Aynî`nin Umdetü`l-Kari`si, günümüzde, Hadis Tarihinde “Tehzib

advertisement
Aynî’nin Umdetü’l-Kari’si, günümüzde, Hadis Tarihinde “Tehzib Dönemi” diye
adlandırılmaya başlayan devrenin, şerh edebiyatının zirvelerinden birini teşkil
eder. Bu tespitten hareketle, tebliğimizde özellikle Aynî’nin geleneksel hadis
yorumculuğunun ana usulünde seleflerinden aldığı, geliştirdiği ve yenilediği bazı
metotları, özellikle mukaddimesinden hareketle değerlendirilecektir. Umdetü’lKari’nin Mukaddimesi ile Hedyü’s-Sarî’nin Yorum Metodolojisi açısından kısa
mukayesesine değinilecektir.
Hadis anlama ve yorumlamaya dair yapılan bilimsel veya akademik çalışmalar
esas alınarak, günümüzde yaşanan hadis yorumlamaya dair metodolojik tartışma
ve arayışlarda Aynî’nin şerh yorumun ne derece çözüm olabileceği de
tartışılacaktır. Gelenekten kopmayan, geleceğe ışık tutan bazı fikirlerinin analitik
bir değerlendirmesi yapılmaya çalışılacaktır. 
Download