-Deþiĩen Bir Manyetik Alan ćçinde
Hareketli ćletken
295
EMK AlgÆlayÆcÆlar
296
Yerdeþiĩim AkÆmÆ
299
Elektromanyetikte SÆnÆr KoĩullarÆ
301
Yük-AkÆm Süreklilik ćliĩkisi
301
Bir ćletkende Serbest-Yük DaþÆlÆmÆ
303
Elektromanyetik Potansiyeller
303
6-11.1 Gecikmiĩ Potansiyeller
304
6-11.2 Zamanda-Harmonik
Potansiyeller
305
Bölüm 7
7-1
7-2
TB13
7-3
259
260
261
263
264
TB14
7-4
264
265
267
268
270
7-5
7-6
Zamanla Deþiĩen Alanlar
ćçin Maxwell Denklemleri 281
Düzlem-Dalga YayÆlÆmÆ
Zamanda-Harmonik Alanlar
7-1.1 KarmaĩÆk Elektriksel Geçirgenlik
7-1.2 Dalga Denklemleri
KayÆpsÆz Ortamlarda Düzlem-Dalga
YayÆlÆmÆ
7-2.1 Düzgün Düzlem Dalgalar
7-2.2 E ve H ArasÆndaki Genel ćlinti
RFID Sistemleri
Dalga KutuplanmasÆ
7-3.1 Doþrusal Kutuplanma
7-3.2 Dairesel Kutuplanma
7-3.3 Eliptik Kutuplanma
SÆvÆ Kristal Gösterge (LCD)
KayÆplÆ Ortamlarda Düzlem-Dalga
YayÆlÆmÆ
7-4.1 Düĩük-KayÆplÆ Dielektrik
7-4.2 ćyi ćletken
Bir ćyi ćletkende AkÆm AkÆĩÆ
Elektromanyetik Güç Yoþunluþu
7-6.1 Bir KayÆpsÆz Ortamdaki
Düzlem Dalga
313
315
315
316
316
317
319
321
323
324
325
327
331
334
335
335
338
341
341
øÇøNDEKøLER
xii
7-6.2
7-6.3
Bölüm 8
8-1
8-2
8-3
TB15
8-4
8-5
TB16
8-6
8-7
8-8
8-9
8-10
8-11
Dalga YansÆmasÆ ve
ćletimi
350
Dik Geliĩte Dalga YansÆmasÆ ve ćletimi
8-1.1 KayÆpsÆz Ortamlar ArasÆndaki SÆnÆr
8-1.2 ćletim-HattÆ Benzetimi
8-1.3 KayÆpsÆz Ortamlarda Güç AkÆĩÆ
8-1.4 KayÆplÆ Ortamlar ArasÆndaki SÆnÆr
Snell YasalarÆ
Fiber Optik
Lazerler
Eþik Geliĩte Dalga YansÆmasÆ ve ćletimi
8-4.1 Dik Kutuplanma
8-4.2 Paralel Kutuplanma
8-4.3 Brewster AçÆsÆ
YansÆtÆcÆlÆk ve ćleticilik
Barkod Okuyucular
Dalga KÆlavuzlarÆ
E ve H ćçin Genel ćlintiler
Dikdörtgen Dalga KÆlavuzunda TM ModlarÆ
Dikdörtgen Dalga KÆlavuzunda TE ModlarÆ
YayÆlÆm HÆzlarÆ
Boĩluk Rezonatörleri
8-11.1 Rezonans FrekansÆ
8-11.2 Kalite Faktörü
351
352
354
355
357
359
362
364
366
367
370
372
373
376
378
380
381
385
387
390
391
392
Bölüm 9
9-1
9-2
9-3
Bir KayÆplÆ Ortamda Düzlem Dalga 342
Güç OranlarÆ ćçin Desibel Ölçeþi 343
YayÆlÆm ve Antenler
Hertz Dipolü
9-1.1 Uzak-Alan YaklaĩÆmÆ
9-1.2 Güç Yoþunluþu
Anten YayÆlÆm Karakteristikleri
9-2.1 Anten Örüntüsü
9-2.2 Hüzme BoyutlarÆ
9-2.3 Anten Yönlülüþü
9-2.4 Anten KazancÆ
9-2.5 IĩÆma Direnci
YarÆm-Dalga Dipol Anten
9-3.1 Ȝ兾2 Dipolünün Yönlülüþü
9-3.2 Ȝ兾2 Dipolünün IĩÆma Direnci
9-3.3 Çeyrek Dalga Monopol Anten
9-4
TB17
9-5
9-6
9-7
9-8
9-9
9-10
9-11
Rastgele Uzunlukta Dipol
EM AlanlarÆnÆn SaþlÆk Riskleri
Bir AlÆcÆ Antenin Etkin AlanÆ
Friis ćletim Formülü
Geniĩ-AçÆklÆk Antenlerin IĩÆmasÆ
Düzgün AçÆklÆk DaþÆlÆmlÆ Dikdörtgen AçÆklÆk
9-8.1 Hüzme Geniĩliþi
9-8.2 Yönlülük ve Etkin Alan
Anten Dizileri
Düzgün Faz DaþÆlÆmlÆ N-ElemanlÆ Dizi
Dizilerin Elektronik TaramasÆ
9-11.1 Birbiçimli Genlik UyarÆmÆ
9-11.2 Dizi Beslemesi
Bölüm 10
10-1
10-2
10-3
10-4
10-5
10-6
10-7
10-8
Uydu ćletiĩim Sistemleri
ve Radar AlgÆlayÆcÆlarÆ
Uydu ćletiĩim Sistemleri
Uydu AktarÆcÆlarÆ
ćletiĩim-BaþlantÆsÆ Güç Bütçesi
Anten Hüzmeleri
Radar AlgÆlayÆcÆlarÆ
10-5.1 Bir Radar Sisteminin
Temel ÇalÆĩmasÆ
10-5.2 Belirli Menzil
10-5.3 Menzil ve AçÆsal Çözünürlük
Hedef AlgÆlama
Doppler Radar
Tek Darbe RadarÆ
418
420
424
425
426
429
430
431
432
439
442
443
444
454
455
457
459
460
461
462
462
463
464
466
467
401
404
405
406
408
409
410
411
413
414
415
416
417
417
EK A
EK B
EK C
Semboller, Nicelikler,
Birimler ve KÆsaltmalar
473
Çok KullanÆlan Malzemelerin
Malzeme Sabitleri
477
Matematik Formüller
479
EK D Seçilmiĩ Problemlerin CevaplarÆ 481
Kaynakça
487
Dizin
489
Download