MYabanci Dil

advertisement
Mesleki Yabancı Dil III Vize – 15/4/2010 Translate following paragraphs into Turkish. Data mining is the process of extracting patterns from data. Data mining is becoming an increasingly important tool to transform this data into information. It is commonly used in a wide range of profiling practices, such as marketing, surveillance, fraud detection and scientific discovery (15pts). Veri madenciliği verilerden modeller çıkarma işlemidir. Veri madenciliği bu veriyi bilgiye dönüştürmede giderek önemli bir araç haline gelmektedir. Pazarlama, gözetleme, sahtekarlık tespiti ve bilimsel keşif gibi çok çeşitli profil çıkarma uygulamalarında genellikle kullanılmaktadır. Data mining can be used to uncover patterns in data but is often carried out only on samples of data. The mining process will be ineffective if the samples are not a good representation of the larger body of data. Data mining cannot discover patterns that may be present in the larger body of data if those patterns are not present in the sample being "mined” (15pts). Veri madenciliği veri modelleri ortaya çıkarmak için kullanılabilir fakat genellikle, sadece veri örnekleri üzerinde uygulanır. Eğer örnekler verilerin büyük kısmını iyi temsil edemiyorsa, madencilik işlemi yararsız olacaktır. Eğer verinin büyük kısmında bulunan fakat işlenilen örnekte bulunmayan modeller varsa, veri madenciliği bu modelleri keşfedemez. Traditionally, the term neural network had been used to refer to a network or circuit of biological neurons. The modern usage of the term often refers to artificial neural networks, which are composed of artificial neurons or nodes. Thus the term has two distinct usages (15pts): Biological neural networks are made up of real biological neurons that are connected or functionally related in the peripheral nervous system or the central nervous system. (10pts) Artificial neural networks are made up of interconnecting artificial neurons (programming constructs that mimic the properties of biological neurons). (5pts) Geleneksel olarak, sinir ağları terimi, biyolojik nöronların ağını veya dolaşımını ifade etmek için kullanılırdı. Terimin modern kullanımı genellikle, sanal nöron veya düğümlerden oluşmuş yapay sinir ağlarını, ifade eder. Böylece terimin iki farklı kullanımı vardır: Periferik sinir sistemi veya merkezi sinir sistemi ile işlevsel ilgili veya bağlı gerçek biyolojik nöronlardan oluşan biyolojik sinir ağları. Birbiriyle bağlantılı yapay nöronlardan (programlama yapısı biyolojik nöronların özelliklerini taklit eden) oluşmuş Yapay sinir ağları. (5pts) Computational intelligence (CI) is an offshoot of artificial intelligence. As an alternative to classical artificial intelligence it rather relies on heuristic algorithms such as in fuzzy systems, neural networks and evolutionary computation. In addition, computational intelligence also embraces techniques that use Swarm intelligence, Fractals and Chaos Theory, Artificial immune systems, Wavelets, etc. (20pts) İşlemsel zeka (CI) yapay zekanın bir varisidir. Klasik yapay zekaya alternatif olarak, bulanık sistemler, yapay sinir ağları ve evrimsel hesaplama gibi sezgisel algoritmalara dayanır. Ek olarak, işlemsel zekâ, yığın zekâsı, Fraktallar ve Kaos Teorisi, yapay bağışıklık sistemleri, dalgacıklar vb teknikleri de kapsar. Digital image processing is the use of computer algorithms to perform image processing on digital images. As a subfield of digital signal processing, digital image processing has many advantages over analog image processing; it allows a much wider range of algorithms to be applied to the input data, and can avoid problems such as the build­up of noise and signal distortion during processing. (20pts) Dijital görüntü işleme bilgisayar algoritmaları kullanılarak dijital görüntüler üzerinde görüntü işleme yapmaktır. dijital sinyal işlemenin bir alt alanı olarak, dijital görüntü işlemenin analog görüntü işlemeye göre pek çok avantajı vardır; girdi verilerine uygulanacak çok daha geniş miktarda algoritma sağlar ve işleme sırasında gürültü birikmesi ve sinyal bozulması gibi sorunları önleyebilir. (20pts)
Download