Ekonominin Temelleri (ECON 211) Ders Detayları

advertisement
Ekonominin Temelleri (ECON 211) Ders
Detayları
Ders Adı
Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS
Kodu
Saati
Saati
Saati
Ekonominin
Temelleri
ECON Güz
211
4
0
0
4
Ön Koşul Ders(ler)i
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Diğer Bölümlerden Alınan Servis Dersleri
Dersin Seviyesi
Lisans
Ders Verilme Şekli
Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Anlatım, Tartışma, Soru-Yanıt, Sorun/Problem
Öğretme Teknikleri Çözme
Dersin
Koordinatörü
5
Dersin
Öğretmen(ler)i
• Yrd. Doç. Dr. Elif Kalaycı
Dersin Asistanı
Dersin Amacı
Mühendislik öğrencileri için tasarlanmış bu dersin
ana amacı öğrencilerin ağırlıklı olarak
mikroekonomik teorinin temel kavramlarını
öğrenmelerini sağlamaktır. GSYİH, Büyüme,
Enflasyon, Fiyat İstikrarı gibi makroiktisadın kimi
temel kavram ve kategorileri de dersin bir ayağını
oluşturmaktadır.
Dersin Eğitim
Çıktıları
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Dersin İçeriği
Bu ders hem hanehalkı hem firma davranışı
üzerinde durur. Bu iki aktörün ilişkileri ve
kaynakların aralarında dağılma mekanizmasını
kapsar. Tüketici davranışları, fayda
maksimizasyonu, kar maksimizasyonu ve farklı
piyasa tipleri araştırılır. Makroekonomi kısmında ise
milli gelir, gayrısafı milli hasıla, deflatör, iş
döngüleri, durgunluk, işşizlik, fiyat istikrarı gibi kısa
ve uzun dönem makroekonomik konular üzerinde
durulur.
• Ekonomik düşünce biciminin farklı konulara nasıl
uygulanacağını öğrenmek
• Mikroekonomi ve makroekonomideki temel
konuları anlamak
• İlerideki derslerde kullanılacak mikro ve
makroekonomi konularının temellerini atmak
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
Hafta Konular
1
Ekonominin Kapsamı ve Metodu
Ön Hazırlık
Case & Fair 7th Edition, pp. 1-22
2
Ekonomik Problem: Kıt Kaynaklar
ve Seçimler
Case & Fair 7th Edition, pp. 23-42
3
Arz, Talep ve Piyasa Dengesi
Case & Fair 7th Edition, pp. 43-71
4
Arz ve TAlep Uygulamaları ve
Esneklik
Case & Fair 7th Edition, pp.
71-100
5
Hanehalkı Davranışı ve
Tüketicinin Seçimi
Case & Fair 7th Edition, pp.
101-128
6
Üretim Süreci: Kar
Case & Fair 7th Edition, pp.
Maksimizasyonu Yapan Firmaların 129-150
Davranışı
7
Kısa Dönemde Maliyetler ve
Üretim Kararları
Case & Fair 7th Edition, pp.
151-172
8
Uzun Dönemde Maliyetler ve
Üretim Kararları
Case & Fair 7th Edition, pp.
173-196
9
Girdi Talebi: Emek ve Doğal
Kaynak Piyasaları
Case & Fair 7th Edition, pp.
197-214
10
Girdi Talebi: Sermaye Piyasası ve
Yatırım Kararı
Case & Fair 7th Edition, pp.
215-232
11
Genel Denge ve Tam Rekabetin
Etkinliği
Case & Fair 7th Edition, pp.
233-252
12
Tekel ve Tekelci Karşıtı (Anti-tröst) Case & Fair 7th Edition, pp.
Politika
253-280
13
Makroekonomiye Giriş, Milli Gelir
ve Milli Hasıla Ölçümü
Case & Fair 8th Edition,
chp.18&19
14
Uzun Dönem ve Kısa Dönem
Konuları: Büyüme, Verimlilik ve
Enflasyon
Case & Fair 8th Edition, chp.20
15
Uzun Dönem ve Kısa Dönem
Konuları: Büyüme, Verimlilik ve
Enflasyon
Case & Fair 8th Edition, chp.20
16
Final sınavı
Kaynaklar
Ders
Kitabı:
1. Case, Karl E. and Fair, Ray C., Principles of Economics, 7th
or 8th Edition, Pearson/Prentice Hall.
2. David Colander, Economics (8th Edition), McGraw-Hill
Değerlendirme Sistemi
Çalışmalar
Sayı
Katkı Payı
Devam/Katılım
1
5
Laboratuar
-
-
Uygulama
-
-
Alan Çalışması
-
-
Derse Özgü Staj
-
-
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
2
5
Ödevler
8
5
Sunum
-
-
Projeler
-
-
Seminer
-
-
Ara Sınavlar/Ara Juri
1
35
Genel Sınav/Final Juri
1
50
Toplam
13
100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu
Katkısı
50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı
Notuna Katkısı
50
Toplam
100
Ders Kategorisi
Temel Meslek
Dersleri
Uzmanlık/Alan
Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim
Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri
Dersleri
Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi
# Program Yeterlilikleri / Çıktıları
Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilgisi ve mühendislik bilgilerini
uygulama becerisi
X
2 Deney tasarlama ve yapma ve deney sonuçlarını analiz
ederek yorumlama becerisi
X
3 Belirlenen gereksinimlere göre bir sistem, bileşen ve
işlem tasarımlama becerisi
4 Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi
X
5 Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve
çözme becerisi
X
6 Profesyonel ve meslek etiği sorumluluğunu kavrama
7 Etkin iletişim kurma becerisi
X
X
8 Mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal
boyutlarda etkisini anlamak için gereken kapsamlı
eğitim
9 Yaşam boyu eğitimin bir gereksinim olduğunu tanımak
ve aynı zamanda bu eğitime angaje olma becerisi
X
10 Çağdaş konular hakkında bilgi sahibi olmak
X
11 Mühendislik uygulamaları için gerekli modern
mühendislik araçlarını, tekniklerini ve yetenekleri
kullanma becerisi
12 Proje yönetimi becerileri ve uluslar arası standartları ve
metodolojileri tanıma
X
ECTS/İş Yükü Tablosu
Aktiviteler
Ders saati (Sınav haftası
dahildir: 16 x toplam ders
saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Sayı
Süresi (Saat) Toplam İş
Yükü
16
4
64
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma
Süresi
16
4
64
Ödevler
1
1
1
Küçük Sınavlar/Stüdyo
Kritiği
2
5
10
Ara Sınavlara/Ara Juriye
Hazırlanma Süresi
1
2
2
Genel Sınava/Genel Juriye
Hazırlanma Süresi
1
2
2
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Toplam İş Yükü
143
Download