KATALİZ VE KATALİTİK PROSESLER CEVAP FİNAL SINAVI

advertisement
KATALİZ VE KATALİTİK PROSESLER CEVAP FİNAL SINAVI ANAHTARI
).Katalizör:Kimyasal reaksiyonlarda aktivasyon enerjiyi düşürerek
C.1.(
reaksiyon hızını arttıran reaksiyonda olduğu gibi çıkan maddelere denir.
Deaktivasyon:Katalizörlerin gözeneklerinin tıkanması veya büzülme veya kimyasal bir reaktant ile
etkileşerek katalitik aktivitelerinin kaybolması olayıdır.
Heterojen faz:Sıvı-katı,katı gaz gibi farklı madde hallerinin bir arada bulunduğunu ifade eder.
Örtünme kesri:Bir katalizör ortamında adsorbe olmuş herhangi bir molekültürünün kapladığı alanın
tüm katalizör alana oranı örtünme kesrini ifade eder.
Adsorbsiyon:Bir gaz molekülünün bir katı yüzeyine (bir katalizörün aktif bölgesine) fiziksel veya
kimyasal bir yol ile tutunması olayıdır.
Kalsinasyon: Kalsinasyon yüksek sıcaklıkta oksitli olmayan maddeleri hava veya oksijen kullanılarak
oksit aline dönüştürme işlemidir.Bu sırada çökeltide istenmeyen bazı maddeler de giderilir fakat
sıcaklık çok yüksek olur ise katalizörün aktivitesi kaybolur.
İç difüzyon:Katalizör aktif bölgesine tutunacak olan reaktantın porlardan geçerek aktif bölgeye olan
kütle transfer olayıdır.
C.2.
dp=10mm=0,01m U=0,3m/s
(
) (
)
KATALİZ VE KATALİTİK PROSESLER CEVAP FİNAL SINAVI ANAHTARI
(
)
(
)
(
C.3.Çöktürme metodu:Başlangıçta iki veya daha fazla çözelti karışımının ya da materyallerin
süspansiyonlarının karıştırılması ile gerçekleştirilir.Mtal iyonu içeren bir çözelti bir alkali hidroksit
içeren bir çözelti ve ya alkali karbonat çözeltisi ile karıştırılır.Çöken bileşikler ısıtma işlemi ile oksitlere
dönüştürülür.
İmpregnasyon metodu(emdirme metodu):Yaş ve kuru impregnasyon metodu vardır.Kuru
impregnasyon işleminde genellikle poröz taşıyıcılar bir ya da daha fazla uygun metalik bileşik ile kuru
halde karıştırılır.Elde edilen karışım öğütülerek homojen bir dağılım elde edilir.Yaş impregnasyon
işleminde ise porüz taşıyıcılar bir ya da daha fazla uygun metalik bileşiklerin sulu çözeltileri ile temas
ettirilir daha sonra taşıyıcı kurutulur ve aktive edilir.
C.4.
(
(
a)
(
)
(
)
)
)
KATALİZ VE KATALİTİK PROSESLER CEVAP FİNAL SINAVI ANAHTARI
b)
Pelletlerin yoğunluğu;
(
)
c)
(
)
(
(
(
)
)
)
)
(
C.5.
(
(
)
Aşağıdaki tabloda verilen değerleri kullanarak
Dengebasıncı(kPa) 6,3
Adsorbe edilen
7
3
hacim(cm )STP
P
6,3
9
11,2
18,7
V
7
7,4
7,7
8,5
P/(P-P0)
0,066316
0,097508
0,124306
0,226392
(
)
9
7,4
P/P0
0,062192
0,088845
0,110563
0,1846
P/(PP0)V
0,009474
0,013177
0,016144
0,026634
)
ile
11,2
7,7
18,7
8,5
KATALİZ VE KATALİTİK PROSESLER CEVAP FİNAL SINAVI ANAHTARI
P/(P-P0)V
0,03
y = 0,1403x + 0,0007
R² = 0,9999
0,025
0,02
P/(P-P0)V
0,015
Doğrusal (P/(P-P0)V)
0,01
0,005
0
0
0,05
0,1
0,15
0,2
Bu durumda eğim
a)
b)
olur.
Toplam yüzey alanı=S.m=
Download