sezin sankasim.fh11

advertisement
Neler Olmuyor ki Dünyada
Sezin San
Tomtato
Bitkisi
1
2
Çöp Atarken
Düflünün!
Dünya’da 870 milyon aç insan varken
g›dalar›n üçte biri çöpe at›l›yor ve
dünyan›n y›ll›k kayb› 750 milyar dolar
civar›nda. BM’in g›da ve tar›m örgütü
FAO, önemli miktardaki g›da israf›na,
geliflmekte olan ülkelerdeki yanl›fl
hasat yöntemleri ve yüksek gelirli
bölgelerdeki bilinçsiz tüketici
davran›fllar›n›n neden oldu¤unu belirtti.
‹ngiltere’de tar›m mühendisleri ayn›
bitkinin dal›nda domates, kökünde
patates yetifltirdiler. Geneti¤iyle
oynanmam›fl bitki, iki ürünü ayn› anda
yetifltiren üreticilere yerden tasarruf
olana¤› veriyor. ‹ngilizce domates ve
patatesin k›salt›lm›fl hali olan Tomtato
adl› bitkinin tohumu sat›fla ç›kt›. Ayn›
bitkiden yetiflen iki sebzenin de son
derece lezzetli oldu¤u aç›kland›.
121
BD KASIM 2013
3
Ne Erkek
Ama
65 milyon y›l öncesine ait iki
dinozorun fosilleflmifl mücadelesi
müzayedede sat›lacak. Meydana gelen
bir deprem sebebiyle iki canl›n›n bir
toprak tabakas› alt›nda kald›¤›
de¤erlendiriliyor. Avc› Nanotyrannus,
di¤erinin boynuna difllerini saplam›fl,
otobur Triceratops ise onun kafas›nda
k›r›k oluflturmufl. ABD’nin Montana
eyaletinde bulunan bu fosilin en az
10 milyon dolar de¤erinde olmas›
bekleniyor.
5
Beste De¤il
Hazine Krokisi
78 yafl›nda Alman kökenli Paul
Brockmann, 56 y›ll›k efline evlilikleri
süresince 55 bin adet elbise sat›n
alm›fl. Brockman eflinin ve kendisinin
dans etmeyi çok sevdi¤ini ve eflinin
her dans için farkl› bir elbise giymesini
arzu etti¤ini söyledi. Los Angeles’te
yaflayan çift, sa¤l›k sorunlar› ve
k›yafetlerin sakland›¤› depolar›n kira
masraf› sebebiyle elbiselerin büyük
bölümünü sat›fla ç›kard›.
4
122
Dünyan›n En
Müthifl Fosili
Y›llard›r bulunamayan Nazi
alt›nlar›n›n izi, “Marsch Impromptu”
isimli bir bestede gizlenmifl olabilir.
Hollandal› sinemac› Leon Giesen’in
iddias›na göre, Alman besteci
Gottfried Federlein, hazinenin
gömüldü¤ü yerle ilgili bilgiyi, eserinin
içine yerlefltirdi. Bestenin güftesinde,
kemanlar›yla ünlü Alman kasabas›
Mittenwald’in iflaret edildi¤i öne
sürülüyor. Bafllat›lan kaz›
çal›flmalar›nda, henüz Nazi alt›nlar›na
ulafl›lamad›.
BD KASIM 2013
6
Baflka Gezegene
Yolculuk
Bir gezegenin yaflanabilir olmas› için,
s›v› halde su bar›nd›rmas› ve 50
derecenin alt›nda bir s›cakl›¤a sahip
olmas› gerekiyor. East Anglia
Üniversitesi, ömrünün sonuna
yaklaflt›kça Günefl’in daha da
s›caklaflaca¤›n›, tüm okyanuslar›n
buharlaflaca¤›n› ve Dünya’da s›v› su
kalmayaca¤›n› belirtti. Sonuçlara göre;
Dünya, 1,75 milyar y›l sonra
yaflanamaz hale gelecek.
8
En tehlikeli uyuflturucu; her gün
g›dalardan ald›¤›m›z fiEKER.
Amsterdam Sa¤l›k Hizmetleri
direktörü Paul van der Velpen, flekerin
ba¤›ml›l›k yapt›¤›n› ve özellikle
doyduktan sonra bile insan› yemek
yemeye itti¤ini ifade etti. Sa¤l›kl›
nesiller için flekere ve fleker katk›l›
g›da ürünlerine k›s›tlama getirilmesi
gerekti¤i öneriliyor.
9
7
fieker Hakk›nda
Bir Bilinmeyen
Ak›ll› Ama
Mikroplu
Arflimet: “Buldum,
Buldum!”
“Yarat›c› düflünce ve verimli üretim
istiyorsan›z çal›flmalar›n›za biraz mola
verin. “Harvard Üniversitesi’nden
psikoloji profesörü Shelley H. Carson,
yapt›¤› araflt›rma sonucunda tuvalete
gitmek, al›flverifl yapmak gibi
eylemlerin yarat›c›l›¤› tetikledi¤ini
öne sürdü. Araflt›rmaya göre, Bir ifle
kesintisiz odaklanmak baflar›
getirmiyor. Esas yarat›c›l›k, bir yandan
baflka bir ifl yaparken geliyor.
‹ngiliz tüketici derne¤i “Which?”,
yapt›¤› deneylerde ak›ll› telefon ve
bilgisayar tabletlerinin bir klozete
oranla yirmi kat daha fazla mikrop
bar›nd›rd›¤›n› ortaya ç›kard›.
Kullan›c›lar›n, her koflulda sürekli
ekrana dokunduklar› ve düzenli olarak
silmedikleri için ekranlar›n temiz
olmad›¤› belirtildi.
123
BD KASIM 2013
10
Evdeki
Yabanc›
ABD Ohio’da bir evde kirac› olan
ö¤renciler, evlerinde sürekli kayna¤›
belirsiz sesler duyuyor ve aç›k dolap
kapaklar› ile karfl›lafl›yorlard›.
Ö¤renciler hayalet oldu¤unu
düflünerek polisi arad›lar. Polisler
bodrum kat›ndaki depoya indi¤inde
bir yabanc›n›n yaflad›¤› gizli oda
buldu. Depo zannedilen odan›n
içinden ikiz yatak, foto¤raf çerçeveleri
ve kitaplar ç›kt›. Odada bulunan
foto¤raflardan da bu gizemli kiflinin
kimli¤i tespit edildi.
Zararl›
Güzellik
11
124
“Kozmetik ürünlerinin yaklafl›k yüzde
40’›nda en az bir kimyasal madde
mevcut.” Fransa’daki ba¤›ms›z Noteo
Enstitüsü’nün araflt›rmas›, ojelerin
yüzde 74’ünün yüksek oranda
kimyasal içerdi¤ini gösteriyor. Yo¤un
kimyasal madde içeren ürünler
aras›nda fondöten, göz makyaj›nda
kullan›lan ürünler, makyaj
temizleyiciler, rujlar da var. Bu
kimyasallar›n çok az dozu bile, meme
ve prostat kanseri ile k›s›rl›¤a yol
açabiliyor.
Kahve Zevkiniz
Sizi Anlat›yor
12
Kahve tercihiniz kiflilik yap›n›z› ortaya
koyuyor. Psikolog Dr. Ramani
Duryasula’n›n araflt›rmas›nda,
yaklafl›k bin kiflinin kahve tercihleri
incelendi. Sade filtre kahve içenler,
basit yaflamay› seviyor; ama sab›rs›z
olabiliyor. Latte içenler, etraf›ndakileri
memnun etmeye çal›fl›yor; ancak
nevrotik davranabiliyor. Cappuccino
içenler; mükemmeliyetçi ve afl›r›
duyarl›lar. Granül kahve içenler; rahat
insanlar ancak yap›lmas› gerekenleri
hep erteliyorlar.
BD KASIM 2013
K›r›k Kalp
Hastal›¤›
13
Hannover T›p Fakültesi’nden
araflt›rmac›lar, kalp krizi flüphesiyle
gelen hastalar›n yaklafl›k yüzde
2,5’unun K›r›k Kalp hastas› oldu¤unu
saptad›. ‹kisinin de, gö¤üs a¤r›s› ve
nefes darl›¤› gibi benzer belirtileri var.
K›r›p Kalp hastal›¤›, kalp kaslar›ndaki
bir ifllev bozuklu¤unun, yo¤un
duygusal çöküntü yaflanmas› s›ras›nda
ortaya ç›kmas› ile meydana geliyor.
K›r›k Kalp hastal›¤›nda, kalbe kan
pompalama ifllevi tam anlam›yla
düzene girerken, kalp krizi kal›c›
hasara yol aç›yor ve pompalama ifllevi
tam olarak düzene giremiyor. Ancak
her iki hastal›k da ilk saatlerde hayati
tehlikeye yol açabilir.
Dost Olal›m
Sa¤l›kl› Kalal›m
14
‹sveç’te her yedi kifliden biri, hiç dostu
olmadan hayata veda ediyor. ‹sveç
‹statistik Enstitüsü, ‹sveçlilerin yüzde
14’ünün yaflamlar› boyunca hiç
kimseyle dost say›lacak kadar
yak›nlaflmad›¤›n› tespit etti. Psikolog
Daniel Kraft, yaln›zl›¤›n birçok
psikolojik soruna davetiye ç›kard›¤›n›
ve kendi sa¤l›klar› için insanlar›n
yak›n hissettikleri kiflilere ihtiyaç
duydu¤unu kaydetti. Enstitünün
önceki raporunda, yafll› ‹sveçlilerin
yüzde 63’ünün yaln›z bafl›na ölümü
bekledi¤i belirtilmiflti.
200 Milyonda
Bir ‹htimal
15
‹ngiliz Karen ve Ian Gilbert çifti
birbirinin t›pa t›p ayn›s› üçüz bebek
sahibi oldu. Çift do¤um sonras› “Bu
çok tatl› bir ç›lg›nl›k” dedi. Üçüzün
annesi Karen, “hastane de yeterli
yatak olmad›¤›ndan üçüzlerimi
ay›r›rlar diye düflünmüfltüm ama
sa¤l›k ekibi onlar› bir arada tutmak
için her fleyi yapt›.”sözlerini
kulland›.
[email protected]
125
Download