27 Haziran, 1995 tarihinde yürürlüğe giren 551 No`lu Kanun

advertisement
27 Haziran, 1995 tarihinde yürürlüğe giren
551 No’lu Kanun Hükmünde Kararname uyarınca Türkiye’de tevdi edilecek
bir patent başvurusunu desteklemek için gerekli evraklar/bilgi
Türkiye’de ulusal bir patent başvurusu tevdi etmek için gerekli olan bilgi ve
evraklar aşağıda belirtilmiştir:
-
Başvuru sahip(leri)nin isim, adres ve uyruğu
Rüçhan talep edilecekse, rüçhan talep edilen başvurunun ülkesi, tevdi tarihi ve
sayısı
Mucit(lerin) ismi, adresi ve uyruğu
Başvuru sahibi mucit değilse, başvuru sahibinin patent için başvurma hakkını
mucitten nasıl temin ettiği
Tarifname, istemler, özet ve varsa şekiller
Rüçhan talep edilecekse, rüçhan belgesinin tasdikli sureti
Türkiye’de bir PCT başvurusunun ulusal safhaya geçmesi için gerekli bilgi ve
evraklar aşağıda belirtilmektedir:
PCT talep formunun suretleri, uluslararası yayın, uluslararası araştırma raporu,
uluslararası ön inceleme raporu (varsa ekleri) ve varsa değişiklik formlarına ilişkin
bildirimin kopyaları dosyamızı tamamlamak için sunulmalıdır. Đlaveten, başvuru
sahip(leri)nin patent için başvurma hakkını mucit(ler)den nasıl temin ettiklerine ilişkin
bilgiye ihtiyacımız vardır ancak, bu bilgi için kanıtlayıcı evraka gerek yoktur. Tasdikli
rüçhan belgeleri gerekli değildir.
Türkiye’de yeni bir patent başvurusu tevdi etmek veya PCT başvurusunun ulusal
safhasına geçmek için başvuru sahip(leri) ve/veya mucit(ler)in imzalayacağı
vekaletname, devir belgesine ihtiyaç yoktur.
Download