Türk Patent Enstitüsünce 2017 Yılında Uyg. Ücret Tarife Değ.

advertisement
Kurumsal
Müşteri İlişkileri
İK
Bize Ulaşın
Beni Hatırla
Şifremi Unuttum
Deneme Kullanımı
Yayınlarımız
Eğitimlerimiz
Abone Olun
Mevzua
Çeşitli Bilgiler > MEVZUATTAKİ SON DEĞİŞİKLİKLER > 2017 Mevzuattaki Son Değisiklikler >
2017 Temmuz > Türk Patent Enstitüsünce 2017 Yılında Uyg. Ücret Tarife Değ. >
R.G. Tarihi: 7.7.2017
R.Gazete No: 30117
Türk Patent ve Marka Kurumundan:
TÜRK PATENT VE MARKA KURUMUNCA 2017 YILINDA UYGULANACAK
ÜCRET TARİFESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (BİK/TÜRKPATENT:2017/1)'DE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(BİK/TÜRKPATENT: 2017/3)
1
MADDE 1 – 31/12/2016 tarihli ve 29935 3 üncü mükerrer sayılı Resmî Gazete'de
yayımlanan Türk Patent ve Marka Kurumunca 2017 Yılında Uygulanacak Ücret Tarifesine
İlişkin Tebliğ (BİK/TÜRKPATENT:2017/1)'in 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin
(1) numaralı alt bendinde yer alan "üçüncü" ibaresi "altıncı" olarak değiştirilmiş ve aynı
maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
"(3) Türk Patent ve Marka Kurumunun, Patent İşbirliği Antlaşması (PCT) kapsamında
Uluslararası Araştırma ve Ön İnceleme Otoritesi (ISA/IPEA) olarak yürüttüğü işlemlere ilişkin
olarak Kuruma ödenmesi gereken ücretler, Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (WIPO) tarafından
ilan edilen ve ödemenin yapıldığı tarihte geçerli olan PCT Ücret Tablosunda belirlenen
ücretlerdir. Bu kapsamda Kurum tarafından verilen hizmetlere ilişkin ödenecek ücretlere KDV
dâhildir. "
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan
"işlemleri ve sınai mülkiyet hak sahiplerine ilişkin unvan ve nevi değişikliği kayıt" ibaresi ile
aynı fıkranın (g) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 3 – Aynı Tebliğin ekinde yer alan "DİĞER İŞLEMLER" başlıklı 4 sayılı cetvelin
5.05.01 numaralı satırı yürürlükten kaldırılmıştır.
www.lebibyalkin.com
Sayfa 1/3
MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı yürütür.
----------o----------
1. Değişiklik yapılan Tebliğ;
FM⁄5846F.092 (Fikri ve Sınai Haklar Mevzuatı),
IX⁄3143F.702 (İmalat Sanayi Mevzuatı)
No.lu belgelerdedir.
^
Lütfen yorumları görebilmek için javascript özelliğini aktifleştirin.
Kurumsal
Vizyon, Misyon, Kurumsal Değerler
Lebib Yalkın Kimdir?
Gizlilik Şartları
Yasal Uyarı
Sık Sorulan Sorular
Mevbank Destek
Mevzuat Destek
Basılı Yayın Sevk Takibi
Kontrol Tabloları
Tamamlayıcı Belgeler
Insan Kaynakları
Bize Ulaşın
Eğitimlerimiz
©
2014
Lebib
Yalkın
Yayımları
ve
Basım
İşleri
A.Ş.
Tüm
hakları
saklıdır.
Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi
Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi
Devamı >
Hukuk
Yargıtay Kararları
Danıştay Kararları
T.C. Külliyatı
www.lebibyalkin.com
Sayfa 2/3
Anayasa Mahkemesi Kararları
Devamı >
Vergi
Vergi Usul Mevzuatı
Kurumlar Vergisi Mevzuatı
Gelir Vergisi Mevzuatı
Katma Değer Vergisi Mevzuatı
Devamı >
Sosyal Güvenlik
İş Hukuku Mevzuatı
Sendikalar ve Toplu Sözleşme Mevzuatı
Sosyal Sigortalar Mevzuatı
Yüksek Mahkemeler Mevzuatı
Devamı >
Ticaret ve Finans
Ticaret Mevzuatı
Teşvik Mevzuatı
Muhasebe ve Raporlama Standartları Mevzuatı
Sermaye Piyasası Mevzuatı
Devamı >
Dış Ticaret ve Gümrük
İhracat Mevzuatı
İthalat Mevzuatı
Gümrük Kanunu ve Yönetmeliği
Gümrük Giriş Tarife Cetveli
Devamı >
Yönetim Sistemleri
İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı
Çevre Mevzuatı
Gıda Mevzuatı
Enerji Mevzuatı
Devamı >
Sektörel
Gayrimenkul Mevzuatı
İmar Mevzuatı
İhale Mevzuatı
Turizm Mevzuatı
Devamı >
www.lebibyalkin.com
Sayfa 3/3
Download