22.09.2017 HAYAT VEREN DİN

advertisement
İLİ
TARİH
: BİNGÖL
: 22.09.2017
HAYAT VEREN DİN: İSLÂM
Aziz Müminler!
Okuduğum ayeti kerimede yüce Allah şöyle
buyurmaktadır: “Her kim İslam’dan başka din
ararsa, asla kabul edilmeyecektir. O kimse
ahirette hüsrana uğrayanlardan olacaktır.”1
Okuduğumuz hadisi şerifte Efendimiz (s.a.v)
“Benden önceki peygamberlerin her biri yalnız
kendi kavimlerine gönderilirken, ben bütün
insanlığa gönderildim”2 buyurarak evrensel
çağrısının çağlar üstü olduğunu bize bildirmektedir.
Değerli Kardeşlerim!
Hz. Muhammed (s.a.v) Mekke’de yaptığı
evrensel çağrısına cevap bulmuş, birçok yeni
Müslüman etrafında toplanmıştı. Mekkeli müşrikler
yeni dinin yükselmesini engellemek için Müminlere
olmadık işkenceler ediyorlardı.
İşkencelere
maruz
kalan
Müslümanlar
Habeşistan’a hicret etmişlerdi. Mekkeli müşriklerden
iki elçi Habeşistan’a hicret eden müminleri geri
getirmek için Habeşistan kralı Necaşi’ye hediyelerle
gidip onları geri yollamaları için ricada
bulunmuşlardı.
Kral
Necaşi
Müslümanları
dinlemeden geri iade etmeyeceğini belirtip onları
dinlemek
üzere
huzuruna
davet
ettiğinde,
Müslümanlar adına sözü Peygamber Efendimizin
amcasının oğlu Cafer-i Tayyar alarak şu evrensel
gerçeği bildirdi:
“Ey hükümdar! Biz cahiliye zihniyetine sahip
bir kavimdik. Ağaçtan ve taştan yapılmış putlara
tapar, kendiliğinden ölmüş hayvanların etlerini
yer, kız çocuklarını diri diri toprağa gömer,
insanlık dışı bütün kötülükleri yapardık.
Akrabalarımızla
ilgilenmez,
komşu
hakkı
tanımazdık. Kuvvetli olanlarımız zayıflarımızı
ezer, zenginlerimiz fakirlerin sırtından geçinirdi.
Hak hukuk nedir bilinmezdik.”
“Biz bu halde iken Allah azze ve celle, bizim
içimizden asil soylu, doğru, güvenilir, iffetli olarak
bildiğimiz birini peygamber olarak gönderdi. O
bizi bir olan Allah'a inanmaya ve yalnızca O’na
ibadet etmeye çağırdı. Atalarımızdan miras kalan
putlara tapmaktan bizleri kurtardı. Doğru
söylemeyi, emanete riayet etmeyi, akrabalarla iyi
geçinmeyi, komşuları gözetmeyi emretti. Bütün
kötülük ve günahları, kan dökmeyi, yalancı
şahitlik yapmayı, yetim malı yemeyi ve namuslu
kadınlara iftira etmeyi ise yasakladı.”3
Kardeşlerim!
İslam şanı yüce Allah’ ın inzal buyurduğu bir
kutlu din-hayat tarzıdır. Rahmeti sonsuz, sınırsız
Rabbimizin rahmetinin bir tecellisidir. İslam insana
merhameti, şefkati öğreten, acımayı, acıları
paylaşmayı öğreten şefkat, merhamet dinidir
İslâm’ın gayesi, ferdi ve toplumu her türlü
kötülük ve fenalıktan sakındırmak, iyilik ve
güzelliklere yöneltmek, onların dünyada ve ahirette
rahat ve mesut olmalarını sağlamaktır.
İslâm, evladın, ailenin ve milletlerin hak ve
vazifelerini öğretir. Her cihetten iffeti ve hayâyı
emreder. Çalışmayı önerir; tembelliği, boş vakit
geçirmeyi menn eder. Ziraat ve sanatı, ticaret ve
çalışmayı teşvik eder. İlim ve fenne önem verir.
İslâm, nefis terbiye ve tezkiyesiyle insanın
içindeki karanlık tarafını dizginler. Kötü huyları
bıraktırır, iyi huylarla donatır. İyi huylu, güzel ahlâklı
olmayı emreder ve kötü huyları şiddetle yasaklar.
İslâm, hangi kesimden olursa olsun, insanlar
arasında net bir hukuk tesis eder. Böylece vahşetin
yerine medeniyeti ikame eder. Bütün yaratılmışlara
karşı şefkat ve merhameti sağlar.
Kardeşlerim!
İslam, tüm emir ve yasaklarıyla, kur’an ve
sünnet ile cehalet ufuklarının oluşturdukları yaşam
tarzlarını, ahlak dışı davranışları yasaklayarak,
insanlığa iffet, ahlak, vefa, emanet, diğergamlık,
dürüstlük, adalet, meyvelerini vermekle hayata hayat
katar.
Rabbim bizler için razı olduğu yaşama yaşam
katan hayat tarzı İslam’ı, yaşamakla tüm batılın silip
yok edecek tevhidi yaşamayı nasip etsin. Hutbemi
rabbimizin bir ayeti ile bitiriyorum ‘’Deki hak geldi
batıl yıkılıp gitti zaten batıl yıkılmaya
mahkûmdur.4
1
Ali İmran, 85.
Buhari, Teyemmüm 3, Salât 56,l Humus 8; Müslim, Mesâcid
3, (521); Nesâî, Gusl 26, (1, 210-211).
3
Musned 1740.
4
İsra, 81.
Hazırlayan: Fatih ASLAN /BİNGÖL İl Vaizi
Redaksiyon: İl İrşat Kurulu
2
Download