Resmî Gazete

advertisement
31 Aralık 2008 ÇARŞAMBA
Resmî Gazete
Sayı : 27097 (2. Mükerrer)
TEBLİĞ
Dış Ticaret Müsteşarlığından:
BAZI MADDELERİN İTHALATININ İZLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
İTHALAT: (2009/ 20)
Kapsam
MADDE 1 – (1) EK-1’de gümrük tarife istatistik pozisyonları ve isimleri belirtilen maddeleri, karşılarında gösterilen
ülke menşeli olarak ve kıymet seviyesinin altında beyan etmek suretiyle Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi çerçevesinde ithal
edeceklerin ithalattan önce, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel
Müdürlüğüne (Genel Müdürlük) bildirimde bulunarak “İthalat İzleme Belgesi” almaları gerekmektedir. Anılan belge bu
Tebliğ kapsamına giren maddelerin gümrük beyannamelerinin tescilinde gümrük idarelerince aranır. Bu belgenin bir örneği
gümrük beyannamesine eklenir.
Başvuru ve inceleme
MADDE 2 – (1) İthalat İzleme Belgesi almak isteyen ithalatçılar ithalattan önce,
1. EK-2’de yer alan başvuru formu,
2. EK-3’de yer alan “Üretici Belgesi”,
3. Faturanın örneği,
4. Taşıma belgesinin örneği,
5. Ticaret politikası önlemlerine tabi eşya için Menşe Şahadetnamesinin veya EUR.1 Dolaşım Sertifikasının örneği
(eşya önleme tabi bir ülkeden ithal edilmiyorsa açıklama bölümünde üreticinin adı ve adresi kayıtlı olmalıdır),
6. Ödemeye ilişkin belgelerin örneği
ile birlikte Genel Müdürlüğe müracaat ederler. Usulüne ve gerçeğe uygun başvurular için 10 işgünü içinde ve miktar
açısından bir kısıtlama olmaksızın Genel Müdürlükçe ücretsiz olarak İthalat İzleme Belgesi verilir. Ancak, Genel Müdürlük
gerekli görmesi halinde ek bilgi ve belge isteyebilir ve başvuruda sunulan bilgi ve belgelerin gerçeğe uygunluğunu
araştırabilir. Genel Müdürlüğe sunulacak bilgi ve belgelerde esası etkilemeyen önemsiz eksiklikler veya şekli farklılıklar
bulunması halinde, başvurunun geçerliliğinin değerlendirilmesine Genel Müdürlük yetkilidir.
İstisnalar
MADDE 3 – (1) CIF değeri 500 ABD Doları’nı geçmeyen eşyanın serbest dolaşıma girişinde bu Tebliğ hükümleri
uygulanmaz.
Yetkili merci
MADDE 4 – (1) İthalat İzleme Belgesi için başvuruda bulunulacak birimin adresi aşağıda yer almaktadır:
Dış Ticaret Müsteşarlığı
İthalat Genel Müdürlüğü
İnönü Bulvarı, 06510 Emek/ANKARA
Tel: +90.312.212 87 52/ 204 77 02 / 204 77 31
Faks:+90.312.212 87 65 veya 212 87 11
E-posta: [email protected]
Yürürlükten kaldırılan mevzuat
MADDE 5 – (1) 31/12/2007 tarihli ve 26743 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalat: (2008/20) sayılı
“Bazı Maddelerin İthalatının İzlenmesine İlişkin Tebliğ” ek ve değişiklikleri ile birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ 1/2/2009 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.
EK-1
İTHALAT İZLEME BELGESİ KAPSAMINA GİREN İTHAL İŞLEMLERİ
GTİP
2833.40.00.10.00
2833.40.00.20.00
2833.40.00.30.00
8483.50.20.00.12
8483.30.32.90.00
MADDE İSMİ
4015.19.10.00.00
Sodyum
Amonyum
Potasyum
Kasnaklar
Diğerleri
Yalnız mesnedi şerit ve
benzerlerinden dokunmuş
mensucattan olanlar
Ev işlerinde kullanılan eldivenler
4601.99.10.00.00
Yalnız polipropilenden olanlar
8208.30.90.00.00
Yalnız gıda maddelerini öğütücü
3921.90.60.00.11
MENŞE ÜLKE
Bütün Ülkeler
Bütün Ülkeler
CIF KIYMET(*)
($=ABD Doları)
1,90 $/Kg
1,70 $/Kg
2,00 $/Kg
3,50 $/Kg
3,50 $/Kg
Bütün Ülkeler
2,5 $/Kg
Bütün Ülkeler
0,18 $/Çift
Bütün Ülkeler
1,50 $/Kg
Bütün Ülkeler
25 $/Kg
Resmî Gazete
31 Aralık 2008 ÇARŞAMBA
Sayı : 27097 (2. Mükerrer)
8301.40.11.00.00
ve/veya karıştırıcı elektrikli
cihazlarının kesici, öğütücü
doğrayıcı uçları
Silindirli kapı kilitleri
Bütün Ülkeler
2,50 $/Adet
8301.40.19.00.00
Diğerleri
Bütün Ülkeler
1,25 $/Adet
8301.60.00.00.00
Yalnız kapı kilitleri için silindirbareller ile kilit kasası
Bütün Ülkeler
1,25 $/Adet
8466.20.91.00.11
Torna aynaları
Bütün Ülkeler
5,50 $/Kg
8528.72.31.00.00
Ekran köşegen uzunluğu 42cm.yi
geçmeyenler
Bütün Ülkeler
48 $/Adet
8528.72.33.00.00
Ekran köşegen uzunluğu 42cm.yi
geçen fakat 52cm.yi geçmeyenler
Bütün Ülkeler
60 $/Adet
Ekran köşegen uzunluğu 52cm.yi
geçen fakat 56 cm.yi geçmeyenler
Bütün Ülkeler
72 $/Adet
Ekran köşegen uzunluğu 56 cm.yi
geçen fakat 72cm.yi geçmeyenler
Bütün Ülkeler
90 $/Adet
8528.72.39.00.00
Ekran köşegen uzunluğu 72cm.yi
geçenler
Bütün Ülkeler
110 $/Adet
9105.21
Elektrikle çalışan duvar saatleri
Bütün Ülkeler
3,50 $/Adet
9401.30.90.00.19
Yalnız polipropilenden olanlar
Bütün ülkeler
1,90 $/Kg
9609.10.10.00.00
“Kurşunları” grafitten olanlar
Bütün Ülkeler
3 $/(144 Adet)
Yalnız boyu 9 cm.den küçük olanlar
Bütün Ülkeler
2,50 $/(144 Adet)
Diğerleri
Bütün Ülkeler
4 $/(144 Adet)
Tekrar doldurulamayan gazlı cep
çakmakları
Bütün Ülkeler
0,08 $/Adet
Ateşleme sistemi elektrikli olanlar
Bütün Ülkeler
0,16 $/Adet
Diğer ateşleme sistemli olanlar
Bütün Ülkeler
0,08 $/Adet
8528.72.35.00.00
9609.10.90.00.00
9613.10.00.00.00
9613.20.10.00.00
9613.20.90.00.00
(*) Kg: Brüt Ağırlık
ev
ve
EK-2
İTHALAT İZLEME BELGESİ BAŞVURU FORMU
Tarih:... /... /......
DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞINA
(İthalat Genel Müdürlüğü)
Gerçekleştirmek istediğimiz ithalata ilişkin aşağıda belirtilen bilgilerin doğruluğunu tasdik ederim. Sipariş, satın
alma, ödeme ve yeniden satış ile bağlantılı tüm kayıtlarımızı yerinde doğrulama araştırmasına açık tutmayı taahhüt ederim.
Söz konusu işlem için firmamız adına İthalat İzleme Belgesi düzenlenmesi hususunda gereğini izinlerine arz
ederim.
Yetkili adı, unvanı ve imzası
Firma Kaşesi
1-İthalatçının;
a)
Firma Unvanı:
b)
Başvuru için yetkili kişinin adı ve unvanı:
c)
Adres, telefon, faks, e-posta, genel ağ bilgileri:
d)
Vergi No:
e)
Bağlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası:
f)
Hissedarları ve payları:
g)
Ortak olduğu şirketler ve adresleri:
2-İthal edilecek ürünlerin;
a)
GTİP:
b)
Eşyanın tanımı:
31 Aralık 2008 ÇARŞAMBA
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
Resmî Gazete
Sayı : 27097 (2. Mükerrer)
Ürünü tanıtıcı broşür, katalog ve uygunsa numune:
Miktarı:
FOB Değeri:
CIF Değeri:
Menşe ülke:
Yüklemenin yapıldığı ülke:
Döviz transferinin yapıldığı ülke:
İthalat için öngörülen tarih ve yer:
3-İhracatçı ülkedeki ihracatçının;
a)
Firma unvanı:
b)
Satışla ilgili kişinin adı ve unvanı:
c)
Adres, telefon, faks, e-posta, genel ağ bilgileri:
4-Menşe ülkedeki üreticinin;
a)
Firma unvanı:
b)
Satışla ilgili kişinin adı ve unvanı:
c)
Adres, telefon, faks, e-posta, genel ağ bilgileri:
EKLER:
1Üretici Belgesi
2Faturanın örneği
3Taşıma belgesinin örneği
4Ticaret politikası önlemlerine tabi eşya için Menşe Şahadetnamesinin veya EUR.1 Dolaşım Sertifikasının örneği
(eşya önleme tabi bir ülkeden ithal edilmiyorsa açıklama bölümünde üreticinin adı ve adresi kayıtlı olmalıdır)
5Ödeme belgelerinin örneği
EK-3
Eşyanın menşe ülkedeki üreticisi tarafından firmanın antetli kağıdına yazı makinesi ile İngilizce lisanında
düzenlenmesi gereken “Üretici Belgesi”nin örneği aşağıda yer almaktadır.
COMPANY LETTERHEAD
(as printed)
PRODUCER CERTIFICATE
a)
Issue Date and Place:
b)
The name and full address (including web page) of the producer of the goods:
c)
The address of manufacturing plant:
d)
The name and full address of the seller or trader of the goods:
e)
The name and full address of the customer in Turkey:
f)
The date and number of invoice to which production certificates relates:
g)
Payment terms:
h)
The number of Letter of Credit and the name of issuing bank to which production certificates relates:
i)
The date and number of the Origin of Certificate/EUR.1 to which production certificates relates:
j)
Full description of the goods:
k)
If any, brand name of the goods:
l)
Quantity of the goods (in kg, meter, pieces etc.):
m)
Value of the goods:
n)
Main production stages completed by the producer issuing the certificate:
o)
Origin of the goods:
p)
Certification clause: “I, the undersigned, certify that the goods covered by this certificate was manufactured by
.......... (the Company). I undertake that the information including origin and prices provided in this certificate is accurate and
verifiable. I also accept verification visit to be done by the Turkish goverment authorities.”
q)
The name, title and signature of the authorized person of the producer:
Download