haftalık bülten

advertisement
SERMAYE PİYASASI KURULU
HAFTALIK BÜLTEN
2002/7
11/02/2002 - 15/02/2002
A. 01.01. 2002 - 15.02.2002 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ:
01.01.2002 - 15.2.2002 tarihleri arasında Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan ihraç talepleri; bedelli hisse senedi için 20
adet, 156.762,6 Milyar TL., yatırım fonu katılma belgeleri için 5 adet 15.639 Milyar TL. olmak üzere toplam 25 adet 172.401,6 Milyar
TL.'dır. Aynı dönem içinde Kurul kaydına alınmasına karar verilenler ise bedelli hisse senedi için 19 adet 131.507,7 Milyar TL.,
yatırım fonu katılma belgeleri için 4 adet 14.150 Milyar TL., (kayıt tarihindeki piyasa değeri 122.204 Milyar TL.'dır) olmak üzere
toplam 23 adet, 145.657,7 Milyar TL.'dır. (Tablo 1) 1.1.2002 tarihinden önce hisse senedi ihracı için 19, yatırım fonu katılma belgesi
için 2 başvuru bulunmaktadır. Aynı dönemde menkul kıymet ihraç başvurusundan vazgeçen veya erteleyen ortaklık sayısı ise
11'dir.
Tablo: 1
(Milyar TL)
Talep Edilen
İHRAÇ TÜRÜ
Bu hafta
Toplam
Bu hafta
Kurul Kaydına Alınan
Toplam
Bu hafta Toplam
Adet
Adet
Tutarı
Tutarı
Adet
Adet
Hisse Senedi
5
20
5.758
156.762,6
1
19
Yatırım Fonu Katılma Belgesi
1
5
195
15.639
-
4
TOPLAM
6
25
5.953
172.401,6
1
23
Bu hafta
Toplam
Tutarı
Tutarı
-
131.507,7
-
-
(1>
14.150 (2>
145.657.7
NOT
(1)
Nominal değer olup, kayıt tarihindeki piyasa değeri 0 Milyar TL'dır.
> Nominal değer olup, 1.1.2002 tarihinden 15.2.2002 tarihine kadarki piyasa değeri 122.204
(2
Milyar
TL'dır.
01.01.2002-15.2.2002 tarihleri arasında 1'i bu hafta olmak üzere, kayıtlı sermaye sistemine geçmek ya da mevcut
tavanını yükseltmek üzere Kurul'a yapılan başvuru sayısı 9'a ulaşmıştır. Aynı dönem içinde 4'ü bu hafta olmak üzere Kurul
tarafından kabul edilen başvuru sayısı 9 olmuştur. 01.01.2002 tarihinden önce yapılan başvuru sayısı ise 12'dir. Aynı dönemde
kayıtlı sermaye sistemine geçiş ve/veya tavan artırım başvurusu işlemden kaldırılan ortaklık sayısı ise 1'dir.
1
B. 11.02.2002 - 15.02.2002 TARİHLERİ ARASINDA K U R U L A BAŞVURAN ORTAKLIKLAR:
1. Menkul Kıymet İhracı Nedeniyle Kurul'a Başvuran Ortaklıklar:
Bu dönemde 5'i hisse senedi, 1'i yatırım fonu katılma belgesi ihracı nedeniyle Kurul kaydına alınmak üzere 6 adet
ortaklık Kurul'a müracaat etmiş ve Kurul sözkonusu müracaatları incelemeye almıştır. Anılan ortaklıklarca ihraç edilmek istenen
bedelli hisse senetlerinin toplam nominal tutarı 5.758 Milyar TL., iç kaynaklardan karşılanan tutar 17.655 Milyar TL. temettüden
karşılanmak üzere bedelsiz dağıtılacak hisse senedi tutarı 2.310 Milyar TL. olup, yatırım fonu katılma belgesi tutarı da 195
Milyar TL.'dır. (Tablo:2)
Tablo: 2
(Milyar TL)
Hisse Senetleri
İhraç Edilecek
Ortaklığın Unvanı
Bedelli
Bedelsiz
Diğer
Menkul
(Nakit
Kıymetin Türü
Artırım)
1. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
Hisse Senedi
-
16.940
2.310
-
-
2. Elmor Tesisat Malzemesi Tic. A.Ş.
Hisse Senedi
1.186
64
-
-
-
İç
Kaynaklardan
Halka
Temettüden
Menkul
Açılma Kıymetler
3. Meray Y a ğ San. ve Tic. A.Ş.
Hisse Senedi
357
-
-
-
-
4. Meges Boya San. ve Tic. A.Ş.
Hisse Senedi
1.859
507
-
-
-
5. Özmaktaş Özaltın Makina Otomotiv San. ve Tic.
Hisse Senedi
2.356
144
-
-
-
-
-
-
-
195
AŞ.
6. Koçbank A.Ş. B Tipi Tahvil ve Bono Fonu
Katılma Belgesi
2. Kayıtlı Sermaye Sistemine G e ç m e k veya Tavan Yükseltmek Amacıyla Kurula Başvuran Ortaklıklar:
Bu hafta içinde 1 ortaklık mevcut kayıtlı sermaye tavanını yükseltmek amacıyla Kurul'a müracaat etmiş ve Kurul
sözkonusu müracaatı incelemeye almıştır. (Tablo : 3)
Tablo: 3
Ortaklığın Unvanı
(Milyar TL)
Önceki Kayıtlı
Yeni Kayıtlı
Ödenmiş veya
Sermaye Tavanı
Sermaye Tavanı
Çıkarılmış Sermayesi
2.215
50.000
1. Lio Yağ San. ve Tic. A.Ş.
2.215
C. 11.02.2002 - 15.02.2002 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA A L M A KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ:
1. Hisse Senedi İhracı İçin Kurul Kaydına Alınmalar:
Kurul tarafından bu hafta içinde 1 ortaklığın iç kaynaklardan 10.000 Milyar TL.'lık bedelsiz hisse senedinin Kurul kaydına
alınma talebi kabul edilmiştir. (Tablo : 4)
Tablo: 4
Ortaklığın Unvanı
1. Türk Demirdöküm Fabrikaları A.Ş.
(Milyar TL)
Ödenmiş veya
Çıkarılmış Sermayesi
Kayıtlı
Sermaye
Tavanı
Eski
40.000
10.000
2
Yeni
20.000
İhraç Edilecek Nominal Tutar
(Nakit
Artırım)
İç
Kaynaklardan
Temettüden
-
10.000
-
2. Kayıtlı Sermaye Sistemine G e ç m e veya Tavan Yükseltme:
Kurul bu hafta içinde 1 ortaklığın kayıtlı sermaye sistemine geçme, 3 ortaklığın ise kayıtlı sermaye tavanını yükseltme
talebini uygun görmüştür. (Tablo : 5)
Tablo: 5
Ortaklığın Unvanı
1. Uşak Seramik Sanayii A.Ş. (1)
2. Alternatifbank A.Ş. (2)
3. EİS Eczacıbaşı İlaç San. ve Tic. A.Ş. (3)
(Milyar TL)
Önceki Kayıtlı
Yeni Kayıtlı
Ödenmiş veya
Sermaye Tavanı
Sermaye Tavanı
Çıkarılmış Sermayesi
5.000
10.000
3.750
100.000
300.000
100.000
12.182,4
100.000
12.182,4
-
25.000
3.675
4. Metemteks Tekstil San. ve Tic. A.Ş. (4)
(1) Şirket, 2002 yılında 1.250 milyar TL. bedelli, 1.500 milyar TL. bedelsiz, 2003 yılında 2 trilyon TL. bedelli, 1.500 milyar TL. bedelsiz
sermaye artırımı öngörmektedir.
(2) Banka, 2002 yılında 86.436 milyar TL. bedelli, 13.564 milyar TL. bedelsiz, 2003 yılında 72.433 milyar TL. bedelli, 27.567 milyar TL.
bedelsiz sermaye artırımı öngörmektedir.
(3) Şirket, 2002 yılında 18.538.900 milyon TL, 2003 yılında 30.721.300 milyon TL., 2004 yılında 38.557.400 milyon TL. tutarında
bedelsiz sermaye artırımı öngörmektedir.
(4) Şirket, 2002 yılında 3.675 milyar TL. bedelli, 3.675 milyar TL. bedelsiz, 2003 yılında 5.880 milyar TL. bedelli, 3.445 milyar TL.
bedelsiz, 2004 yılında 4.630,5 milyar TL. bedelli, 3.177 milyar TL. bedelsiz sermaye artırımı öngörmektedir.
D. ÖZEL D U R U M L A R
1. Aşağıda ticaret ünvanları yeralan anonim şirketlerin esas sözleşme değişikliklerinin Kurul kararı
doğrultusunda
onaylanmasına karar verilmiştir.
- Yazıcılar Holding A.Ş.
- Kav Danışmanlık Pazarlama ve Ticaret A.Ş.
- İşbir Elektrik Sanayii A.Ş.
- Uzertaş Boya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- Beko Elektronik A.Ş.
- Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret A.Ş.
- Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.
- Olmuksa İnternational Paper-Sabancı Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- Metemtur Otelcilik ve Turizm İşletmeleri A.Ş.
- Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş.
- Oyak Portföy Yönetimi A.Ş.
- Eczacı başı-UBP Portföy Yönetimi A.Ş.
2. Aşağıda
ticaret
ünvanları
yeralan
aracı
kurumların
sermaye
artırımı
nedeniyle
anasözleşme
değişikliklerinin
onaylanmasına karar verilmiş olup, bu artırım sırasında ortaklık yapısı değişikliği bulunmamaktadır.
Unvan
- Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Eski Sermayesi (Milyar TL)
Yeni Sermayesi (Milyar TL)
490
3.600
3.000
6.000
3. Oyak Yatırım ve Menkul Değerler A.Ş.'nin OB Menkul Değerler A.Ş.'ni devralma konusunda Kurulumuza yaptığı ön
izin başvurusunun olumlu karşılanmasına ve OB Menkul Değerler A.Ş.'nin sahip olduğu alım satıma aracılık yetki belgesinin
iptal edilmesine karar verilmiştir.
3
4. Kaplamin Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. ortaklarından Celalettin ÜRYANİ'nin sahibi bulunduğu 5.tertip 540.000 TL.
nominal değerli hisse senetleri Kurul kaydına alınmıştır.
5. Bumerang Menkul Değerler A.Ş. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda yapmış olduğu alımlar neticesinde Bumerang
Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin (Ortaklık) sermayesindeki payının 10.01.2002 tarihinde %44,55'e ulaştığını Kurulumuza bildirmiş ve bu
satın alımların Ortaklık yönetiminde herhangi bir değişikliğe neden olmayacağı gerekçesiyle, Seri:IV, No:8 sayılı Halka Açık
Anonim Ortaklıklar Genel Kurullarında Vekaleten Oy Kullanılmasına ve Çağrı Yoluyla Vekalet veya Hisse Senedi Toplanmasına
İlişkin Esaslar Tebliği çerçevesinde çağrıda bulunma zorunluluğundan muaf tutulmasına karar verilmiştir.
6. Kurulumuzun 2001/52 sayılı Haftalık Bülteni ile duyurulan Metin BONFİL hakkında SPKn.'nun 47/A-2 maddesi
uyarınca Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulması ve borsalar ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem yapma
yasağı getirilmesine ilişkin kararın alınmasından sonra Kurulumuza ulaşan bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi neticesinde ilgili
hakkında tesis edilen işlemlerin geri alınmasına karar verilmiştir.
7. Kurulumuzun çeşitli tarihlerdeki kararlarıyla hakkında borsalar ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem yasağı
getirilen Mechur ÇOLAK'ın başka şahıslar adına açılmış hesaplar aracılığı ile İMKB'de işlem yapmaya devam etmesine imkan
sağlayan Site Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hakkında SPKn.'nun 47/A maddesi uyarınca 15.600 milyon TL. tutarında idari para
cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
8. Aksu Enerji ve Ticaret A.Ş. hisse senetlerinin 23-24 Aralık 1999 tarihlerinde gerçekleştirilen halka arzı esnasında
Kurulumuzun Seri: VI11, No:22 Tebliğine aykırılık nedeniyle Es Menkul Değerler Yatırım A.Ş. ve Aksu Enerji ve Ticaret A.Ş.
hakkında her biri için ayrı ayrı olmak üzere 6.240 milyon TL. tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
9. Boyut Menkul Değerler A.Ş.'nin mali yapısının ciddi surette zayıflamış olması nedeniyle, SPKn.'nun 46'ncı maddesinin
birinci fıkrasının (g) ve (h) bentleri uyarınca faaliyetlerinin geçici olarak durdurulmasına karar verilmiştir.
E. İZİNSİZ HALKA ARZ FAALİYETLERİ İLE İLGİLİ DUYURU
Ülkemizde faaliyet gösteren şirketler her ne adla olursa olsun Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almadan halktan para
toplayamazlar. Halktan para toplamak isteyen şirketlerin hisse senedi, tahvil, kar-zarar ortaklığı belgesi veya bunlara benzer
kıymetli evrak çıkarabilmeleri için, öncelikle söz konusu kıymetli evrakın Sermaye Piyasası Kurulu'nca kayda alınması şarttır.
Kayda alma tarih ve sayısının gazetelerde halktan para toplanması için yapılan ilanlarda belirtilmesi gerekir. Paraların aynı
ilanda belirtilen şirket adına bir bankada açılmış bulunan özel hesaba yatırılması gerekmektedir.
Bu çerçevede, tasarruf sahiplerinin mağdur olmamaları için, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylı Yeni Pay Alma
veya Halka Arz İlanlarının günlük gazetelerde yayımlanmasından sonra ilanlarda belirtilen banka şubelerine satın almak
istedikleri hisse tutarında para yatırmaları gerekmektedir.
Tilmo Holding A.Ş., Asri Holding A.Ş., Gema Holding A.Ş., Keten Holding A.Ş. ve Anser Holding A.Ş. unvanlı şirketlerle
ilgili olarak Kurulumuza ihbar ve şikayetler ulaşmaktadır. Gazete ilanlarından bu şirketlerin, özellikle yurt dışında yaşayan Türk
vatandaşlarından ortak olma ve kar payı gibi vaatlerle, doğrudan veya merkezi yurt dışında bulunan şirketler aracılığıyla para
topladıkları tespit edilmiştir. Bu şirketlerin ülkemizde halen herhangi bir faaliyetlerinin bulunmadığı Kurulumuzca yapılan
incelemelerde tespit edilmiştir.
Yurttaşlarımızın aşağıda belirtilen düzenlemelere uymaksızın faaliyette bulunan şirketlere para yatırmamaları konusunda
dikkatli davranmaları gerekmektedir.
Sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde;
1-Şirketler, kanunlara aykırı ve izinsiz olarak halktan para toplayamazlar.
2-Şirketler, Kanuna aykırı biçimde para topladığı şahıslara, kar payı veya başka bir adla belirli bir getiri vereceğini garanti
edemezler.
3-Şirkete ortak yapma vaadi ile Şirket adına makbuz karşılığı para toplayan kişilerin, verdikleri makbuzların, ortaklık
açısından
hiçbir
hukuki
geçerliliği yoktur.
Ellerinde
makbuz veya
4
iştirak taahhütnamesi
adı altında
belgeler
bulunan
vatandaşların, şirketlerin genel kurullarına katılma, yönetimde söz sahibi olma, kar payı alma veya tasfiye bakiyesinden
yararlanma hakları da yoktur.
4-Şirketlerin kendi hisse senetlerini geri alması Kanunen mümkün değildir. Şirket veya temsilcilerinin bu yönde vermiş
olabilecekleri taahhütler hukuki olarak geçersizdir.
Vatandaşlarımızın maddi ve manevi zarara uğramamaları için, bu şekilde faaliyet gösteren şirketlere ve temsilcilerine
kanunlara aykırı biçimde para vermemeleri kendi menfaatlerinedir. Bu tür taleplerle karşılanan vatandaşlarımızın, söz konusu
şirketler hakkında bilgi alabilmeleri ve/veya varsa bu konudaki şikayetlerini iletebilmeleri amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulu'nun
aşağıdaki adresine, faksına ve/veya telefon numaralarına başvurmaları mümkündür.
İşbu ilan, Kurulumuzun 14.02.2002 tarihli toplantısında alınan karar uyarınca yayınlanmakta olup, kamuoyuna önemle
duyurulur.
Doç. Dr. Bahriye Üçok Cad. 13 - 06500 Beşevler-ANKARA Tel: 0(90)-312-212 62 80 (20 Hat) Fax: 0(90)-312-212 48 42 - 0(90)-312-215 56 14
TÜRKİYE
E-mail:[email protected] - http://www.spk.gov.tr
5
Download