1. Kader-insan ilişkisi ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamalardan

advertisement
1. Kader-insan ilişkisi ile ilgili olarak aşağıdaki
açıklamalardan hangisi yanlıştır?
6. Trafik kurallarına uymayarak kaza yapan birisi
için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) İyilik ve kötülüğü ayırt edecek akla sahiptir.
B) Doğru yol ile kötü yol arasında tercihte bulunacak
bir iradesi vardır.
C) İyiliği veya kötülüğü seçme konusunda kaderinin
mahkumudur.
D) Eylemlerinin sonuçlarını önceden kestirebilir.
E) İnsan bilerek yaptığı eylemlerinden sorumludur.
A) Bu kaza, kadere aykırı değildir.
B) Kazada sorumlu Allah (c.c)’dır.
C) Kişi kaderinin mahkumu değildir.
D) Kişi Allah’ın (c.c) kendine verdiği özgür iradeyi
yanlış kullanmıştır.
E) Olacağı varmış
2. Hayır ve şer hakkında aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
7. Aşağıdakilerden hangisi oruç ibadetinin insana
kazandırdıkları arasında yer almaz?
A) Allah’ın sadece hayra rızası vardır.
B) Allah kötü (şer) olanı insanlara emretmez.
C) İnsan hayrı da şerri de özgür iradesi ile
yapmaktadır.
D) Şerri şeytan yaratır.
E) Allah hayır işleyenleri sever.
A) Birlik ve beraberliğin gelişmesi
B) Sabır gücünün artması
C) Kusur aramanın yaygınlaşması
D) İradenin güçlenmesi
E) Muhtac olanları anlama, empati
3. Halife Hz. Ali ile Şam Valisi Muaviye arasında
yapılan Sıffin savaşı sonucu ortaya çıkmıştır. Bu
savaşta iki hakemin karar vermesine “Hüküm sadece
Allah’ındır.” görüşü ile karşı çıktılar. Yönetimde
bulunmak için Kureyşli olmak şartına gerek olmadığını
savundular.
Bu özellikler hangi mezhebe aittir?
8. Hz. Muhammed’in vefatından sonra dinî sorunlara
ayet ve hadislerden çözüm bulunuyordu. Fetihlerin
artması, yeni sorunların ortaya çıkışı Müslümanları
dinî bir çalışma gayreti içine soktu. Böylece farklı
bölgelerde birçok din bilgini bilimsel yöntemlerle
dinin kaynaklarından hareketle ulaştıkları kendi görüş
ve düşüncelerini söylemiş, daha sonra da öğrencileri
vasıtasıyla bu görüşler sistemleşerek kurumsal niteliğe
dönüşmüştür.
Paragrafta bahsedilen kurum aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Haricîlik
C) Şiîlik
B) Mu’tezile
D) Ehli sünnet
E) Eş’arîlik
4. Hz. Ali, Hz. Muhammed’den sonra insanların en
üstünüdür. İmamet yetkisi Hz. Ali ve onun soyundan
gelenlere aittir. Bu yetkiye sahip olanlar Allah’ın emri
ve Hz. Muhammed’in bizzat atamasıyla seçilmişlerdir.
Bu görüşler hangi mezhebe aittir?
B) Mu’tezile
D) Eşarilik
A) Maturidi
C) Haricilik
E) Şiîlik
5. Kur’an’da anlamı açık olmayan müteşabih
ayetlerin din bilginlerince farklı farklı
yorumlanması, İslam düşüncesindeki yorum
farklılıklarının nedenlerinden hangisine örnektir?
A) Siyasi sebepler
B) Coğrafi sebepler
C) Kültürel sebepler
D) Toplumsal sebepler
E) Dinî metinlerden kaynaklanan sebepler
A) Cemaat
C) Mezhep
B) Tarikat
D) Tasavvuf
E) Ehl-i beyt
9. I- İnsan fiillerini kendi özgür iradesiyle seçer, Allah
da yaratır. Sorumluluk karar veren insana aittir.
II- Kişinin davranışları imanın bir parçası değildir.
III- Allah, insanın kaldıramayacağı yükleri ona
yüklemez.
Yukarıda görüşleri verilen îtikâdî mezhep
hangisidir?
A) Malikî
C) Şâfîî
B) Hanbelî
D) Mâturidi
E) Eş’arî
10. Ahmet’in, Allah’ın önceden belirlediği gibi 1980
yılının Ocak ayının beşinci gününde dünyaya
gelmesi aşağıdaki kavramlardan hangisine örnek
gösterilebilir?
A) Kaza
C) Tevekkül
B) Kader
D) Hayır
E) Şer
11. İbadet kavramı pek çok şekilde tanımlanmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu tanımlardan biri
olamaz?
A) Yaratıcı ile iletişim kurulmasını sağlayan bir
köprüdür.
B) Kulun inandığı yüce varlığa karşı kulluk borcunu
yerine getirmesidir.
C) İnsanlığa faydalı olma anlamında yapılan her çeşit
faaliyettir.
D) İnsanların beğenisini kazanmak için sergilenen
bütün davranışlardır.
E) İnsana sevap kazandıran salih ameller
12. Ahiret inancı hakkında aşağıda verilenlerden
hangisi yanlıştır?
A) İnsanlara dünya yaşamının geçiciliğini, ölümün
kaçınılmazlığını öğretir.
B) İnsanın sorumluluk duygusunun ortadan
kalkmasına olanak tanır
C) Adaletin ahirette gerçekleşeceği düşüncesi insanı
huzurlu ve mutlu eder.
D) Yapılan haksızlıkların karşılıksız kalmayacağını
öğretir.
E) Karşılıksız iyilik yapmaya yöneltir.
13. İnsanın Kaderini Etkileyen Unsurlar
Değişmezler
Değişirler
– Ailemiz
– Becerilerimiz
– Cinsiyetimiz
–?
Yukarıdaki şemada soru işareti konulan yere
hangisi gelmelidir?
A) Irkımız
B) İnançlarımız
C) Doğum yerimiz
D) İrade sahibi olmamız
E) Anne-babamız
15- Camideki hizmetlerin yürütülmesi, vakit,
cenaze, bayram, cuma ve teravih namazlarının
cemaatle kıldırılması, halkı dini yönden
bilgilendirme gibi hizmetleri üstlenen resmî görevli
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Vaiz
B) Müezzin
C) İmam Hatip
D) Müftü
E) Kur’an Kursu öğreticisi
16. Atatürk zamanında Diyanet İşleri Başkanlığı
tarafından hazırlatılan Türkçe meal ve tefsirin adı
nedir?
A) Hak Dini Kur’an Dili
B) Diyanet İslam İlmihali
C) Sahihi Buharî Muhatasarı Tecrid–i Sarih Tercümesi
D) Dini Bilgiler Ders Kitabı
E) İslâm Dini
17. I- Din ile ilgili sorulara yanıtlar hazırlamak
II- Hutbe ve vaazların içerik ve esaslarını tespit ederek
örnek metinler hazırlamak
III- Din işleri ile ilgili konularda inceleme ve
araştırmalarda bulunmak
Aşağıdakilerden hangisi bu görevleri resmî olarak
üstlenmiştir?
A) İmam hatip
B) Diyanet İşleri Başkanlığına bağı yurt dışı
teşkilatları
C) İlçe müftülükleri
D) İl müftülükleri
E) Din İşleri Yüksek Kurulu
18. Kökü Orta Asya’ya kadar uzanan, el yazması
kitapların sayfalarını, hat levhalarını, tuğraları,
kitap başlıklarını ve güzel yazıları altın tozu ve
boya ile süsleme sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mimari
C) Tezhip
B) Hat
D) Minyatür
E) Ebru
19. “Kur’an Mekke’de indi, Mısır’da okundu,
İstanbul’da da yazıldı.” sözüyle Türklerin hangi
sanatta ileri oldukları belirtilmektedir?
A) Musiki
C) Tezhip
14. Kişinin işlediği günah nedeniyle Allah’tan özür
dilemesi ve bir daha günah işlememeye söz vermesini ifade eden kavram aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Tövbe
C) Tevhid
B) Tevekkül
D) İman
E) Sabır
B) Edebiyat
D) Hüsnü Hat
E) Ebru
20. Cami, okul, medrese gibi insanların uzun süre
kullanacağı kalıcı eserler yapmak, aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir?
A) Sadaka-i Cariye
C) Farz-ı Kifaye
E) Zekât
B) Salat
D) Ulül emr
Download