2011–2012 Eğitim Öğretim Yılı Đkizpınar

advertisement
Adı:
Soyadı:
Numara:
A•
•
•
•
•
2011–2012 Eğitim Öğretim Yılı
Đkizpınar Đlköğretim Okulu
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi
6.Sınıf 1.Dönem 1.Yazılı Yoklama Sınav Sorularıdır
Tarih: 14.11.2011
Cümlelerdeki boşlukları tamamlayınız. (15 Puan)
Peygamberimiz Hz. Muhammed’e güvenilir oluşu sebebiyle ………………………………………………... ünvanı verilmiştir.
Allah’ın izniyle peygamberlerin göstermiş olduğu olağanüstü şeylere ………………………………………………. denir.
Peygamberlerin Allah’tan aldıkları mesajları insanlara ulaştırmasına ………………………………………………………….. denir
Allah’ın peygamberlerine gönderdiği az sayıda sayfalardan oluşan kitapçık biçimindeki ilahi kitaplara
……………………………………………... denir.
Yüce Allah’ın peygamberler aracılığıyla insanlara göndermiş olduğu kitaplara …………………………………………………. denir.
B-Aşağıdaki cümleleri, verilen kelimelerle eşleştiriniz. Kutucuğa uygun rakamı yazınız. (15 Puan)
Emanet
1.
2.
3.
4.
5.
Đncil
Hurafe
Vahiy
Peygamber
Allah’tan aldıkları mesajları insanlara iletmekle görevli elçi.
Allah’ın emir ve yasaklarını peygamberlerine bildirmesi.
Dine sonradan girmiş ve dinin aslından olmayan inançlar.
Hristiyanların kutsal kitabına verilen isim.
Güvenilir olmak
C- Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına ( D), yanlış olanların başına ( Y) yazınız. (10 Puan)
Peygamberler, peygamberlik görevini çalışarak elde etmişlerdir.
Đlk peygamberin adı Kur’an-ı Kerim’de geçmez
Peygamberler değişik zamanlarda mucizeler göstermişlerdir.
Melekler arasından da peygamberler gelmiştir.
Değişik peygamberlere gönderilmiş olan Suhuflar toplam olarak 100 sayfadır.
Ç- Aşağıda verilen Kur’an ayetlerinin meallerini, Kur’an meali kullanarak bulup yazınız. (10 Puan)
Araf suresi, 68.ayet:
Bakara suresi, 4.ayet:
D- Peygamberler niçin insanlar arasından seçilmişlerdir? Açıklayınız. (10 Puan)
E- Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız. ( 40 Puan) (Her sorunun doğru cevabı 4 puandır.)
1. Geçmişte yaşamış peygamber veya toplumların başından
geçen ders verici olaylara ne denir?
A) Hikaye
B) Kıssa
C) Mucize
D) Masal
Hz.Adem
Hz. Đdris
?
Peygamberlere inanırız. ÇÜNKÜ
1
Allah tarafından seçilirler.
2
Vahyi olduğu gibi insanlara bildiriler.
3
Geleceği bilirler.
4
Allah’tan vahiy getirirler.
Hz. Şit
Hz. Đbrahim
7. Diyagramda verilen peygamberlerin ortak özelliği
hangisidir?
A) Suhuf
B) Đlk insan
C) Terzilik
D) Đlk peygamber
2.Yukarıda verilen kaç numaralı cümle yanlıştır?
A) 1
B)
C) 3
D) 4
3. Aşağıdaki diyagramda soru işareti yerine
aşağıdakilerden hangisi getirilirse yanlış olur?
Üzeyir
Lokman
8. Aşağıdaki soru işareti yerine hangisi seçenekteki kavram
getirilmelidir?
Tevrat + Zebur
A) Đlahi kitap
C) Vahiy katibi
+ Đncil =
?
B) Kitab-ı Mukaddes
D) Resul
Zülkarneyn
1. 610 yılında indirilmeye başlandı.
▲▲▲▲▲▲▲
2. Son peygamber Hz. Muhammed'e indirildi.
?
A) Kur’an’da adları geçmektedir.
B) Peygamber olup olmadıkları belli değildir.
C) Kendilerine suhuflar verilmiştir.
D) Kendilerine ilahi kitap verilmemiştir.
4. Aşağıdakilerden hangisi peygamberleri diğer insanlardan
farklı kılan bir özelliktir?
A) Çalışarak geçimlerini sağlamışlardır.
B) Evlenerek çocuk sahibi olmuşlardır
C) Allah’tan vahiy almışlardır.
D) Yemek yemişler ve uyumuşlardır.
Doğru olmak
?
?
Akıllı ve zeki olmak
?
Günah işlemekten sakınmak
?
Güvenilir olmak
5. Şemada aşağıdakilerden hangisinin açıklaması yoktur?
A)Tebliğ
C) Fetanet
B) Emanet
D) Sıdk
6. Kur'an-ı Kerim peygamberimiz zamanında yazıya
geçirilmiştir. Peygamberimize gelen vahiyleri yazan
insanlar vardı. Bu kişilere ne ad verilir?
A) Peygamber katipleri
C) Kur’an katipleri
B) Din katipleri
D) Vahiy katipleri
3. Toplam 32 yılda tamamlandı
4. 114 sureden oluşur.
5. Dili Arapça'dır.
6. Sadece ibadetlerle ilgili bilgiler verir.
7. Mekke'de inmeye başladı ve Mekke'de tamamlandı.
8. Hz. Ebubekir zamanında kitap olarak toplandı.
9. Değişmeden günümüze kadar gelmiştir
Bu bilgilerden kaçı doğrudur?
9. Kur’an-ı Kerim ile ilgili olarak yukarıdakilerden kaçı
doğrudur?
A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
10. Emre tabloda verilen bilgileri doğru ( D) ve yanlış (Y)
olarak işaretleyecektir. Buna göre kaç numaralı cümleleri
işaretlerken hata yapmıştır?
1
D
Asr çağ, yüzyıl(asır) ve zaman anlamlarına gelir.
2
D
Asr Suresi Kur’an’daki son suredir.
3
Y
Asr Suresi Kur’an’daki en uzun suredir.
4
D
Asr Suresi üç ayetten oluşur.
A) Sadece 2
C) 2 ve 3
B) 1 ve 3
D) 1 ve 4
Başarılar dilerim.
100 puan üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Puanlama sorular
üzerinde açıklanmıştır. Süre 40 dakikadır.
Musa AYDOĞDU
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni
Download
Random flashcards
Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

321işletme

2 Cards oldcity

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Create flashcards