DERGISi

advertisement
DİYANET
IŞLERI BAŞKANLIGI
DERGISi
DİNİ,
2. Cilt
AHI...AKI, EDEBI, MESLEKI AYLIK DERGİ
Ocak -
Şubat
1963
1 - 2.
Sayı
KONYA SEViNÇLi, TARİHİ GüNLERiNDEN
DAHA YAŞADI.•
BİRİNİ
Selçuklu Türk İmparatorluğu'nun Hükumet Merkezi, alimler, veliler, ve tarihi eserler diyan Konya, 24 Kasrm 1962 Cumartesi günü, tarihi günlerinden birini daha yaşamış,
yalnız bizim değil, belki bütün İslam Dünyasının dini hayatında çok mühim bir dönüm
noktası teşkil edecek olan II. Yüksek İslam Enstitüsü ile, Eğitim Enstitüsü'nün açılması­
na sahne olmuştur.
O gün, daha erken saatlerden itibaren, takriben 15-20 bin kişilik bir halk kütlesi,
azim ve hinııı::ıietleriyle 2 milyon Türk Lirasına mal olan, her tarafı, küçüklü büyüklü şanlı bayrağıınızia sanlmış bulunan, cidden muhteşem ve rınodern Yüksek
İslam Enstitüsü binasının geniş avlusunu doldurmuş bulunuyordu.
sırf Konyalıların
Binanın kapısı
üzerine
konulmuş
bulunan,
İstiklal Marşımızın şairi
merhum Mehmed
AJ.r...if'in,
ALLAH'A DAYAN, SA'YE SARIL, HİKMETE RAM OL;
YOL VARSA BUDUR, BjLMİYORUM BAŞKA ÇIKAR YOL.
mısra'larının yazılı olduğu
mermer kitabe herkesin dikkatini çekiyor.
Enstitünün
takib
edeceği yolu belirten bu mısra'lar, ıınilşeri vicdanda aydınlığa, sevince ve sa&dete vesile
oluyordu.
Merasime, II nci Ordu Eandosunun refakatinde, kız ve erkek öğrencilerin bir ağızdan
söyledikleri İstiklai Marşiyle başlanmış, "Yüksek İslaım. Enstitüsü Yaptırma ve Yaşatma
Derneği" adına Halil İbrahim Sayar,, misafirlere ve merasi.ıne katılan vatandaşlara "Hoş
geldiniz." demiştir.
Enstitü'nün Müdürü Veli Ertan'ın, bu yeni açılan müessesenin hedef ve gayesini belirten konuşmasını müteakib, İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü talebesinden Bekir Topaloğlu, hayır-sever Konyalılann eseri olan bu binada okuyacak arkadaşlarına gıpta ettiklerini, onlann bahtiyar olduklarını, zira kendilerinin İstanbul'da bir İlkokulda sığırrtı
durumunda olduklannı belirtmiş, Konya Yüksek İsliL'Il Enstitüsü talebesinden Bayrarın Koç
da; böyle müstakil, modern bir binada ilim yapmaktan duyduklan sevinci açıklamış ve
Konyalılara teşekkürlerini arz etmiştir.
"Yüksek İslam Enstitüsü Yaptırına ve Yaşatma Derneği'' Başkanı Fevzi Özçimi, hedünya milletlerinin "Allah'a ve dine inananlar ile Allah tanıma­
yanlar" diye ikiye aynidığı bu zamanda, böyle bir müessesenin lüzi'ııınuna işaret etmiş;
yüzümüzü çevirdiğimiz Batı Medeniyeti'niıı iki büyük mümessili, Amerika ile Alınanya'dan
bu konuda istatistiki maluınat venniş; buradan yetişecek, Müsbet İlimlerle de donanmış
yeni din adamlarının, manevi alanımızdaki boşluğu hakkiyle dolduracaklarını, komünizm
gibi yabancı cereyanlara karşı halkırmızı uyaracaklarını belirtmiştir.
yecanlı konuşmasında,
.
Konya Valisi Rebii Karatekin, münevver, bilgili din adamlanna olan şiddetli ihtiyaböyle bir ıınüesseseye sahib olduklarından dolayı Konyalılan tebrik et-
eımızı belirtmiş,
miştir.
Son konuşmayı yapan M. Eğ. Bakanlığı
kanlar Kurulu toplantısı sebebiyle merasime
Müsteşar
Muavini Mehmed Arslantürk, BaBakan, Prof. Dr. Şevket Raşid
Hatiboğlu'nun selamını Konyalılara iblağ etmiş ve kor<".elayı keserek Enstitüyü açmıştır.
58
katılarnıyan
Bina topluca gezildikten sonra,
Eğitim
Enstitüsü'nün
açılma
merasimi
yapılıınıştır.
II. Ordu Eandosunun refakatiyle talebelerin söyledikleri İstikiili Marşı'nı müteak.ib
Enstitü Müdürü Avni Özbenli bir konuşma ya,parak, bu İrfan Ocağı'nın açı1masında, Devlet büyüklerinin, Vali Rebii Karatekin'in ve Konyalıların, büyük yardımlan olduğunu belirtmiş ve bugün açılan bu iki müessesenin, müstakbel Konya Üniversitesi'ne doğru atı­
lan bir adım olduğunu söylemiştir.
Mikrofon başına gelen Villi Rebii Karatekin, iki yüksek tahsil müessesesine kavuş­
maktan duyulan büyük sevince işaret etmiş, Konya'nın Üniversite'ye kavuşmasını candan
dilediklerini, bu dileklerinin Bakan'a ulaştmlmasını Hgililerden rica etmiştir.
Konuşmalardan sonra, Edebiyat Öğretmeni Kemal Or ve Türkan Sançiftçi'nin idaresinde, Enstitü ve Kız Öğretmen Okulu Korosu tarafından Öğretmen Okullan Marşı söylenerek ımerasime son verilmiştir.
Misafirler, buradan tekrar Yüksek İslam Enstitüsüne gelerek,. verilen yemekte hazır
bulunmuşla;rdır.
Merasime, II. Ordu Kurmay
Başkanı
ile Konya Vilayet ileri gelenleri
katılnnşlardır.
Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Kayseri, Maraş ve Sakarya gibi civar vilayetlerden
Diyanet İşleri Başkanı Hasan Hüsnü Erdem, M. Eğ. B. Müsteşar Mua-vini Mehmed Arslantürk, Din Eğitimi Dairesi Müdürü Kemal Edip Kürkçüoğlu, Erkek Teknik
Dğretim Umum Md. Nihad Saydam, Kız Teknik Öğ. Umum Md. Zerrin Tüzün, Tabii Senatörlerden Ahmed Yıldız, Kamil Karavelioğlu, Kayseri Senatörü Hüsnü Dikeçligil, İzmir
Senatörü Ömer Lütfi Bezealı ile Konya Senatörleri Sedat Çumralı, Mustafa Dinekli, Muammer Obuz, Ahmed Onar, Konya Millet Vekillerinden Said Yücesoy, İhsan Kabadayı,
·Rüşdü Özal, Samed Kuzucu, Faruk Sükan bulunmakta idiler.
katılanlar arasında,
M. Şevki Özmen
''liiUIIIUUIIIIIIIBUIUUBIUUIIIilll
~
Hadisler
BIIIUIIUIUIUIIIIIIIriiiUUUIUII;;;:I
Demiştir
Ebu Hüreyre (R.A.) dan:
ki, Resulullah (S.A.) Efen- §
dirniz şöyle buyurdu: "Ramazan girdiğinde cennet kapılan, bir ri- ~
sı v·ayette gök kapıları açılır; cehennem kapıları kapanır. Şeytan da
.~ zincire vurulup bağlanır.
§
§
-·-E
-5
-
5
*
yalanla
Kim ki yalan söylemeği,
iş görmeği, yalan yere şahadeti
yeylp içmeği bırakmasına Allah kıyınet vermez.
bırakmazsa,
-=
S
-E
5
~ 1t Dllllll ~ll ll i Illiilli E1ll llllll R11111111111111 H1! 1~ 111111111111111111111111111111111111111111111111 EIlliillii
59
Download