tanıtım atacı yapmalıyız

advertisement
Afrika’ya sağlık İhracı
Ankara’nın sahip olduğu uluslararası akredite hastane potansiyeli ile cok cazip bir sağlık turizmi merkezi haline
geldiğini belirten ASO Başkanı Nurettin Özdebir, “Sanayide, ihracatta, turizmde hedefimiz Afrika olmalı” dedi.
ANKARA Sanayi Odası (ASO)
Başkanı Nurettin Özdebir, An­
kara’nın sahip olduğu uluslar­
arası akredite hastane potansi­
yeli ile çok cazip bir sağlık turizm i
merkezi haline geldiğini belirterek,
genç işadamlanna Afrika pazarına
yönelik çalışmalar yapmaları çağrı­
sında bulundu.
Türkiye Genç İşadamları Dem eği
(TÜCİAD) Ankara Şubesi Yönetim
Kurulu, ASO Başkanı Nurettin ö zd e­
b ir’i ziyaret etti.
Alternatif pazar arayışı
TÜCİAD Ankara Başkanı Türker
Naslı, ziyaretle ilgili yaptığı açıkla­
mada, Ankara’nın sorunlarını m a­
saya yatırdıklarını, özellikle Afrika
konusunda çok önem li deneyim e sa­
hip Özdebir’den bilgi aldıklarını an­
lattı. ö zd eb ir’in, Türkiye'nin ihra­
cat rakam larının hedeflerin gerisin­
de kalındığı konusundaki endişeleri­
ni paylaştıklarını kaydeden Nash,
“ Ziyarette, ABD ile Avrupa Birliği
arasında imzalanan anlaşmalardan
dolayı 2015 yılında dış ticaretin da­
ha da sıkıntılı geçeceği, alternatif
pazarlar aranması gerektiği konu­
sunda görüş birliğine vardık. Sayın
özdebir, Afrika pazarına yönelm e­
m izi istedi” dedi.
Dünya’da sağlık turizm inin baş­
kentinin ABD’nin Houston kenti ol­
TANITIM ATACI YAPMALIYIZ
AFRİKALILARIN Avrupa'da, ABD'de kendilerini ikinci sınıf vatandaş olarak gördük­
lerini söyleyen Naslı, “ Türk kültüründe ırkçılık olmadığından rahatlıkla Türkiye’ye
gelebilirler. Sorunumuz tropik hastalıklar konusunda tecrübeli doktor azlığı. Örne­
ğin bizde sıtma kalmadığı Icin bu konuda uzman doktor da yok. Sıtma teshisi ko­
yamıyorlar. Doktorlarımızı bu konuda eğitmemiz, ardından Afrika pazarına yöne­
lik cok ciddi tanıtım atağına geçmemiz lazım. Afrika ülkelerinde cok büyük ağırlı­
ğı olan, birçok ülkenin cumhurbaşkanı İle kislsel yakınlığı olan Sayın özdebir'in
desteği de Ankara'yı bir adım öne taşıyacaktır” diye konuştu.
duğunu, Ankara’nın da sahip oldu­
ğu uluslararası akredite hastane po­
tansiyeli ile çok cazip bir sağlık tu­
rizm i merkezi haline geldiğini belir­
ten Naslı, Özdebir’in bu konudaki
önerilerini şöyle anlattı:
Afrikalıların Houston’u
“ Sayın Özdebir, Ankara’nın sağ
lık turizm inde A frika’ya yönelm esi­
ni önerdi. Afrikalıların Houston’u
Ankara olabilir diyor. Son derece
haklı. Afrika’da artık çok zengin bir
zümre var. Sanayide, ihracatta, tu­
rizm de hedefim iz Afrika olm alı. Bu
zengin kesim, bugüne kadar sağlık
hizm etlerini Avrupa’dan, ABD’den
alıyordu. Son terör olaylarından
sonra vize almakta zorlanıyorlar. ”
Download