p-0317 pankreatik lipazın fitik asit tarafından inhibisyonu

advertisement
12. Ulusal Kimya Kongresi, Edirne, 1998
P-0317
PANKREATİK LİPAZIN FİTİK ASİT TARAFINDAN İNHİBİSYONU
A vse M A K A S Ç I. Seçil ÖNAL, A zm i TELEFO N C U
Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyokim ya Bölümü
35100 Bornova-İZM İR
Ö zellikle tahıl ve baklagiller yüksek oranda fitik asit içerirler. Filik bir
yandan gıdaların saklanm asında da rol alırken d iğ er taraftan insanların bazı
hastalıklardan korunm asında önem lidir. A n ca k amilaz, pepsin, tripsin gibi
sindirim enzim leri ile in vitro çalışm alarda fitik asidin bu enzim lere karşı
inhibitör etkisi gösterdiği belirlenm iştir. Fitik asidin diğer bir özelliği divalent
m etal iyonlarını kom pleksleştirm esıdir ki bu İyonlardan bazıları (örneğin Ca2+)
p ankreatik lipaz ve tripsin için aktivatördür.
Bu çalışm ada b ir sindirim enzimi olan pankreatik lipaza karşı fitik
asidin inhibitör etkisi ve bu inhibisyon tipi araştırıldı. Y apılan çalışm alar fitik
asidin enzim proteini ile doğrudan etkileşerek aktiviteyi azaltığı gibi pankreatik
lipaz için aktivatör olan ortam daki kalsiyum
iyonlarını kom pleksleştirerek
dolaylı olarak aktivite düşüşüne neden olduğunu gösterm iştir. Ayrıca, enzim
inhibisyonunun ortam daki fitik asit ve kalsiyum iyonu konsantrasyonu, ön
inkübasyon süresi ve koşullarına bağımlı değişim i de araştırıldı.
240
•I
Download