telafi edici vergi uygulamaları tarih değişikliği duyurusu…

advertisement
T.C.
BAŞBAKANLIK
Dış Ticaret Müsteşarlığı
(Đstanbul Đhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği)
Sayı
: B.2.1.DTM.5.11.6 / 8276
Đstanbul, 15 / 11 / 2007
Konu : Telafi Edici Vergi Uygulamaları
ÖNEMLĐ VE ĐVEDĐ
Sayın Đlgili,
Đlgi:13.11.2007 tarih ve 8206 sayılı yazımız
Đlgi’de kayıtlı yazımızla düzenleneceği duyurulan, Genel Sekreterliğimiz
organizasyonunda, Dış Ticaret Müsteşarlığı uzmanları tarafından verilecek “Tarım ve Đşlenmiş
Tarım Ürünlerinde Telafi Edici Vergi Uygulamaları” konulu seminer, 27 Kasım 2007 Salı
gününe ertelenmiştir.
Ertelenen seminer tarihi ile ilgili bilgiler yazımız ekinde verilmiş olup, gerekli
duyurunun yapılması hususunu önemle arz ederim.
Saygılarımla
Dr. Hasan PARILTI
Genel Sekreter Yrd.
ÖNEMLĐ NOT: Đşbu yazımız tarihine kadar yapılan müracaatlar geçerli olup, yazımız
tarihinden sonra yapılacak müracaatlar aşağıda verilen katılım formuna göre yapılmadır.
TARĐH : 27 Kasım 2007
SAAT : 10.00 --14.00
ÜCRET: 30-YTL
YER : Đstanbul Đhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Çobançeşme Mevkii Sanayi Cad. Dış Ticaret Kompleksi C Blok Kat:6
Yenibosna-Đstanbul
NOT
:Katılım için, aşağıdaki katılım formu doldurulup banka dekontu ile beraber 0212 – 454
05 01-02 ve 212- 4540840 no’lu faksa gönderilmesi yeterlidir. Kontenjan sınırlı olup, katılım
başvuru sırasına göre değerlendirilecektir.
EK: Katılım Formu
: Đstanbul Đhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
:Çobançeşme Mevkii Sanayi Cad. Dış Ticaret
Kompleksi C Blok Yenibosna-Đstanbul
TEL
: ( 0212 ) 454 05 00 PBX
FAX
: ( 0212 ) 454 05 01 – 02
E-MAĐL : [email protected]
Unvan
Adres
Ayrıntılı bilgi için irtibat: Necati KORKMAZ Raportör
KATILIM BĐLGĐLERĐ
1) 27 Kasım 2007 tarihinde ĐĐB tarafından düzenlenecek olan programın katılımcı başına katkı payı 30-YTL’dir. Eğitim ücreti, çay –
kahve vb. organizasyon ile ilgili genel giderleri karşılamak üzere alınmaktadır.
2) Başvurunuzu, aşağıda yer alan irtibat numaraları çerçevesinde Đstanbul Đhracatçı Birlikleri’ne yapmanız gerekmektedir. Katılım için
son başvuru tarihi 26 Kasım 2007’dir.
3) Katkı payları, Vakıfbank Şirinevler Şb. 2016845 No’lu Đstanbul Đhracatçı Birlikleri hesabına “Telafi Edici Vergi Uygulamaları”
adı altında katılımcı ve firma adı belirtilerek yapılan ödemenin dekontu ve katılım formu 0212 – 454 05 01-02 veya 0212-4540540
no’lu faks’a gönderilecektir.
Başvuru Adresi
Đstanbul Đhracatçı Birlikleri
Toplantı Yeri
DIŞ TĐCARET KOMPLEKSĐ
Çobançeşme Mevkii,Sanayi Caddesi
Yenibosna-Bahçelievler/ĐST
C.Blok Kat:6 Yenibosna/Bahçelievler
Tel: 0212 – 454 06 98
Fax: 0212 – 454 05 01 – 02 veya 0212-454 08 40
E-mail: [email protected]
[email protected]
Đrtibat: Necati KORKMAZ, Özlem TOSUN
TELAFĐ EDĐCĐ VERGĐ UYGULAMALARI KATILIM FORMU
Adı Soyadı
Görevi
E-mail
Firma/Kurum Adı
Telefon
Faks
Kurumsal E-mail
27 KASIM 2007 tarihinde düzenlenecek olan “Telafi edici Vergi Uygulamaları Semineri”ne katılım
başvurumun kabulünü rica ederim.
Đmza
Download