1 15 Temmuz 2016 Münâsebetiyle ĠSLÂM‟IN DEĞERLERĠNĠ

advertisement
Kısa Kısa Gerçekler…
15 Temmuz 2016 Münâsebetiyle
ĠSLÂM‟IN DEĞERLERĠNĠ ĠSTĠSMAR EDERKEN
ÎTĠKÂDINI BOZMAYA ÇALIġANLAR
Cennet‟in anahtarı olan
„Lâilâhe Ġllâllah Muhammeduresûlüllah‟ı
yalnızca „Lâilâhe Ġllâllah‟a dönüĢtürüp ona dayanıp inanmak,
Ġslâm Dini‟nin dıĢına çıkmak demek değil midir?
Yazıda anlatılanlar,
yalnızca, tarafımdan bilimsel olarak
yapılan aklî ve mantıksal bir analizdir.
Diyânet gibi,
Ġlâhi bir kurumumuz varken,
elbetteki son hükmü ben verecek değilim!
ProfΩ. Dr. Mustafa TEMĠZ
29.07.2016
“ġükrederseniz
nîmetimi artırırım. Ama nankörlere
karĢı azâbım çok Ģiddetlidir”
Ġbrâhim Sûresi ,âyet 7
Giriş
Zaman gazetesine abone olmama rağmen, daha çok akademik ve bilimsel faaliyetlerimizin yoğun olması nedeniyle, böyle cemaat tipi iĢlere vakit bulamadığım için, 15
Temmuz 2016 Kalkışması‟na katılanların, bu kadar sapıtmıĢ olduklarını, açıkça söylüyorum
ki bilmiyordum.
Zaman gazetesini de okumaktan ziyâde, sırf bir yardım olsun diye alıyordum. Hattâ
Samanyolu TV‟nin açılması için para topladıklarında, oraya da yardımlarımızı eksik etmemiştik… Bu nedenle, emekli olduğum 2013 yılına kadar, bu akımın önderini ABD‟de inzivâya çekilmiĢ, mütevâzı bir din adamı zannediyordum.
Emekli olduktan sonra, vakitimin bolluğundan da istifâde ederek, bu cemati belli bir
konuda eleĢtirme ihtiyâcı duydum. Bu nedenle, internette bir araştırma yaptığımda, bir de
ne göreyim, bu cemaatin, ne yazık ki, Ġslâm‟dan uzaklaĢmıĢ olduklarını gördüm, çok üzülmüĢtüm. Bu inanılır gibi bir şey değildi, ayrıca içlerinde çok temiz olduklarını bildiğim, arkadaşlarımın olması nedeniyle de…
Ω
. Dosyalarda sayfa sonlarındaki pdf, html uzantılı ve diğer adresler tıklandığında, internetteki bu ilgili yazılara ânında ulaşı-
labilir.

Yazar, particilik taassubunu reddeder, Türkiye Gemisi‟nin batmamasının garantisinin, İslâmî istikâmet doğrultusundaki çalışmalarda olduğuna inanır ve bu nedenle İslâmî istikâmeti benimseyenlerin tarafındadır. Yazar hakkında daha fazla bilgilenmek isteyenler,
aşağıdaki internet adresini tıklayabilirler:
http://mtemiz.com/bilim/BHB%20GEÇTĠ%20(Yalnızca%20çocuksuz%2031.07.2015).pdf
1
15 Temmuz 2016 Münâsebetiyle
ĠSLÂM‟IN DEĞERLERĠNĠ ĠSTĠSMAR EDERKEN
ÎTĠKÂDINI BOZMAYA ÇALIġANLAR
Prof. Dr. Mustafa TEMĠZ
Kısa Kısa Gerçekler…
Aklıma ilk gelen husus olarak, en çok takıldığım, İslâm Îtikâdı konusundaki uzaklaşma şüphelerimi, onlardan olan bir profesör arkadaĢıma, e-mail ile sormak oldu. Çünkü,
geçmiĢte yön değiĢtirip, İslâm‟ı bizzat incelemeye aldığım günlerden beri, bu Îtikât konusunun bozukluğunun, insanı, Ġslâm dininden, otomatik olarak, çıkardığını öğrenmiĢ bulunuyordum.
Hemen, e-mail ile arkadaşa, bu zatın „Fasıldan Fasıla‟ adlı kitabında bulunan, Ġslâm‟ın Îtikâdı‟nı düzeltme teklifini sordum. Arkadaşımın, Paralel Yapı‟nın baĢında bulunan, sözde hocalarının teklifi, imlâ hatâlarıyla birlikte, Ģöyleydi:
“... Herkes kelime-i tevhidi esas alarak çevresine bakıĢını yeniden gözden geçirmeli ve
ıslah etmelidir. Hatta kelime-i tevhidin ikinci bölümünü, yani „Muhammed Allah‟ın rasûlüdür‟ kısmını söylemeksizin sadece ilk kısmını ikrar eden kimselere rahmet ve merhamet bakıĢıyla bakmalıdır.”
“Zira, hadislere göre, kıyamet günü Allah‟ın sonsuz rahmeti öyle bir tecelli edecek ki
Ģeytan bile umuda kapılacak ve bu rahmetten istifade edip edemeyeceğini merak edecek.
Böylesine âlicenap bir merhamet karĢısında, bizim cimrilik etmemiz ve bu cimriliği temsil
etmemiz tasavvur edilemez. Hem sonra bunun bizimle alâkası ne? Hükümranlık O‟nun, hazine
O‟nun, hepsi O‟nun kulları... Öyleyse herkes haddi aĢmaktan sakınmalıdır.”
“... Herkes kelime-i tevhidi esas alarak çevresine bakıĢını yeniden gözden geçirmeli ve
ıslah etmelidir. Hatta kelime-i tevhidin ikinci bölümünü, yani „Muhammed Allah‟ın rasûlüdür‟ kısmını söylemeksizin sadece ilk kısmını ikrar eden kimselere rahmet ve merhamet bakıĢıyla bakmalıdır.”
“Zira, hadislere göre, kıyamet günü Allah‟ın sonsuz rahmeti öyle bir tecelli edecek ki
Ģeytan bile umuda kapılacak ve bu rahmetten istifade edip edemeyeceğini merak edecek.
Böylesine âlicenap bir merhamet karĢısında, bizim cimrilik etmemiz ve bu cimriliği temsil
etmemiz tasavvur edilemez. Hem sonra bunun bizimle alâkası ne? Hükümranlık O‟nun, hazine
O‟nun, hepsi O‟nun kulları... Öyleyse herkes haddi aĢmaktan sakınmalıdır1.”
Arkadaşımdan gelen cevap, imlâ hatâlarıyla birlikte, çok hayal kırıcıydı:
“Mustafa abi”
“aleykümüsselam”
1
Kaynak Adresleri:
http://tr.fgulen.com/content/view/3759/135/
http://gyv.org.tr/content/userfiles/pdf/makale_emreoktem.pdf
http://www.rizegazete.com/haber.php?haber_id=4850
http://www.hakikat.com/dergi/134/bsyz13408.html
https://www.facebook.com/notes/%C3%BCstad-kadir-m%C4%B1s%C4%B1ro%C4%9Flu/hz-muhammed-mustafa-saveinanmak-iman%C4%B1n-%C5%9Fart%C4%B1-de%C4%9Filmi%C5%9F/135859266488661
http://tr.fgulen.com/content/view/3759/135/
http://wowturkey.com/forum/viewtopic.php?t=53756&start=890
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=264744893631721&id=380311808131
2
15 Temmuz 2016 Münâsebetiyle
ĠSLÂM‟IN DEĞERLERĠNĠ ĠSTĠSMAR EDERKEN
ÎTĠKÂDINI BOZMAYA ÇALIġANLAR
Prof. Dr. Mustafa TEMĠZ
Kısa Kısa Gerçekler…
“Hoca efendinin teslisten kurtulup tevhide gelen Hristiyan ve Yahudilerin de ahirette
kurtulabileceklerine (sizin de yazdığınız gibi Allah cc nün sonsuz rahmetine dayanarak) dair
öyle bir yaklaĢımı var. dünya üzerindeki arkadaĢların bilhassa hıristiyan dünyası ile beraber
olma durumları söz konusu. Bunların teslisten kurtulması önemli değil mi? teslisten kurtulan
hırıstiyanlar için böyle bir ümit beslenemez mi? hoca efendinin ifadelerini bu açıdan bakmak
gerekiyor.”
„bu ifadeleri sanki tevhidin ikinci tarafı olmasa da olur Ģeklinde anlamak, efendimizi
anlatan “sonsuz nur” kitabının 30 dan fazla dile çevrildiği ve bu yıl tüm dünyada “ herkes O
nu (efendimizi) okuyor” sloganıyla yarıĢmalar yapıldığı düĢünüldüğün de peygamber aĢığı
hocaefendiye karĢı haksızlık olmaz mı?‟
„ali imran 64 ayeti sanki hocaefendinin yaklaĢımını destekliyor?‟
„bakıĢ açıları hüsnüniyetle olursa problemlerin çoğu çözülür.‟
„Babam rahmetlik anlatmıĢtı. bir çeĢmenin yanına adamın biri gelip geçen hayvanını
bağlasın diye kazık çakmıĢ. baĢka biriside gelip geçenin ayağına takılmasın diye sökmüĢ.
Allah cc ikisini de cennetine koymuĢ. herkes niyetleri ile hesaba çekilecek.‟
„selamlar.‟
Bu cevap, aslında, tahsilli olan insanlarımızın bile, Ġslâmî câhilliklerinin fecî bir örneği gibiydi. O hava içinde buna, acele acele, bir cevap yazdım, o gün...
Cevâbım aynen şöyleydi:
Bir Müslümanın Aklına Takılan Sorular:
1)”… kelime-i tevhidin ikinci bölümünü, yani „Muhammed Allah‟ın resûlüdür‟ kısmını SÖYLEMEKSĠZĠN sadece ilk kısmını ikrar eden kimselere rahmet ve merhamet bakıĢıyla bakmalıdır” deniyor.
Soru A:
Hristiyanlara ve Yahûdilere acıma ve merhâmet etme husûsunda, Peygamberimiz (SAV), cimrilik etmemeyi akıl edememiĢ de, kelime-i tevhidin ikinci bölümünü, yâni „Muhammed Allah‟ın rasûlüdür‟ kısmını SÖYLEMEME buluĢunu, nasıl açıklamak gerekiyor?
Ġslâm Dini‟nin vahiyle temellerinin atılıĢında, Peygamberimiz (SAV) tarafından açıklanmamış bu görüş, mâkul bir görüĢ müdür?
Mâkul bir görüş olduğu söylenirse, sırf „kelime-i tevhidi esas almak‟, İslâm’ın Temel
Îtikâdı’nı bozmaz mı?
3
15 Temmuz 2016 Münâsebetiyle
ĠSLÂM‟IN DEĞERLERĠNĠ ĠSTĠSMAR EDERKEN
ÎTĠKÂDINI BOZMAYA ÇALIġANLAR
Prof. Dr. Mustafa TEMĠZ
Kısa Kısa Gerçekler…
Vahiy yolu son peygamberle birlikte kapanmıĢ iken, bu Temel Îtikâd‟ın ortadan kaldırılmasının cüreti nereden geliyor?
2) Bu kabul ile Hristiyan ve Yahûdileri Cennet’e sokmayı, ilk kez, Peygamberimiz
(SAV) düĢünememiĢ mi? Düşünse bile, onu vahiyle teyit etirememiĢ mi?
3) Bu yeni îtikat teklifi, Müslümanlığın vahiyle gelmiĢ, temel esasları konusunda, bir
değişiklik yapma anlamına gelmiyor mu?
Soru B
… Temeli, “Lâilâhe Ġllâllah Muhammeduresûlüllah” olan, İslâm Dini varken,
„Muhammeduresûllah‟sız ikinci bir islâm dini daha mı ortaya çıktı, yoksa?
Bu yeni tasarlanan, ikinci reformis yenileme (uygulama), ne derecede esas Ġslâm
Dini yerine geçebilir?
Temeli gerçek İslâm Dini‟nden farklı olan, yalnızca „Lâilâhe Ġllâllah‟ı esas alan, bu
yeni reformis anlayış, yeni zuhur etmiĢ baĢka bir din sayılmaz mı?
ArkadaĢımın e-mail‟ime verdiği, karşılık üzerine, acele olarak, bu cevâbı hazırlamıştım. Ama, bir faydasının olmayacağını düĢünerek, sonra onu, göndermekten vaz geçmiĢtim2.
İşte, görüyorsunuz, bunların İslâm‟dan uzaklaşmış olduklarını, tâ o zaman anlamıştım.
Öyle ki, İslâm Îtikâdı‟na uymayan, bir sapma içinde olduklarını, ayrıca, İslâm‟ın
emir ve yasaklarının hemen hemen büyük bir kısmında, tam tersine hareket ettiklerini, Ehli Sünnet Yolu‟nun referans alınması yerine, kendilerini, yarıtanrı, mehdî ya da kâinat imamı
olarak tanıtan, bu akımın önderinin fetvâlarına bağladıklarından dolayı, ilkesel açıdan, İslâmî davranış ve ahlâkının da ortadan kalkmış olduğunu, Ģimdi hayretle kesin olarak anlamıĢ bulunuyorum.
Çok üzgünüm, yalnız... ArkadaĢlarımın çoğunun bunlar arasında oluĢu da, üzüntümü daha da katlamaktadır. Hele hele, 15 Temmuz 2016 Kalkışması’nda heder edilen, asîlerin ve Ģehitlerin meydana gelmesinin sorumluluğunu, Vatan ve Milletimize verilen, zararları bir düĢünsenize! Bu ne çılgınlık, böyle!
Yukarıda bahsetmiĢ olduğum gibi, o zamandan beri, daha çok „emr-i bi‟lma‟ruf ve
nehy-i ani‟lmünker‟e3 hedeflendiğim için, bunlar hakkında eleĢtirel yazılar yazmamın bir
anlamı kalmamıĢtı, bana göre…
2
http://www.yenisafak.com.tr/gundem/cemaate-muhalif-kimse-kalmayacakti-2123681
Temiz, M,. Kullukta „Emr-i Bil Mâ‟ruf Nehy-i Anil Münker , Alındığı İnternet Elektronik Adresi,
http://mtemiz.com/bilim/KULLUKTA%20EMR-Ġ%20BĠL%20MÂRUF%20NEHY-Ġ%20ANĠL%20MÜNKER.pdf YA DA
http://mtemiz.com/bilim/KULLUKTA%20EMR-Ġ%20BĠL%20MÂRUF%20NEHY-Ġ%20ANĠL%20MÜNKER
.docx YA DA
http://gayalo.net/dosyalar/KULLUKTA%20EMR-Ġ%20BĠL%20MÂRUF%20NEHY-Ġ%20ANĠL%20MÜNKER.pdf YA DA
3
4
15 Temmuz 2016 Münâsebetiyle
ĠSLÂM‟IN DEĞERLERĠNĠ ĠSTĠSMAR EDERKEN
ÎTĠKÂDINI BOZMAYA ÇALIġANLAR
Prof. Dr. Mustafa TEMĠZ
Kısa Kısa Gerçekler…
Çünkü onları konumun dışına çıkmış bulmuş ve iĢi zamana bırakmıĢtım. Ancak, Face
Book‟ta yeri geldiğinde, özellikle bu cemaatteki sevdiğim arkadaşlarımın uyanmalarına bir
katkım olsun diye, çoğu kere hep “Hatâda ısrar hatâdır!” notunu geçmeyi bir âdet hâline
getirmiĢtim ki, belki içlerinde akıl ve düşünmeye dönenler olabilir diye…
Sonuç
Bilirsiniz ki, bir gayrı müslimin Müslüman olması için yalnızca, “Lâilâhe Ġllâllah
Muhammeduresûllah” demesi ve „Allah‟tan baĢka tapacak yoktur, Muhammed O‟nun Resûlüdür” anlamını kalbinden tastik etmesi yetmektedir…
Düşünsenize, bir kere! Bu, Ġslâm Dini‟ne girmenin gerek ve yeter Ģartıdır. Bu yazı
Cennet‟in üstünde de yazılıdır.
Bunun yara alması ne demek, peki?
“Lâilâhe Ġllâllah Muhammeduresûlüllah”, Dünyâ ile Âhiret arasında kurulu bir
köprü gibidir. Bu köprünün bir ayağı Allah‟a (CC) inanmayı, diğer ayağı ise, Peygamberimiz
Mi-hammed (SAV) Efendimiz‟in O‟nun Resûlü olduğuna, inamayı göstermektedir…
Düşünsene şimdi herhangi bir köprünün bir ayağı yıkılırsa ne olur?
Şimdi sonucu tahmin edebildiniz, değil mi?
Biz de yine tekrarlayalım:
Muazzam İlâhi bir köprü düşününüz ki, bütün Müslümanların her birinin İslâmî mânevi hayâtı bu köprü üzerinde yükselir / yükselmektedir.
Bu İlâhi köprünün bir ayağını ortadan kaldırsan, her bir Müslümanın İslâmî Dini
yıkılmaz mı, Ģimdi?
Bu benzetmeden çıkan sonuç şudur:
Cennet’in anahtarı olan, „Lâilâhe Ġllâllah Muhammeduresûllah‟ı, yalnızca „Lâilâhe
Ġllâllah‟a dönüştürüp ona dayanıp inanmak, Ġslâm Dini‟nin dıĢına çıkmak demek, değil midir?
Bu anlatılanlar, yalnızca tarafımdan bilimsel olarak yapılan, aklî ve mantıksal bir analizdir.
Diyânet gibi, İlâhi bir kurumumuz varken, elbetteki son hükmü ben verecek değilim!
http://gayalo.net/dosyalar/ KULLUKTA%20EMR-Ġ%20BĠL%20MÂRUF%20NEHY-Ġ%20ANĠL%20MÜNKER.docx, En Son Erişim Târihi:
21.05.2015. http://mtemiz.com, http://gayalo.net
5
15 Temmuz 2016 Münâsebetiyle
ĠSLÂM‟IN DEĞERLERĠNĠ ĠSTĠSMAR EDERKEN
ÎTĠKÂDINI BOZMAYA ÇALIġANLAR
Prof. Dr. Mustafa TEMĠZ
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

Create flashcards