Gemilerin İllegal Deşarjları Daha Etkin Denetlenecek... Mart 25

advertisement
Gemilerin İllegal Deşarjları Daha Etkin Denetlenecek...
Mart 25, 2011
Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, denizlerde gemilerce yapılan yasadışı deşarjların önüne geçmek
için yeni bir denetim seferberliği başlatıyor.
Çevre ve Orman Bakanlığınca çıkarılan 2010/8 sayılı “Deniz Kirliliği Denetçisi Eğitim Genelgesi”
kapsamında denetim yapacak personeli özel eğitime tabi tutacak olan Genel Müdürlük, eğitim
sonucunda başarılı olanlara “Deniz Kirliliği Denetçisi Sertifikası” verecek. Gemi kaynaklı illegal
deşarjların denetimi sertifikalı denetçiler tarafından yapılacak.
Gemi kaynaklı deniz kirliliğinin denetlenmesi ve idari yaptırım uygulanması görevi; Çevre ve Orman
Bakanlığı tarafından yetki verilen Denizcilik Müsteşarlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, İstanbul,
Kocaeli, Mersin ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanlıkları’nda görevli deniz kirliliği denetim
personeli tarafından yerine getiriliyor.
2010/8 sayılı genelge kapsamında 15 Mayıs 2012 tarihinden itibaren bu kurumlarda görevli tüm
denetim personelinin eğitim alarak sertifikalandırılması zorunlu hale getirildi. Bu tarihten sonra
sertifikası bulunmayan denetçiler tarafından bu denetimler yapılamayacak.
Tüm bu denetim faaliyetlerinin daha etkin hale getirilebilmesi amacıyla denetimlerde görev alacak
personelin belirli nitelikleri taşımasının denetimlerin objektif ve mevzuata uygun yapılabilmesi
açısından önem arz ediyor.
Eğitimler Uygulamalı Olarak Yapılıyor
Gemi kaynaklı illegal deşarjların önlenmesi için denetim faaliyetlerinin daha etkin hale getirilmesi
amacı ile yetkili kurumların denetim personeline Genel Müdürlüğümüz tarafından Antalya ilinde iki
adet uygulamalı çevre ve denetim eğitimi düzenlendi.
Eğitim programı; Deniz Çevresinin Ekolojik Yapısı ve Kirlilik, Deniz Kirliliği Konusunda Ulusal
Mevzuat, Gemi Atık Takip Sistemi (GATS) Uygulamaları, Uluslararası Düzenlemeler, Gemilerin
Denetiminde Uygulanacak Mevzuat Hükümleri ve Sorumluluklar, Gemilerin Denetiminde Delillerin
Toplanması ve Suç Dosyasının Oluşturulması, Gemi Terimleri, Gemide Kirleticilerin Bulunduğu
Yerler ve Deşarj Noktaları, Numune Alma, Muhafaza ve Taşıma Usul ve Esasları konularını
kapsayacak şekilde gerçekleştirildi.
Ayrıca, eğitim programlarında Antalya Liman Başkanlığı ve Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri
A.Ş.’nin katkıları ile limanda bulunan ticari gemilerde kirletici noktalarının tespiti, numune alınması
ve deniz ortamından numune alınması konularında uygulama çalışması gerçekleştirildi.
Bu eğitim programlarına Denizcilik Müsteşarlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, İstanbul, Kocaeli,
Mersin ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanlıkları’nda görevli 145 denetim personeli katılım
sağladı.
Bu eğitim ile deniz kirliliği denetim personelinin deniz çevresi ve kirliliği konusunda teknik bilgi
seviyelerinin geliştirilerek, ulusal ve uluslararası mevzuatın gerektirdiği şartlarda denetimlerin
gerçekleştirilecek, denetimlerin etkinliği artırılacak, denetimler objektif olarak eğitimli denetçilerce
yapılacak ve yasadışı deşarjların azaltılmasına katkı sağlanacak.
Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilen bu eğitimler önümüzdeki dönemlerde de
devam edecek. 2010/8 sayılı genelge kapsamında 15 Mayıs 2012 tarihinde kadar yetkili tüm
kurumlarda görev yapan bütün denetçilerin eğitim alması sağlanmış olacak.
İllegal
Deşarjların
Kontrolüne
Yönelik
Diğer
Çalışmalar
Gemi ve Deniz Araçlarından Kaynaklanan Deniz Kirliliğinin Uydudan Tespiti Çalışmaları:
Bakanlığımızca, gemi ve deniz araçlarından kaynaklanan illegal deşarjların tespiti ve önlenmesi,
gemi kazaları sonrasında gerçekleştirilecek olan acil müdahale imkanlarının arttırılması, deniz suyu
kalitesinin belirlenmesi ve bütünleşik kıyı alanları yönetiminin uygulanmasında uydu, radar ve diğer
gözlem verilerinin kullanılarak etkin bir deniz çevresi yönetiminin sağlanması hedefleniyor.
Deniz kirliliğinin uydudan tespitine yönelik gerçekleştirilmesi ön görülen uygulama projenin
fizibilitesinin belirlenmesine yönelik çalışmaların 2011 yılı sonunda bitirilmesi hedefleniyor. Fizibilite
çalışmalarının sonuçlarına göre, deniz kirliliğinin uydudan tespitine yönelik uygulama çalışmalarına
başlanacak.
Bu proje kapsamında, gemi kaynaklı deniz kirliliğinin kontrolünde görev alan kurumların
denetimlerine, deniz kazlarında oluşan petrol yayılımlarına, deniz suyu kalitesinin belirlenmesine ve
bütünleşik kıyı alanlarının yönetimine ilişkin veri ihtiyaçları karşılanmış olacak.
Gemi Atık Takip Sistemi (GATS):
Gemi atıklarının etkin yönetimi ve takibini sağlamak amacı ile gemilerin atıklarını online olarak
bildirmesi ve atık kabul tesislerince alınan atıkların bertaraf tesisine kadar online takibini
sağlayacak olan sistem 2011 yılında uygulamaya konulacak.
Gemi atıklarının etkin yönetimi ve takibini sağlamak amacı ile gemilerin atıklarını online olarak
bildirmesi ve atık kabul tesislerince alınan atıkların bertaraf tesisine kadar online takibini
sağlayacak olan sistem 2011 yılında uygulamaya konulacak.
Bu sayede, liman işletmeleri, Liman Başkanlıkları, İl Çevre ve Orman Müdürlükleri, Sahil Güvenlik
Komutanlığı, Büyükşehir Belediyeleri ve Bakanlığımızın, gemiler tarafından yapılan bildirimi ve
sonrasında yapılan işlemleri (atıkların atık kabul tesisine alınması, susuzlaştırılması ve bertaraf
tesislerine gönderilmesi) online olarak takip edebilecekler.
Çevre Kanunu gereğince yapılan bilgi/belge kontrolü ile Liman ve Bayrak Devleti Kontrollerine gemi
atıkları hakkında veri aktarılacak ve bu sayede kontrollerin etkinliği arttırılmış olacak.
Download